Fondaccelerator Aktiv Ränta 4

advertisement
Fondaccelerator
Aktiv Ränta 4
Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB
Sista teckningsdag 5 april 2013
rbsbank.se/markets
Investeringen i korthet
Ett index med direkt exponering mot fem fonder från den
framstående ränteförvaltaren PIMCO, där det investerade
beloppet delas upp i två delar för att skapa en exponering
med attraktiv avkastningsprofil.
Du erbjuds teckna
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är en
alternativ investeringsprodukt där
exponeringen utgörs av ett index med
direkt exponering mot fem fonder, från
den framstående ränteförvaltaren PIMCO.
Det investerade beloppet delas till skillnad
från tradition­ella strukturerade produkter
upp i två olika delar där den större delen
av kapitalet (90 procent) placeras i en
certifikatsdel som följer indexet 1:1,
jämförbart med en direktplacering i en
fond. Den mindre delen av kapitalet (10
procent) placeras i en optionsdel med
en ökad deltagande­grad mot index om
indikativt 180 procent.
Placeringens konstruktion ämnar på så
sätt att ge en “fondlik” exponering med
chans till högre avkastning än en direkt­
investering. Effekten av plac­ering­ens
konstruktion blir att investeraren erhåller
en exponering med tilltalande avkast­
ningsprofil mot ett attraktivt tillgångsslag
där exponeringen mot eventuell tillväxt
är indikativt 270 procent. Vid eventuell
negativ utveckling utbetalas ett belopp
motsvarande 90 procent av avkastnings­
grundande belopp multiplicerat med
underliggande indexutveckling. Det
innebär alltså att vid negativ utveckling
för index så kommer förlusten bli större i
placeringen än den faktiska nedgången
för underliggande index i och med att
optionsdelen ej ger avkastning. Delar
av eller hela investerade beloppet kan
således förloras.
Produktinformation
Emittent
Löptid
Teckningskurs av avkastningsgrundande belopp (AB)
Deltagandegrad (direktplacering)
Deltagandegrad (option)
Total exponering mot tillväxt
Kapitalskydd av AB vid
ordinarie återbetalningsdag
Underliggande tillgång
90% (dvs. 100% applicerat på 90% av AB)
Indikativt 180% (lägst 150%)
Indikativt 270% (lägst 240%)
(90% direktplacering + indikativt 180% option)
0%
RBS VC Bond Funds Basket Index 1
(USD) ER 6%
Om The Royal Bank of Scotland (RBS)
• The Royal Bank of Scotland är en av
världens äldsta banker grundat år 1727.
• RBS har sedan start huvudkontor i
Edinburgh, Skottland, men har blivit en
internationell bank med kontor över hela
världen för att serva sina drygt 30
miljoner kunder.
För mer information om RBS se
www.rbsbank.se/markets
2
The Royal Bank of Scotland plc
5 år
100%
RBS är medlem av Svenska Fondhandlareförening­
en som antagit en branschkod för vissa strukture­
rade placeringsprodukter. Den anger riktlinjer för
innehållet i marknadsföringsmaterialet, se vidare på
www.fondhandlarna.se/struktprod
Produktinformation
“Playing good defense will not only protect your portfolio,
but can be the springboard for dependable profits.”
- Bill Gross, PIMCO
Marknadskommentar
De senaste årens skakiga utveckling på
världens aktiemarknader har fått många
investerare att söka sig till tillgångar med
lägre risknivå såsom ränte- och obliga­
tionsplaceringar. En trend som förstärkts
ytterligare av en olöst skuldkris i Europa
och USA och en förväntat lägre tillväxttakt
i den globala ekonomin de närmaste åren.
Det har bland annat gjort att sparande i
företagsobligationer har ökat kraftigt.
Många investerare väljer nu att låna ut
pengar till företag som behöver finansie­
ring istället för att köpa aktier.
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 avser
därför att genom ett index ge exponering
mot de aktivt förvaltade fonderna från
PIMCO, som är exponerade mot ränte­
marknaden och vars investeringsmodell
bygger på:
1. Hög grad av diversifiering
2. Långsiktig investeringshorisont
3. Möjlighet att växla mellan makrodriven
och bolagsdriven förvaltning
För vem passar placeringen?
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 kan passa
en investerare som söker en ”fondlik”
exponering samtidigt som de har en tro
på underliggande index och därigenom
är villiga att ta på sig högre risk än vid en
vanlig fondinvestering för att erhålla en
högre avkastningspotential genom en
ökad deltagandegrad mot de underlig­
gande fonderna i index. Placeringen
passar inte för en investerare som tror att
underliggande index kommer utvecklas
neutralt eller svagt negativt.
Varför investera?
Genom placeringen delas det investerade
beloppet upp i två delar där den större
delen (90 procent) placeras med direkt
följsamhet till underliggande index. Den
mindre delen av investeringsbeloppet (10
procent), tillväxtdelen, placeras till högre
risk kopplat till underliggande index.
På så sätt uppnås en fördelning där 90
procent av kapitalet likt en direktinveste­
ring i en fond, följer utvecklingen i det
underliggande indexet 1:1 och utgör själva
basen för investeringen. På toppen av
detta läggs sedan tillväxtdelen på, från
vilket investeraren erhåller en deltagande­
grad om indikativt 180 procent.
Fördelar med att investera?
Genom fördelningen av investerat belopp
i två delar kopplat till de underliggande
tillgångarna uppnås en attraktiv relation
mellan risk och möjlighet. Investeraren får
genom att ta en ökad risk på det investe­
rade kapitalet, en möjlighet att ta del av
större avkastningspotential från det
underliggande indexet än som annars
hade varit fallet vid en direktinvestering
mot samma fondkorg.
