Innehåll - Region Östergötland

advertisement
OBS, Arbetsmaterial!
Dokumentnamn: Perifert inlagd central venkateter (PICC -line)
Dokumenttyp: Riktlinje
Utfärdande PE: Regionsövergripande
Sökord: Perifert inlagd central
venkateter, PICC- line, central venkateter
Målgrupp: vårdpersonal som hanterar
Perifert inlagd centralvenös kateter
(PICC-line)
Godkänd
av: Godkänd av: Sakkunnig
anestesiolog Christian Bergek, Sakkunnig
leg. sjuksköterska Christina Ågebrant
Holmgren
Giltig from:2016-09-01
Kön: Alla
Ålder: Vuxna och äldre
Utfärdande enhet: Centrum för hälso- och
vårdutveckling
Framtagen av: Projektgrupp CVK-projektet
Projektledare Clinicum: Anette Grahn,
Anette Krepper
ICD-10 kod:
Giltigt tom: 2018-09-01
Diarienummer
Innehåll
Perifert inlagd central venkateter (PICC-line) ........................................................................... 3
Urval av PICC-line katetrar .................................................................................................... 3
Indikationer för inläggning av PICC .......................................................................................... 3
Kontraindikationer för inläggning av PICC............................................................................ 4
Beställning .................................................................................................................................. 4
Remiss ........................................................................................................................................ 4
Förberedelser inför inläggning av PICC-line.......................................................................... 4
Rutin efter inlagd PICC-line ................................................................................................... 5
Handhavande av PICC-line ........................................................................................................ 5
Omläggning av PICC-line ........................................................................................................... 5
Material .................................................................................................................................. 5
Handhavande vid omläggning av PICC-line .......................................................................... 6
Omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath ...........................................13
Material omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath .............................13
Handhavande vid omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath ..............13
Vilande PICC-line ...................................................................................................................... 15
Injektion och infusion i PICC-line ............................................................................................ 15
Material för injektion ............................................................................................................ 15
Tillvägagångssätt ...................................................................................................................16
Infusionspump med ocklusionslarm .....................................................................................16
Byte av infusionsaggregat ......................................................................................................16
Blodprovtagning ........................................................................................................................16
Tillvägagångssätt vid blodprovtagning ................................................................................. 17
Blododling ................................................................................................................................. 17
Senast reviderat, datum: (åååå-mm-dd)
Reviderat av (namn, titel, klinik):
Godkänt revideringen:
2/25
Läkemedelskoncentrationsprov ............................................................................................ 17
Dokumentation...................................................................................................................... 17
Mallar i Cosmic för dokumentation av centralvenös infart .................................................. 17
Injektion av röntgenkontrastmedel med autoinjektor ............................................................ 18
Avlägsnande av PICC-line ........................................................................................................ 18
Material för avlägsnande av PICC-line ................................................................................. 18
Handhavande vid avlägsnande av PICC-line, fixerad med StatLock ................................... 18
Material för avlägsnande av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath ......................19
Handhavande vid avlägsnande av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath .............19
Blödning ................................................................................................................................21
Mekanisk flebit i överarmen ..................................................................................................21
Trombos och lungemboli ...................................................................................................... 22
Ocklusion .............................................................................................................................. 22
Mekaniska orsaker................................................................................................................ 22
Kateterspetsen ligger an mot kärlväggen ............................................................................. 22
Fibrin beläggning/-strumpa i och runt kateterspetsen ........................................................ 22
Fettocklusion orsakad av parenteral nutrition ..................................................................... 23
Läkemedelsutfällning i katetern om inkompatibla läkemedel blandas ............................... 23
Infektioner ............................................................................................................................ 23
Luftemboli ............................................................................................................................ 24
Åtgärder vid misstanke om luftemboli ................................................................................. 24
Extravasal injektion eller infusion ....................................................................................... 24
Symtom................................................................................................................................. 24
Referenser ................................................................................................................................ 24
3/25
Perifert inlagd central venkateter (PICC-line)
En centralvenös infart har en kateterspets som mynnar ut i en central ven, vanligtvis vena
cava superior, vid eller i övergången till hjärtats högra förmak. PICC-line är en centralvenös
infart inlagd via någon av överarmens vener, v. Basilika, v. Brachialis, v. Cephalica (Bild 1).
PICC-line har använts i USA sedan 1970-talet och introducerades i Storbritannien i början av
1990-talet och i Sverige 1999. Inläggning av PICC-line görs vanligtvis av specialutbildade
sjuksköterskor.
Bild 1
Kateterspetsläget ska alltid verifieras, antingen med röntgen eller med annan godkänd
teknik, t.ex. EKG, innan katetern används.
Kateterns externa del är synlig utanför kroppen, på överarmen, där den hålls på plats av en
särskild fästanordning som täcks med ett transparent semipermiabelt förband.
En PICC-line kan användas till administrering av alla typer av läkemedel och vätskor som
cytostatika, antibiotika, parenteral nutritionsbehandling, blodprodukter samt
blodprovstagning.
Urval av PICC-line katetrar
PICC-line katetrar finns med en eller flera lumen och i storlekar från 1 French och uppåt.
De finns med öppen kateterspets, med ventilfunktion i spetsen (Groshong) och med
ventilfunktion i kateterns konnektordel (Power PICC Solo).
Ventilens funktion tillåter både in- och utflöde. Om den inte utsätts för tryck hålls katetern
stängd för utflöde av blod eller inflöde av luft. Ingen av dessa katetrar är därför försedda med
avstängningsklämmor till skillnad från PICC-line katetrar med öppen spets.
Indikationer för inläggning av PICC
Administrering av

Cytostatika
4/25

Antibiotika

Blodprodukter

Parenteral
nutrition

Smärtlindring

Vätsketerapi

Dåliga eller förväntat dåliga vener

När perifer administrering är kontraindicerat

Tillstånd som inte tillåter central access via vena subclavia eller vena jugularis

Stickfobi hos patienten

Medel- till långvarigt behov av intravenös behandling (upp till ca 1 år), det vill säga ofta
lämpligt i till exempel adjuvanta och palliativa situationer
Kontraindikationer för inläggning av PICC

Sår, infektion eller trombos i armen (andra armen kan då vara tänkbar)

Eksem vid planerat insticksställe (annat insticksställe kan då vara tänkbart)

Nedsatt cirkulation, nedsatt känsel eller svullnad i armen, till exempel på grund av
mastektomi med körtelutrymning eller strålbehandling (andra armen kan då vara
tänkbar)

Patienten vill simma eller styrketräna under behandlingsperioden

Patient som kan ha svårt att ansvara för en venös access med extern del

Patient med känd njursjukdom som har eller riskerar att komma att behöva dialysfistel

Inga synliga eller palpabla vener (ej kontraindikation vid ultraljudsledd inläggning)

Allergi mot katetermaterialet
Beställning
PICC-line läggs in på Onkologiska klinikens vårdavdelning måndag-torsdag 08.00-16.00
med möjlighet till 5 inläggningar per dag.

Vid akut behov kontakta PICC-line teamet, Onkologiska kliniken, på sökare 96253

Remiss i Cosmic till Onkologiska kliniken
Remiss
(Länk till Val av centralvenös infart)
Förberedelser inför inläggning av PICC-line
5/25

Patienten behöver inte vara fastande inför ingreppet, utan uppmanas att dricka lite
extra för att få bra venfyllnad

Ingen provtagning nödvändig inför ingreppet

Hudtvätt genomförs av båda armar samt armhålor med desinfekterande tvål
(Descutan/Hibiscrub) på morgonen inför ingreppet. Denna procedur upprepas i
samband med ingreppet

Håravkortning av hårväxt i armhålorna

Rena kläder inläggningsdagen, renbäddad säng om patienten är inlagd och
transporteras i sängen

Kontrollera med patienten eventuell medicinering med antikoagulantia (ingen
kontraindikation) eller allergi mot lokalanestesi
Rutin efter inlagd PICC-line

Det kan uppstå en liten blödning från instickstället de första timmarna efter
ingreppet. Tryckförband anläggs därför över insticket. Detta avlägsnas antingen
senare samma dag eller efter någon dag beroende på om patienten är inlagd på
vårdavdelning eller återkommer för poliklinisk behandling

Konsultationsremiss skrivs i Cosmic till berörd vårdcentral för veckovis omläggning
av PICC-line

