Ekologiskt jordbruk ger mer tillbaka

advertisement
Ekologiskt jordbruk ger mer tillbaka
I flera tusen år har människor levt på att odla jorden och sköta boskap. Därmed
har vi fått säd till bröd, frukt, grönsaker, mjölk, ost, kött och hudar. För att allt
ska fungera bra krävs ett myller av olika sorters maskar, bakterier och svampar
(mikroorganismer) som tillsammans skapar en näringsrik jord att odla i. Allt ingår
i ett välfungerande ekosystem. En blandning av många växter och djur bildar en
stor biologisk mångfald som också gör att jordbruket kan stå emot till exempel
oväder, torka, skadedjur och annat elände.
Ekosystemet får betala ett lönsammare jordbruk
Men de senaste femtio år har det hänt något. För att tjäna mer pengar har jordbruket och
boskapsskötseln effektiviserats. Stora odlingar av ett fåtal grödor ger mycket pengar och
många boskapsdjur på liten yta ger mycket mjölk och kött. Men man tänkte inte så mycket på
ekosystemen eller djuren. Moderna maskiner, monokultur (specialisering på en viss gröda eller
att föda upp en sorts boskap) har gjort att färre bönder i dag kan producera allt mer mat. Men,
om man inte ser helheten och sköter om hela ekosystemet kommer vissa arter av växter och
djur inte att trivas. Hela ekosystemet blir då mer känsligt och sårbart för till exempel sjukdomar och skadeinsekter. För att klara de nya hoten tvingas bonden att använda mer konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. Dålig stil tycker invånarna i ekosystemet vilket gör att
EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.
ÖVN3:1
Alla rade
e
r
u
k sivord finns
stan
i ordli
de försvinner eller dör ut = ännu färre ekosystemtjänster tillbaka. En ond cirkel har bildats.
Bonden har ökat sin produktion och vinst, men till priset av färre ekosystemtjänster och mer
utsläpp av gift och konstgödsel.
Ekologiskt ger lite av varje + mer ekosystemtjänster
I det ekologiska jordbruket strävar bonden efter att vårda och underhålla den biologiska
mångfalden och de ekosystemtjänster den bidrar med. På så sätt ger jordbruket inte bara mat
utan även många andra ekosystemtjänster som till exempel pollinering, bättre jordar, naturlig
skadedjursbekämpning, gladare kor och grisar samt ett varierat vackert jordbrukslandskap. För
den ekologiska bonden är biologisk mångfald (en rik natur med många olika sorters växter och
djur) viktigt, för att på bästa sätt utnyttja de olika ekosystemtjänsterna. För att allt ska fungera
måste bonden tänka på helheten, att alla bakterier, maskar, svampar och djur arbetar tillsammans för att skapa bördiga, giftfria jordar och rent vatten. Bättre för ekosystemet men inte
alltid lika effektivt om man bara ser till hur stora skördarna blir.
EKOLOGISKT JORDBRUK
VETE
JORDBILDNING
HAVRE
POLLINERING
FRUKT
BIOLOGISK MÅNGFALD
Alternativ 1. Det ekologiska jordbruket bidrar med många olika tjänster.
KONVENTIONELLT JORDBRUK
VETE
HAVRE
JORDBILDNING
POLLINERING
FRUKT
BIOLOGISK MÅNGFALD
Alternativ 2. Ett konventionellt jordbruk ger stora skördar, men inte lika många ekosystemtjänster tillbaka.
EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.
ÖVN3:2
Två bönder – två odlingssätt
Här får du träffa två bönder som resonerar lite olika kring hur jordbruket ska bedrivas.
Bonde Effektiv
Bonde Ekologi
– Jag odlar bara en gröda för det är mycket
mer effektivt och det gör att jag får större
skörd och tjänar mer pengar. Jag driver ett
konventionellt jordbruk.
– Jag tycker det är bäst att ha både flera
olika sorters djur och flera olika typer av
odlingar och olika sorter av samma gröda.
Det ger inte lika stora skördar men jag
får mer av annat. Jag driver ett ekologiskt
jordbruk.
Problem: Mindre antal växter och djur
skapar större risk för sjukdomar och skadedjur vilket i sin tur ökar behovet av bekämpningsmedel.
– Sanningen är den att jag tycker det är bra
med stordrift av antingen djurproduktion
eller viss typ av växtodling. Bekämpningsmedel och konstgödning är inte så farligt som
alla säger. Jag använder bara sånt som är
godkänt av myndigheterna.
Problem: Tillsatser av kemikalier och konstgödning behövs för att öka vinsterna och
hålla nere priserna för konsumenterna.
Ekosystemtjänst: Biologisk mångfald,
många djur, växter och organismer trivs
vilket bidrar till ett fungerade ekosystem.
– Jag trivs bäst på en levande lantgård med
en variation av djur och växter.
Ekosystemtjänst: Ekosystem som klarar
av sjukdomar och skadeinsekter. Naturlig
kogödsel ger näring och insekter och
mikroorganismer trivs och skapar goda
förutsättningar för bördiga jordar. Ängar och
hagmarker bidrar till en stor variation av
växter, insekter och andra djur.
Det ger också en varierad natur som lockar
till friluftsliv och ekoturism.
– Jag använder en del konstgödning och
kemiska bekämpningsmedel. Det behövs för
att öka produktionen.
– Jag tillför naturlig gödsel från djuren på
gården och använder inga bekämpningsmedel. Lite jobbigt, men bra för djur och natur.
Problem: Näring läcker ut och bidrar till
övergödning, dessutom släpps gifter ut
i ekosystemet. 50 procent av Östersjöns
dåliga vatten beror på utsläpp från jordbruk.
Ekosystemtjänst: Gynnar pollinering,
skapar bra mikroklimat, höjer mullhalten i
jord. Dessutom mindre problem med övergödning av sjöar och hav.
EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett
material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.
ÖVN3:3
NÅGRA FRÅGOR ATT BESVARA
1. Vad krävs för att ett jordbruk ska fungera bra på längre sikt?
2.
Hur förändrades jordbruket för femtio år sedan för att göra det lönsammare?
3. Vad har bonden Effektiv för metoder för att få ut så mycket som möjligt från
sitt jordbruk?
4
När bönder börjar med ekologisk odling kan det ses som ett svar på ett
problem. a) Vad är problemet? b) Vad har orsakat problemet? c) På vilket sätt
är ekologisk odling en lösning på problemet?
5. Använd illustrationen, symbolerna och texten om de två bönderna och jämför
fördelar och nackdelar för bönderna och vi som handlar. Använd den här
modellen:
Fördelar
Nackdelar
Bonde Ekolog
Bonde Effektiv
Att handla ekologiskt
Att handla intensivt odlat
6.
Ge exempel på en »ond cirkel« inom jordbruket genom att använda följande
stödord: biologisk mångfald monokultur bekämpningsmedelsårbarhet risk
för skadeinsekter konstgödning
7.
Ge exempel på hur en »god cirkel« skulle kunna se ut?
ntera
Prese &
era
public
Det är många som inte kan så mycket om ekologiskt jordbruk.
Använd dina kunskaper för att påverka andra. På underlaget Presentera och publicera finns förslag och tips på vad du kan hitta på.
EKOSYSTEMTJÄNSTER – VAD NATUREN GÖR FÖR DIG är ett material från Naturskyddsföreningen, Dagens Nyheter och Albaeco.
ÖVN3:4
Download