Avtal Nordea Övriga Objekt RS 1232-2015

advertisement
1 (7)
AVTAL
Referens
Veronica Sjöling
Datum
2015-09-09
Diarienr
RS 1232-2015
AVTAL NR: 12322015-002
Avtalsområde: Finansiella leasingtjänster
Avseende: Övriga objekt
AVTALSPARTER:
Beställare:
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN
Leverantör:
Nordea Finans Sverige AB
Avtalsnr
12322015-002
2(7)
Innehållsförteckning
Sid nr
1
Avtalsparter .................................................................................... 3
2
Avtalsomfattning ............................................................................ 3
3
Avtalsform....................................................................................... 3
4
Avtalstid .......................................................................................... 4
5
Arbetsgivaransvar .......................................................................... 4
6
Avrop mot ramavtal ....................................................................... 4
7
Åtagande.......................................................................................... 4
8
Krav på utförande av tjänsten ...................................................... 4
9
Upphandlingsvolym ....................................................................... 4
10
Avtalspriser ..................................................................................... 5
11
Fakturerings- och betalningsvillkor ............................................. 5
12
Dröjsmålsränta ............................................................................... 5
13
Leveranstid...................................................................................... 5
14
Elektronisk handel ......................................................................... 5
15
Implementering/Uppföljning av avtal .......................................... 6
16
Ändringar och tillägg ..................................................................... 6
17
Förändring av lagstiftning med mera ........................................... 6
18
Handlingars inbördes ordning ...................................................... 6
19
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte ..................................................... 6
20
Hävning ........................................................................................... 6
21
Befrielsegrunder (force majeure).................................................. 7
22
Tvist ................................................................................................. 7
23
Avtalstecknare ................................................................................ 7
3(7)
1
Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen,
VGR), genom Koncerninköp, nedan kallad Beställaren, och Nordea Finans Sverige AB, nedan
kallad Leverantören
Organisationsnamn:
Adress:
Postadress:
Org.nr:
GLN-nr:
Postgiro:
Bankgiro:
Webbplats:
Kontaktperson för avtalet:
Enhet:
Adress:
Postadress:
Tel:
Mobil:
Fax:
E-post:
2
Beställare:
Västra Götalands läns landsting
Regionservice, Regionens Hus,
Östergatan1
462 80 VÄNERSBORG
232100-0131
Leverantör:
Nordea Finans Sverige AB
Veronica Sjöling
Regionservice, Område inköp
Regionenshus, Östergatan 1
462 80 Vänersborg
Hanna Casslind
0700 85 56 38
0521 275670
[email protected]
105 71 Stockholm
556021-1475
7300009004188
4757202-9
263-7000
105 71 Stockholm
08-402 57 63
[email protected]
Avtalsomfattning
Leverantören åtar sig att för Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen,
VGR), leverera
Finansiella leasingtjänster avseende: Övriga leasingobjekt
i enlighet med detta ramavtal samt med bilagor och föreskrifter i det förfrågningsunderlag
som legat till grund för upphandlingen samt enligt de villkor som framgår av antaget anbud.
Finansiell leasingram avseende Övriga leasingobjekt
Med övrig utrustning menas övrig lös egendom exklusive registrerade och oregistrerade
motorfordon, t ex medicinteknisk utrustning.
Behovet för avtalsperioden kan inte anges exakt. Limit för ramavtalet avseende leasingram för
Övriga leasingobjekt uppgår till 100 mnkr. Avrop kommer att ske successivt under
avtalsperioden.
3
Avtalsform
Detta är ett ramavtal avseende finansiella leasingtjänster. Detta avtal tillsammans med
leverantörens eventuella insända allmänna villkor efter anpassning till ska-krav i genomförd
upphandling, utgör grund för avtalet.
Avtalet är juridiskt bindande endast under förutsättning att det är undertecknat av båda
avtalsparter.
4(7)
4
Avtalstid
Avtalsperiod: Från och med 2015-10-01 till och med 2017-09-30 med möjlighet till
