Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin

advertisement
Dokumenttyp
Ansvarig verksamhet
Version
Rutin
Barn och ungdomsmedicin
3
Antal sidor
4
Dokumentägare
Fastställare
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Jari Nivala, öl
Maria Lindström Bagge,
verksamhetschef
2015-09-10
2018-09-09
Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och
Allmänmedicin
Gäller för: Division medicinska specialiteter, barn- och ungdomsmedicin
Överenskommelse om samverkan mellan barn- och ungdomsmedicin (BUM)
och division allmänmedicin (ALM) angående sjukdomar och tillstånd hos barn
och ungdomar
Målet är att ge barn och ungdomar bästa möjliga vård på rätt vårdnivå. Nedanstående
lista är tänkt som en vägledning/referens vid rådgivning och remisskrivande. Den
omfattar akuta sjukdomar och symptom samt uppföljning och utredning av patienter
med fastställda diagnoser. Fördelningen utesluter inte att barnen/ungdomen kan
remitteras i båda riktningar.
Nyfödda/yngre barn skall oftare och i vissa fall alltid till barnläkare, se sida 2-5
Äldre barn/tonåringar, kan efter direkt personlig kontakt och i större utsträckning
omhändertas av allmänläkare. De patienter som i vuxen ålder kommer att följas av
allmänläkare, kan efter direkt kontakt och överenskommelse mellan barnläkare och
allmänläkare överremitteras redan efter avslutad tillväxt.
Sällsynta/komplicerade sjukdomar/tillstånd i behov av specialistvård handhas av
barnläkare. Barn/ungdomar med specialistkrävande grundsjukdom kan ha behov av
barnläkarkontakt även vid enklare sjukdomstillstånd.
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin
3
2018-09-09
1 (4)
Förklaring till nedanstående tabell:
++ = Helst + = Går bra (+) = Kan men bör inte Om inget annat anges
Akuta tillstånd/symtom
Akuta tillstånd
Anafylaxi
Andningshinder
Kramper
Intoxikation
Urtikaria, generellt
Närmaste vårdenhet
”
”
”
”
”
Diagnoser – symtom
Allergi – se vårdprogram
Rhinokonjunktivit
Lokaliserad urtikaria
Astma
Eksem/utslag UNS
Buk- och tarmsymtom
Navel-/spädbarnskolik
Förstoppning
Tillfällig, mindre tarmblödning (1-2 ggr)
Diabetes typ 1, misstänkt (nydebuterad)
Ökad törst, ökade urinmängder, viktnedgång, högt
blodsocker
Infektionssjukdomar
Feber, Barn < 3 månader, temp >38,5
Feber, Barn < 6 månader med allmän påverkan
Bronkit utan påtagliga andningssymtom/övre
luftvägsinfektion
Bronkiolit/RS-virusinfektion hos spädbarn
Cystit < 2 år – se vårdprogram
Cystit > 2 år
Gastroenterit utan dehydreringstecken
Hosta
Otit
Pneumoni utan påtaglig allmänpåverkan
Pyelonefrit < 2 år – se vårdprogram
Pyelonefrit > 2 år utan påtaglig allmänpåverkan
Tonsillit
Pseudokrupp
Leder
Hälta, misstanke om coxitis simplex
Ledsvullnad utan trauma
Allmänmedicin
++
++
++
++
++
++
++
Barn- och ungdomsmedicin
+
(+)
++
++
++
++
+
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
+
++
++
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin
3
2018-09-09
2 (4)
Misshandel/övergrepp
Neurologi
Krampanfall inkl 1:a gångs feberkramp
Huvudvärk med alarmerande tecken
Huvudvärk, sannolikt godartad
++
+
++
++
(+)
++
Utredning/Uppföljning
Diagnoser – symtom
Allergologi – se vårdprogram
Astma hos barn < 12 år
Astma hos tonåringar
Astma hos skolbarn med frekventa
sjukhusvistelser eller behov av behandling
med inhalationssteroider 400 µg/dag > 3
månader/år
Eksem, uttalade hos spädbarn
Eksem, lindriga
Eksem, svåra
Födoämnesöverkänslighet/allergi
Födoämnes-/läkemedelsprovokation
Rhinokonjunktivit
Urtikaria, kronisk
Endokrinologi
Diabetes
Hypothyreos
Hyperthyreos
GH-brist
Tillväxtutredning
Retentio testis, unilateralt
Retentio testis, bilateralt
Gastroenterologi/nutrition
Buksmärtor UNS
Diarré UNS
Enkopres
Dyspepsi
Laktosintolerans
Glutenintolerans, konstaterad
Obstipation
Tarmblödning, återkommande
Uppfödningsproblem utan tillväxtrubbning
Uppfödningsproblem med tillväxtrubbning
Hematologi
Anemi, järnbrist hos tonårsflickor
Anemitillstånd, övriga
Allmänmedicin
Barn- och
ungdomsmedicin
(+) lindrig, tillfällig
++
+
++
++
+
++
(+) Tillväxt avslutad
++
++
(+)
++
++
++
+
++
++
(+)
++ ev. Hudmott
+ se vårdprogram
++
+
++
++
++
++
++
++
Urologen
++
+
+
++
++
++
+
++
+
++
(+)
++
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin
3
2018-09-09
3 (4)
Hjärtsjukdomar
Blåsljud, inte fysiologiskt eller oklart om
fysiologisk
Svimning eller yrsel under pågående
(idrott) ansträngning samt hereditet för
hjärtsjukdom
Svimning, klassisk, tonårsflickor
++
Diagnoser – symtom
Allmänmedicin
Hälsokontroll
Asylbarn
Adoptivbarn
Infektionssjukdomar
Immundefekt
Leder
Ledvärk UNS
Reumatisk sjukdom
Neurologi
Feberkramp (komplicerad, profylax)
Epilepsi
Huvudvärk UNS
Migrän, klassisk, förskolebarn
Migrän, klassisk, tonåringar
Utvecklingsförsening
Nefro-urologi
Asymtomatisk bakteriuri – se vårdprogram
Glomerulonefrit
Inkontinens, dag
Inkontinens, natt (enures)
Viktproblem
Övervikt iso BMI<30
Övervikt iso BMI>30
Anorexi/bulemi
++
++
+
+
Barn- och
ungdomsmedicin
(+)
++
++
++
++
+
++
++
(+)
++
++
++
+
++
+
++
++
++
++
+
++
++
BUP
Förklaring ++ = Helst + = Går bra (+) = Kan men bör inte, om inget annat anges
Sökord: överenskommelse, vårdnivå, remissskrivande, remitteras
Utarbetad av: Jari Nivala, öl, Bengt Hansson AKO, André Bachtiar, öl, Karin
Malmkvist, divisionschef
Titel
Version
Giltig t.o.m.
Samverkansavtal Barn- och ungdomsmedicin och Allmänmedicin
3
2018-09-09
4 (4)
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards