Inledning resepolicy

advertisement
Dokumenttyp
Organisation
Dokumentnamn:
Sida:
1(6)
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
Lokalt kollektivavtal
Lokalt avtal mellan AB Svenska Spel och Unionen-klubben vid AB Svenska Spel rörande
avvikelser och tillägg från det centrala SPEL-avtalet mellan Almega Tjänsteförbunden och
Unionen/Sveriges Ingenjörer.
1.
Ordinarie arbetstid, dygns- och veckovila
1.1
Den ordinarie veckoarbetstiden för heltidsanställda är 36,75 timmar, motsvarande en
årsarbetstid på 1 911 timmar.
1.2
Ordinarie kontorsarbetstid förläggs måndag-fredag mellan kl 08.30-16.36, med 45
minuters lunch. Dag före helgdag förläggs ordinarie kontorsarbetstid mellan kl 08.3014.00 med 30 minuters lunch. Med helgdag avses Trettondagen, Långfredagen, 1:a
maj, Kristi Himmelsfärdsdag, Nationaldagen, Alla Helgons dag samt Midsommar-, Juloch Nyårsafton.
1.3
För personal som schemaläggs över årets samtliga dagar är hänsyn tagen till helgdagar vid beräkningen av arbetstiden. Någon förkortning av dessa personers veckoarbetstid vid helgdag eller helgdagsafton ska därför inte göras. Denna kategori
anställda har därför en genomsnittlig veckoarbetstid på 35,00 tim.
1.4
Vid beräkning av arbetstid enligt det centrala arbetstidsavtalet §5 mom 2:1 gäller att
den ordinarie arbetstiden inte får överstiga 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka
under en begränsningsperiod om högst 3 månader.
1.5
Reglerna beträffande dygnsvila i det centrala SPEL-avtalets §5 mom 9:1 ersätts i sin
helhet med följande lokala avtalstext:
Dygnsvila ska hanteras på ett praktiskt och förnuftigt sätt så att berörda medarbetare erhåller ett lämpligt skydd under varje 24-timmarsperiod, beräknad från
arbetspassets början enligt medarbetarens gällande arbetstidsschema.
Vid oplanerade störningar (=telefonsamtal till bostad etc.) under beredskap e.dyl.
ska eftersträvas att en sammanlagd dygnsvila om 11 timmar uppnås. Om vilan
understiger 11 timmar kan den faktiska tid som understiger 11 timmar förläggas till
nästkommande dygnsviloperiod. Beroende av när på dygnet, och hur länge,
störningen pågått kan ansvarig chef också göra bedömningen att förlägga viss vila
– timme mot timme – under ordinarie arbetstid där löneavdrag i så fall inte görs
för ledigheten.
Vid planerade störningar (driftunderhåll, driftsättning etc.) ska eftersträvas att en
sammanhängande dygnsvila om 11 timmar uppnås. Ledigheten ska, om det är
möjligt, förläggas i anslutning till det arbetspass som har avbrutit viloperioden. Om
Dokumenttyp
Organisation
Dokumentnamn:
Sida:
2(6)
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
detta inte är möjligt pga sakliga verksamhetsskäl ska ledigheten istället läggas ut
senast inom sju dagar från det att dygnsvilan har brutits. I de fall ansvarig chef
bedömer att ledighetskompensationen ska förläggs till ordinarie arbetstid görs inte
löneavdrag för ledigheten.
Dokumenttyp
Sida:
3(6)
Organisation
Dokumentnamn:
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
1.6
Reglerna beträffande veckovila i det centrala SPEL-avtalets §5 mom 9:2 ersätts i sin
helhet med följande lokala avtalstext:
Medarbetare ska beredas minst 24 timmars sammanhängande veckovila under varje
period om sju dagar. Veckobrytningen förläggs normalt till midnatt mellan lördag
och söndag. I de undantagsfall som sammanhängande veckovila om 24 timmar ej
uppnås under en sjudagarsperiod ska medarbetaren beredas möjlighet att ta ut
kompensationstid motsvarande störningen som obetald ledighet.
2.