PIMCO
PIMCO är världens största obligation­
sinvesterare och förvaltar investeringar
på totalt mer än 1 800 miljarder dollar
på uppdrag av ett stort antal kunder,
inklusive miljontals pensionssparare,
offentliga och privata försäkringsbolag,
utbildningsinstitutioner, centralbanker,
stiftelser och fonder, mm.
William H. Gross som är en av grundar­
na till bolaget, hanterar själv fonden
PIMCO Total Return som är världens i
särklass största obligationsfond med
tillgångar på över 240 miljarder dollar.
William “Bill” Gross utsågs av Morning­
star till årtiondets fondförvaltare 2010
för sina framgångar som investerare
och medgrundare till PIMCO.
Dessutom ger även placeringen tillgång
till de underliggande fonderna på ett
smidigt sätt då merparten av dessa
endast finns tillgängliga för institutioner,
och de som riktas mot privatpersoner har
ett minimumbelopp för investeringar
mellan fem tusen dollar och tio miljoner
dollar.
Fonderna som vanligtvis är denominerade
i dollar är genom indexet valutasäkrade.
3
Tillgångar i placeringen
Exponering mot ett index bestående av fem räntefonder med
följande målvikter:
PIMCO Global High Yield Bond Fund (USD)
Morningstar Rating
30%
Investerar minst 2/3 av sina tillgångar i en diversifierad
portfölj av högränte­obligationer med kreditvärdighet lägre
än BBB (S&P) med maximalt 20 procent av tillgångarna i
obligationer med kreditvärdighet lägre än B.
Bloomberg: PGHYBFI ID <Equity>
Minsta direktinvestering: USD 10 000 000.
Förvaltade tillgångar: 5,1 miljarder USD
Portföljförvaltare: Andrew Jessop
PIMCO Emerging Markets Bond Fund (USD)
Morningstar Rating
7,4 %
5,3 %
4,9 %
4,3 %
3,9 %
3,9 %
3,8 %
3,7 %
Underliggande landsfördelning (% av duration)
Bloomberg: PIMEMBA ID <Equity>
Minsta direktinvestering: USD 5 000.
Förvaltade tillgångar: 5,9 miljarder USD
Portföljförvaltare: Michael A. Gomez
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund (USD)
Morningstar Rating
Underliggande industrier (% av marknadsvärdet)
30%
Fonden investerar minst två tredjedelar av sina tillgångar i
en diversifierad portfölj av räntebärande värdepapper från
investment grade-företag.
Bloomberg: PGIGCEA ID <Equity>
Minsta direktinvestering: USD 5 000.
Förvaltade tillgångar: 20,0 miljarder USD
Portföljförvaltare: Mark R. Kiesel
Källa: PIMCO / Bloomberg, januari 2013
4
Hälsovård Media
Trådlös kommunikation
Undersökning och utvinning
Banker
Förpackning
Spel
Konsument finans
Mexico Ryssland
Brasilien
Venezuela
Indonesien
Filippinerna
Colombia
Sydafrika
Investerar främst i räntebärande värdepapper emitterade i
tillväxtländer eller länder ekonomiskt knutna till tillväxt­
marknader.
20%
Underliggande industrier (% av marknadsvärdet)
Banker Förmedling och övriga finansiella
Undersökning och utvinning
Pipelines
Konsument finans
Oljeindustri
Elbolag
Metal- och gruvindustri
19,7 %
15,6 %
12,3 %
6,9 %
6,2 %
5,0 %
3,3 %
3,2 %
13,9 %
11,4 %
5,1 %
4,6 %
3,8 %
3,4 %
3,4 %
2,9 %
PIMCO Emerging Local Bond Fund (USD)
Morningstar Rating
10%
Underliggande landsfördelning (% av duration)
Fonden erbjuder exponering mot tillväxtmarknaders höga
räntenivå och investerar minst 80 procent av sina tillgångar i
räntebärande instrument denominerade i valutor tillhörande
länder med värdepappersmarknader i utvecklingsfas.
Bloomberg: PIMELBE ID <Equity>
Minsta direktinvestering: USD 5 000.
Förvaltade tillgångar: 5,1 miljarder USD
Portföljförvaltare: Michael A. Gomez
PIMCO Total Return Bond Fund (USD)
Morningstar Rating
10%
Mexico Sydafrika
Brasilien
Indonesien
Malaysia
Thailand
Peru
Turkiet
20,2 %
18,9 %
13,9 %
13,4 %
7,0 %
4,5 %
4,0 %
3,4 %
Underliggande landsfördelning (% av duration)
Fonden investerar primärt i amerikanska stats-, bostadssamt företagsobligationer och ränteinstrument med medel/
lång löptid och rating mellan B till Aaa (S&P).
Bloomberg: PIMMRAA ID <Equity>
Minsta direktinvestering: USD 5 000 000.
Förvaltade tillgångar: 29,5 miljarder USD
Portföljförvaltare: William H. Gross
USA Kanada
Mexiko
Storbritannien
EU
Italien
Nederländerna
Brasilien
89,5 %
5,2 %
2,1 %
1,5 %
0,8 %
0,7 %
0,3 %
0,2 %
Källa: PIMCO / Bloomberg, januari 2013
Faktisk historisk och simulerad historisk indexdata*/**
180
170
160
150
140
130
120
100
90
80
Jan-09
Jan-10
Jan-11
Jan-12
Jan-13
■ RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6%
Diagrammet ovan visar den historiskt simulerade utvecklingen för RBS VC Bond Funds Basket Index 1
(USD) ER 6% under perioden 16 januari 2009 – 10 april 2012 och den faktiska historiska utvecklingen
under perioden 11 april 2012 – 18 januari 2013. Perioden utgör hela den period som det finns tillgänglig
data för.