Informationsbroschyr för patient/vårdgivare lämnas till patienten. Dokumentera
patientdata, kateter-ID samt kontaktinformation på broschyren (länk till
informations broschyr)
Handhavande av PICC-line
Endast läkare eller leg. sjuksköterska som är väl förtrogen med hur en PICC-line skall
hanteras får handha eller avlägsna en PICC-line. Undersköterskor med särskild delegering
kan utföra omläggning. Handhavandet sker med samma aseptik respektive sterila teknik
som övriga centralvenösa infarter.
Omläggning av PICC-line
Länk till film som visar tillvägagångsätt vid sterilomläggning av PICC-line
https://youtu.be/SuqjP7u4mec
Omläggning av PICC-line sker en gång per vecka samt vid behov. Vid omläggning görs en
bedömning av den yttre kateterdelens längd för att försäkra sig om att katetern inte har glidit
ut eller in. Läs och jämför journalanteckningen från inläggningstillfället.
Material

Klorhexidinsprit 5 mg/ml. Vid allergi mot klorhexidin används 70% etanol.

Undersökningshandskar

Engångs plastförkläde

Sterila handskar
6/25

Sterilt omläggningsset

Steril duk

Sterila kompresser 7,5cm x 7,5cm, 1-2 förpackningar

Sterilt transparent semipermeabelt förband, 2 st.

Steril suturtejp. Behövs inte om PICC-line är permanent fixerad med SecurAcath.

Sterilt StatLock PICC Plus förband. Behövs inte om PICC-line är permanent fixerad
med SecurAcath.

Steril förfylld Luer lock spruta fylld med 10 ml NaCl 9 mg/ml. Endast om katetern
använts och ska genom spolas.

Eventuellt sterila öronpinnar och NaCl 9 mg/ml om instickstället är blodigt

Sterilt injektionsmembran om byte är aktuellt

Etikett märkt ”Centralvenös infart”

Skyddsstrumpa
Handhavande vid omläggning av PICC-line

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta

Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet

Handdesinfektion

Ta på undersökningshandskar vid behov
Bild 1

Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället, använd stretchteknik.
Var försiktig så att inte katetern dras ut.
Bild 2
7/25

Ta bort suturtejpen vid instickstället och inspektera instickstället
Bild 3

Gör en bedömning av den externa kateterdelens längd, undvik att kontaminera
katetern.
OBS! Använd de svarta centimeter markeringarna på katetern för att underlätta
mätningen

Ta av handskarna och kassera tillsammans med det gamla förbandet

Handdesinfektion

Desinficera uppdukningsbordet

Handdesinfektion

Ta på sterila handskar

Lägg en steril duk på uppdukningsbordet

Duka upp materialet med steril metod, två personer

Fyll på Klorhexidinsprit 5 mg/ml i omläggningssetet och på kompresserna

Om synligt blod vid instickstället, häll NaCl 9mg/ml på kompress och öronpinnar

Lägg ett sterilt underlägg under patientens arm

Om synligt blod tvättas det bort med NaCl 9 mg/ml och skall torkas torrt mekaniskt
innan desinfektion sker
8/25
Bild 4

Tvätta mekaniskt instickstället med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, inifrån och ut med god
marginal. Tvätta katetern fram till StatLock förbandet samt förbandets låsanordning.

Låt lufttorka i 2 minuter
Bild 5

Fixera katetern någon millimeter under instickstället med ny steril suturtejp
Bild 6

Fatta den externa kateterslangen med en kompress indränkt med Klorhexidinsprit 5
mg/ml. Rengör mekaniskt den externa slangen och låt kompressen ligga kvar.
9/25
Bild 7

Öppna låsportarna på StatLock förbandet. Från och med nu är omläggningen
höggradigt ren eftersom StatLock förbandet som inte är sterilt avlägsnas med de
sterila handskarna.

Lyft katetern försiktigt ut ur förbandet och lägg den åt sidan. Observera att katetern
nu endast hålls på plats av suturtejpen
Bild 8

Avlägsna StatLock förbandet. Alkohol kan underlätta att förbandet lossnar.
Bild 9

Tvätta huden där förbandet suttit med god marginal med Klorhexidinsprit, mekanisk
rengöring. Tvätta även suturvingens och kateterns undersida. Låt lufttorka minst 2
minuter
10/25
Bild 10

Applicera hudskyddsmedlet som medföljer Statlockförbandet på huden där förbandet
ska fästas. Låt medlet torka helt innan förbandet fästs på huden.
Bild 11

Fäst kateterns suturvinge i det nya StatLock förbandets ”piggar”
OBS! Pilarna på förbandet skall peka mot insticket och texten på suturvingen ska vara
synlig
Bild 12

Stäng förbandets låsanordning
11/25
Bild 13

Avlägsna skyddspapperet från förbandet och applicera StatLock på huden med en
sida i taget
Bild 14

Täck instickstället och StatLock förbandet med sterilt transparent semipermeabelt
förband. Insticket ska vara centrerat och StatLock förbandet täckt med lite marginal.
Om PICC-katetern används i samband med omläggning byts
injektionsmembranet och systemet genomspolas enligt de följande fyra
punkterna.

Fatta kateterns externa del med en kompress indränkt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Avlägsna det gamla injektionsmembranet och låt kompressen ligga kvar under
slangen

Desinficera kateteröppningen mekaniskt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml i 15 sek och
invänta torktid minst 30 sek

Applicera ett NaCl 9 mg/ml fyllt sterilt injektionsmembran på katetern och spola
sedan systemet med minst 20 ml NaCl 9 mg/ml. Mekanisk spolning med pulserande
teknik rekommenderas. Forcera aldrig spolning om motstånd känns
12/25
Om PICC-katetern inte ska användas ska även den externa katetern täckas
Bild 15

Vik den externa slangen uppåt, lägg en kompress runt konnektor för att undvika skav
på huden och täck sedan hela den externa delen med ett transparent semipermeabelt
förband. OBS! Undvik att dubbla lager förband över insticket då detta gör att
förbandet förlorar sin semipermeabla funktion

Märk förbandet med etikett ”Centralvenös infart”, datum, signatur och kateterns
externa längd.
Bild16

Täck hela förbandet med en skyddande tubgasstrumpa över förbandet. Anpassa
storlek för att undvika stas

Handdesinfektion

Dokumentera
13/25
Omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath
SecurAcath är ett trubbigt litet ”ankare” som läggs subkutant i PICC-line kateterns
ingångshål i samband med inläggande av PICC-line. Katetern ligger i en skåra i
fästanordningens bottenplatta och låses fast med ett lock. Detta ankare gör att PICC-line
katetern ligger fixerad och kan inte oavsiktligt rubbas ur läge.
Material omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Undersökningshandskar

Engångs plastförkläde

Sterila handskar

Sterilt omläggningsset

Steril duk

Sterila kompresser (7,5cm x 7,5cm) 1-2 förpackningar

Sterilt transparent semipermeabelt förband, 2 st.

Steril förfylld Luer lock spruta fylld med 10 ml NaCl 9 mg/ml. Endast om katetern
använts och ska genom spolas

Eventuellt sterila öronpinnar och NaCl 9 mg/ml om instickstället är blodigt

Sterilt injektionsmembran om byte är aktuellt

Etikett märkt ”Centravenös infart”

Skyddsstrumpa
Handhavande vid omläggning av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta

Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet

Handdesinfektion

Ta på undersökningshandskar vid behov

Avlägsna det gamla förbandet utifrån och in mot instickstället

Ta av undersökningshandskarna och kassera tillsammans med det gamla förbandet

Handdesinfektion

Desinficera arbetsbordet

Ta på sterila handskar

Lägg en steril duk på uppdukningsbordet
14/25

Duka upp det sterila materialet med steril metod, två personer

Häll Klorhexidinsprit 5 mg/ml i omläggningssetet och på kompresserna

Om synligt blod vid instickstället, häll NaCl 9 mg/ml på kompress och öronpinnar

Lägg ett sterilt underlägg under patientens arm

Inspektera instickstället

Handdesinfektion
Bild 1

Fatta den externa slangen med en kompress indränkt med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Rengör mekaniskt slangen och låt kompressen ligga kvar

Om synligt blod tvättas det bort med NaCl 9 mg/ml och skall torkas torrt mekaniskt
innan desinfektion sker

