åååå-mm-dd * åååå-mm-dd - Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget

advertisement
Ramavtalsvillkor
Bilaga 1
Städtjänster Dnr 193/12
1.
0B
Avgifter
Avgifter som skriftligen ej överenskommits godtages ej
oavsett benämning.
2.
1B
Avtalsform
Ramavtal
3.
2B
Avtalsuppföljning
Leverantören skall medverka till att avtalsuppföljning sker
minst en gång per år om inte annat överenskommes.
4.
Bank- o postgiro
3B
Andra plus- och/eller bankgironummer än de som angivits i
anbud får inte användas utan godkännande från
Upphandlingsbolaget.
5.
Befrielsegrunder (Force Majeure)
4B
Parterna skall vara befriade från att fullgöra skyldighet
enligt ramavtal om utförande hindras eller oskäligt
betungas till följd av händelser utanför partens kontroll och
som inte hade kunnat förutses. Såsom befriande
omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning,
konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand,
översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
Till händelser utanför parts kontroll skall inte räknas strejk,
blockad, lockout eller annan arbetskonflikt som beror av att
part inte följer på marknaden gängse tillämpade regler och
principer. Part skall visa att konflikt som nyss sagts inte
beror på parten.
En part är skyldig att omgående skriftligen underrätta den
andra parten i händelse av nyss nämnd slag, som hindrar
eller oskäligt betungar parts fullgörande av avtalet. Parten
är skyldig att genast utföra åligganden enligt ramavtal när
händelsen av nu nämnt slag upphör.
6.
11. Fakturering*
9B
All fakturering inkl underleverantörer ska gå via ramavtalsleverantör, om inte annat skriftligt överenskommits med
Upphandlingsbolaget.
Fakturan skall innehålla uppgifter enligt beställande enhets
önskemål, dock minst nedan angivna uppgifter.
Typ av städtjänst
Antal timmar
Beställarenhetens namn
Lokal/Plats där tjänsten utförts
Beställningsnummer, fullständigt namn på person som
avropat
Mottagarkod/PC-ID
Faktura som ej innehåller ovanstående kan komma att
returneras till leverantören.
Om kund så önskar skall samlingsfakturering kunna
erbjudas månadsvis.
12.
13.
14.
8.
Betalningsvillkor
Dröjsmålsränta
Enligt svensk räntelag.
9.
Egen regi
7B
Viss verksamhet som berör avtalsområdet kan bedrivas i
egen regi. I sådana fall är ramavtalet att betrakta som ett
komplement till den egna verksamheten.
10. Elektronisk handel
8B
Beställningar
Enligt förutsättningar i förfrågningsunderlag och
anbudssvar.
U
Elektronisk fakturering
Leverantören skall, på begäran, vara beredd att införa
elektronisk fakturering.
U
Reviderad 2012-02-22
* Justering av UHB ramavtalsvillkor
Handlingars rangordning
13B
1.
2.
3.
4.
Definition av Göteborgs Stad
6B
Försäkringar
12B
Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om
avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i
något avseende gäller de, om inte omständigheter
uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i följande
ordning:
5B
Göteborgs Stad innefattar samtliga Göteborgs
stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar samt de bolag,
föreningar, kommunalförbund och stiftelser där kommunen
är förvaltare eller direkt/indirekt utser majoritet av
styrelsen.
Fel i varan/leveransen
Leverantören skall inneha och vidmakthålla för uppdraget
erforderliga försäkringar.
Betalning sker 30 dagar efter ankomststämplad faktura
och godkänd leverans.
7.
10B
Vid fel i varan/leveransen hänvisas till ALOS 05,
§§ 19 – 24.
15.
Skriftliga ändringar och tillägg till ramavtal vilka
skriftligen godkänts av båda parter.
Ramavtal
Förfrågningsunderlag
Anbud
Hävning av avtal*
14B
Part är berättigad att häva ramavtal om den andra parten
väsentligen bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager
rättelse inom en månad från skriftlig anmaning.
Part är också berättigad att häva avtal då andra parten
Uvid minst tre (3)U tillfällen väsentligen brutit mot sina
förpliktelser.
Som väsentligt avtalsbrott räknas bl a uteblivet fullföljande
av kvalificeringskrav, fått upprepade (minst tre (3))
reklamationer ifrån en eller flera olika uppdragsgivare eller
att part inte fullgör sina skyldigheter vad gäller skatter och
avgifter.
