Krav på Social hänsyn Användningsområden

advertisement
Välkomna till en presentation av
det senaste arbetet med Social
hänsyn i upphandlingar
”Syftet med ägandet av bolaget är att genomföra
upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller
varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt
att främja en god konkurrens.”
• Upphandlingsbolaget är Göteborgs Stads
inköpscentral.
• Huvudansvar för samordnad upphandling.
• Avtalsområden med gemensamma behov;
beslutas av styrelsen eller KS.
UPPDRAGET
Upphandlingsbolagets ägardirektiv
Social hänsyn
– vad menar vi med det?
Helena Sagvall, Upphandlingsbolaget
Social hänsyn kom med som ett prioriterat mål i stadens
budget för 2012. I budgeten för 2013 står följande:
”Under 2014 ska minst 50 procent av stadens
tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.”
Vidare står i 2013 års budget :
”Det handlar om att främja sysselsättningsmöjligheter för
personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera
social integration, främja anständiga arbetsvillkor, lika
möjligheter, sociala rättigheter samt arbetstagares
rättigheter. ”
Social hänsyn nämns på fler andra ställen i budgeten och ett
starkt fokus finns på insatser som skapar sysselsättning.
Bakgrund
Bakgrund
LOU, LUF och EUs direktiv
• Svensk lagstiftning , LOU och LUF, säger att vi bör ta social hänsyn i
upphandlingar. Här saknas ännu en gemensam nationell definition
och praxis.
• EUs direktiv som vår lagar bygger på säger att det går att ta social
hänsyn, om vi beaktar de EG rättsliga principerna;
Likabehandling
Ömsesidigt erkännande
Proportionalitet
Transparens
Icke diskriminering
Bakgrund
Vilka möjligheter har vi enligt lagen?
EU-kommissionens tolkning
•
•
•
•
•
•
•
•
Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter
Anständigt arbete
Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter
Social integration
Lika möjligheter
Tillgänglighet för alla
Beaktande av hållbarhetskriterier
Frågor om etiskt handel och CSR
Dessa punkter återkommer i Stadens budget för 2013, som vi
såg tidigare.
Bakgrund
Vilka möjligheter har vi enligt lagen?
Användningsområden
• I upphandlingar av tjänster och entreprenader.
Krav på social hänsyn passar bäst vid objektsupphandlingar
där det finns en tydlig affär för leverantören att räkna på.
• Social hänsyn kan utformas som:
- Kvalificeringskrav på leverantör
- Särskilt kontraktsvillkor
- Tilldelningskriterium vid förnyad konkurrensutsättning
Bakgrund
Krav på Social hänsyn
• Alla verksamheter i staden ansvarar för att uppfylla
det prioriterade målet i sina verksamheter.
• Upphandlingsbolaget är processägare för det
prioriterade målet, vi samlar, sammanställer och
sprider information vidare till övriga verksamheter
samt för in Social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar
där det är möjligt.
• Upphandlingsbolaget har deltagit i projektet The
Bridge som har tittat på hur man arbetar med Social
hänsyn i London. Erfarenheterna the bridge ligger till
grund för det pilotprojektet med en stödorganisation.
Bakgrund
Arbetet med det prioriterade målet i
staden
The Bridge
Susanne Hedberg, Upphandlingsbolaget
Brödtext in här
Finansierat av ESF
Cirka 10 miljoner
Tvåårigt projekt
• Mångkulturellt samhälle
• Arbetsmetoder för ökad
integration
LONDON
EU-projekt Storstadsintegration
LONDON
London
• Hög arbetslöshet
• Frånflyttning
LONDON
London
• Kultur
• Samhällsstruktur
• Lagstiftning
LONDON
Skillnader – Olika synsätt
• Mindre inköp – ”spend it locally”
• Lokala underleverantörer
• Möjligheter i den nationella lagstiftningen
- Town and Planning Act, sektion 106
- Public Services (Social Value) Act 2012
• Generella krav att arbeta med de sociala aspekterna
• Guider och handböcker
• Möjligheter i EU-lagstiftningen, Artikel 19
LONDON
Arbete med krav på social hänsyn
LONDON
Arbetssätt
Upphandlande myndighet
Inför upphandling
Leverantör
Stödorganisation
Under anbudstiden
Under kontraktstiden
I samband med kontrakt
Beställningen av och tankarna
kring pilotprojektet
Lena Risfelt och Frank Lund
Stadsledningskontoret
Uppföljningsrapport 3 2012
Ekonomi -upphandling
KF´s
budget
Resultat och slutsatser
• Få upphandlingar med krav på social hänsyn
genomförda.