Tvätta huden vid insticksstället inifrån och ut, mekanisk rengöring.
Bild 2

Tvätta katetern, SecurAcath och suturvingen med Klorhexidinsprit 5 mg/ml.
Bild 3

Lyft katetern rakt uppåt ca 45 grader, vrid eller rotera inte
15/25
Bild 4

Tvätta undersidan av SecurAcath, katetern och suturvingen samt tvätta resterande
hud där förbandet suttit. Låt lufttorka minst 2 min.
Bild 5

Applicera transparent semipermeabelt förband med insticket centrerat och
SecurAcath täckt med god marginal. Var noggrann med att lägga SecurAcath
diagonalt med katetern

Märk förbandet ”Centralvenös infart”, datum och signatur

Omläggningen avslutas på samma sätt som PICC-line med StatLock

Handdesinfektion
Vilande PICC-line
Omläggning och inspektion av instickstället 1 gång per vecka. Genomspolning med NaCl 9
mg/ml endast när katetern använts.
Injektion och infusion i PICC-line
Material för injektion

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Undersökningshandskar

Engångs plastförkläde

Rena kompresser

Minst 2 förfyllda Luer lock sprutor med 10 ml NaCl 9 mg/ml för genomspolning före
och efter injektion

Injektionsmembran och trevägskran för eventuellt byte

Påse för avfall
16/25

Fakir
Tillvägagångssätt

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Kontrollera patientidentitet och ordination

Desinficera injektionsmembranet med med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, mekanisk
gnuggning under 15 sek samt invänta torktid 30 sek

Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen
hela tiden du manipulerar med systemet

Kontrollera alltid att kateterspetsen är placerad i blodbanan genom att injicera NaCl 9
mg/ml, aspirera sedan försiktigt tills det kommer blod några millimeter in i
kateterslangen

Administrera läkemedel enligt ordination via yttre trevägskranen. Spola systemet
med NaCl 9 mg/ml mellan läkemedel. Avsluta med minst 20 ml NaCl 9mg/ml

Vid administrering av cytostatika kopplas två trevägskranar till kateterns inre
injektionsmembran. Adapter till slutet system kopplas till den yttre trevägskranen och
injektionsmembran till den inre kranöppningen

Efter avslutad infusion av potenta läkemedel ska 10 ml blod aspireras bort innan den
centralvenösa infarten genomspolas med minst 20 ml NaCl 9 mg/ml. Byte av
trevägskran/injektionsmembran sker om dessa inte går att spola synligt rena

Alla läkemedel som ges samtidigt kontinuerligt i samma lumen i en centralvenös
infart måste vara kompatibla

Handdesinfektion

Dokumentera
Infusionspump med ocklusionslarm
Användning av infusionspump med ocklusionslarm vid infusion i centralvenösa infarter
minskar risken för problem med ocklusion. Infusionspumpen ger ett konstant flöde i infarten
oavsett om patienten är sängliggande eller är uppe och går. Larmet gör att personal eller
patient blir uppmärksam på en eventuell ocklusion.
Byte av infusionsaggregat
Vid kontinuerlig infusion ska infusionsaggregat bytas var 72:a timme. Infusionsaggregatet
byts alltid efter läkemedel som inte kan blandas med efterföljande infusion. För
hematologiska patienter ska infusionsaggregat bytas var 12:e timme vid kontinuerlig
infusion.
Blodprovtagning
Vid provtagningen används antingen vaccutainer system eller 10 ml spruta.
17/25
Tillvägagångssätt vid blodprovtagning

Ta fram material och provtagningsunderlag

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Kontrollera patientidentitet

Desinficera injektionsmembranet med med Klorhexidinsprit 5 mg/ml, mekanisk
gnuggning under 15 sek samt invänta torktid 30 sek

Håll kvar kompressen med desinfektion under injektionsmembranet/trevägskranen
hela tiden du manipulerar med systemet

Kontrollera alltid att kateterspetsen är placerad i blodbanan genom att injicera NaCl 9
mg/ml, aspirera sedan försiktigt tills det kommer blod några millimeter in i
kateterslangen

Aspirera 5-10 ml blod som kasseras som ”slask”

