Allergen Specifik Immunoterapi
(ASIT)
20141015
Ragnhild Svedäng
ASIT
 Kan vara subkutan – SCIT
eller
 Sublingual - SLIT
Indikationer ASIT
 Övervägs hos pat. med medelsvår eller svår allergisk sjukdom
dvs, vid pollenallergi, lång säsong och
otillräcklig effekt av ordentlig medicinering
om symtom vid indirekt exponering
ständig exponering
Indikationer ASIT
 patienten är känslig för sådana allergen som är svåra att undvika eller
sanera bort
 otillräcklig effekt av miljöåtgärder
 dagligt medicineringsbehov under långa perioder eller hela året
 otillräcklig effekt av mediciner inkl nasala steroider
 patienten behöver systemiska steroider för att få symtomkontroll
Indikationer ASIT
 patienten får biverkningar av farmaka
 begynnande astmasymtom vid rhinoconjunctivit
 livshotande reaktion efter bi- eller getingstick
 kraftigt försämrad livskvalitet trots adekvat farmakologisk
behandling
Kontraindikationer ASIT
 Svår immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk infektion
 Svår hjärt-kärlsjukdom ( dock evt vid insektsallergi)
 Svår astma FEV < 70 % av förväntat värde, trots optimal
behandling
 Dålig compliance/adherence
 Graviditet ( gäller start o uppdosering)
Vad händer vid ASIT?
 Dämpad reaktion i chockorganet
Beroende på:
 färre mastceller
 minskad frisättning av mediatorer
 pga mindre T-cellsberoende cytokiner
Även dämpad senreaktion pga av minskad aktivering av eosinofiler
och T-lymfocyter
•
Den ospecifika hyperreaktiviteten i nedre luftvägarna minskar
Vad händer vid ASIT?
 Th1-aktivering ger INF-gamma och IL-2
 Th2-aktivering ger IL-4, IL-13, IL-5 o IL-9
 Länken till mastceller o eosinofiler
 IL-4 o IL-13 inducerar IgE-produktion hos B-lymfocyter
Vid ASIT switch från Th2-svar till Th1-svar
• T reg ger IL-10, som bl a gör att B-lymfocyter producerar mindre IgE
och mer IgG
Hur genomför man ASIT?
 Så här gör vi:
Full astmakontroll före start,
evt antihistamin före varje dos
Uppdosering
 7-veckorsscema
 Succesiv dosökning: 10, 100, 1000 SQ-enheter till 100 000 SQ
 PEF före, och 30 minuter efter varje dos
Underhållsbehandling
- Var 6:e – 8:e vecka i tre år (insekter 5 år)
- 100 000 SQ varje gång
 PEF före, och 30 minuter efter
Icke önskade reaktioner vid ASIT
 Stor lokalreaktion > 5 cm, Rhinit, Lindrig urticaria
- antihistamin per os, observeras 60 min, ny PEF
 Icke livshotande systemisk reaktion
(generell urticaria, agioödem, o/e astma)
- adrenalin im
- antihistamin per os
- kortikosteroider (Betapred 6-10 tabletter)
Vid astma:
- inhalation beta-2 stimulerare, pat:s vanliga
inhalator eller mha nebulisator
 Anafylaxi
enligt gällande behandlings-PM
SCIT eller SLIT??
 Sublingual immunoterapi (SLIT) finns idag i Sverige för
gräspollen
(75000 SQ dagligen i tre år)
 Andra allergen i ”pipe-line”
 God effekt visad
 Samma reaktion, munhålestimulerig sannolikt viktig
 Dyrare?
SIT-Specifik immunterapi
1997-2006
40
30
5-gräs
3-löv
katt
övriga
20
10
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ASIT starter BUM CSK
 2007:
 2008:
 2009:
 2013:
Vår 17 st, höst 29 st.
Vår 18 st, höst 21 st.
Vår 23 st, höst 23 st.
Vår 20 st, höst 14 st
Vår 17 st, höst 17 st
Vår 18 st, höst 22 st
Vår 10 st, höst 17 st
 2014:
Vår 14 st,
 2010:
 2011:
 2012: