Prim-VIPS Diabetes

advertisement
Utarbetad av LUCD. Lena Insulander,Lillemor Fernström, Nuha Saleh-Stattin, Birgit
Landgren och Åsa Jönsson.
Senast reviderad 061108
1
Prim-VIPS Diabetes
I mallen förekommer sökord som är vanliga vid diabetesbesök på mottagningen. Använd
sökord ur Prim-VIPS (grundmallen) vid behov. De texter som står under hjälptexterna är
anpassade till diabetesmallen. Använd i övrigt grundmallen.
För mätvärden (ex blodtryck) använd det överenskomna dokumentationssättet som finns på
vårdenheten tex lablista, checklista. Om mallen används så finns respektive mätvärde under
ett sökord.
Sökord
Hjälptext
OMVÅRDNADSANAMNES
KONTAKTORSAK
Exempel
Anledning till kontakt
eller kort om vad som har
hänt sedan föregående
besök. Detaljer under
respektive sökord
HÄLSOHISTORIA/Vårderfarenhet Sådant som påverkar
diabetessjukdomen
Debutår
Diagnosår för diabetes
mellitus (DM)
Hereditet
Släktingar med DM
SOCIAL BAKGRUND
-se Prim-VIPS mall
Uppföljning av
livsstilsförändring
ex. Planerad fysisk
aktivitet har inte fungerat.
LIVSSTIL
Översiktlig beskrivning
av vanor när det gäller
nuvarande livsstil.
Detaljer under respektive
sökord ex nutrition, fysisk
aktivitet.
Röker/snusar du?
Ex. Är regelbundet fysiskt
aktiv. Har oregelbundna
matvanor.
Medföljande vid besöket.
Tolk
Ex.Hustrun med för att
höra om matbudskapet.
Patientens syn på hur han
mår. Utgör utgångspunkt
för besöket.
Sjuksköterskans
uppfattning skrivs här.
Även egna initiativ till
kunskapsinhämtande.
Medlem i
Diabetesförbundet.
Motivation till förändring
Ex. Mår inte bra pga
höga/låga
blodsockervärden
Mall: självskattad hälsa
(bilaga 3)
Nikotin/tobak
Alkohol
OMVÅRDNADSSTATUS
KOMMUNIKATION
VÄLBEFINNANDE
KUNSKAP/UTVECKLING
Egenvårdsmotivation
Årtal med siffror ex 1999
Mall Tobakspreventiva
enheten och CeFam (bilaga
1)
Mall Läkemedelsverket.
(bilaga 2)
Mall: Vilja till förändring
Utarbetad av LUCD. Lena Insulander,Lillemor Fernström, Nuha Saleh-Stattin, Birgit
2
Landgren och Åsa Jönsson.
Senast reviderad 061108
och tilltro till egen förmåga
(bilaga 4).
Sökord
ANDNING/CIRKULATION
Blodtryck
Puls
NUTRITION
Hjälptext
Patientens kommentarer
om yrsel eller andra
symtom
Värde på blodtryck
Exempel
Detaljerad beskrivning av
matvanor, matval,
fördelning över dagen,
hunger/sug mättnad,
dryck. Matvanornas
inverkan på blodsockret.
Specifika problem som
gastropares.
Mall: kostanamnes
/tallriksmodell
(bil 5)
Längd
Vikt
BMI
Midja
HUD/VÄVNAD
cm
kg
kg/m2
cm
Lipohypertrofi
Förekomst av
lipohypertrofi
Var injicerar patienten
respektive insulin, vilken
injektionsteknik använder
patienten.
Sårtyp
Injektionsplatser
Sår
Ögon
AKTIVITET
Fysisk aktivitet
SMÄRTA/SINNESINTRYCK
SEXUALITET/REPRODUKTION
PSYKOSOCIALT
mmHG
Ex. Melinska fläckar,
viteligo
Tid för senaste/nästa
ögonbottenundersökning,
resultat
Funktionsförmåga
Ja/nej, lokalisation, storlek
Ex fotsår
Finns det mall för sårreg?
Ex ledbesvär, axlar
Detaljerad beskrivning av
patientens nuvarande
aktivitet, frekvens,
duration, intensitet
Neuropati,
balansrubbningar
Mall: från NDR
registrering av fysisk
aktivitet (bil 6).
Sexuell förmåga, erektil
dysfunktion, nedsatt
lubrikation
Diabetes påverkan på
Mall: Våga fråga (bil. 7)
Ex. Svårt att gå pga
neuropati i fötterna, saknar
full balans
Utarbetad av LUCD. Lena Insulander,Lillemor Fernström, Nuha Saleh-Stattin, Birgit
Landgren och Åsa Jönsson.
Senast reviderad 061108
egna känslor och på
relationer
3
Sökord
SAMMANSATT STATUS
Fotstatus
Hjälptext
Datum för senaste
fotundersökningen.
