Vem eller vad är det som bestämmer vilka språk som finns?

Vem eller vad är det som
bestämmer vilka språk som finns?
Östen Dahl
Standardfrågan
Vad är det egentligen för
skillnad på språk och
dialekter?
a shprakh iz a dialekt
mit an armey un flot
Ett språk är en dialekt
med en armé och flotta
Max
Weinreich
(18941969)
Vad som bestämmer om
vi kallar något ”språk”
eller inte beror inte så
mycket på objektiva
språkliga faktorer utan
på hur vi uppfattar dess
funktion i samhället
… men det handlar inte
bara om en
gränsdragning mellan
språk och dialekter
Sociala konstruktioner
• Språk kan sägas vara ”sociala konstruktioner”
• …men det betyder inte att de bara är ”påhitt”
• En social konstruktion kan vara mer eller
mindre förankrad i en objektiv verklighet
En väg – ett fysiskt objekt?
Grekisk väg från ca 300 f.Kr.
Skånsk åkerväg
Gata i Pompeji
Eller en social konstruktion?
Europaväg 20
E20 som social konstruktion
havsyta med
färjeled
Hyr ett lastfartyg!
sträcka delad
med E6
fysisk väg
• Nu åter till språk som sociala konstruktioner!
Tre språk?
• Bosnien-Hercegovina har tre
officiella språk:
– bosniska
– kroatiska
– serbiska
• … så för att ingen ska missa
varningstexterna på
cigarettpaketen är de på alla
språken!
• … fast texten är densamma.
Moldaviska?
Moldaviens självständighetsförklaring – statsspråket är rumänska
Moldaviens konstitution – statsspråket är moldaviska
Vad är skånska?
Svenska?
Danska?
Eget språk?
Ukrainska?
ryska!
eget språk!
polska!
Makedonska?
”Enligt Andrejtjininstitutet för bulgariska språkets officiella åsikt är den
makedonska litterära normen en av bulgariska språkets tre
skriftspråksnormer”
• Hur är det med våra minoritetsspråk?
Hur många nationella minoritetsspråk har vi egentligen?
5?
Eller
11?
Samma språk?
Olika språk?
Janyaarin ensimäisenä päivänä
2010 tuli uusi laki kansalisista
minuriteetistä ja
minuriteetti-kielistä. Kansaliset
minuriteetit oon juutalaiset,
roomit, saamelaiset,
ruottinsuomalaiset ja
torniolaaksolaiset. Kansaliset
minuriteettikielet oon jiddisch,
romani (romani chib), saamen
kieli, suomi ja meänkieli
1. tammikuuta 2010 Ruotsissa tuli
voimaan uusi laki kansallisista
vähemmistöistä ja vähemmistökielistä.
Kansallisia vähemmistöjä ovat sen
mukaan juutalaiset, romanit,
saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja
tornionjokilaakson suomenkieliset.
Kansallisia vähemmistökieliä ovat
jiddiš, romani, saame, suomi ja
meänkieli.
Ett eller flera samiska språk?
• Minoritetsspråkutredningen 1997:
– Om de olika samiska varieteterna behandlas som skilda
språk anser vi att det … kan bli svårt att hävda att de
varieteter som används i minst utsträckning talas av
tillräckligt många för att motivera att konventionen skall
tillämpas på dem.
• Lagrådsremiss 2009:
– Regeringen anser att det finns behov av att aktivt främja
bevarandet och revitaliseringen av det samiska språket genom
att inrätta två samiska språkcenter i det sydsamiska området.
Sydsamiskan är starkt hotad och åtgärder behövs omgående.
Hmm…
• Å ena sidan har alltså sydsamiskan inte tillräckligt många
talare för att bli ett eget minoritetsspråk och få stöd som
sådant.
• Å andra sidan har den så få talare att den är utrotningshotad,
så därför får den i alla fall stöd fast den bara är en varietet av
samiska.
• Å tredje sidan har vi älvdalskan, som också är
utrotningshotad, men kan inte få stöd eftersom den bara är
en varietet av svenska.
Ett språk per minoritet?
Lag (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk
2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller
minoritetsspråk (SÖ 2000:3).
I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska,
jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.
Språklag (2009:600)
Den enskildes tillgång till språk
14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda
svenska. Därutöver ska
1. den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda
minoritetsspråket, och
2. den som är döv eller hörselskadad och den som av andra skäl har behov av teckenspråk
ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda det svenska teckenspråket.
Den som har ett annat modersmål än de språk som anges i första stycket ska ges möjlighet
att utveckla och använda sitt modersmål.
Judiska språk
Hebrew | Jewish Aramaic | Jewish Dutch | Jewish English| Jewish
Malayalam | Jewish Latin American Spanish| Jewish Polish| Jewish
Russian|Judeo-Arabic| Judeo-French|Judeo-Greek|JudeoIranian| Judeo-Italian|Judeo-Persian (including Judeo-Tat, Juhuri) |
Judeo-Portuguese| Judeo-Provençal|
Judeo-Spanish/Judezmo/Ladino | Judeo-Tajik (Bukhori,
Bukharian)|Yiddish | Yiddish Sign Language|Israeli Sign Language|
Judeo-Alsatian |Judeo-Berber | Judeo-Crimean Tatar / Krimchak |
Judeo-Georgian | Judeo-Slavic / Canaanic | Karaim
Självidentifikatikonsprincipen?
Lagrådsremiss 2009
Självidentifikationsprincipen motsägs
av svensk lagstiftning
Sametingslagen
2 § Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och
1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller
har haft samiska som språk i hemmet, eller
3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.
Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte
skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är same. Lag
(2006:803).
Rennäringslagen
1 § Den som är av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i
denna lag använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.
Rätten enligt första stycket (renskötselrätten) tillkommer den samiska
befolkningen och grundas på urminnes hävd.
Renskötselrätten får utövas av den som är medlem i sameby. Lag (1993:36).
Självidentifikationens begränsningar
• Jag kan bara identifiera mig med de minoriteter och
de språk som erkänts av riksdagen…
• … och de begränsas i sin tur av den europeiska
stadgan som inte omfattar vare sig invandrarspråk
eller dialekter av det officiella språket
Inte självklart hur man gör
Nasjonale minoriteter i
Norge er romanifolket (tatere), roma (sigøynere), jøder, kvener
og skogfinner.
Samer regnes som et urfolk i Norge, og hører derfor ikke til de
nasjonale minoritetene.
Norge har definert følgende språk som norske
region- eller minoritetsspråk:
Samisk
Kvensk
Romanes
Romani
Stöd för mångfalden?
• Problemet med traditionell minoritetspolitik är att den ur
mångfalden plockar ut ett begränsat antal ”erkända”
kategorier och lämnar resten åt sitt öde.
• Minoriteter och minoritetsspråk indelas i dom som officiellt
existerar och dom som inte existerar alls.
• Jag har dessvärre inget recept för hur en mera flexibel politik
ska se ut, men…
• … liksom det finns ”papperslösa” flyktingar
finns det också ”papperslösa” minoriteter
och minoritetsspråk; kanske det vore bra
att tänka på deras rättigheter.
Standardfråga 2
Allt det här är mycket
intressant, men kan du nu
säga om älvdalskan är ett
språk eller en dialekt?