Claes Berg
GLOBAL EKONOMI
En introduktion till samhällsekonomi
och politisk ekonomi
Andra upplagan
SNS FÖRLAG
Global ekonomi 2012.indd 3
12-01-04 14.45.45
SNS Förlag
Box 5629
114 86 Stockholm
Telefon: 08–507 025 00
Fax: 08–507 025 25
E-post: [email protected]
www.sns.se
SNS är en oberoende ideell förening som genom forskning, möten
och bokutgivning bidrar till att ledande beslutsfattare i politik,
offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut
baserade på vetenskap och saklig analys.
Global ekonomi
En introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi
Claes Berg
Andra upplagan
Första tryckningen
© 2008 och 2012 Författaren och SNS Förlag
Grafisk form: Patrik Sundström
Tryck: Spindulys, Litauen 2012
BILDLEVERANTÖRER www.gapminder.org: försättsbladet. Claes
Berg: s. 47, 78, 271, 430, 439, 461 · Economist’s View: s. 332 ·
­Fotograf okänd: s. 458 · Getty Images: s. 381, 496 · MT Department
of Economics: s. 126 · Nordic Photos: s. 112 · Scanpix: s. 195, 210,
273, 335, 362, 448 · The History of Economic Thought Website:
s. 53 · Wikimedia: s. 21, 69, 427, 456.
ISBN 978-91-86949-08-2
Global ekonomi 2012.indd 4
12-01-04 14.45.45
en mest grundläggande tanke som
­håller samman institutionella e­ konomer är
vårt ­erkännande av att även om vi riktar
upp­märksamheten mot specifika p­ roblem
måste våra studier ta hänsyn till hela
samhälls­systemet, ­inklusive allting
annat av vikt för det som h­ änder på
det ekonomiska ­området.
Gunnar Myrdal
Global ekonomi 2012.indd 6
12-01-04 14.45.45
innehåll
Förord 9
1Introduktion till global ekonomi 13
Ekonomiska och politiska dimensioner
Finansiella dimensioner
Makroekonomiska dimensioner
Internationella dimensioner
Institutionella och långsiktiga dimensioner
2Marknadsmodellen 25
3Företag under fullständig konkurrens 59
4Bristande konkurrens, bristande ­information och
marknadsmisslyckanden 71
5Arbetsmarknaden 95
6Statens kapacitet och den politiska sfären 117
7Det finansiella systemet 137
8Pengar och betalningssystem 149
9Räntemarknaden 163
10Aktiemarknaden 181
11Produktionens sammansättning och bestämning 203
12Växelkursen 223
13En generell makromodell 241
14Penningpolitik 269
15Finanspolitik 289
16Internationell handel 313
17Bytesbalans och utlandsställning 349
18Finansiella kriser 369
19Globala banker och finansiella marknader 397
20Ekonomisk tillväxt 413
21Institutioner, historia och geografi 435
22Befolknings- och genusfrågorna 453
23Inkomstfördelning och välstånd 467
24Demokrati och konflikt 489
25Globaliseringens, miljöhotens och finanskrisens
utmaningar 503
Noter 523
Lästips 529
Instuderingsuppgifter och diskussionsfrågor 532
Ordlista 535
Register 541
Fullständig innehållsförteckning 550
Författaren 555
Global ekonomi 2012.indd 7
12-01-04 14.45.45
Förord
globa l ekonomi har skrivits för dem som vill läsa en lättfattlig
­populärvetenskaplig introduktion till samhällsekonomi och politisk
ekonomi. Ekonomisk teori används för att studera erfarenheter från
många länder och hur det globala ekonomiska systemet fungerar.
Det betyder att många dimensioner finns med:
• De nationella institutionerna som avgör hur enskilda länder klarar
utmaningarna från globaliseringen. Det handlar om ekonomiska,
politiska, finansiella och makroekonomiska dimensioner.
• De internationella institutionerna som avgör hur länder kan eller inte
kan dra nytta av utbyte med omvärlden. Det handlar både om handel
med varor och tjänster och hur det globala finansiella systemet fung­
erar.