Tag önskade blodprover via yttre trevägskranen, spola direkt igenom katetern med
NaCl 9 mg/ml. Ta sedan hand om proverna

Byt injektionsmembran/trevägskran om dessa inte går att spola synligt rena

Spola systemet med minst 20 ml NaCl 9 mg/ml
Blododling
Blododling ur centralvenös infart tas antingen för att patienten är svårstucken eller vid
misstanke om kateterrelaterad infektion.
Vid misstanke om kateterrelaterad infektion tas blododling samtidigt inom 15 minuter både
perifert och ur den centralvenösa infarten. Detta kallas parad blododling eller blododling
med tidsskillnad. För att styrka förekomst av kateterrelaterad infektion bör odling på blod
taget ur centralvenös infart vara positiv (med samma bakterie) > 120 minuter före växt i
perifer blododling.
Läkemedelskoncentrationsprov
Läkemedelskoncentrationer bör inte tas från centralvenös infart om det aktuella läkemedlet
administrerats via infarten, eftersom det då finns en risk att få falskt höga värden. Rådgör
med ansvarig läkare.
Dokumentation
All dokumentation avseende centralvenösa infarter av olika slag ska enligt patientdatalagen
(SFS 2008:355) dokumenteras och signeras i patientjournalen av den läkare eller
sjuksköterska som utfört handlingen. I Region Östergötland skall inläggning, komplikationer
och borttagande av centralvenös infart dokumenteras i specifika mallar i Cosmic. Detta för
att kunna ta fram statistisk data som är av nytta i patientsäkerhetsarbetet. Övriga åtgärder
dokumenteras under in-och utfarter i Cosmic.
Mallar i Cosmic för dokumentation av centralvenös infart
18/25

Centralvenös infart - inläggning

Centralvenös infart - komplikationer

Centralvenös infart - borttagande
Injektion av röntgenkontrastmedel med autoinjektor
Allt fler av dagens PICC-line katetrar är godkända för högtrycksinjektion/-infusion med
exempelvis kontrastvätska. Detta skall tydligt framgå på katetern. Se alltid tillverkarens
rekommendationer för uppgift om maximalt flöde och tryck. Vid vissa
röntgenundersökningar använder man en högre hastighet än 5ml/sek. och då kan inte PICCline användas för kontrastinjektion
(Länk till riktlinje DC-2010-00090, Kontrasttillförsel med automatinjektor i CVK och PAC)
Avlägsnande av PICC-line
Material för avlägsnande av PICC-line

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Undersökningshandskar

Engångs plastförkläde

Rena kompresser

Transparent semipermeabelt förband
Handhavande vid avlägsnande av PICC-line, fixerad med StatLock

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för
luftemboli vid avlägsnande av PICC anses mycket låg

Patienten bör ligga med armen i 90° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas

Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcke PICC-line förbandet

Handdesinfektion

Ta på undersökningshandskar vid behov

Avlägsna allt förband

Tvätta huden vid insticket samt runt om med god marginal med Klorhexidinsprit 5
mg/ml

Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern

Applicera en torr dubbelvikt kompress och semipermeabelt förband över insticket.
Ingen kompression nödvändig. Förbandet kan avlägsnas efter ett par timmar

Inspektera att kateterspetsen är intakt
19/25

Eventuellt odling av kateterspetsen om detta är ordinerat

Handdesinfektion

Dokumentera
Material för avlägsnande av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath
Eventuellt kan bedövning med Emla plåster läggas över insticket 1 tim. innan borttagande

Klorhexidinsprit 5 mg/ml

Undersökningshandskar

Engångs plastförkläde

Ren trubbig sax

Rena kompresser

Transparent semipermeabelt förband
Handhavande vid avlägsnande av PICC-line, permanent fixerad med SecurAcath

Tillämpa basala hygienrutiner

Informera patienten

Sänk patientens huvudända om patientens tillstånd medger detta. Risken för
luftemboli vid avlägsnande av PICC anses mycket låg.