förlängning upp till 4 ggr upp till en maximal sammanlagd förlängningstid om 24 månader.
Om Beställaren utnyttjar sin ensidiga rätt att förlänga avtalet ska detta meddelas senast 1
månader innan ordinarie avtalsperiods utgång eller eventuell förlängningsperiods utgång, sin
avsikt att utnyttja förlängningen samt den aktuella tidsperioden.
5
Arbetsgivaransvar
Leverantören svarar för löner, sociala avgifter och andra avtalsenliga och lagstadgade
kostnader för sig och sin personal.
Leverantören är ensam arbetsgivare för den egna personalen och är ensam bärare av
arbetsgivaransvar i förhållande till denna personal.
Leverantören skall vid verksamhetens bedrivande följa de lagar och förordningar, föreskrifter
och allmänna råd som vid varje tidpunkt under avtalstiden gäller för denna typ av verksamhet.
Leverantören skall förbinda sig att gentemot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter
som verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär bl. a att Leverantören självt har
att svara för skador som vållas av företagets anställda genom att teckna och vidmakthålla
försäkring till täckande av skadestånd.
Leverantören svarar för underleverantörens åtaganden och skyldigheter enligt ovan.
6
Avrop mot ramavtal
Verksamheter inom VGR har rätt att avropa avtalade tjänster till vid varje beställningspunkts
gällande priser, under eller fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom ordinarie
avtalad leveranstid.
Leverantören svarar för att avtalade priser och villkor gäller även om inte hänvisning sker till
ramavtalet vid avrop.
Avrop från ramavtal skall göras av avropsberättigade personer inom respektive organisation.
En lista med dessa personer kommer att utformas av Beställaren. Leverantören är skyldig att
kontrollera att avrop sker av avropsberättigade personer och inga andra.
Avrop sker enligt efter överenskomna rutiner.
7
Åtagande
Leverantören ska utföra sina åtagande med god yrkessed, lojalt och objektivt, opåverkad av
och utan favorisering av produktleverantör.
8
Krav på utförande av tjänsten
Enligt kravspecifikation, bilaga 1.
9
Upphandlingsvolym
Eventuella angivna behov är uppskattade. Skulle Beställarens avrop enligt detta avtal
understiga beräknad kvantitet skall detta inte betraktas som avtalsbrott från Beställarens sida
utan Leverantören är skyldig att leverera det verkliga behovet.
5(7)
10
Avtalspriser
För utförande enligt detta avtal utgår en Räntemarginal på 0,84 %, i förhållande till Stibor 90
dagar. Räntemarginalen är fast under avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar
möjliga enligt detta avtal.
11
Fakturerings- och betalningsvillkor
Betalning av leasingavgifter ska ske månadsvis i efterskott.
Avropsavtalsnummer, hyresperiod, kostnadsslag, objekt, brukare/referens/beställar-ID och
belopp ska framgå av varje faktura/fakturarad.
Fakturor ska vara VGR tillhanda senast 25 dagar före förfallodag.
Fakturerings-, uppläggnings-, påminnelse-, expeditionskostnader eller dylikt godkänns ej.
Om beställaren ej erlägger likvid för faktura i rätt tid enligt betalningsvillkor, utgår
dröjsmålsränta enligt räntelagen.
VGR eftersträvar förenklad hantering och elektronisk behandling av fakturor.
Leverantören ska under den eventuella startperioden som elektroniska fakturor ej införts,
skicka elektronisk bilaga med fakturainformationen i valfritt format.
Eventuella pappersfakturor ska skickas som en samlingsfaktura per månad.
Autogiro ska inte användas.
12
Dröjsmålsränta
Om Beställaren inte erlägger likvid för faktura i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt svensk
räntelags bestämmelser.
Dröjsmålsränta erläggs ej för faktura med avvikelse såsom:
Priset avviker ifrån avtalat pris
Felaktig eller ofullständig adress
13
Leveranstid
Avrop kommer att ske successivt under ramavtalsperioden.
14
Elektronisk handel
Med elektronisk handel avses elektronisk order, faktura och produktunderhåll. Alla produkter
(varor & tjänster) inom VGR kan komma att omfattas av e-handel framöver och när en
anslutning är gjord, gäller denna anslutning oavsett leveransplats, när och med vilken mängd
ett avrop sker. Anslutning sker i dialog med avtalsansvarig. Mer info om e-handel i VGR
finner ni på www.vgregion.se. Sök efter ”elektronisk handel”.
Vid avtalstecknande är det inte aktuellt att ansluta leasing tjänster som detta avtal gäller.
VGR har skapat Marknadsplatsen som ett verksamhetsstöd för elektronisk handel som följer
gällande standard för SFTI. Mer information om dessa standarder finns att läsa under
www.sfti.se.
6(7)

