Mall för upphandlingskontrakt

advertisement
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
1 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
2 MALL FÖR UPPHANDLINGSKONTRAKT
Finansiella leasingtjänster avseende fordon
Leverantör:
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
2 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
Innehållsförteckning
Sid nr
1
AVTALSPARTER
3
2
2.1
2.2
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
Kontaktperson för avtalet
Kontaktperson för leverans av tjänst
3
3
3
3
AVTALSFORM
4
4
AVTALSTID
4
5
5.1
OMFATTNING
Utförande
4
4
6
6.1
6.2
KOMMERSIELLA VILLKOR
Priser
Fakturerings- och betalningsvillkor
5
5
5
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
Faktureringsvillkor
Faktureringsadress
Betalningsvillkor
Utsträckta betalningsvillkor
Dröjsmålsränta
5
5
6
6
6
6.3
Beräkning av avgifter och värden
6
6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7
Leasingtid och restvärde
Beräkningsmodell
Betalning av leasingavgift
Ränteberäkning
Ränteuppgift
Beräkning av interimsavgift/upphandlingskostnad
Förlängningsavgift
6
6
6
7
7
8
8
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
Försäkringar, val och drift av fordon
Leasingperiodens början
Förtidslösen
Avyttring
Avvecklingsmånad
Rapportering
Uppföljning
8
8
8
8
9
9
9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
ÖVRIGA VILLKOR
Ändringar och tillägg
Sekretess
Handlingars inbördes ordning
Överlåtelse av avtal
Förtida upphörande
Befrielsegrunder (Force Majeure)
Tvist
9
9
9
10
10
10
11
11
8
BILAGOR
11
9
UNDERSKRIFTER
12
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
Upphandlings- och avtalsavdelningen
1
AVTALSPARTER
Köpare
Leverantör
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Org nr
232100-0180
Hemsida
www.ltdalarna.se
2
Org nr
Hemsida
KONTAKTPERSONER FÖR AVTALET
2.1 Kontaktperson för avtalet
Köpare
Kontaktperson
Anna Axbom
E-post
[email protected]
Telefon
023-49 11 76
Mobiltelefon
073-026 96 15
Telefax
023-49 03 19
Leverantör
Kontaktperson
E-post
Telefon
Mobiltelefon
Telefax
2.2 Kontaktperson för leverans av tjänst
Köpare
Kontaktperson
Leverantör
Kontaktperson
E-post
E-post
Telefon
Telefon
Mobiltelefon
Mobiltelefon
3 (12)
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
4 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
3
AVTALSFORM
Detta avtal avser avropsavtal och sluts genom ett upphandlingskontrakt,
d v s ett skriftligt avtal som undertecknas av parterna. Underavtal
tecknas för varje fordon i samband med inköp.
Detta upphandlingskontrakt gäller under förutsättning att domstol inte
innan avtalets undertecknande i interimistiskt beslut förklarar att
upphandlingen tillsvidare inte får avslutas, eller att upphandlande enhet
efter överprövning åläggs att vidta rättelse eller göra om upphandlingen.
4
AVTALSTID
Avtalet gäller 2012-04-01till 2015-03-31med option om förlängning upp
till 12 månader.
Vid utnyttjande av denna option meddelar köparen senast 2014-12-31
om sin avsikt att utnyttja optionen samt den aktuella tidsperioden.
5
OMFATTNING
Leverantören åtar sig till Landstinget Dalarna leverera finansiella
leasingtjänster avseende fordon i enlighet med detta avtal och det
förfrågningsunderlag som legat till grund för upphandlingen samt enligt
de villkor som framgår av antaget anbud.
Köparen har rätt att avropa avtalade tjänster till vid varje
beställningstidpunkts gällande priser, under eller fram till
avtalsperiodens utgång. Samtliga avrop (underavtal) sker genom av
Landstinget Dalarna särskild utsedd person. Villkor i samband med
avropet får ej avvika från villkoren i detta upphandlingskontrakt.
Leverantören svarar för att avtalade villkor gäller även om inte
hänvisning sker till avropsavtalet vid avrop.