Sådant avtalsbrott från parts sida, som medför ramavtalets
upphörande i förtid, ger den andra parten rätt till ersättning
för den skada part har åsamkats.
1(5)
Ramavtalsvillkor
Bilaga 1
Städtjänster Dnr 193/12
Ej anmäld underleverantör till Upphandlingsbolaget kan
leda till hävning av avtal.
Upphandlingsbolaget och Skatteverket Göteborg har ett
samarbete som berör anbudsgivaren och dennes angivna
underleverantör. Genom samarbetet kan
Upphandlingsbolaget genom hela avtalsperioden på ett
enkelt sätt begära aktuella offentliga uppgifter ur
skatteverkets register som gäller anbudsgivaren och
dennes underleverantör.
I de fall där lämnade uppgifter ej stämmer med
Skatteverkets, och ingen rimlig förklaring kan lämnas,
kommer ramavtal att kunna sägas upp.
17.
Lagar mm
16B
Leverantör ansvarar för att samtliga för detta ramavtal
gällande direktiv, förordningar, lagar och andra
bestämmelser följs.
18.
Leveransvillkor
17B
Fritt levererat till av beställaren angiven adress inom GRregionen.
För leverans till andra adresser än ovan angivna föreligger
ingen leveransskyldighet. Leverantör och beställare kan
ömsesidigt träffa separat överenskommelse.
19. Leveranstid
16.
Kontraktstilldelning (Avrop)*
15B
Kontraktstilldelning sker enligt särskild beställarinstruktion
se nedan:
Enligt överenskommelse vid avrop
20.
Leveransförsening/för tidig leverans
19B
Avrop på detta ramavtal ska ske via förnyad
konkurrensutsättning.
Leveranser som kommer att ske för sent eller för tidigt
skall skriftligen meddelas avtalsanvändaren snarast efter
det att detta blir känt.
Beställaren skall begära in offert från alla
ramavtalsleverantörer inom området.
Ingen annan än de ramavtalsleverantörer som finns i Winst
får tillfrågas.
Om förändringen av leveranstidpunkten är, eller beräknas
bli, avsevärd har beställaren rätt att häva köpet.
Valet av leverantör inom avtalsområdet kommer att ske
med hänsyn till någon, några eller samtliga av nedan
angivna kriterier:











Pris
Genomförande tid
Miljöegenskaper
Driftskostnader
Kostnadseffektivitet
Kvalitet (t.ex INSTA 800)
Estetiska, funktionella och tekniska
egenskaper
Service
Tekniskt stöd
Referenser (både externa och interna)
Sociala hänsyn (se punkt 41)
Om antagen leverantör inte aktivt svarar under
anbudstiden på den förnyade konkurrensutsättningen
kommer ramavtalet att släckas ner från Winst-verktyget till
dess att leverantören lämnar en förklaring till
underlåtenheten att svara på anbudsinbjudan. Anbud
behöver ej lämnas, men information om att man inte kan
delta i den förnyade konkurrensutsättningen t.ex på grund
av kapacitetsbrist skall lämnas.
Om leverantör inte har kapacitet att ta fler uppdrag kan
leverantör på egen skriftlig begäran få sin mailadress
borttagen från Winst när det gäller deltagande i förnyad
konkurrensutsättning.
Vid enstaka avrop eller samlade avrop under ett
kalenderår som understiger sk. ”lågt värde” för närvarande
284 000 SEK, kan uppdragsgivaren välja lämplig
ramavtalsleverantör inom kategorin – helst bör 3 st
tillfrågas.
Leverantören skall ersätta avtalsanvändaren för kostnader
som uppstår pga. förändring av leveranstidpunkten.
21.
Miljöledning
20B
Leverantören skall bedriva miljöarbetet i företaget, inom
ramen av ett miljöledningssystem. Miljöledningssystemet
skall minst omfatta en miljöpolicy, en miljöutbildning för all
personal och miljömål med handlingsplaner för hur och
när målen skall uppfyllas.
Om ett miljöledningssystem inte finns, skall det införas
under avtalsperiodens första hälft.
Om miljöarbete inte genomförs enligt ovanstående kan
detta komma att anses som väsentligt avtalsbrott.