• Samordning, stöd och arbetsmetoder efterfrågas från
förvaltningar, bolag och näringslivet.
• För kunna klara uppdrag till 2014 behöver arbetet
växlas upp.
• Inspiration av metod finns i Londons arbeten med
upphandling social hänsyn.
Uppföljningsrapport 3 2012
Ekonomi -upphandling
KF´s
budget
Åtgärder för ökad måluppfyllelse
Upphandlingsbolaget:
• En stödfunktion inrättas som ska ge efterfrågat stöd,
visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den
ska stödja förvaltningar, bolag och näringsliv.
Beställning Pilotprojekt
Inrätta en stödfunktion på UHB
• Varför
Ökad måluppfyllelse.
• Syfte
- att arbeta fram arbetsmetod och modell för social hänsyn i
stadens upphandlingar.
• Intressenter
förvaltningar, bolag, leverantörer och ansvariga för de prioriterade
målgrupperna.
- ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.
• Tvåårigt pilotprojekt.
• Börjar mindre skala
Upphandlingsbolaget, Higab, Älvstranden
Utveckling, Trafikkontoret och Park- och
naturförvaltningen deltar.
Förvaltningar och samverkanspartners med
ansvar för de prioriterade målgrupperna.
Styrgrupp:
Stadsledningskontoret
Upphandlingsbolaget
Stadsdelsförvaltning
Higab
Älvstranden
Park och natur
Trafikkontoret
Arbetsförmedlingen
UHB
Politisk
refgrp
StödArbetsgrupp Modell:
funktion
FK
Higab
Älvstranden
UHB
Park och natur
Trafikkontoret
AF
Samordningsförbund
VGR
SDF
SDF/Arbets
marknads
enhet
• Hållbara resultatet från projektet sprids
fortlöpande.
• SLK är mottagare av pilotprojektets resultat
Bereder hur detta kan implementeras i
staden.
Pilotprojektet på
Upphandlingsbolaget
Carin Bergdahl, Upphandlingsbolaget
Upphandlingsbolagets organisation fr
1/4 2013
VD
Processledning
Ekonomi &
administration
Specialist &
Uppföljning
Upphandling
Kommunikation
& Kund
Ekonomi
Administration
E-tjänst
Kommunikation
Bygg & Fastighet
Kundservice
Kontor, IT & Tele
HR
Avtal
Expertstöd
Vård , Omsorg &
Personal
Avtal
Projekt
Stödorganisation
Livsmedel, Transport &
Energi
Avtal
Kunder
Leverantörer
Avtal
Analys &
Uppföljningsstöd
Upphandlande myndigheter
Higab
Älvstranden
Park o Naturförvaltn.
Trafikkontoret
Uppgifter:
• Koordinering
• Branschkunskap
• Arbetsmarknadskunskap
• Kunskap om stadens
organisation
• Kunskap om
bidragssystemens utformning
• Ingång för upphandlande
myndighet och leverantörer
• Uppföljning
Leverantörer
Stödorganisation
Arbetsplatser
UHB
FK
SDF
Uppgifter:
• Rusta och utbilda
• Matcha
• Handleda och stötta
AF
Sociala ekonomier
Samordningsförbund
Utbildningsanordnare
Facket
Branschorganisationer
Övriga deltagare
SVERIGE
Göteborgs pilotprojekt
Göteborgs Stad får:
• samlad kompetens som ger stöd och specialisthjälp till våra
upphandlande myndigheter
• kartläggning av lämpliga upphandlingar
• kvalitetssäkring att kraven är relevanta och genomförbara
Leverantörerna får:
• information och stöd inför upphandling
• aktiv samverkan under kontraktstiden för att kunna
genomföra kravet i praktiken
SVERIGE
Framgångsfaktorer
www.socialhansyn.se
SVERIGE
Informationsspridning
Social hänsyn i upphandling av städtjänster
Ing-Marie Trygg , Upphandlingsbolaget
• 5 st återkommande ramavtalsupphandlingar
som omsätter cirka 150 miljoner kr/år och
används i de flesta verksamheter i staden.
• Antalet leverantörer på ramavtalen är 27 st,
från små lokala till stora internationella företag.
• Upphandlingen avser tjänster och faller inom
ramen för det prioriterade målet att ta ökad
Social hänsyn vid upphandlingar av tjänster i
Göteborgs Stad.
BA KGR UN D
Upphandling av städtjänster 2012/2013
• Det prioriterade målet pekar på att vi ska ställa
krav som underlättar för de göteborgare som står
långt från arbetsmarknaden att få ett jobb.
• Kraven i upphandlingen är uppdelade i två nivåer:
- Grundläggande krav på leverantören och dess
organisation gällande arbete med social hänsyn,
följs upp av Upphandlingsbolaget.