Landstinget Dalarna lämnar inga volymgarantier utan leverantören är
skyldig att leverera det verkliga behovet.
5.1 Utförande
Leverantören utför sitt åtagande med god yrkessed, lojalt och objektivt
utan påverkan och favorisering av produktleverantör.
Leverantören följer gällande föreningsetiska regler och gällande
lagstiftning för bank- och finansieringsrörelsen i Sverige.
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
5 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
6
KOMMERSIELLA VILLKOR
6.1 Priser
Räntemarginalen är angivet i prisbilagan i det antagna anbudet.
Alla leasingavtal ska anges i svenska kronor (SEK).
6.2 Fakturerings- och betalningsvillkor
6.2.1 Faktureringsvillkor
Fakturering sker månadsvis i förskott.
Fakturering sker i form av en faktura per fordon och kostnadsställe. På
fakturan anges avtalsnummer, objekt, brukare/eventuell referens och
hyresperiod, dessutom anges aktuell ränta inkl påslag för aktuell period
samt räntebindningsdatum.
Fakturerings-, expeditionsavgifter, uppläggningsavgifter för respektive
enskilt leasingobjekt och eventuell limitavgift godkänns ej. Den enda
avgift som accepteras är den marginal som leverantören anger i
prisbilagan.
Landstinget Dalarna arbetar aktivt för en förenklad hantering och
elektronisk behandling av fakturor. Det kan bli aktuellt att under
avtalstiden söka gemensamma tekniska lösningar för rationell
fakturahantering.
6.2.2 Faktureringsadress
Vid billeasing och lastbilar ska faktura i 1 ex ställas till:
Bilreda AB
Box 4159
131 04 Nacka
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
Vid leasing av ambulanser och sjuktransporter ska faktura i 1 ex ställas
till:
Landstinget Dalarna
Box 1030
831 29 ÖSTERSUND
Även eventuella påminnelser och krav sänds till samma adress.
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
6 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
6.2.3 Betalningsvillkor
Om anledning till anmärkning mot faktura eller verkställd leverans inte
föreligger, erläggs betalning inom 30 dagar räknat från fakturadatum när
köparen övertagit bilen efter godkänd ankomstkontroll, alternativt när
bilen efter överenskommelse tas i bruk.
6.2.4 Utsträckta betalningsvillkor
Köparen gottskrivs produktleverantörernas utsträckta betalningsvillkor
varvid interimstiden alternativt leasingtiden inte startas tidigare än den
dag då leverantören betalt produktleverantören.
6.2.5 Dröjsmålsränta
Om köparen inte betalar faktura i rätt tid ska dröjsmålsränta utgå enligt
räntelagens bestämmelser (f n referensräntan + 8%).
6.3 Beräkning av avgifter och värden
6.3.1 Leasingtid och restvärde
Leasingtiden och restvärde bestäms av köparen i samband med köp av
fordon. För enskilt leasingobjekt kan leasingtiden variera mellan 36-60
månader. I ett fåtal fall leasas objekten i 60 månader och då gäller det
främst servicefordon.
6.3.2 Beräkningsmodell
Leasingavgifterna beräknas med hjälp av annuitetsmetod.
6.3.3 Betalning av leasingavgift
Fakturering av leasingavgifterna sker månadsvis i förskott beräknad på
noterad ränta, STIBOR 90 dagar.
Leverantör ska ange STIBOR 90 dagar enligt den angivna metodiken i
prisbilaga.
Skulle noteringen för 90 dagar STIBOR upphöra eller förlora sin
relevans ska parterna gemensamt välja annan adekvat ränteparameter.
STIBOR-räntan som ligger till grund för fastställande av leasingavgiften
för enskilt leasingobjekt utgörs av den STIBOR-ränta som var noterad
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
7 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
den första bankdagen i den kalendermånad som leverantören
genomförde utbetalning avseende fordon till det första enskilda
leasingobjektet under avropsavtalet. Den därvid fastställda STIBORräntan gäller därefter för samtliga enskilda leasingobjekt under
avropsavtalet. Fortsättningsvis därefter avläses STIBOR-räntan var
tredje månad och med avläsningsdag den 10:e bankdagen i den månad
avläsning ska ske.