22. Nedsläckning av leverantörer/ramavtal
Upphandlingsbolaget har, under den tid det tar att utreda
misstankarna, rätt att släcka ned leverantörer/ramavtal så
att de inte syns i den databas där avrop från ramavtalet
görs om misstanke finns om att leverantörerna uppfyller
uteslutningsgrunderna i LOU 10 kap. 1-2 §§ eller inte
längre uppfyller de kvalificeringskrav som ställts i
upphandlingen eller gjort sig skyldig till andra
oegentligheter av allvarlig karaktär.
23.
Option
11B
Upphandlingsbolaget äger rätt att förlänga ramavtalet med
den förlängningsperiod som anges i ramavtalet. Under
förlängningsperioden gäller i övrigt oförändrade villkor
Utnyttjande av förlängningsoption skall vara skriftlig för att
vara gällande.
Automatiska avtalsförlängningar accepteras ej.
24.
Orderbekräftelse
21B
Orderbekräftelse skall skickas, om avtalsanvändaren
begär det.
Reviderad 2012-02-22
* Justering av UHB ramavtalsvillkor
2(5)
Ramavtalsvillkor
Bilaga 1
Städtjänster Dnr 193/12
25. Personuppgiftslagen (PUL)
Genom att ingå avtal med Upphandlingsbolaget samtycker
leverantören enligt personuppgiftslagen (PuL) till att
personuppgifter får lagras, sparas, bearbetas och
behandlas i Upphandlingsbolagets register.
26.
Vid betalnings- och redovisningspåminnelse utgår avgift
med 45 kr.
Upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att utföra
kontroll av redovisad provision.
30.
Priser *
Enligt prisbilaga. I avtalshandlingarna förekommande
priser och avgifter är exklusive mervärdeskatt och
inkluderar samtliga kostnader t.ex trängselskatt och
parkeringsavgifter.
Upphandlingsbolaget reserverar sig för att omfattningen av
avtal kan förändras, t ex på grund av
organisationsförändringar.
31.
27.
Prisförändringar *
23B
Begäran om prisförändring skall ske skriftligt, med
underlag som styrker förändringen.
Begäran om förändring skall vara part tillhanda senast
6 veckor före ev förändring.
Om överenskommelse ej träffas, äger båda parter rätt att
skriftligen säga upp gällande avtal med iakttagande av
uppsägningstid på 6 månader.
Under uppsägningstiden gäller de gamla
ramavtalsvillkoren.
Priserna skall vara fasta första avtalsåret,
t o m 2014-03-31.
Därefter kan prisjustering ske enligt för branschen
framtaget Städindex (SCB – SSEF/Almega). Basmånad
första avtalsåret är nov 2012 och nov 2013
jämförelsemånad, andra avtalsåret är
basmånad nov 2013 och nov 2014 jämförelsemånad osv
för resp år framöver.
Endast en prisändring per år accepteras.
28.
Pris/rabattvillkor
24B
Tillkommande vara/tjänst skall tillföras rabatter eller pris
enligt samma principer som tillämpades vid
ursprungsanbudet.
Vid försäljningskampanjer skall alltid lägsta pris erbjudas.
29.
Reservation
26B
22B
Provisionsvillkor
Avser reklamationen miljö, kvalitet och/eller andra
avtalsvillkor eller att tidigare reklamationer ej handlagts på
ett godtagbart sätt skall sådan reklamation ske skriftligt,
helst via E-post, och ställas till Upphandlingsbolaget.
Eventuella anmärkningar mot det utförda arbetet skall av
beställaren framföras till leverantören senast 48 timmar,
med undantag vid semestrar och lov då tiden förlängs till
max en vecka efter det att arbetet anmälts klart. Om inget
annat överenskommits i underavtalet.
Vid helt utebliven städning skall leverantörens arbetsledare
kontaktas per omgående (samma dag som fel/brist
upptäckts) och lokalen skall återställas/städas per
omgående. Om detta inte är möjligt utställes kreditfaktura
eller reglering vid nästa faktura enligt överenskommelse
med beställaren.
Har leverantören erhållit tre (3) skriftliga anmärkningar på
städkvaliteten, utförandetiden, personalen mm kan detta
leda till uppsägning av underavtalet, se underavtal punkt
35.
Leverantören skall ha åtgärdat fel/brister inom
överenskommen tid med hänsyn till uppdragets storlek och
verksamhet. Leverantören skall förhindra att det
uppkommer igen.
Ovanstående gäller reklamationer inom ett och samma
underavtal/uppdrag.
32.
25B
Reklamationer *
27B
Vid reklamation av vara/tjänst skall avtalsanvändare utan
dröjsmål kontakta leverantören, (reklamation bör ske
skriftligt, med kopia till Upphandlingsbolaget).
