Adressaten har ett långt namn som går att skriva nu

1 (4)
Nämnd för folkhälsa och primärvård AU
Södra Lappland
2012-10-24
Anteckningar vid dialogträff 2012-10-23
Närvarande föreningar:
Hjärt- och lungsjukas förening Dorotea, Lycksele
HRF, Lycksele, Vilhelmina
Fibromyalgiföreningen, Vilhelmina
Reumatikerföreningen, Lycksele, Malå, Storuman
Astma och Allergiföreningen, Lycksele
SRF, Lycksele
PRO, Vilhelmina, Åsele, Malå
SPRF, Lycksele
SPF Klippan, Åsele
1
Inledning
Marita Fransson, ordförande och Nicke Grahn, vice ordförande hälsade samtliga
närvarande välkomna.
2
Information om landstingets folkhälsoarbete
Kerstin Pehrsson – hälsoutvecklare vid verksamhetsutvecklingsstaben i landstinget
inledde sitt framförande med att beskriva landstingets vision om att år 2020 har
västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning. Vidare visades
styrdokument för arbetet med folkhälsa. De 11 nationella målen för hälsa, där
landstinget i västerbotten har lagt till ett 12:e mål Främjande av psykisk hälsa,
Landstingsplanen 2012-2015, Nätverket för hälsofrämjande sjukhus. Ett vikigt mål i
arbetet med en förbättrad hälsa är att sjukvården har ett hälsofrämjande
förhållningssätt. Målgrupp är patienter, medarbetare och befolkning.
Vidare framhölls vikten av att vara fysiskt aktiv. Människan är byggd för rörelse men
dagens samhälle leder till att vi blir mer och mer stillasittande. Regelbunden fysisk
aktivitet är en skyddsfaktor mot sjukdomar medan stillasittande är en riskfaktor för
sjukdomar. FaR – fysisk aktivitet på recept är möjligt att få i stället för mediciner och
aktivitet påverkar fler områden än vad en tablett kan göra.
I södra Lappland ser man generellt en sämre hälsa jämfört med länet i övrigt och här
gäller det att vi tillsammans tar krafttag för att förbättra folkhälsan.
Bilderna bifogas anteckningarna
3
Reseservice
Karin Forsén- avdelningschef vid reseservice inledde med att berätta att sjukresor är
lagstadgat och att landstinget har tagit fram en resehandbok som man använder sig
av där rutiner mm framgår kring förfarandet vid beställning av sjukresor. Reseservice
finns lokaliserat i Lycksele, Umeå och Skellefteå och har 18 anställda. Varje dag
bokas ca 900 resor. Man utgår alltid från billigaste färdsätt och medicinskt tillstånd.
Från den 1 januari 2013 höjs egenavgiften till 100 kr samt att högkostnadsskyddet
höjs till 1 600 kr. Ersättningen för bil är 10 kr/mil och kommer inte att höjas samtidigt
som egenavgiften höjs. Aktuell information finns på www.1177.se/välj landsting eller
via Reseservice 0771-251020.
Broschyr delades ut som kopieras och bifogas anteckningarna
100476
2 (4)
Nämnd för folkhälsa och primärvård AU
Södra Lappland
4
2012-10-24
Information från nämnden för funktionshinder och habilitering
(NFH)
Kenneth Andersson- ordförande för nämnden för funktionshinder och habilitering
hade två punkter att informera
1. Socialstyrelsens rapport – Nationell kartläggning av rehabilitering vid syn och
hörselnedsättning. Visar på stora behov av förbättringar i landet. Landstinget
i västerbotten har tagit rapporten till sig och under 2013 kommer NFH att
vidta åtgärder för att förbättra rehabiliteringen i länet. En utmaning framöver
är att säkerställa syn och hörsel rehabilitering i inlandet. Kenneth Andersson
återkommer med mer information under 2013.
2. Oro angående olika kostnader för hjälpmedel vid överförande av
hemsjukvården till kommunerna har framförts från olika föreningar. Idag finns
överenskommelse och samsyn kring hjälpmedel som tyvärr faller i och med
överförandet av hemsjukvården. En arbetsgrupp har tillsatts med
representanter från kommun och landsting för att diskutera hjälpmedelsfrågor
för att förhoppningsvis komma fram till en samsyn även efter överföringen av
hemsjukvården.
5
Frågestund
På begäran från föregående möte gjordes en redovisning av dagens bemanning av
läkare på hälsocentralerna i södra Lappland.
Hälsocentral
Budgetutrymme
På plats
anställd
Dorotea
Stenbergska/Ly
Malå
Storuman
Sorsele
Tärnaby
Vilhelmina
Åsele
1,85
4,35
2,58
3,59
1,6
2,1
4,55
1,8
0
3
0
4
0
2
4
3
Arbetad tid
omräknad
i tjänstgöringsgrad
0,30
2,34
1,18
2,11
1,19
1,30
2,69
2,26
Inköpt stafett
Omr tjänstgöringsgrad
0,63
0,87
1,36
0,21
0,82
0,03
1,53
0,16
Kommentarer som lämnades vid sammanställningen av dessa siffror var bl.a. att
läkarkontinuiteten är svår att uppnå dels pga att fler väljer att arbeta deltid samt att
man också har jour och behöver planerad ledighet efter jour.