Källa: RBS/Bloomberg.
Dynamisk marknadsexponering
Med dynamisk marknadsexponering
minskar stegvis exponeringen mot under­
liggande index vid en noterad hög mark­
nadsrisk och tvärtom ökar exponeringen
stegvis, upp till maximalt 150 procent, vid
en noterad låg marknadsrisk. Det här
innebär att avvikelser kommer förekomma
jämfört med marknadsutvecklingen. Varje
dag kommer indexet att mäta den 21-da­
gars realiserade volatiliteten och fastställa
exponeringen för nästkommande dag. Den
dynamiska marknadsexponeringen har en
målvolatilitet om 6 procent. När marknads­
exponeringen är över 100 procent så
erläggs ränta för det överallokerade
kapitalet, och tvärtom när marknadsexpo­
neringen är under 100 procent så erhålles
ränta på det underexponerade kapitalet.
5
Så fungerar
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4
Vad är en Fondaccelerator?
Traditionellt så konstrueras många
strukturerade placeringar med fullt
kapitalskydd. Det görs genom att placera
merparten av kapitalet i en s.k nollkupong­
are som växer med en viss ränta och
återbetalar 100 procent av startkapitalet
på slutdagen. Utöver det placeras en
mindre del av kapitalet i en option som
kan knytas till i princip vilken tillgång som
helst, t ex ett aktieindex. Optionen har en
kraftig hävstång och ger placeringen
dess tillväxtpotential. Aktuell räntenivå
avgör hur mycket kapital som kan använ­
das till optionsdelen. Nuvarande klimat
med låga räntenivåer ger dyrare nollku­
pongsobligationer och därmed mindre
kapital att köpa option för i en fullt kapital­
skyddad placering. Det kan därför för en
del placerare vara intressant att byta
obligationsdelen med fullt kapitalskydd till
en alternativ placering, utan kapitalskydd,
relaterad till ett räntefondsindex för att
skapa möjlighet till en potentiellt högre
ränteavkastning vid positiv utveckling
för underliggande index.
I ett positivt scenario kan då mer än 100
procent av nominella beloppet återbetalas
på den ordinarie återbetalningsdagen
plus ytterligare avkastning från options­
delen. Skulle däremot underliggande
index utvecklas negativt, eller mindre än
0,87 procent per år (4,44 procent totalt),
så kommer återbetalningen bli lägre än
placerat belopp. Vid oförändrad eller
negativ utveckling utbetalar optionen
inget, utan placeringens återbetalning
beräknas då baserat på det direktplace­
rade beloppet som uppgår till 90 procent.
Skulle däremot index ha tappat 10 procent
blir återbetalningsbeloppet 10 procent
mindre baserat på 90 procent allokerat,
det vill säga 81 procent (dvs. 90% x
(100%­10%)). Placeringen saknar kapital­
skydd. Det innebär alltså att vid negativ
utveckling för index så kommer förlusten
bli större i placeringen än den faktiska
6
Scenario – Direktplacering (DP)***
Följer underliggande utveckling 1:1
Scenario – Option***
Indikativt 180% extra hävstång på tillväxten
Certifikatdel
?
?
Option
90
10
Startdag1
Slutdag
Startdag1
■ Direktplacering (DP)
Slutdag
■ Option
Scenario – Fondaccelerator***
Extra hävstång på uppsidan
?
10
90
Tillväxt i direktplaceringen
(som kan bli både högre än
och lägre än 100% av
investeringsbeloppet)
Option med
hävstång
?
Direktplacering i
räntefondsindex
Startdag1
■ Direktplacering (DP)
Totalt återbetalningsbelopp:
Slutdag
■ Option
nedgången för underliggande index i och
med att optionsdelen ej ger avkastning.
Om kursfallet blir tillräckligt stort så kan
hela kapitalet i teorin förloras om underlig­
gande index faller 100 procent.
+ 180% extra hävstång på
den eventuella tillväxten över
startnivån.
Så beräknas avkastningen
Hur avkastningen beräknas
Avkastningen för Fondaccelerator Aktiv
Ränta 4 beror på två faktorer:
Uvecklingen för det underliggande
indexet – Utvecklingen beräknas som
skillnaden mellan indexets startkurs och
slutkurs. För Fondaccelerator Aktiv Ränta
4 gäller att om det underliggande indexet
eventuellt skulle fallit under dess startkurs
på slutdagen utbetalas ett belopp i SEK
motsvarande 90 procent av avkastnings-
grundande belopp multiplicerat med
underliggande indexutveckling, således
om indexutvecklingen är minus 10 procent
pa slutdagen, utbetalas SEK 8 100 per
certifikat, vilket är lägre än investerat
belopp medräknat courtage. Det innebär
alltså att vid negativ utveckling för index
så kommer förlusten bli större i placering­
en än den faktiska nedgången för
underliggande index. Delar av eller hela
investerade beloppet kan således
förloras.
Produktavkastning
Avkastning – Fondaccelerator Aktiv Ränta 4***
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
-40%
-60%
-80%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100% 110% 120% 130%
Slutvärde fondkorg
■ Certifikatavkastning vid förfall ■ Referensinvestering i fond
Deltagandegrad – Slutligen multipliceras
eventuell positiv utveckling för underlig­
gande index med deltagandegraden.
