LPT

advertisement
LPT.
Lagen om sluten psykiatrisk tvångsvård
LPT-tre sk generalkriterieralla ska vara uppfyllda!
1-Allvarlig psykisk störning
2-Kräver dygnetrunt-vård vid psykiatrisk
klinik.
3-Motsätter sig vården
En undersökning för vårdintyg får företas
endast om det finns ”skälig” anledning till
det. Undersökningen utförs av en
legitimerad läkare. Om undersökningen
inte kan utföras med patientens samtycke,
får patienten tas om hand för
undersökning.
Beslut om sådant omhändertagande får
fattas endast av en läkare i allmän tjänst
eller av en läkare som enligt avtal med
landstinget har till uppgift att utföra
undersökningar för vårdintyg. Lag
(2008:415).
Vårdintyget får utfärdas endast i omedelbar
anslutning till undersökningen.
Vid utfärdande av vårdintyg gäller bestämmelserna om jäv
Den läkare som har utfärdat vårdintyget skall se till
att det snarast (före el samtidigt m pat.) kommer till
den
sjukvårdsinrättning där frågan om
intagning för tvångsvård skall prövas.
1-”Allvarlig psykisk störning”:
Allvarlig psykisk störning är ett komplext
juridiskt begrepp, som innebär att inte
endast medicinska diagnoser utan även
andra faktorer som tex psykosocial
funktionsnivå är av betydelse vid
bedömning av förekomst av allvarlig
psykisk störning
1-”allvarlig psykisk störning”
Det juridiska begreppet allvarlig psykisk
störning inkluderar :
psykotiska tillstånd oavsett genes,
svåra depressioner med allvarligt
självmordsbeteende
vissa personlighetsstörningar
och neuropsykiatriska funktionsstörningar
med svår tvångsmässighet och
impulsgenombrott av psykotisk karaktär.
(Svår demens, svår utvecklingsstörning
och grav hjärnskada kan också utgöra
allvarlig psykisk störning-ffa vid
hallucinationer och/ eller aggressivitet)
2-LPT
-på grund av sitt psykiska tillstånd och sina
personliga förhållanden i övrigt
1. har ett oundgängligt behov av
psykiatrisk vård, som inte kan tillgodoses
på annat sätt än genom att patienten är
intagen på en sjukvårdsinrättning för
kvalificerad psykiatrisk dygnetrunt-vård
(sluten psykiatrisk tvångsvård),
3
-En förutsättning för vård är att patienten
motsätter sig sådan vård - eller att det till
följd av patientens psykiska tillstånd finns
grundad anledning att anta att vården inte
kan ges med hans eller hennes samtycke.
tvång
Om intagningsbeslut ännu inte är fattat får i
sådana fall som anges i 19 § LPT patienten
spännas fast i bälte, 6 a § LPT. Detta beslut kan
fattas av legitimerad läkare i allmän
tjänst.(undantag)
En längre tids bältesläggning får inte ordineras
av annan än specialistkompetent läkare och
först efter att ett intagningsbeslut är fattat. (detta
är regel)
Frågan om intagning för sluten psykiatrisk
tvångsvård ska avgöras skyndsamt efter
undersökning av patienten, senast 24
timmar efter dennes ankomst till
vårdinrättningen. Ett beslut om intagning
får inte grundas på ett vårdintyg som är
äldre än fyra dagar.
tider
Inom 24 tim
Inom 4 veckorInom 3 månader
konvertering
Från HSL till LPT
Alla tre generalkriterier uppfyllda samt fara
för livet- eget eller
andras.
Inom 4 dagar begäran om ev.forts vård till
förvaltningsrätten.
Förhandling inom 8 dagar.
var vårda?
Inskrives alltid på på psykiatrisk klinik
Men kan vårdas även på somatisk
avdelning vid livshotande kroppsligt
tillstånd.
Nödrätt. Vs nödvärn
Nödrätt -skydda personen dvs pat.(fara
för sig själv)
Nödvärn för att skydda andra, oss
själva(ungefär så…)
Respektera
självbestämmande,(autonomi)
Varierar under livscykeln
Delaktig i besluten,informerat samtycke.
Hälsotillstånd
Aktuella undersökningsmetoderbehandlingsmetoder
Rätt att avböja
Veta konsekvenserna
Sekretess
Självbestämmande vs integritet
Integritet-ett vidare begrepp
Omfattar det inre privata rummet,och den
personliga egenarten(hel)
Att vara avvikande är en mänsklig
rättighet-lyte,sexuell läggning eller
personlighetsdrag.
Integritet kan kränkas fysiskt psykiskt
andligt (ej mistas)
Slut!
Dr. Ann-Marie Gustafsson föreläste
Download