Lathund för skönlitterär analys

Lathund för skönlitterär analys
Det du skriver om verket ska omfatta två delar:
1.en mer objektiv undersökning av textens uppbyggnad och
2.en subjektiv (personlig) tolkning av författarens budskap, samt egna reflektioner
kring innehållet.
För högre betyg ska du även inkludera en tredje del:
3. en koppling till den litterära epok verket uppstått och diskutera verket i relation till
epoken och till vår tid
Tänk på att skriva en sammanhängande, beskrivande och resonerande text. Frågorna
nedan ska alltså ses som stöd för tanken kring texten, medan du bestämmer dispositionen av
texten utifrån vad som är en lämplig struktur ur läsarsynpunkt.
1. Analys av textens uppbyggnad
Allmänna fakta
Bokens titel, författare, utgivningsår, utgivningsland, genre.
Handling
Gör en kort sammanfattningen av handlingens viktigaste drag.
Personskildring
Kort presentation av huvudpersonerna. Hur har författaren gjort för att
beskriva dem? (yttre/inre egenskaper/genom dialog) Är personerna
trovärdiga? Utvecklas de av händelserna i texten?
Miljöskildring
I vilken geografisk och i vilken social miljö utspelar sig händelserna?
Hur har författaren gjort för att skildra miljön?
Berättarperspektiv
Vad har författaren valt för utgångspunkt, d.v.s. vems historia är det
han/hon berättar? Det kan t.ex. vara att händelserna ses utifrån en
av karaktärerna eller att författaren står utanför karaktärerna och är
”allvetande”?
Berättarteknik
Beskriv författarens berättarteknik och textens disposition författaren
gjort för att bygga upp texten – kronologisk eller bruten kronologi,
parallellhandling, dialog, beskrivande/berättande avsnitt, miljöoch personskildringar, avgörande vändpunkt (peripeti) etc.
Stil
Beskriv författarens språkliga stil; ordval, bildspråk, symbolik etc.
2. Tolkning av textens innehåll
Reflektioner
Vad väckte romanen för känslor hos dig? Har du läst om eller
Kanske upplevt något som liknar romanens handling eller
konflikt? Vad tycker du om personernas handlingar? Varför tror du
de handlar som de gör? Vilken tror du är bakgrunden till
personernas relationer till varandra?
Här kan du alltså skriva om dina personliga tankar, undringar och
åsikter. Gör gärna jämförelser med andra texter du läst, filmer du
sett eller med egna erfarenheter. Resonera gärna om etiska
aspekter på personerna handlingar - vem gör rätt och vem gör fel?
Hur borde de gjort, och skulle du ha gjort?
Allmängiltig/specifik
Tema
Budskap/idé
Är händelserna i romanen typiska för den tid, den kultur eller de
personer som skildras, eller är de allmängiltiga? Hur hade
berättelsen sett ut om den varit skriven under en annan epok?
Varje litterär text har ett eller flera teman (grundtanke, ämne), d.v.s.
det texten egentligen handlar om, vilket ofta kan uttryckas i ett
enda ord. Det kan bara en berättelse om t.ex. hämnd, om
svartsjuka, om kärlek som övervinner allt, om svek….
Hur tolkar du författarens budskap i romanen, d.v.s. vad tror du
han/hon vill ha sagt. Observera att budskapet sällan är uttalat, utan
att man måste "läsa mellan raderna".
3. Koppling till litterär epok
Vad i texten är typiskt för dess litterära epok? Titta på innehållet, kanske finns det något
typiskt för epoken i t.ex. budskapet eller kanske i den samhällssyn som texten uttrycker. Titta
också på författarens stil och berättarteknik, d.v.s. det sätt författaren skriver på. Sätt sedan
detta i samband med den tid som texten tillkommit i.
Hur är verket relevant för vår tid? Diskutera i både ett nutida och ett historiskt perspektiv.
Betygskriterier
Kriterier för betyget Godkänd
Eleven samlar, sovrar och sammanställer med handledning material för muntlig och skriftlig
framställning ur olika informationskällor, argumenterar och drar slutsatser i en form som är
anpassad efter målgrupp och syfte.
Eleven tillägnar sig litterära texter från skilda epoker och kulturer via böcker, teater och film
och påvisar samband och skillnader.
Eleven diskuterar innehåll, gestalter och bärande tankar i texterna och redovisar sina intryck i
tal och skrift.
Kriterier för betyget Väl godkänd
Eleven planerar i tal och skrift sin framställning väl och förmedlar med stilistisk säkerhet i
olika sammanhang erfarenheter, kunskaper och underbyggda åsikter på ett intresseväckande
och övertygande sätt.
Eleven analyserar och tolkar självständigt litterära texter och använder sig av litterära
begrepp.
Eleven reflekterar vid läsningen av texter över de samhälleliga och kulturella faktorer som
format texten och över textens giltighet för vår tid.
Kriterier för betyget Mycket väl godkänd
Eleven läser texter av många olika slag och diskuterar och analyserar texterna i förhållande
till den miljö, den tid och det samhälle där de har uppstått.
Eleven analyserar och bedömer i tal och skrift argumentationen i olika slags texter och medier
och drar egna slutsatser.