Statistik*
28B
Total fakturerad volym (exkl skatter) redovisas via webbsida www.uhb.nu/avtalsredovisning . Redovisning enligt
nedan skall ske även om ingen försäljning ägt rum.
Leverantör skall kunna redovisa statistik på begäran.
Användarid och lösenord för redovisning erhålls genom
kontakt med Upphandlingsbolagets supportavdelning.
Leverantör skall årsvis kostnadsfritt redovisa statistik enligt
följande:
1 % provision på totalt redovisad volym avseende samtliga
avtalsanvändare som har rätt att avropa på ramavtalet,
skall betalas till Upphandlingsbolaget kvartalsvis i
efterskott. Provision och moms på denna (25%) faktureras
av Upphandlingsbolaget efter redovisning.
Leverantören skall på begäran kunna tillhandahålla en
kopia på samtliga underavtal samt även kunna lämna
hänvisning till faktura nummer beträffande respektive
underavtal.
Kvartal
UHB tillhanda
senast vecka:
Period
1
1 jan
-
31 mar
18
2
1 apr
-
30 juni
33
3
1 jul
-
30 sep
44
4
1 okt
-
31 dec
04
Reviderad 2012-02-22
* Justering av UHB ramavtalsvillkor
Statistik skall i normalfallet tillhandahållas på datamedia.
Statistik skall även kunna lämnas på:
- vilken typ av städtjänst som är utförd
- vilket belopp
- vilken beställaren
- antal timmar per uppdrag
Total omsättning per uppdrag och år
Statistiken lämnas i Excel-format.
3(5)
Ramavtalsvillkor
Bilaga 1
Städtjänster Dnr 193/12
33.
29B
Tvist
Tvister med anledning av detta avtal skall avgöras slutligt i
enlighet med Västsvenska Industri- och
Handelskammarens Skiljeråds regler om medling och
skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
Sekretesskyldigheten i ovan angivna regler gäller inte när
part enligt lagstiftning är skyldig att lämna ut uppgifter.
34.
Undantag
30B
För avropare inom försörjningssektorn gäller
försörjningssektorns regler vid avrop.
Avropare som inte omfattas av LOU omfattas inte av de
begränsningar som beror på LOU.
35.
Underavtal *
Underavtal får max löpa 12 månader efter ramavtalstidens slut.
Underavtal sluts mellan beställare och leverantör på ett
dokument där tydlig hänvisning till ramavtalet finns – mall för
underavtal finns.
Uppsägningstid för underavtal är en månad för beställaren och
en månad för leverantör.
Uppsägningen skall vara skriftlig.
Underavtal är underordnat ramavtal och kan inte förlängas
om ramavtal upphört att gälla.
Underleverantör *
32B
Leverantör svarar för att eventuella underleverantörer uppfyller
samma krav som ställs på leverantör. Underleverantörer av
vara eller tjänst som omfattas av denna upphandling får inte
användas utan medgivande av Upphandlingsbolaget.
Underleverantörer som antagen leverantör behöver anlita för
utförande av beställda städtjänster skall godkännas av
beställaren och Upphandlingsbolaget i förväg, dvs innan
underleverantören anlitas i något uppdrag.
Godkänd underleverantör kommer att exponeras i Winst.
Endast ett underleverantörsled accepteras.
Leverantör kan dock ha en underleverantör för olika
specialistfunktioner såsom golvvård, fönsterputs mm
Anlitade underleverantörer skall vara kontrollerade
avseende fullgörande av sina skyldigheter enligt lag och
avtal, t.ex. avseende skatter, socialförsäkringsavgifter och
försäkringsskydd.
37.
ID-kort:
Vid uteblivet ID-kort (typ ID06, ServiceID eller
motsvarande kontrollerbart ID-kort) utgår vite a 1000 kr per
person och tillfälle.
Utbildad Arbetsledare:
Om arbetsledare ej kan redovisa CV eller intyg på
genomgången utbildning enligt kravspecifikationen kan vite
komma att utgå med 1000 kr per arbetsledare.
31B
Underavtal är underordnat ramavtal. Ingen automatisk
förlängning får ske. Avtalstecknare för respektive verksamhet
skall skriftligen godkänna eventuell förlängning. För
underavtal skall ramavtalets villkor gälla tills underavtalet
löper ut.