Patienten bör ligga med armen i 90° ut från kroppen då PICC-line avlägsnas

Avlägsna kläder och skyddsstrumpa som täcker PICC-line förbandet

Handdesinfektion

Ta på rena undersökningshandskar

Avlägsna allt förband

Tvätta huden vid insticket samt runt om med god marginal
Bild 1

Fatta ”HOLD”-fliken på fästanordningens lock med ena handens tumme och
pekfinger för att stabilisera SecurAcath
20/25
Bild 2

Lossa ”locket” från basen av SecurAcath genom att greppa tag i ”GRIP”-fliken
Bild 3

Dra långsamt ut katetern, med ett hudnära grepp om katetern

Inspektera att kateterspetsen är intakt

Tryck med en kompress över insticket för hemostas

Om insticket är täckt av en krusta eller hudrester, håll en NaCl indränkt kompress
över insticket någon minut för att mjuka upp vävnaden
Bild 4

Använd en trubbig sax och klipp SecurAcath basen till två delar längs den blå fåran
21/25
Bild 5

Den subkutana delen av ankaret är format som två ”L”, 5 mm åt vart håll under huden
i instickstället

Tryck på instickstället med ett finger på den ena ankardelen, detta håller vävnaden
stilla och tillåter den flexibla ankardelen att lossna utan att skada vävnaden
Bild 6

Avlägsna ankardelarna, ett i tagen, med ett snabbt ryck

Applicera kompress och semipermeabelt förband över insticket

Eventuell odling av kateterspetsen om detta är ordinerat

Handdesinfektion

Dokumentera
Komplikationer efter inläggning
Blödning
Det är vanligt att det sipprar lite blod runt insticket den första eller de första dagarna. Detta
är normalt och leder sällan till någon åtgärd. Informera patienten om detta för att förhindra
onödig oro. Om det blöder mer än små mängder eller längre än några dagar bör inläggande
enhet kontaktas.
Mekanisk flebit i överarmen
22/25
Första veckan efter inläggningen kan patienten få en retning från blodkärlets insida,
mekanisk flebit. Symtom kan vara smärta, svullnad, rodnad eller värmeökning i överarmen.
Detta kan förebyggas genom att applicera mild värme på överarmen 3-4 gånger dagligen den
första veckan.
Behandling vid mekanisk flebit är värme och analgetika med paracetamol och/eller NSAID.
NSAID-gel kan vid behov appliceras lokalt på överarmen.
Infektion är ovanligt, men måste alltid uteslutas som differentialdiagnos.
Vid flebit/tromboflebit som inte svarar på upp till en veckas värmebehandling, görs en
individuell avvägning mellan besvärens grad, trombosmisstanke och behovet av att ha
katetern kvar. Samråd med ansvarig läkare. Katetern kan användas trots mekanisk flebit.
Trombos och lungemboli
Symtom på trombos på samma sida som PICC-line katetern sitter kan vara ödem i arm,
skuldra, nacke eller ansikte. Eventuellt vidgade vener i armveck, överarm, skuldra och hals,
beroende på trombosens utsträckning. Rodnad och smärta över kärlsträngarna kan
förekomma. Behandling med antikoagulantia ges enligt lokala riktlinjer och efter
läkarordination. Katetern kan ofta sitta kvar, om patienten har behov av den.
Lungemboli i samband med PICC-line är ovanligt. Symtom på lungemboli kan vara
nytillkommen eller ökad andfåddhet, bröstsmärtor som kan vara andningsrelaterade,
hjärtarytmi inte sällan förmaksflimmer. I enstaka fall yrsel och svimning, ofta i kombination
med subfebrilitet.
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Onkologiskakliniken-Medicinska-PM/Kateterassocierad-ventrombos/
Ocklusion
Svårigheter att aspirera blodretur eller att injicera/infundera i en centralvenös infart kan
vara orsakat av följande.
Mekaniska orsaker

Avstängningsklämmor och trevägskranar är stängda

Knick på infusionsslangen

Icke fungerande injektionsmembran
Kateterspetsen ligger an mot kärlväggen
Åtgärd

Be patienten att vrida på huvudet, sträcka på halsen, prova olika sidolägen, sitta eller
ligga

Be patienten hosta, djupandas, krysta, lyfta armen på PICC-sidan

Spola, om det går, med ytterligare 20-40 ml NaCl 9mg/ml, utan att forcera mot
motstånd
Fibrin beläggning/-strumpa i och runt kateterspetsen
23/25
Vanligt förekommande i alla centralvenösa infarter. Tecken på detta är att det går att
injicera/infundera men inte att aspirera i infarten. Fibrinbeläggning kan verifieras med
kontraströntgen.
Åtgärd