Flextid
2.1
Följande flextidsramar gäller:
Period
Normaltid
Dag före helgdag
Morgon
07.00-10.00
07.00-10.00
Lunch
11.00-13.00
11.00-12.00
Kväll
15.00-18.00
13.00-18.00
En förutsättning för flextidsramarna ovan är att servicenivån bibehålls. Det måste alltid
finnas bemanning med rätt kompetens inom alla verksamhetsområden.
2.2
Lunchavdrag görs i normalfallet med 45 minuter och med 30 minuter vid dag före
helgdag. Lunchen ska vara minst 30 minuter och längst 90 minuter och i samband
med tidrapporteringen ska eventuella avvikelser mot normal lunchtid beaktas. Lokal
överenskommelse om avvikelser kan göras om verksamheten så kräver.
2.3
Flextidsramarna skall vara verksamhetsanpassade för schemalagd personal.
2.4
Flexledighet hel eller del av dag tillåts under förutsättning att flexledigheten godkänts i
förväg av arbetsledningen och att verksamheten så tillåter. Vid ledighet del av dag
skall ledigheten omfatta minst 30 minuter. Vid flexledighet hel dag förutsätts att årets
semester är utlagd.
2.5
Flextidssaldot får vid varje månadsskifte variera mellan +60 och -30 timmar. Tid som
överstiger 60 timmar bortfaller, medan tjänstledighetsavdrag görs för tid understigande
-30 timmar. Anställd har möjlighet att kontantreglera plussaldo som uppgår till mellan
40 och 60 timmar. Ersättning utges då som månadslönen dividerad med 160.
2.6
Vid avgång regleras minus- respektive plustid.
3.
Obekväm arbetstid och schemalagd arbetstid
3.1
P.g.a. verksamhetens art och omfattning kan om skälig anledning föreligger, efter
överenskommelse mellan företag och tjänsteman, ordinarie arbetstid förläggas till
andra tider än enligt pkt 1.2. Sådan överenskommelse kan innebära att arbetstidens
förläggning varierar mellan enskilda och/eller grupper av tjänstemän, s.k. schemalagd
arbetstid.
Dokumenttyp
Sida:
4(6)
Organisation
Dokumentnamn:
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
3.2
Vid schemaläggning gäller följande:
a)
Vid schemaläggning ska arbetstidsschema upprättas av ansvarig chef i samråd med
berörd tjänsteman. Av schemat skall framgå tidpunkten för arbetspassens början och
slut. Kan inte chef och tjänsteman enas är det arbetsgivaren som beslutar.
b)
Huvudregeln är att arbetsgivaren skall tillhandahålla tjänstemannen arbetstidsschemat
senast 14 dagar före tjänstgöringsperiodens början. Undantag får göras med hänsyn
till verksamhetens art eller oförutsedda händelser.
c)
Vid schemaläggning bör eftersträvas att tjänstemannen ej skall tjänstgöra mer än två
på varandra följande helger (lördag/söndag) och högst två helger per fyraveckorsperiod.
3.3
Ersättning för obekväm arbetstid följer det centrala avtalets § 8 mom. 1:2. Vid
beräkning av tid som ska utgöra grund för ersättningen räknas faktiskt arbetad tid.
För tjänsteman anställd i AB Svenska Spel Sundbyberg före den 12 juni 1997 gäller
divisorn 200 istället för 300 vid beräkning av OB-tillägg.
4.
Beredskap
4.1
Ersättning för beredskap följer det centrala avtalets § 8 mom. 2:2
4.2
Vid påkallad inställelse i arbete betalas övertids-/inställelseersättning för den faktiskt
arbetade tiden. Ersättning för resekostnad i anslutning till sådan inställelse betalas
också.
5.
Övertid och Mertid
5.1
Med övertidsarbete som medför rätt till övertidskompensation avses arbete som
medarbetaren har utfört utanför de fastställda flextidsramarna på Svenska Spel.
Motsvarande gäller även mertidsarbete för deltidsanställd.
5.2
Vid beräkning av längden av utfört övertids-/mertidsarbete räknas faktiskt arbetad tid.
