ASIT vid allergisk rhinokonjunktivit

Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Rutin
Allmänmedicin
3
Antal sidor
2
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
AKO funktionen
Mathias Karlsson, chef område
Öppenvård
2017-05-30
2019-05-30
ASIT vid allergisk rhinokonjunktivit
Gäller för: Allmänmedicin, ÖNH-kliniken CSK
Bakgrund
ÖNH-kliniken utreder och tar ställning till alternativ behandling av
rhinokonjunktiviter hos vuxna där man misstänker pollenallergi och när man inte
fått tillräcklig lindring av besvären med antihistaminer, nasala steroider och
ögondroppar. Om patienten också har astma ska eventuell remiss istället skickas till
lungkliniken om allergibesvären ej kan behandlas tillräckligt effektivt med
antihistamin, nasala steroider och inhalationspreparat.
Om patienten har tydliga säsongsbesvär och anamnes och status överensstämmer
kan man inleda behandling med ”rekommenderade läkemedel inom LIV”, utan att
först göra ett allergitest. Lämpligen gör man en utvärdering av behandlingen under
eller efter säsong.
ASIT-behandling (antigenspecifik immunoterapi, tidigare kallad
hyposensbehandling) kan vara aktuell om:

Antihistaminer och nasala steroider ej ger tillräcklig lindring.

Allergibesvären sträcker sig över flera årstider, vår-sommar, d v s björk-, och
gräsallergi. (ASIT kan ej ges vid gråboallergi eftersom inget extrakt finns
framtaget)
ASIT-behandling kan ej ges mot pollenallergi om:

Patienter som har svår astma som inte kan kontrolleras med läkemedel.

Patienten är pälsdjursägare och samtidigt allergisk mot aktuellt pälsdjur (positiv
pricktest eller RAST mot djuret) då risken är stor för allvarliga reaktioner, t ex
anafylaxi, vid ASIT.

Patienten behandlas med beta-blockerare. Gäller även ögondroppar med denna
effekt. Dessa patienter riskerar att inte svara adekvat på adrenalinbehandling om
detta måste ges pga kraftig allergisk reaktion.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
ASIT vid allergisk rhinokonjunktivit
3
2019-05-30
1 (2)

Patienten har en autoimmun sjukdom, t ex RA. ASIT-behandlingen påverkar
immunsystemet och risk finns att patienten försämras i sin grundsjukdom.

Patienten behandlas för malign sjukdom, av samma skäl som ovan.
ASIT-behandling pågår under sammanlagt drygt 3 år då patienten regelbundet får
behandling med injektioner som ges på ÖNH-mottagningen med cirka 8 veckors
intervall, efter en inledande upptrappningsperiod på 7 veckor. Gräsallergiker kan
också erbjudas peroral ASIT där första dosen ges på allergimottagningen.
Allergimottagningen på ÖNH-kliniken ger i regel ej ASIT-behandling mot katt och
hund till vuxna med pälsdjursallergi, då man ofta kan undvika djuret eller
medicinera vid exposition
Om patienten har tydliga säsongsbesvär och är lämplig för ASIT-behandling
remitteras till ÖNH-kliniken. Ta RAST-test inför remiss och ange resultatet i
remissen.
Patienter med svåra pollenallergier bör också av inremitterande läkare utredas
avseende eventuell astma. Patienter som har astma ska vara adekvat behandlade
inför ASIT-behandling. Att inleda ASIT-behandling hos en patient med
obehandlad astma medför stora risker.
Sökord: Allergisk rhinokonjunktivit
Utarbetad av: Bengt Hanson, Anne Renberg
Titel
Version
Giltig t.o.m.
ASIT vid allergisk rhinokonjunktivit
3
2019-05-30
2 (2)