• De institutionella och långsiktiga dimensionerna, som är så viktiga
för att förstå hur länderna påverkats av de samhällsinstitutioner som
vuxit fram under lång tid, åtminstone sedan Columbus »upptäckte«
Amerika och den europeiska kolonialismen tog sin början.
• I denna nya upplaga ges en utförlig uppdatering av finanskrisen som
började 2008 i usa, spreds till många länder och under 2010/2011 ut­
vecklades till en skuldkris i Europa. I flera av bokens kapitel beskrivs
konsekvenserna av krisen, vilka åtgärder som myndigheterna vidtog
och hur den kan analyseras i en makroekonomisk modell. I ett särskilt
kapitel analyseras dessutom den globala bakgrunden till krisen och de
obalanser som uppstod innan krisen bröt ut på allvar.
• I den nya upplagan beskrivs också mer systematiskt utvecklingen i
Sverige i relation till andra länder på en mängd områden. I kapitlet om
arbetsmarknaden beskrivs t.ex. det svenska jobbskatteavdraget och
dess konsekvenser för arbetslösheten.
• Dessutom analyseras nya forskningsresultat om hur stat och mark­
nad kompletterar varandra genom att statlig fiskal och legal kapaci­
tet gynnar ekonomisk utveckling. Det handlar om statens möjlighet
att få in skatter som finansierar viktig infrastruktur, utbildning och
hälso­vård samt om hur väl lagarna underlättar en säker överföring av
ägande­rätter.
• Till detta kommer nya forskningsrön om hur välfärd kan mätas. Tan­
ken är att mått på livslängd, arbetstid och ojämlikhet ger ett bidrag till
9
Global ekonomi 2012.indd 9
12-01-04 14.45.45

•
•
•
•
•
landets välfärd utöver den konsumtion som bnp per invånare möjlig­
gör.
Utvecklingen i bric-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina)
beskrivs också och en analys görs av hur jordens resurser påverkas när
inkomsterna stiger globalt.
Dessutom fördjupas analysen av den globala ojämlikheten. Mått på
hur ojämlikheten har utvecklats inom länder och mellan länder har
uppdaterats och de fallgropar som finns i tolkningen kartläggs.
Analysen av hur demokrati, diktatur, konflikter och krig påverkar
ekonomin har också beaktat ny forskning.
Det empiriska underlaget till flertalet kapitel är uppdaterat. Det gäl­
ler allt ifrån hur levnadsförhållandena i den indiska byn Palanpur har
förändrats under det senaste decenniet till genusgapens förändring, de
globala koldioxidutsläppens fördelning mellan länder och hur finans­
krisen bromsat upp handel och finansiella flöden i världsekonomin.
Genusfrågorna uppmärksammas i ett särskilt kapitel, eftersom de
spelar en central roll för att länder ska komma in i en god cirkel.
Därmed ger boken ett betydligt bredare perspektiv än traditionella lä­
roböcker i nationalekonomi. Den är också skriven utan användning av
komplicerade matematiska formler för att underlätta förståelsen av eko­
nomisk vetenskap i en bred krets av samhällsintresserade medborgare.
Många av de frågor som analyseras är inte nya. Redan de klassiska
nationalekonomerna intresserade sig för samhällets institutioner i ett
brett internationellt perspektiv. I ett antal ekonomporträtt, från Adam
Smith och Karl Marx till John Maynard Keynes, Ester Boserup, Elinor
Ostrom och Gunnar Myrdal, beskrivs några av de viktigaste ekono­
merna och deras livsverk. Efter dessa ekonomers insatser har dock eko­
nomiämnet utvecklats på många sätt. Därför är boken också kryddad
med ett antal faktarutor som fördjupar bilden av modernt ekonomiskt
tänkande.
