Regim: BEP Indikation: Testikelcancer ickeseminom s.I-IIA 1

advertisement
Onkologiska kliniken US Linköping
2014-08-12/NW o Gyngruppen
Regim: BEP
s.I-IIA 1-2 cykler
s >IIB 4 cykler
s IV
Testikelcancer ickeseminom
Indikation:
Icke-epitelial ovarialcancer
Generikanamn
Preparatnamn
Dos
Adm
Dag
A Bleomycin
Bleomycin®
30 000 IE*
Maxdos **
Iv inj
1, 5 och
15
B Etoposid
Vepesid®
Eposin®
Etopofos®
100 mg/m2
Iv inf
1 till 5
C Cisplatin
Cisplatin®
Platinol®
20 mg/m2
Iv inf
1 till 5
* Då patienten erhållit ackumulerad dos bleomycin på 300 000IE ges regimen
utan bleomycin.
** Om narkos planeras gives ej bleomycin dag 5 och 15 i närmast föregående
cykel
Cykellängd: 21 dagar
Preparat
A
A
A
B
B B B B B
C
C C C C C
Dag
1
2
3
4
5
Ny cykel dag 22
A
15
21
Onkologiska kliniken US Linköping
2014-08-12/NW o Gyngruppen
Regim: BEP
Dosreduktion vid cykelstart för patienter med testisca
Preparat
TPK
Neutrofila
> 50
< 50
1,4 – 1,0
< 1,0
Alla
Ge G-CSF Intervallförläng
Ge G-CSF Intervallförläng
preparat
efter beh.
3 dgr
efter beh.
3 dgr
Dosreduktion vid cykelstart för patienter med ”gyncancer”
Preparat
TPK
Neutrofila
74-50
< 50
1,5 – 1,0
< 1,0
Bleomycin
100 %
Intervallförläng 1 v
100 %
Intervallförläng 1 v
Etoposid
50 %
Intervallförläng 1 v
50 %
Intervallförläng 1 v
Cisplatin
100 %
Intervallförläng 1 v
100 %
Intervallförläng 1 v
Dosreduktion vid cykelstart för samtliga patienter
Preparat Cr-EDTA-clearance ml/min (om nedsatt njurfunktion pga tumörobstruktion
ges fulldos)
Bleomycin
79 – 70
100 % dag 1 till 5
69 – 60
100 % dag 1 till 5
< 60
100 % dag 1 till 5
Etoposid
100 % dag 1 till 5
100 % dag 1 till 5
100 % dag 1 till 5
Cisplatin
100 % dag 1 till 4
100 % dag 1 till 3
**
** Cisplatinet ersätts med karboplatin doserat enl Calverts formel:
Totaldos karboplatin, mg = 7 (clearance ml/min + 25).
Rutinmässig provtagning
Före cykel 1
HB, LPK, Neutrofila, TPK, Na, K, Ca, Mg, Alb, Krea, ASAT, ALAT, LD, ALP,
Bilirubin, Urin kreatininclearance (om patologiskt U-kreatininclearance utföres
Cr-EDTA-clearance).
Dag 1, 5 och 15 vid testisca
Dag 1 vid gyncancer
LD, AFP och βhCG
LD, AFP och βhCG
Inför dag 15 behandling(dag 13-14)
HB, LPK, Neutrofila, TPK
Före varje cykel (dag 19-20)
HB, LPK, Neutrofila, TPK, Na, K, Krea, ASAT, ALAT, LD, ALP, Bilirubin,
U-kreatininclearance.
InförPIN
Lungröntgen
Onkologiska kliniken US Linköping
2014-08-12/NW o Gyngruppen
Regim: BEP
Beredning och administrering
Preparatordning
Adm
Infusionsvätska
Tid
Iv inf
Ges under spoldropp
minst 250 ml NaCl
1000 ml NaCl
2 tim
3 Cisplatin
Iv inf
250 ml NaCl
30 min
4 Posthydrering
Iv inf
1000 ml NaCl
2 tim
5 Posthydrering
Iv inf
1000 ml NaCl
2 tim
1 Bleomycin
Iv inj
2 Etoposid
Biverkningar
Åtgärd
• Toxisk reaktion på
bleomycin (feber, frossa)
Ge steroid (hydrocortison 100 mg). Fortsättningsvis
ges steroider profylaktiskt före bleomycin.
• Tinnitus,
hörselnedsättning,
neuropatier
Minska dos eller byt ut cisplatin mot karboplatin.
• Illamående
Se Antiemetikariktlinjer
Anmärkning
• För patienter som får BEP adjuvant är max ackumulerad dos av bleomycin
är 300 000 IE. I övriga fall se FASS.
• Cisplatin ges med forcerad diures.
Kontroll av diures var 4:e timme, minst 400 ml / 4 tim. Urinmätningen börjar
samtidigt som cisplatin infusionen startar. Om urinproduktionen är mindre: sätt
ev. NaCl-infusion och ge Furix 20-40 mg. Om urinproduktionen varit fullgod
fram till 23.00 görs ingen urinmätning 03.00. Urinproduktionen ska då uppnå
800 ml kl. 07.00.
• Aminoglukosid skall ej givas under och en månad efter cisplatin behandling.
Download