Inför mötet hade några skriftliga frågor inkommit som besvarades på plats:
1. Hur kan 80 % tandläkare ombesörja både vuxen och barntandvård i Storuman?
2. Har hört att några skolbarn inte har blivit kallade till obligatorisk kontroll av tänder,
är det riktigt?
Svar av Verksamhetschef:
Vårt huvuduppdrag är barntandvården och den klarar vi väldigt bra i Storuman.
100476
3 (4)
Nämnd för folkhälsa och primärvård AU
Södra Lappland
2012-10-24
Alla barn blir kallade i tid, så det stämmer inte att några barn inte blir kallade.
Däremot, liksom övriga Folktandvården, kallar vi våra ansvarsbarn utifrån en
riskbedömning som görs vid undersökningen. Detta gör att ett barn med låg risk kan
bli kallad först efter 18-24 månader samtidigt som ett barn med hög risk kanske blir
kallad 2 eller fler gånger varje år. Vi har i dag för lite tandläkartid i Storuman. Den
faktiska tandläkartiden motsvarar drygt en heltid i dag, då vi utökat tiden från i höst.
Vi har från juni anställt en tandhygienist till Storuman, vilket förbättrar läget. Vi har
just avslutat en annonsering efter tandläkare till Storuman och vi har sökande på
denna annons.
3. Varför har Sorsele sällan fastanställd läkare? Stafettläkare är mkt dyrare än
fastanställning?
Svar:
Landstingets ambition är att ha fast anställd personal och arbetar med rekrytering för
att lösa vakanser hela tiden. I brist på fast anställd personal anlitas sk. stafettläkare
för att försöka uppnå målet om tillgänglighet.
4. Hur förklarar man den låga lönen av vårdpersonal?
Svar:
Genomsnittslönen för en sjuksköterska är ca 26 600 kr och för en tandsköterska 22
100 kr och för en undersköterska 23 000 kr.
Frågor/diskussion/synpunkter på plats
Telemedicin.
Det finns telemedicinutrustning på alla hälsocentraler och används vid olika
konsultationer. Ett önskemål är att det skall utvecklas ytterligare med konsultationer
till olika kliniker på sjukhusen i Lycksele, Umeå och Skellefteå. Framfördes önskemål
om att reumatikersköterska skulle kunna komma ut till hälsocentralerna för att träff
med patienter samt konsultation med läkare ex i Lycksele alt Umeå.
Återbesök
Framfördes att det inte fungerar med kallelse för återbesök. Ibland glöms patienter
bort eller uppmanas att själva ta kontakt med sjukvården för uppföljning. Det kan vara
en risk ff a när det gäller äldre personer som kanske glömmer bort.
Patientnämndsärende
När man inte är nöjd med hanteringen i sjukvården kan man vända sig till
patientnämnden som tar kontakt med berörd klinik för uppföljning. Det är viktigt att
man påtalar fel så att man får möjlighet att göra rätt nästa gång.
Budgetfrågor
Fråga kring hur landstinget planerar sin budget inför 2013 med tanke på förslag om
skatteutjämningen som skulle innebära -320 miljoner kr för Västerbottens läns
landsting. I dagsläget finns inget beslut och därför har man i budgetförberedelser
inför 2013 utgått från dagens ekonomiska läge som innebär att man måste fortsätta
att minska underskotten, genom att fullfölja besluten i projekt balans.
Länsbidragen
Önskan framförs att en uppföljning/redovisning görs angående hur medlen fördelas.
Lokala föreningar upplever att medlen stannar i den centrala föreningen som erhåller
bidrag från landstinget. Denna fråga måste föreningarna själva ta med sina
föreningar centralt.
100476
4 (4)
Nämnd för folkhälsa och primärvård AU
Södra Lappland
2012-10-24
Akutmottagningen Lycksele lasarett
De som hör dåligt kan ha svårt att uppfatta när an ropas upp. Personalen måste
förvissa sig om att personen hör vad man säger.
Förr fanns en fikaautomat på akuten - föreslås att den återinförs.
Brevlåda för synpunkter bör också sättas upp.
6
Möten nästa år
Fråga angående hur ofta dessa möten bör hållas diskuterades och en omröstning
hölls. Flertalet ansåg att ett möte per år blir för sällan och röstade för att möte hålls 2
gånger/år. Ett möte under våren som är lite längre ca 10:00-15:00 samt ett på hösten
ev. via videokonferens. Höstmötet skulle då bli ett kortare möte med möjlighet till
frågestund och information.
Nästa möte blir i maj 2013. Datum ännu ej fastställt
Anteckningar inkl bilagor skickas ut med e-post I det fall ingen e-post finns skickas
anteckningar till 1 person i föreningen via vanlig post.
100476