Ett underavtal kan inte förlängas om ramavtalet upphört.
36.
Kvalitet:
Om kvalitetskrav angivna i kontraktet inte uppfylls av
leverantören trots skriftligt påpekande har beställaren rätt
till vite med 1000 kr för varje tillfälle och för varje uppdrag
detta förekommer.
Om beställaren upptäcker brister i utförandet trots att
leverantörens egenkontrollprotokoll visar att lokal skulle
varit städat kontraktsenligt, har beställaren rätt till vite med
1000 kr per lokal varje gång detta upptäcks.
38.
34B
Ägande- o nyttjanderätt
Avtalsanvändare erhåller ägande-, upphovs- och
nyttjanderätten till material som leverantör framställer pga.
erhållet uppdrag.
39.
Överlåtelse av avtal
35B
Ramavtalsleverantör får ej utan Upphandlingsbolagets
skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller pantsätta
rättigheter eller skyldigheter enligt ramavtal.
40.
Överprövning av upphandling
36B
Detta ramavtal träder i kraft såvida ej domstol, i samband
med överprövning, beslutar om annat.
41. Sociala hänsyn *
Att öka upphandlingar av tjänster där krav på social
hänsyn ställs är ett prioriterat mål i Göteborgs Stad. Syftet
med målet är att främja; sysselsättningsmöjligheterna för
personer som står långt från arbetsmarknaden, ökad social
integration och säkerställandet av att arbetsmarknadens
regler efterlevs.
Som ett led i Göteborgs Stads arbete med det prioriterade
målet skall leverantörer av tjänster till Göteborgs Stad
redogöra för hur de arbetar med social hänsyn inom sin
verksamhet.
Upphandlingsbolaget kommer under den kommande
avtalsperioden vid avtalsuppföljning att kontinuerligt följa
utvecklingen av leverantörens arbete med social hänsyn i
sin verksamhet.
Vid förnyad konkurrensutsättning;
Vid en förnyad konkurrensutsättning utifrån detta ramavtal
kan social hänsyn komma att användas som ett
tilldelningskriterium. Detta innebär att krav på social
hänsyn kan komma att ställas. Krav på social hänsyn i en
förnyad konkurrensutsättning kan exempelvis vara att
leverantören skall erbjuda praktik eller projektanställning till
personer som står långt från arbetsmarknaden.
Vite *
33B
Uteblir från uppdrag:
Om leverantören ej kommer till avropat uppdrag och inte
meddelar detta äger beställaren rätt till vite med 1000 kr
per påbörjad dag om inget annat överenskommits med
beställaren. Vid avrop kan överenskommelse om högre
vite träffas.
Reviderad 2012-02-22
* Justering av UHB ramavtalsvillkor
Riktade arbetsmarknadsåtgärder inom det sociala området
förekommer parallellt vilka kan beröra ramavtalsområdet.
42. Antidiskriminering *
Leverantören och dennes eventuella underleverantörer
ska i sin verksamhet följa vid varje tillfälle gällande
antidiskrimineringslagstiftning.
4(5)
Ramavtalsvillkor
Bilaga 1
Städtjänster Dnr 193/12
Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns i
diskrimineringslagen (2008:567).
Brott mot antidiskrimineringslagstiftningen är att betrakta
som ett väsentligt kontraktsbrott, vilket kan utgöra grund
för att häva ramavtalet
samt avsluta pågående uppdrag som beställts genom
ramavtalet.
Leverantören är skyldig att på anmodan från
Upphandlingsbolaget skriftligen redogöra för de åtgärder
som i verksamheten vidtagits i
anledning av bestämmelserna om förbud mot
diskriminering.
43. Kvalitetskontroll *
Vid förnyad konkurrensutsättning kan krav på
kvalitetskontroller enligt INSTA 800 eller likvärdig metod
komma att ställas. Beställaren/avropare har rätt att göra
oanmälda stickprovskontroller på utförd städning under
uppdraget även om INSTA 800 eller likvärdig metod ej
används. Om oenighet råder om resultatet kan, särskilt om
det påverkar det slutgiltiga resultatet, oberoende extern
kontrollant kallas in av beställaren/avroparen. Den
oberoende kontrollantens uppfattning är utslagsgivande för
den slutgiltiga bedömningen. Kostnader för oberoende
extern kontrollant delas lika mellan leverantör och
beställare.
Reviderad 2012-02-22
* Justering av UHB ramavtalsvillkor
5(5)
Download