Deltagandegraden är indikativt 180
procent.
Marknadsvärdet
Prisutvecklingen för en obligationsfond
beror på ett flertal faktorer, där ibland
prisförändringar i underliggande värde­
papper på grund av effekter relaterade
till utbud och efterfrågan. Om priset på
obligationerna ändras, upp eller ned,
så ändrar den prisförändringen indirekt
obligationens yield (den diskonterings­
ränta som ger dagens obligationspris).
Om istället yielden ändras, av olika
orsaker, ändras också obligations­priserna.
Det är ett tvåvägsförhållande där om
yielden sjunker så ökar generellt obliga­
tionspriserna och fonden ökar i värde.
Dock kan fonden fortfarande stiga i värde
allt annat lika på grund av att värdet på
obligationerna växer med en ränta som
är relativt hög då fonderna tenderar att
140% 150% 160%
placera i obligationer med relativt långa
löptider.
Figuren ovan visar schematiskt avkastningsprofilen för Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 i förhållande till en
referensinvestering direkt i underliggande. Se avsnitt ”Hur beräknas avkastningen” för utförligare
information.
Källa: RBS/Bloomberg.
Räkneexempel, ej kapitalskyddad placering***
Investeringsbelopp¹
Arbetande
kapital:
DP
Arbetande
Årlig
kapital:
utveckling i
Option underliggande
Utbetalning
DP
Utbetalning
Option
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 90 000
SEK 90 000
SEK 180 000
SEK 180 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 90 000
SEK 90 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 102 000
SEK 90 000
SEK 90 000
SEK 90 000
SEK 90 000
Total Total tillväxt i
utbetalning underliggande
Årlig
avkastning1
10,00%
6,00%
SEK 144 946
SEK 120 440
SEK 109 892
SEK 60 881
SEK 254 838
SEK 181 321
61,05%
33,82%
20,10%
12,19%
SEK 180 000
SEK 180 000
1,44%
0,87%2
SEK 96 667
SEK 94 000
SEK 13 333
SEK 8 000
SEK 110 000
SEK 102 000
7,41%
4,44%
1,52%
0,00%
SEK 180 000
SEK 180 000
SEK 180 000
SEK 180 000
0,00%
-2,00%
-4,00%
-6,00%
SEK 90 000
SEK 81 353
SEK 73 384
SEK 66 051
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 0
SEK 90 000
SEK 81 353
SEK 73 384
SEK 66 051
0,00%
-9,61%
-18,46%
-26,61%
-2,47%
-4,42%
-6,37%
-8,32%
Tabellen visar exempelavkastningen på en investering med villkor som Fondaccelerator Aktiv Ränta 4.
1
Inklusive courtage. 2 Motsvarar break-even avkastning.
7
Viktig information
Denna sida samt efterföljande sammanfattar risker med
investeringen samt villkor och produktbeskriving i sammandrag.­
Nedan sammanfattas några av de mer framträdande riskfaktorer­
na förenade med en investering i en strukturerad produkt, vänli­
gen se prospekt för mer riskinformation.
En investering i en strukturerad produkt är endast passande för
investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva
bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast
lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som
stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och an­
dra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker
som är förenade med investeringen. RBS lämnar inte någon råd­
givning eller rekommendation i något hänseende genom bros­
chyren eller prospektet. Före ett investeringsbeslut ska potentiella
investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i
den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga
investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden
och informationen i prospektet.
Emittentrisk – Avkastningen på certifikaten är beroende av emit­
tentens finansiella förmåga att fullgöra sina förpliktelser på den
ordinarie återbetalningsdagen. Om emittenten skulle hamna på
obestånd riskerar investeraren att förlora hela sin investering oav­
sett hur den underliggande exponeringen har utvecklats. Emit­
tentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ
riktning.
Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja den aktuella
produkten före återbetalningsdagen sker detta till rådande
marknadspris vilket kan vara såväl lägre som högre än det ur­
sprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen
en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på
den strukturerade produkten understiger såväl det ursprungligen
investerade beloppet som det avkastningsgrundande beloppet.
Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmark­
naden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situ­
ationer lösa in obligationen i förtid och det förtida inlösenbeloppet
kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investe­
rade beloppet.
Exponeringsrisk – Utvecklingen för den underliggande exponer­
ingen är avgörande för beräkningen av avkastningen på avkast­
ningsgrundande. Hur den underliggande exponeringen kommer
att utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar
komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kredi­
trisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/ eller poli­
tiska risker. De regelbaserade investeringsstrategierna för respe­
ktive index har konstruerats utifrån historiska marknadsdata och
8
under antagandet att framtida marknader kommer att upp­
visa
likartade handelsmönster men det finns inte någon garanti för att
så kommer bli fallet. För att investeraren ska få en avkastning på
aktuell produkt som motsvarar investerat belopp inklusive
courtage krävs en avkastning på 2 procent för aktuell produkt
vilket motsvarar en underliggande utveckling om 4,44 procent. En
investering i de strukturerade produkterna kommer ge en annan
avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponer­
ingen.
Specifika risker avseende finansiering – Vid förekommande fi­
nansiering av aktuella strukturerade produkter kommer riskpro­
filen och avkastningspotentialen att förändras. Finansiering kan
öka förlusten eftersom investeraren måste betala finansierings­
kostnader om investeringen inte utvecklats på förväntat sätt. In­
vesterare ska inte förlita sig på att eventuella vinster från denna
produkt ska möjliggöra täckning av finansieringskostnader.
Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare
om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i de struk­
turerade produkterna utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser
och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även
ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser
för investerare.
Andrahandsmarknad – SIP Nordic Fondkommission kommer,
under normala marknadsförhållanden, att hålla en daglig andra­
handsmarknad för de strukturerade produkterna. Behöver du till­
gång till kapitalet under löptiden förmedlar SIP Nordic Fondkom­
mission normalt köpkursen avseende placeringen på andra­­­hands­marknaden. Du kan på detta sätt ta hem eventuell värdeste­
gring vid den tidpunkten som passar just dig. Avslut sker till
marknadspris, vilket påverkas av rådande marknadsläge. I före­
kommande fall kan courtage även tillkomma vid försäljning på an­
drahandsmarknaden. Kontakta SIP Nordic Fondkommission för
detaljer och rådande prislista. Förtida försäljning kan således ske
till ett såväl högre som lägre värde än produktens teckningskurs
och under onormala marknadsförhållanden kan likviditeten i mark­
naden vara starkt begränsad.
Historisk/simulerad historisk information – Information mar­
kerad med * avser historisk information och information markerad­
med ** avser simulerad historisk information. Simulerad informa­
tion är baserad på emittentens egna beräk­ningsmodeller, data
och antaganden och en person som använder andra modeller,
data eller antaganden kan nå andra resultat. Investerare bör
notera att varken faktisk eller simulerad historisk utveckling är en
garanti för eller indikation om framtida utveckling eller avkastning
samt att den strukturerade produktens löptid kan avvika från de
tidsperioder som använts i broschyren. Om en graf innehåller an­
dra index än den aktuella underliggande exponeringen syftar
detta till att underlätta förståelsen av aktuell produkt och utgör inte
en jämförelse mellan olika placeringsalternativ.
Räkneexempel – Information markerad med *** utgör endast ex­
empel för att underlätta förståelsen av den strukturerade produk­
ten. Räkneexemplet visar produktens avkastning baserat på rent
hypotetiska avkastningsnivåer.
Prospekt och villkor – Denna broschyr utgör endast marknads­
föring och innan ett investeringsbeslut tas, ska investerare därför
ta del av aktuellt prospekt, vilket finns tillgängligt på www.rbsbank.
se/markets. Prospektet innehåller viktig information om produkten,
emittenten, er­bjud­andet och de bindande villkoren för produkten.
Erbjudandet lämnas av SIP Nordic Fondkommission samt i
förekommande fall av andra.
Förbehåll – Erbjudandet kan återkallas eller begränsas om emis­
sionsvolymen understiger SEK 25 000 000, om marknadsförut­
sättningarna försvårar möjligheterna att genomföra erbjudandet
eller erbjudandet helt eller delvis omöjliggörs eller försvåras av
lagstiftning, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i
utlandet.
Ersättningar och avgifter – SIP Nordic Fondkommission erhåller
arrangörsarvoden från emittenter och betalar ut arvoden till exter­
na förmedlare. Enligt SIP Nordic Fondkommissions bedömning
utgör dessa tillåtna tredjepartsarvoden. Ett tillåtet tredjepartsar­
vode ska vara utformat i syfte att höja produktens kvalitet, t.ex.
genom att bereda kunden utbud och villkor som kunden normalt
inte skulle få, utan att det hindrar SIP Nordic att tillvarata kunder­
nas intressen.
Ersättningar till SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av RBS.
SIP Nordic Fondkommission får ersättning från RBS för försäljning
av dessa. Arrangörsarvodet beräknas som en procentsats på det
nominella beloppet. Arrangörsarvodet kan variera mellan olika
produkter tillhandahållna av RBS. SIP Nordic Fondkommission kal­
kylerar med ett arrangörsarvode om maximalt 1,3% per år av
produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord
med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Utöver detta tillkommer en prestationsbase­
rad distributionsavgift vars kostnad är inkluderad i arvodet ovan.
Den prestationsbaserade distributionsavgiften utgår bara vid pos­
itiv utveckling och är konstruerad så att den inte påverkar utveck­
lingen för det underliggande indexet i placeringen. Den presta­
tionsbaserade distributionsavgiften uppgår till 10 procent utav
den positiva utvecklingen sedan start. Skulle utvecklingen vara +5
procent för år 1 blir således ersättningen 0,5 procent för år 1. Totalt
kan den prestationsbaserade avgiften betalas ut vid 5 tillfällen. Det
slutliga arrangörsarvodet bestäms ca två veckor innan emissions­
dagen utifrån marknadsförutsättningarna för de finansiella kompo­
nenter som ingår i den strukturerade produkten. Arrangörsarvodet
erhålls som en engångsersättning och är inkluderat i produktens
pris. Den totala ersättningen till SIP Nordic Fondkommission för
den aktuella produkten utgörs av courtage och arrangörsarvode.
SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incita­
ment av RBS i form av produktutbildningar, marknadsföringsmate­
rial, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföl­
jande produktinformation.
SIP Nordic Fondkommission kan vidare i vissa fall ta ut avgifter vid
köp/försäljning av värdepapper på andrahandsmarknaden.
Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission
De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha
förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha
riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkom­
mission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen ingår i
priset på produkten och beräknas som en engångsersättning på
nominellt belopp som förmedlats av denna part. Storleken varierar
och är beroende av ett flertal faktorer. SIP Nordic Fondkommission
kalkylerar med ett förmedlingsarvode om maximalt 0,5% per år av
produktens nominella belopp och löptid. Beräkningen är gjord
med antagandet att placeringen behålls fram till den ordinarie
återbetalningsdagen. Utöver detta tillkommer att föremedlaren er­
håller hälften av den prestationsbaserade distributionsavgiften,
som beskrivs i avsnittet ovan. SIP Nordic Fondkommission ger vi­
dare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktut­
bildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och ad­
ministrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation.
Exempel vid ett investerat belopp på SEK 100 000 (dvs
10 obligationer) i Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 med
5 års löptid:
Courtage:
2% = SEK 2 000 (betalas utöver investerat belopp)
Maximalt arrangörsarvode:
1,3% x 5 år = SEK 6 500 (inkluderat i investerat belopp)
Totalt:
SEK 8 500
SIP Nordic Fondkommission är skyldigt att informera om arvoden
från emittenter och arvoden till förmedlare. Om du vill ha ytterligare
information om ersättningar utöver vad som anges ovan, vänligen
kontakta SIP Nordic Fondkommission.
9
Anmälan
Teckningsanmälan skickas till:
SIP Nordic Fondkommission AB
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm
Tel 08-566 126 00, Fax 08-566 126 29
Vad är Fondaccelerator Aktiv Ränta 4?
Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är strukturerade produkter (certifi­
kat) som emitteras av The Royal Bank of Scotland plc och som
förfaller till betalning i maj 2018. Certifikaten tecknas i poster om
minst tio stycken och därefter i poster om minst ett certifikat.
Varje certifikat har ett avkastningsgrundande belopp om SEK
10 000 utan kapitalskydd, dvs. delar av eller hela det investerade
beloppet kan förloras. Certifikaten emitteras till kursen 100 pro­
cent, dvs. SEK 10 000 per certifikat (minsta investering SEK
100 000).
Underliggande exponering
Avkastningen på Fondaccelerator Aktiv Ränta 4 är indirekt kopp­
lad till utvecklingen för en korg bestående av fem PIMCO fonder
inriktade mot olika typer av obligationer, bland annat obligationer
från tillväxtmarknader, Högränteobligationer, dvs. obligationer
utan höga kreditvärdighetsbetyg, och så kallade Investment
Grade-obligationer, dvs. obligationer med höga kredit­
värdig­
hetsbetyg. Kopplingen uppnås genom investeringsstrategin för
indexet RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6 procent.
Investeringsstrategin
Investeringsstrategin kan sägas bestå av en fondkorg och en rän­
tekomponent. Investeringsstrategin allokerar på daglig basis vikt­
ningen mellan dessa båda komponenter utifrån fondkorgens re­
aliserade volatilitet och dess utveckling under den senaste tiden
inför den aktuella beräkningsdagen. Investeringstrategins utveck­
ling belastas på daglig basis av en syntetisk utdelningsfaktor om
1,95 procent uttryckt på årsbasis vilket minskar värdet på under­
liggande med motsvarande belopp. Vidare påverkas strategin av
en diskretionär kostnadskomponent som kan tillkomma t.ex. i form
av handelskostnader för att erhålla exponering mot underliggande
samt kostnader för hedging. Investeringsstrategin beräknas på
daglig basis och inverkar därmed på indexets värde, vilket public­
eras på daglig basis. Fondkorgens realiserade volatilitet beräknas
fram utifrån mätning av volatiliteten för fondkorgen under en period
om de 21 före­gående handelsdagarna. Den högsta volatilitetsno­
teringen under de föregående fem handelsdagarna läggs sedan
till grund för viktningen av fondkorgen. Viktningen är 100 procent
om tidigare realiserad volatilitet var mellan 5,75 procent och under
6 procent uttryckt på årsbasis. Fondkorgens viktning kan re­
duceras stegvis ner till noll om volatiliteten ökar (noll viktning upp­
står om tidigare realiserad volatilitet var 30,41 procent eller högre)
och om volatiliteten sjunker ökar fondkorgens viktning upp till max­
imalt 150 procent (hävstångseffekten om 150 procent viktning up­
pstår om tidigare realiserad volatilitet var lägre än 4 procent). Ge­
nom viktningen minskar således exponeringen mot fondkorgen
efter en tid med högre volatilitet och omvänt stiger exponeringen
efter en tid med lägre volatilitet. Viktningen syftar till att minska in­
verkan av en negativ trend i tider av hög volatilitet och omvänt till
att förstärka inverkan av en positiv trend i tider av låg volatilitet.
10
Fondkorgen
Den underliggande fondkorgen består av följande fonder med föl­
jande målvikter:
1) 10% – PIMCO Emerging Local Bond Fund
(Bloomberg: PIMELBE ID <Equity>)
2)20% – PIMCO Global Investment Grade Credit Fund
(Bloomberg: PGIGCEA ID <Equity>)
3)30% – PIMCO Global High Yield Bond Fund
(Bloomberg: PGHYBFI ID <Equity>)
4) 30% – PIMCO Emerging Markets Bond Fund
(Bloomberg: PIMEMBA ID <Equity>)
5)10% – PIMCO Total Return Bond Fund
(Bloomberg: PIMMRAA ID <Equity>)
Fondkorgen är viktad och balanseras åter till målvikter i mars, juni,
september och december varje år. Om det förekommer utdelnin­
gar i de underliggande fonderna återinvesteras dessa efter av­
drag för skatt och alla därtill hörande kostnader. För mer informa­
tion om de fem underliggande fonderna i fondkorgen, vänligen se
www.pimco.com.