Avrop mot ramavtal ESAP 6.1, 6.3

Periodisk fakturering ESAP 9.1

Orderlös fakturering – ESAP 9.2

Enkelt handelsflöde med Sveorder (Enkel E-order) och Svefaktura 1.0

Fulltextfaktura 2.0
Leverantören ansvarar för att lämna rätt och löpande uppdatera sitt företags grunddata och
andra företagsuppgifter som används för elektronisk handel och anslutning till
Marknadsplatsen.
15
Implementering/Uppföljning av avtal
Efter avtalstecknande träffas parterna för att fastställa rutiner för tjänsten under avtalsperioden
hos Beställaren.
I direkt anslutning till varje förflutet avtalsår bör båda avtalsparter mötas för att följa upp hur
man förhåller sig till avtalade villkor och samarbetet i stort. Övriga frågor kan tas upp på
endera avtalsparts begäran. Beställaren är sammankallande. Implementering och eventuella
uppföljningar skall ske kostnadsfritt.
16
Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en skriftlig gemensam handling
undertecknad av behörig företrädare för både Beställare och Leverantör.
17
Förändring av lagstiftning med mera
Vid förändrade förhållanden på grund av förändrad lagstiftning eller myndighetsåtgärd, ska
anbudsgivaren skriftligen underrätta kunden dessa förhållanden. Anbudsgivaren får endast
begära kompensation för verkliga kostnader och ska tillgodoräkna beställaren eventuella
motsvarande kostnadsreduktioner som föranleds av sådan ändrad lagstiftning eller
myndighetsåtgärd. Vid sådana ändrade förhållanden ska Leverantören, i god tid, skriftligen
upplysa Beställaren om sådan förändring innan de avtalsmässigt träder i kraft.
18
Handlingars inbördes ordning
Avtalshandlingarna kompletterar varandra.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
19
skriftliga ändringar och tillägg till detta ramavtal
detta ramavtal inklusive bilagor
skriftliga ändringar och tillägg till avropsavtal
avropsavtal
förfrågningsunderlag med bilagor
eventuellt kompletterande förfrågningsunderlag
anbud inkl förtydliganden
Överlåtelse av avtal/ ägarskifte
Leverantören får inte utan beställarens skriftliga medgivande överlåta sina rättigheter eller
skyldigheter enligt kommande avtal på annan utanför den egna koncernen.
20
Hävning
Beställaren äger rätt att med 30 dagars varsel häva upprättat avtal om:
7(7)


Leverantören i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelse inte sker
inom 30 dagar efter skriftlig erinran.
Leverantören begärs i konkurs, ansöker om ackord eller träffar ackordsuppgörelse.
Leverantören äger rätt att med 30 dagars varsel häva upprättat avtal om:
 Beställaren i väsentligt hänseende underlåter sina åtaganden och rättelse inte sker inom
30 dagar efter skriftlig erinran.
Beställaren har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om det framkommer att
Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med
upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av
tilldelningen av avtalet.
21
Befrielsegrunder (force majeure)
Part är inte ansvarig för skada som beror av lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk,
blockad, bojkott och lockout eller liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk,
blockad och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.
Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av part, om part varit normal aktsam. Part
svarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för part att verkställa betalning
eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden
skjutas upp till dess hindret har upphört.
Ränta utgår i sådant fall enligt räntelagen.
22
Tvist
Tvist angående tolkning av ingångna överenskommelser skall i första hand avgöras i
förhandling mellan parterna, därefter avgöras i svensk domstol inom VGR med tillämpning av
svensk rätt.
23
Avtalstecknare
Detta avtal med tillhörande bilagor, är upprättat i två likalydande exemplar, varav parterna
tagit var sitt original. Avtalet undertecknas utav behörig firmatecknare eller i kraft av
ställningsfullmakt.
FÖR BESTÄLLAREN
FÖR LEVERANTÖREN
Västra Götalands läns Landsting
Ort 2015 -___-___
Nordea Finans Sverige AB
Ort 2015 -___-___
Koncerninköp
Behörig företrädare/Firmatecknare
Bilagor:
Bilaga 1 Besvarad Kravspecifikation och Anbudssvarsmall RS 1232-2015
Bilaga 2 Nordea Finans Sverige AB Allmänna villkor nr 2397751303
Download