5.3
All övertid räknas upp med faktorn 1,5 resp. 2,0 (se centralt kollektivavtal) och läggs i
ett kompsaldo som medarbetaren sedan kan reglera månadsvis mot divisorn 141.
Kompsaldot tillåts vid varje årsskifte att maximalt uppgå till 40 timmar.
5.4
Övertidsersättning utgår ej vid utbildning via extern arrangör. Vid intern utbildning utgår
ersättning för schemalagd kurstid utöver den enskilde tjänstemannens dagarbetstidsmått.
Dokumenttyp
Organisation
Dokumentnamn:
Sida:
5(6)
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
6.
Restidsersättning
Restidsersättning enligt det centrala avtalet utges ej till medarbetare inom Svenska
Spel.
7.
Semester
7.1
Intjänandeår och semesterår sammanfaller och räknas på kalenderårsbasis.
7.2
Semesterns längd är:
27 dagar
om tjänstemannen har rätt till särskild övertidskompensation enligt § 6
mom. 2:1 i SPEL-avtalet mellan Almega Tjänsteförbunden - Unionen/
Sveriges Ingenjörer
30 dagar
om överenskommelse har träffats enligt § 6 mom. 2:2 (okontrollerbar
arbetstid) i SPEL-avtalet mellan Almega Tjänsteförbunden - Unionen/
Sveriges Ingenjörer
32 dagar
om tjänstemannen omfattas av § 6 mom. 2:2 (beordringsrätt) i SPELavtalet mellan Almega Tjänsteförbunden - Unionen/Sveriges Ingenjörer.
Den semester som tjänstemannen har p.g.a. enskilt avtal ska inte förkortas genom
detta avtal.
7.3
För tjänsteman som inte arbetar varje dag (intermittent arbete) gäller följande:
Antalet bruttosemesterdagar som enligt punkten 7.2 skall läggas ut under semesteråret ska stå i proportion till tjänstemannens antal arbetsdagar per vecka, s.k. nettosemester. Semester skall alltså förläggas endast till de dagar då tjänstemannen skulle
ha tjänstgjort. Beräkning av antal semesterdagar skall ske på samma sätt som för
intermittent deltidsarbete, se SPEL-avtalet § 9 mom. 10.
7.4
Samtliga betalda bruttosemesterdagar utöver 20, eller motsvarande antal nettosemesterdagar vid intermittent arbete, sparas med automatik vid semesterårsskiftet
förutsatt att den anställde ej anmält annat önskemål.
7.5
Personer som nyanställts under perioden 1 augusti - 31 december får spara all
semester som tjänats in under det anställningsåret.
7.6
Antal sparade semesterdagar får högst uppgå till 40 oavsett semesterrätt och de
sparade semesterdagarnas ursprungsår.
Dokumenttyp
Organisation
Dokumentnamn:
Sida:
6(6)
Dokumentnummer:
Lokalt kollektivavtal Svenska Spel
Version:
Klassning:
Ägare:
Fastställt av/datum:
1
Internt
Avtals- och Förmånschef
HR-direktör / 2013-07-01
8.
Övrigt
8.1
Tandvård
Ersättning för tandvård utges ej.
De personer som anställts i AB Svenska Spel Visby före den 12 juni 1997 har rätt till
ett s.k. högkostnadsskydd. Företaget ersätter tandvårdskostnader som överstiger
5 000 kr, dock max upp till 15. 000 kr per person och år.
8.2
Tjänstledighet
Tjänsteman kan beviljas tjänstledighet upp till sex (6) månader för att pröva annat
arbete samt tolv (12) månader för att bedriva verksamhet i egen regi (F-skattebevis
krävs) om det kan ske utan olägenhet för verksamheten.
8.3
Skyddskläder
Skyddskläder och -skor för berörda grupper tillhandahålls av företaget.
9.
Giltighet
Detta avtal gäller fr.o.m. 1 juli 2013 i alla delar. Avtalet gäller tillsvidare med tre
månaders ömsesidig uppsägningstid och ersätter tidigare avtal från 1 juli 2012.
Download