Räntekomponenten
Räntekomponenten är antingen positiv eller negativ. Vid en positiv
viktning för räntekomponenten motsvarar denna räntesatsen USD
overnight rate (Bloomberg: US00O/N index). Om fondkorgen
motsvarar mindre än 100 procent av investeringsstrategins vikt­
ning utgör räntekomponentens viktning mellanskillnaden, t.ex. om
fondkorgens viktning är 64 procent så är räntekomponentens vikt­
ning 36 procent. Räntekomponenten kan som mest ha 100 pro­
cent positiv viktning och syftar till att neutralisera kostnadskompo­
nenten i den utsträckning som denna viktning består. När
allokeringen till fondkorgen överstiger 100 procent (antingen 125
procent eller 150 procent) uppstår ett negativt värde för räntekom­
ponenten och räntekomponenten motsvarar då räntesatsen USD
overnight rate ökad med 125 baspunkter (uttryckt på årsbasis). I
detta scenario belastar istället räntekomponenten invester­
ingsstrategins utveckling för att därigenom återspegla finansier­
ingskostnaden för de extra 25 eller 50 procenten i fond­­korgs­
exponeringen. För att investeringsstrategin i dess helhet ska
utvecklas positivt krävs att fondkorgens positiva utveckling över­
stiger räntekomponenten efter beaktande av räntekomponentens
neutraliserande eller negativa inverkan. För mer information om
USD overnight rate, se www.ny.frb.org/markets/omo/dmm/fed­
fundsdata.cfm.
Hur beräknas avkastningen?
Investeringsstrategin återspeglar den dynamiska investerings­
strategin som beskrivs ovan. Utvecklingen för Investeringsstrate­
gin beräknas sedan som den procentuella skillnaden mellan In­
vesteringsstrategins slutliga nivå och dess nivå på startdagen
(vilken förväntas bli den 3 maj 2013).
Om investeringsstrategin har utvecklats positiv på slutdagen jäm­
fört med startdagen kommer investerare att erhålla ett belopp som
beräknas som 90 procent av det avkastningsgrundande beloppet
multiplicerat med investeringsstrategins procentuella nivå på slut­
dagen relativt nivån på startdagen plus investeringsstrategins
positiva utveckling mellan startdag och slutdag multiplicerat med
indikativ 180 procent (lägst 150 procent) av det avkastningsgrun­
dande beloppet. Om däremot investeringsstrategin har utvecklats
negativt kommer investerare enbart erhålla ett belopp som beräk­
nas som 90 procent av avkastningsgrundande belopp multiplic­
erat med investeringsstrategins procentuella nivå på slutdagen
relativt nivån på startdagen. Det innebär att om underliggande in­
dex har gått ner 40 procent så kommer investerare erhålla 5 400
kronor per certifikat (dvs. 90%*(100%-40%) = 54 procent av det
avkastningsgrundande beloppet). Det innebär alltså att vid nega­
tiv utveckling för index så kommer förlusten bli större i placeringen
än den faktiska nedgången för underliggande index. Delar av eller
hela det investerare beloppet riskerar således att förloras.
Utöver de huvuddrag som beskrivs i denna broschyr innehåller de
bindande villkoren detaljregleringar av samtliga aspekter och
även reservbestämmelser för oförutsedda händelseförlopp så­
som olika former av störningar avseende hela eller delar av den
underliggande exponeringen (t.ex. börsavbrott, indexförändrin­
gar, nationaliseringar, icke bankdagar m.m.) och/eller relevanta
hedgningsarrangemang, införandet av nya skatteregler eller an­
nan lagstiftning med inverkan på instrumenten eller relevanta
hedgningsarrangemang.
Deltagandegrad
Deltagandegraden är 90 procent för direktplaceringen (dvs. 100
procent applicerat på 90 procent av avkastningsgrundande be­
lopp) och indikativt 180 procent (lägst 150 procent) för options­
delen och fastställs av emittenten utifrån marknadsförutsättnin­
garna omkring den 18 april 2013.
Index disclaimer
Although the Index sponsor (‘Sponsor’) will obtain information for
inclusion in or for use in the calculation of the Index from sources
which the Sponsor considers reliable, the Sponsor will not inde­
pendently verify such information and does not guarantee the ac­
curacy and/or the completeness of the Index or any data included
therein. The Sponsor is under no obligation to advise any person
of any error in the Index (but may do so in its sole and absolute
discretion). References to any underlying assets are included
only to describe each underlying asset upon which the Index is
based. The Index is not in any way sponsored, endorsed or pro­
moted by the sponsor of any underlying asset. Any information in
this document with respect to the Index is based on publicly avail­
able information and neither the Sponsor nor the Index calculation
agent make any representation or warranty as to the accuracy or
completeness of such information.
of the Index or accuracy or completeness of the information con­
tained in this document. The Royal Bank of Scotland plc and its
affiliates shall have no liability to any person for any delays, omis­
sions or interruptions in delivery of any information relating to the
Index. The Royal Bank of Scotland plc shall have no liability to any
person in respect of any determination, amendment, modification,
adjustment or termination in respect of the Index. The Royal Bank
of Scotland plc makes no warranty or representation, express or
implied in connection with the Index or the purposes for which it is
used, and shall not have liability for any losses or expenses in­
curred in connection with the Index, this document or any instru­
ment linked to the Index. Neither the Sponsor nor any of its affiliates
accept legal liability to any person in connection with (i) this docu­
ment and (ii) its publication and dissemination of the Index.