Riskgruppering 1-4
Exempel
Mall från LUCD
riskgruppering 1-4. (Bilaga
8)
Egenvårdsuppgift
Patientens egna
blodsockervärden,
Mall: egna tester (bilaga 9)
Insulinkänning
Insulinkänning, hur ofta
tidpunkter, mönster, orsak
Hjälpmedel
Patientens nuvarande
blodsockermätare,
blodprovstagare,
lancetter, insulinpenna,
kanyler.
Aktuella insulinsorter,
insulindoser, tabletter och
doser.
Läkemedel
Bedömning av provresultat
OMVÅRDNADSDIAGNOS
Tänkbara områden för
omvårdnadsdiagnos: kunskap,
hyperglykemi, hypoglykemi,
svängande blodsocker
ansvarstagande
(egenvårdskapacitet, motivation),
livsstilsförändring, lipohypertrofi,
sår
OMVÅRDNADSMÅL
OMVÅRDNADSÅTGÄRDER
Läkemedelslistan ska vara
utgångspunkt och hållas
aktuell. Journalen används
som arbetsredskap
Kommentarer till prov
som tas för diabetes,
exempelvis HbA1c,
lipider, c-peptid, ketoner
Sammanfatta patientens
behov/problem
Ex.HbA1c värdet har
sjunkit från 7,1% till 6,1%
Resultatmål
Syftar att påverka
omvårdnadsdiagnos
Ex. målvärden blodsocker,
HbA1c, kunskapsmål,
minska lipohypertrofi,
svängande blodsocker
Att förstå samband mellan
…
Vad behöver patienten få
hjälp med för att målet
ska uppnås. Insatser av
diabetessjuksköterskan
och patienten.
Ex. insulinkänningar
relaterat till extra doser
insulin leder till svängande
blodsocker.
Utarbetad av LUCD. Lena Insulander,Lillemor Fernström, Nuha Saleh-Stattin, Birgit
4
Landgren och Åsa Jönsson.
Senast reviderad 061108
INFORMATION
Faktaförmedling,
Ex. Information om bra
rådgivning
mat vid diabetes (generellt
budskap)
Sökord
UNDERVISNING
Hjälptext
Sker i dialog för att öka
kunskap, ge handledning
Exempel
Ex. hur patienten kan
anpassa matbudbudskapet
STÖD
Emotionellt, socialt eller
praktiskt
Patienten har fått
information, uppmuntrats
till tobaksstopp och
erbjudits stöd.
Skötsel av tekniska
hjälpmedel, träning i att
hantera
Ex. ska göra en
livsstilsförändring, FaR
Vill du ha stöd att sluta
röka/snusa?
Provtagning/test
Prov som tas vid besöket.
Prover som ska tas av
vården, hemsjukvården
LÄKEMEDELSORDINATION/
FÖRSKRIVNING
Ändrad insulindos förs in
i läkemedelslistan. Här
skrivs dosändringar som
patienten själv gör.
Ex. HbA1c med DCA,
blodsockervärde i samband
med kontroll av
blodsockermätare
Ex.Patienten ändrar/ändrar
inte insulindos utifrån
blodsockertester.
Patienen justerar
insulindosen enligt
övernskommelse.
LÄKEMEDELSHANTERING
Förvaring av insulin,
skriftlig information om
ändring av insulindos till
patient/närstående
Utprovning/byte av
hjälpmedel
SPECIELL OMVÅRDNAD
Ex. blodsockermätare,
insulinpenna, insulinpump,
CGMS/Guardian
Sårbehandling
HJÄLPMEDELSHANTERING
Förbrukningshjälpmedel
MEDVERKAN
Medgivande till registrering i NDR
Individuell vårdöverenskommelse
Text från hjälpmedelskort
Överenskommelse med
patienten om vad som ska
göras till nästa besök.
Delmål
Ja/nej
Skriftlig
överenskommelse mellan
Kyla och värme
Säkerställa korrekt
insulinsort om flera sorter
används
Ex. blodsockermätare,
blodprovstagare,
insulinpenna, insulinpump.
Ex. egna blodsockertester
(hur ofta och när)
Ex ger information om
registrering och
anonymitet. Patienten
säger ja/nej till registrering
i NDR.
Ex. konkreta mål om
Utarbetad av LUCD. Lena Insulander,Lillemor Fernström, Nuha Saleh-Stattin, Birgit
5
Landgren och Åsa Jönsson.
Senast reviderad 061108
patient och vårdgivare
viktnedgång 2 kg till nästa
som betonar betydelsen
besök; ta en promenad om
av patientens delaktighet i 30 min varannan dag; att
vården.
inte hoppa över lunchen
SAMORDNING
Tid för nästa
besök/kontakt, kontakt
med andra vårdgivare.
Sjuksköterskans åtagande
till nästa besök.
OMVÅRDNADSRESULTAT
I förhållande till
Ex. Insulininställning
omvårdnadsdiagnos, mål
avslutad, fortsatta
och åtgärder
kontroller enligt
vårdprogram.
Download