opdivo - Fimea

advertisement
OPDIVO®
(nivolumab)
Patientkort
Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning. På detta sätt kan man snabbt
identifiera ny säkerhetsinformation. Du
kan hjälpa till genom att rapportera alla de
biverkningar du eventuellt får. Om du får
biverkningar, tala med din läkare.
OPDIVO® (nivolumab)
Detta kort innehåller viktig information
VIKTIGT
Bär alltid med dig detta kort och visa det om du behöver rådfråga en annan läkare
(exempelvis om du reser).
Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av dessa eller övriga symtom
LUNGOR1
• Andningssvårigheter, hosta
MAGE OCH TARM1
HUD1
• Allvarliga hudreaktioner, såsom hudutslag med
eller utan klåda, blåsor och/eller hudavlossning
(ibland dödlig), sår, torr hud, hudknutor
• Diarré (vattnig, mjuk eller lös avföring), blod eller
HORMONPRODUCERANDE KÖRTLAR1
slem i avföringen eller mörk avföring, smärta
•
Huvudvärk,
dimsyn eller dubbelseende, trötthet,
eller ömhet i mage eller i magtrakten
viktförändring, beteendeförändringar (t.ex
minskad sexlust, irritation eller glömska)
1
LEVER
• Gulfärgade ögon eller hud (gulsot), smärta på
höger sida av magtrakten, trötthet
NJURAR
1
• Minskad urinmängd
DIABETES/DIABETISK KETOACIDOS1
• Törst, ökad aptit med viktförlust, trötthet,
svaghet, dåsighet, depression, irritation, allmän
sjukdomskänsla, ökad urinmängd
MUSKLER1
• Myosit (inflammation i musklerna), myokardit
(inflammation i hjärtmuskeln) och rabdomyolys
(stelhet i muskler och leder, muskelkramp). Tecken
och symtom på det kan yttra sig som muskelsmärta,
stelhet, svaghet, bröstsmärta, ovanlig hjärtrytm,
ökad hjärtfrekvens, förvirring, minskad mängd
urin, mörk urin eller uttalad trötthet
ÖVRIGT1
• Smärta eller rodnad i ögat, dimsyn eller andra
synproblem; smärta i övre delen av buken
(inflammation i bukspottkörteln), minskad aptit,
illamående eller kräkning; matsmältningsbesvär
eller halsbränna; stickningar eller domningar i
armar och ben eller svårigheter att gå; feber,
svullna lymfkörtlar
• Tidig hantering av biverkningar • Rapportera något av dessa eller
andra symtom till din läkare direkt.
minskar sannolikheten för att
behandlingen med nivolumab
• Tecken och symtom kan ibland
eller nivolumab i kombination
uppträda sent det vill säga veckor
med ipilimumab måste stoppas eller månader efter sista dos1.
tillfälligt eller permanent, vilket
• Bär detta patientkort med dig och
möjliggör för patienten att få
visa det för all sjukvårdspersonal
ut maximal nytta av
som du träffar. Uppge att du
behandlingen.
behandlas med nivolumab eller
• Symtom som tycks vara milda
nivolumab i kombination med
kan snabbt förvärras om de
ipilimumab.
1
lämnas obehandlade .
• Försök inte att behandla dessa
symtom på egen hand.
BERÄTTA OMEDELBART FÖR DIN LÄKARE OM DU:
• Vet att du är allergisk mot
nivolumab, något annat
läkemedel eller beståndsdel i
ett läkemedel
• Har en autoimmun sjukdom
• Har melanom i ögat
• Har fått biverkningar vid
andra behandlingar, till exempel
med ipilimumab
• Har fått veta att cancern har
spridit sig till hjärnan
• Har tagit läkemedel som
dämpar ditt immunförsvar
• Tidigare har haft inflammation
i lungorna
• Är gravid, planerar att bli gravid
eller ammar
• Tar eller har tagit andra läkemedel
• Står på en saltfattig kost
För mer information se
Opdivo bipacksedel eller ring
Medicinsk Information på telnr:
09-25121244.
KONTAKTUPPGIFTER TILL MIN LÄKARE
Läkarens namn:
VIKTIG INFORMATION FÖR
SJUKVÅRDSPERSONAL
• Denna patient behandlas med nivolumab eller nivolmab i
kombination med ipilimumab.
Telefonnummer efter kontorstid:
• Immunrelaterade biverkningar kan uppträda när som helst
under behandlingen eller efter avslutad behandling.
• Tidig diagnos och lämplig behandling är avgörande för att
minimera livshotande komplikationer. En nivolumabspecifik
hanteringsguide för immunrelaterade biverkningar
finns tillgängligt.
• Om du inte är specialiserad inom onkologi, vänligen
kontakta en onkolog.
_______________________________________________________
MINA KONTAKTUPPGIFTER
Mitt namn och telefonnummer:
Kontaktinformation vid en nödsituation:
För mer information, vänligen se OPDIVO® produktresumé
(SmPC) eller ring Medicinsk Information på telnr:
09-25121244.
1. OPDIVO® bipacksedel
© 2016 Bristol-Myers Squibb Company. All rights reserved. - Mars 2017 IOFI16NP07415-03
Telefonnummer arbete:
Mars 2017 IOFI16NP07415-03
Download