Index disclaimer 2
Although The Royal Bank of Scotland plc and its affiliates (“RBS”)
will obtain information for inclusion in or for use in the calculation of
the RBS VC Bond Funds Basket Index 1 (USD) ER 6% and its
constituents (”Index”) from sources which RBS considers reliable,
RBS will not independently verify such information and does not
guarantee the accuracy and/or the completeness of the Index or
any data included therein. RBS is under no obligation to advise any
person of any error in the Index. RBS makes no express or implied
representations or warranties concerning (i) the accuracy or com­
pleteness of this description, (ii) whether or not the Index may
achieve any particular level or meet or correlate with any particular
objective or (iii) the fitness for any purpose of the Index or this de­
scription. RBS accepts no legal liability to any person in connection
with (i) this description and (ii) its publication and dissemination of
the Index. References to the underlying index and the underlying
index provider are included only to describe one component of the
calculation of the Index and not to indicate any sponsorship, en­
dorsement, sale or promotion by the underlying index provider of
the underlying index or products linked to it. The Index provider is
independent from and not a partner, group company or agent of
RBS. Nothing in this disclaimer will: (i) exclude or restrict any obli­
gation RBS may have to any recipient of this description, nor any
liability RBS may incur to any such recipient, under the Financial
Services and Markets Act 2000, or the regulatory regime thereun­
der; or (ii) exclude or restrict, to an extent prohibited by law, any
duty or liability RBS may have to any recipient of this description.
RBS owns intellectual property rights in the Index and in this de­
scription, which has been supplied by RBS. Any use of any such
intellectual property rights must be with the consent of RBS. Refer­
ences to underlying indices and underlying index providers are
included only to describe the components upon which the struc­
tured products are based and not to indicate any association be­
tween The Royal Bank of Scotland plc and underlying index provid­
ers. The structured products are not in any way sponsored,
endorsed or promoted by underlying index providers.
The Sponsor and its affiliates make no express or implied represen­
tations or warranties concerning (i) the quality, accuracy, or com­
pleteness of the information contained in this document, (ii) whether
or not the Index may achieve any particular level or meet or corre­
late with any particular objective or (iii) the fitness for any purpose
11
Indikativ tidsplan
Sista teckningsdag
Sista likviddag
Index startdag
Emissionsdag3
Index slutdag
Ordinarie återbetalningsdag
Clearing
Börsregistrering
Indikativa villkor
Emittent
Emittentens kreditbetyg från S&P
Valuta
Avkastningsgrundande belopp (AB)
Lägsta investeringsbelopp
Teckningskurs av AB
Courtage
Deltagandegrad (direktplacering)
Deltagandegrad (option)
Total exponering mot tillväxt
Kapitalskydd av AB vid ordinarie
återbetalningsdag
Underliggande tillgång
3
5 april 2013
12 april 2013
3 maj 2013
3 maj 2013
3 maj 2018
17 maj 2018
Euroclear Sweden
Nordic Derivatives Exchange
The Royal Bank of Scotland plc
A (per den 25 januari 2013)
SEK
10 000
SEK 100 000 (10 certifikat)
100%
2%
90% (dvs. 100% applicerat på 90% av AB)
indikativt 180% (lägst 150%)
Indikativt 270% (lägst 240%)
(90% direktplacering + indikativt 180% option)
0%
RBS VC Bond Funds Basket Index 1
(USD) ER 6%
Leverans av värdepapper sker påföljande dagar
Viktig information
Denna broschyr utgör endast marknadsföring och har sammanställts av The Royal Bank of Scotland plc (RBS). Broschyren ger inte
fullständig information och prospekt och slutliga villkor innehåller viktig information om produkten, emittenten, erbjudandet och de
bindande villkoren för produkten. RBS frånsäger sig även allt ansvar för eventuella tryckfel häri och broschyren kan komma att
ändras utan föregående varning. Investerare uppmanas därför starkt att ta del av Prospekt och slutliga villkor, vilket finns tillgängligt
på www.rbsbank.se/markets, innan ett investeringsbeslut tas. RBS plc är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Services
Authority. RBS plc är registrerat i Skottland under reg.nr 90312 och har sitt säte på adressen: 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2
2YB. De finansiella instrumenten som beskrivs i denna broschyr erbjuds i enlighet med ett undantag från registreringskrav enligt US
Secutities Act of 1933. The Royal Bank of Scotland kan i vissa jurisdiktioner uppträda som ombud för The Royal Bank of Scotland N.V.
I de fall då ett RBS-bolag marknadsför och/eller erbjuder finansiella instrument som emitteras av ett annat RBS-bolag är det
marknadsförande RBS-bolaget inte skyldigt att infria de förpliktelser som vilar emittenten, såvida inte det marknadsförande
RBS-bolaget har särskilt åtagit sig ett uttryckligt garantiansvar.
För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta: SIP Nordic Fondkommission AB,
Hitechbuilding 101, 101 52 Stockholm, Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, www.sipnordic.se
Tryckt på Galerie Art Silk som är FSC-certifierad vilket innebär att produkten till minst
70 procent består av fibrer som kommer från ett hållbart skogsbruk.
rbsbank.se/markets
0347-1301
©
2012 The Royal Bank of Scotland plc.Samtliga rättigheter förbehålles. Figuren DAISY Device logo, RBS, BUILDING TOMORROW
and THE ROYAL BANK OF SCOTLAND är varumärken som tillhör The Royal Bank of Scotland. Informationen häri är endast avsedd
för de tilltänkta mottagarna av materialet och innehållet får inte utan RBS föregående uttryckliga samtycke, reproduceras, återges
eller kopieras, helt eller delvis, för något ändamål.
Download