- Möjlighet för era verksamheter att ytterligare
skärpa kravet på social hänsyn vid förnyad
konkurrensutsättning, följs upp av era
verksamheter.
K R A V S TÄ L L N I N G
Vilka krav kan vi ställa?
41. Sociala hänsyn
Att öka upphandlingar av tjänster där krav på social hänsyn ställs är ett prioriterat mål i
Göteborgs Stad. Syftet med målet är att främja; sysselsättningsmöjligheterna för personer
som står långt från arbetsmarknaden, ökad social integration och säkerställandet av att
arbetsmarknadens regler efterlevs.
Som ett led i Göteborgs Stads arbete med det prioriterade målet skall leverantörer av tjänster
till Göteborgs Stad redogöra för hur de arbetar med social hänsyn inom sin verksamhet.
Upphandlingsbolaget kommer under den kommande avtalsperioden vid avtalsuppföljning att
kontinuerligt följa utvecklingen av leverantörens arbete med social hänsyn i sin verksamhet.
Vid förnyad konkurrensutsättning:
Vid en förnyad konkurrensutsättning utifrån detta ramavtal kan social hänsyn komma att
användas som ett tilldelningskriterium. Detta innebär att krav på social hänsyn kan komma
att ställas. Krav på social hänsyn i en förnyad konkurrensutsättning kan exempelvis vara att
leverantören skall erbjuda praktik eller projektanställning till personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Riktade arbetsmarknadsåtgärder inom det sociala området förekommer parallellt vilka kan
beröra ramavtalsområdet.
EXEMPEL
Text ur ramavtalsvillkor §41
42. Antidiskriminering
Leverantören och dennes eventuella underleverantörer ska i sin verksamhet
följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning.
Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns i diskrimineringslagen
(2008:567).
Brott mot antidiskrimineringslagstiftningen är att betrakta som ett väsentligt
kontraktsbrott, vilket kan utgöra grund för att häva ramavtalet samt avsluta
pågående uppdrag som beställts genom ramavtalet.
Leverantören är skyldig att på anmodan från Upphandlingsbolaget skriftligen
redogöra för de åtgärder som i verksamheten vidtagits i anledning av
bestämmelserna om förbud mot diskriminering.
EXEMPEL
Text ur ramavtalsvillkor §42
• Upphandlingsbolaget valde att arbeta med en
metod där krav på beskrivning av anbudsgivarens
arbetsätt med social hänsyn ställdes.
• Svaret skulle bifogas som en bilaga till anbudet.
Svaren blir också en nulägesanalys av
marknaden.
• Det arbete som anbudsgivaren beskriver och hur
det kan utvecklas kommer sedan att vara en del
av uppföljningen med leverantören.
• Med denna typ av metod utvecklas alla
leverantörers arbete med social hänsyn under
avtalsperioden.
EXEMPEL
Krav ställdes och svar begärdes in
• I Winst finns beställarinstruktioner som visar hur en
verksamhet kan göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU).
• Vid en FKU kan en verksamhet skärpa kraven och
välja att ta med Social hänsyn som ett
kontraktsvillkor. Kontraktsvillkor måste vara
proportionerligt med uppdraget som ska
genomföras.
• Genom att ta med Social hänsyn i FKU:n bidrar
verksamheten till att uppfylla det prioriterade
målet för egen del.
INSTRUKTIONER I WINST
Beställarinstruktioner i Winst
Samtliga texter som använts i denna upphandling finns
allmänt tillgängliga i Winst, som bilagor under avtalsområdet
Städtjänster.
Detta bildspel med exempel kommer även att läggas ut på:
www.socialhansyn.se
Har du frågor?
[email protected]
K O N TA K T I N F O R M AT I O N
Vill du veta mer?
• Ramavtal;
o antidiskrimineringsklausuler i alla tjänsteupphandlingar
o kontrollpunkt social hänsyn innan all upphandling
o beställarmöjlighet i samband med förnyad konkurrensutsättning
ex städtjänster, hantverkstjänster
• Informationsspridning och goda exempel
• Pilotprojekt ”Stödorganisation social hänsyn”
• Konsultuppdrag
SOCIAL HÄNSYN 2013
UHB´s arbete som processägare
inom ”Social hänsyn”
Göteborg satsar på Social hänsyn i offentlig
upphandling. Med en stödorganisation för social
hänsyn främjar vi möjligheten till sysselsättning och
en ökad integration i staden.
Följ med på vår resa!
www.socialhansyn.se
BUDSKAP
Kommunikation & kunskapsspridning
Tack för oss!
Download