Den första leasingavgiften beräknas som en annuitet grundad på erlagd
betalning för fordonet, av köparen angiven löptid och restvärde, STIBOR
90 dagar avläst den 10:e bankdagen i månaden före leverantörens
betalning av fordonet samt överenskommen räntemarginal.
STIBOR 90 dagar avläses därefter 10:e bankdagen varje månad före
debitering av leasingavgift.
Vid löpande fakturering av leasingavgifter sker anpassning till senaste
avlästa STIBOR 90 dagar i form av ett tillägg/avdrag gentemot första
leasingavgiften. Detta ska preciseras på fakturan.
6.3.4 Ränteberäkning
Räntemarginalen i detta avtal sätts i förhållande till Stibor 90 dagar enligt
prisbilaga.
Ränteberäkningsmodellen skall vara den samma under hela avtalstiden.
Inga andra avgifter eller påslag utöver marginalen accepteras.
Skulle noteringen för 90 dagar STIBOR upphöra eller förlora sin relevans
ska parterna gemensamt välja annan adekvat ränteparameter.
6.3.5 Ränteuppgift
Ränteuppgift lämnas en (1) gång per kvartal till följande
kontaktpersoner:
Namn
Objekt
Organisation
Telefonnummer
E-mail
Annelie
Persson
Bilar och
servicefordon
0250-49 35 00
070-2450203
[email protected]
Lars
Hedkvist
Ambulanser och
Sjuktransporter
Landstinget
Dalarna
Länsservice
Landstinget
Dalarna
Ekonomienhet
0240-49 51 61
070-263 84 61
[email protected]
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
8 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
6.3.6 Beräkning av interimsavgift/upphandlingskostnad
Interimsavgift beräknas efter den räntesats som vid varje tillfälle gäller
enligt avropsavtalet och får endast motsvara räntedelen i
leasingkostnaden.
6.3.7 Förlängningsavgift
Eventuell förlängningsavgift beräknas enligt sedvanlig leasingkalkyl och
det bokförda restvärdet anpassas i motsvarande mån.
6.4 Försäkringar, val och drift av fordon
Leverantören överlåter rätten att teckna erforderliga försäkringar till
köparen. För skada som inte täcks av försäkringen ska köparen vara
ansvarig utan krav från leverantören på kompletterande säkerhet.
Köparen svarar ensam för val av fordon, funktion och användning samt
betalar samtliga kostnader för drift, skötsel och underhåll av fordonen.
6.5 Leasingperiodens början
Leasingperioden börjar löpa den första i månaden efter att leverantören
levererat bil som köparen leveransgodkänt.
Leverantören sänder skriftlig startbekräftelse innehållande uppgifter om
delavtalets nummer, aktuella fordon, anskaffningskostnader (exkl merv
skatt) för aktuellt fordon, leasingperiodens längd, tidpunkten när
leasingperioden börjar, bokfört restvärde och den f n gällande
leasingavgiften för enskilt leasingobjekt.
6.6 Förtidslösen
Köparen kan förtidslösa enskilt leasingobjekt.
Vid förtidslösen av leasingkontrakt erlägger köparen till leverantören det
vid förtidslösen bokförda värdet och reglerar eventuella upplupna räntor,
utan annat tillägg än lagstadgad mervärdesskatt. Äganderätten till den
leasade egendomen övergår därvid till köparen.
6.7 Avyttring
Köparen äger rätt att välja kanal för avyttring genom eget förfarande,
genom agent eller på annat sätt.
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
9 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
6.8 Avvecklingsmånad
Efter hyrestidens slut äger köparen rätt till s k avvecklingsmånad för att
balansera ut eventuell förlängd leveranstid på nytt ersättningsfordon. I
sådant fall ska köparen erlägga en avvecklingsavgift beräknad enligt
samma förfarande som gäller för interimsavgift.