Trombolys med alteplase (Actilyse) som ska vara ordinerat av läkare. Indikation och
tillvägagångssätt finns i FASS
Fettocklusion orsakad av parenteral nutrition
Tecken på detta är tilltagande svårigheter att injicera/infundera och aspirera.
Åtgärd

Steril Etanol 40 % -70 % kan användas för att lösa upp fett. Etanol är skadligt för
polyuretan som är det vanligaste katetermaterialet och ska därför användas med
försiktighet och endast efter ordination av läkare.
Läkemedelsutfällning i katetern om inkompatibla läkemedel blandas
Tecken på detta är svårigheter att injicera/infundera och aspirera.
Åtgärd

Instillation i katetersystemet av natriumhydroxid eller saltsyra, beroende på läkemedlets
surhetsgrad. Behandling endast efter ordination av läkare
Infektioner
En centralvenös infart innebär en infektionsrisk. Noggrann aseptik vid inläggning och
handhavande minskar infektionsrisken.
Bakterier binds lätt till katetermaterial och det fibrin som ofta täcker kateterns yta. Lokal
infektion i en centralvenös infart orsakas oftast av Staphylococcus aureus eller
koagulansnegativa stafylokocker, exempelvis Staphylococcus epidermis. Båda förekommer
på huden och kan föras in vid inläggning och hantering. Bakterier kan också föras in längs
kateterns utsida via insticket. Ibland sprids infektionen till blodbanan och leder till systemisk
infektion.
Var observant på följande infektionssymtom

Lokal infektion: rodnad, svullen och eller öm hud omkring insticket. Var eller
vätskebildning från insticket

Systemisk/generell infektion, sepsis: feber och eller frossa, allmänpåverkan
Infektionsdiagnosen måste ofta baseras på en sammanvägning av symtom, kliniska fynd och
laboratoriedata.
Åtgärd

Vid lokal insticksinfektion kan oftast katetern behållas och infektionen behandlas
framgångsrikt peroralt. Allmän sårodling tas alltid från insticksstället. Hantera för övrigt
infektioner som tros ha samband med PICC-line på samma sätt som infektioner
relaterade till andra centralvenösa infarter
24/25
http://lisa.lio.se/Startsida/PM-medicinska-o-vardadm/PM-dokument/Onkologiska-klinikenMedicinska-PM/Karlkateterrelaterade-infektioner/
Luftemboli

Vid inandning uppstår ett undertryck i centrala vener. Om en centralvenös infart
hanteras felaktigt, till exempel att kranar lämnas öppna, eller vid materialfel kan luft
sugas in i blodbanan och orsaka luftemboli. Kateter med ventilfunktion minskar risken
för luftemboli. Symtom på luftemboli är: andnöd, bröstsmärtor, illamående, svag och
hastig puls samt blodtrycksfall.
Åtgärder vid misstanke om luftemboli

Stäng infarten

Sänk sängens huvudända till planläge eller lägre

Lägg patienten på vänster sida så att eventuell luft stannar i höger kammare

Övervaka patienten noggrant, ta kontroller enligt MEWS

Tillkalla ansvarig läkare omgående
Extravasal injektion eller infusion
För att förhindra extravasal injektion/infusion ska alltid kateterns funktion kontrolleras
innan läkemedel tillförs.
Vid brott på katetern som kan uppstå mellan insticksställe och kateterns ingång i venen eller
om kateterspetsen inte är centralt belägen och ligger an mot kärlväggen, kan extravasal
injektion/infusion uppkomma.
Symtom

Smärta

Brännande känsla

Svullnad

Blek hud

Kyla

Sänkt dropphastighet

Ökat injektionsmotstånd

Sämre blodretur

Läckage ut på hud eller förband
Om extravasering ändå misstänks eller konstateras behandlas denna enligt lokala
anvisningar.
Referenser
25/25
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård Central ven kateterisering – kliniska riktlinjer
och rekommendationer http://www.SFAI.se
2) Vårdhandboken http://www.vårdhandboken.se/Texter/PICC-line/Referenser/
Download