Nedan följer först en kortfattad innehållsförteckning och ett intro­
duktionskapitel. Sedan kommer 24 kapitel fördelade på fem olika avdel­
ningar. Samtliga kapitel kan utgöra stommen i en grundkurs i samhälls­
ekonomi och politisk ekonomi med global inriktning. Det är också möj­
ligt att använda bokens kapitel i kortare kurser, t.ex. på följande sätt:
Mikroekonomi: kapitel 2–4
Finansiell ekonomi: kapitel 7–10 och 17–19
Makroekonomi: kapitel 5, 11–15 och 18
Internationell ekonomi: kapitel 16–19
Institutionell ekonomi och ekonomisk tillväxt: kapitel 6 och 20–25
Finansiella kriser: kapitel 7, 13–19 och 25
10
Global ekonomi 2012.indd 10
12-01-04 14.45.45

I slutet av boken finns detaljerad innehållsförteckning, instuderingsupp­
gifter som kan underlätta läsningen och diskussionen av innehållet samt
en ordlista.
Innehållet i flera kapitel baseras på föredrag som jag hållit på Sveriges
riksbank, Bank of England, ecb, State Bank of Vietnam och People’s Bank
of China och jag är tacksam för synpunkter från deltagare på dessa cen­
tralbankskurser. Jag vill också rikta ett varmt tack till Jørgen Elmeskov,
Harry Flam, Joakim Persson och Hans Rosling som gett synpunkter på
olika kapitel i denna andra upplaga. Kvarvarande fel och brister är dock
helt och hållet mitt eget ansvar. De synpunkter som framförs i boken är
min egen uppfattning och kan inte tas som uttryck för Riksbankens syn i
berörda frågor.
Ett varmt tack också till förlagsredaktör Barbro Andersson och
­formgivare ­Patrik Sundström.
Min hustru Adrienne och våra barn Elias, Daniel och Jessica har
betytt mer för tillkomsten av Global ekonomi än några andra och detta
arbete tillägnas min familj.
Till boken finns också en hemsida med kompletterande information
och länkar till organisationer och statistikproducenter:
www.globalekonomi.se
c l a e s be rg
11
Global ekonomi 2012.indd 11
12-01-04 14.45.47
High–income countries
ddle–income countries
Japan France
ds karta 2010
Germany
Italy
Spain
Israel
Global ekonomi
Finland
New Zealand
Puerto
Malta
Sweden
Hong Kong
Andorra
Iceland
Switzerland
Australia SingaCanada pore Norway
1
Liechten-
stein
Netherlands
LuxBel- Ireland
South
Rico
Cuba Costa
UK
embourg
Chile
Rica
Korea Greece gium Austria
Portugal
Slovenia
Denmark
Kuwait
Taiwan
Barbados
Albania
UAE
Croatia
Brunei
Uruguay
Czech Rep.
Belize
ArgenOman
Grenada Panama
Bahrain
Poland
Qatar
Bosnia & H.
Dominica
tina
Slovakia
Venezuela
Syria
Ecuador Macedonia4 Serbia
Malaysia Antigua & Barbuda
Lanka
Libya
Bahamas
Colo- 5
Tunisia
Hungary
Bulgaria
Armenia
mbia
Algeria Peru
St Kitts & N.
Estonia
Saudi
Arabia
Romania Latvia
Honduras
Jordan
Seychelles
Paraguay
DR
LebaTonga
1. San Marino
e
Maldives
El
Jamaica 6
Mauritius non Lithuania
Georgia Samoa Salvador
e
2. Monaco
Palau
Morocco
Iran Turkey
3. Cyprus
Vanuatu GuateAzerbaijan
mala
4. Montenegro
Trinidad &
Belarus
Suriname
5. Saint Lucia
Fiji
Tobago
6. St Vincent &
Ukraine
q
Grenadines
Thailand
Guyana
olia
Bhutan
Bolivia
2
3
China
USA
Mexico
Brazil
Russia
Kazakhstan
Turkmenistan
Nauru
Kiribati
Colour by region:
Namibia
Gabon
Size by population:
Botswana
Congo, Rep.
3
or less
10
100
1000
millions
South Africa
Equatorial Guinea
Angola
Data are for 2009 for all 192 UN member states and the other
5 countries and territories with more than 1 million people
(Hong Kong, Taiwan, Palestine, Puerto Rico and Kosovo).
Free to copy, share and remix but attribute Gapminder.
For sources see:
Swaziland
5 000
10 000
20 000
50 000
ars (purchasing power adjusted) (log scale)
Global ekonomi 2012.indd 1
12-01-04 14.45.44