6.9 Rapportering
Leverantören ska 2 gånger per år, eller på anfordran, i januari (ställning
per 31 december) varje år, lämna samlad statistik med angivande av
kontraktspart, kontraktsnummer, fakturamottagare hos
köparen/referens, objekt, baspris, avtalsstart, avtalsslut, restvärde vid
avtalsslut, aktuell hyra, periodicitet och aktuellt restvärde (skuld).
6.10 Uppföljning
Företrädare för parterna ska träffas en gång per år för utvärdering av
avtalet. Köparen kallar till mötet.
7
ÖVRIGA VILLKOR
7.1 Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg i gällande avtal kan endast göras genom en
skriftlig handling undertecknad av behöriga företrädare för köparen och
leverantören.
7.2 Sekretess
Sekretesslagen reglerar frågor om sekretess och tystnadsplikt. För
leverantören och dennes personal gäller samma sekretess som för
hälso- och sjukvårdspersonal anställd av köparen.
Leverantören förbinder sig att inte röja eller utnyttja köparens uppgifter,
vad det än må vara (person-, ekonomiska, kommersiella uppgifter etc.),
som kan komma leverantören tillkänna. Leverantören innefattar alla
personer som leverantören på något sätt involverar för att fullgöra sina
åtaganden mot köparen och andra personer som på något sätt kan
komma i kontakt med uppgifterna.
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
10 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
7.3 Handlingars inbördes ordning
Kontraktshandlingarna kompletterar varandra.
Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något
avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder
till annat, sinsemellan i följande ordning:
 skriftliga ändringar och tillägg till detta avtal
 detta avtal med bilagor inkl ALOS 05
 eventuella kompletteringar av förfrågningsunderlaget
 förfrågningsunderlag med bilagor
 eventuella kompletteringar av anbudet
 anbud med bilagor
 underavtal för respektive fordon
7.4 Överlåtelse av avtal
Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan
parternas skriftliga godkännande.
7.5 Förtida upphörande
Landstinget har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande,
eller till den dag landstinget anger, om
a) det på goda grunder kan antas att leverantör inte kommer att kunna
fullgöra åtagandet
b) leverantör bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för landstinget samt leverantören inte vidtar
rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från
landstinget
c) leverantör bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för landstingets rättigheter eller leverantörens
skyldigheter enligt detta avtal samt leverantören inte vidtar rättelse
inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från landstinget
d) leverantören under avtalstiden agerar på sådant sätt som kan antas
allvarligt rubba förtroendet för landstinget eller leverantören vid
utförandet av åtagandet och ej vidtar rättelse inom trettio (30) dagar
efter skriftlig anmaning därom från landstinget;
e) leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in
betalningarna eller eljest kan befaras vara på obestånd
f) en väsentlig förändring sker direkt eller indirekt (t ex genom att
ägandet avseende bolag högre upp i koncernstrukturen förändras)
avseende ägandet av aktier i leverantören, eller annars det
bestämmande inflytandet över leverantören förändras direkt eller
indirekt, på ett sätt som landstinget inte skäligen kan godta
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
11 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
Leverantören har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart
upphörande eller till den dag leverantören anger, om


landstinget är i dröjsmål med betalning och inte erlägger betalning till
leverantören inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom
från leverantören, eller
landstinget bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är
av väsentlig betydelse för leverantören samt landstinget inte vidtar
rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom från
leverantören
7.6 Befrielsegrunder (Force Majeure)
Förutom tidigare nämnda hävningsgrunder gäller ALOS 05 punkt 25-26.
7.7 Tvist
Tvist med anledning av detta avtal, vilken ej kan göras upp i godo, ska
slutligen avgöras av svensk allmän domstol där köparen svarar i
tvistemål med tillämpning av svensk rätt.
Eventuella tvisteförhandlingar ska i första instans äga rum i Falun.
8
BILAGOR
Förfrågningsunderlag (bifogas ej)
Anbud (bifogas ej)
ALOS 05 (bifogas ej)
Prisbilaga
Datum
Diarienr
2011-12-07
LD11/03241
Ert datum
Er beteckning
12 (12)
Upphandlings- och avtalsavdelningen
9
UNDERSKRIFTER
Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna erhållit varsitt.
För köparen
Falun 2012
För leverantören
Ort och datum
Namn
Namn
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Download