Orsaker till ångest som kan åtgärdas

Orsaker till ångest som kan åtgärdas
Somatiska orsaker




Otillräcklig symtomlindring, t.ex. smärta, dyspné
Hjärnmetastaser
Läkemedelsbiverkningar t.ex. steroider (i vissa fall även psykos), neuroleptika kan ge
akatisi (svårigheter att vara stilla), bensodiazepiner (efter längre tids behandling kan
medföra ångest eller abstinens mellan doseringarna)
Sömnbrist
Psykologiska orsaker:






Rädslan för kommande besvär t.ex. smärta, andnöd
Känsla av förlust: Förlust av funktioner och hälsa samt upplevandet av övergången
från ett aktivt och meningsfullt liv till ett mer passivt varande med sämre livskvalitet
Rädsla för sjukhus och behandlingar baserad på tidigare erfarenheter
Rädsla för vanmakt/kontrollförlust och döden
Känsla att inte alls delta i vårdprocessen leder ibland till rädsla för vad som ska
komma (otillräcklig kommunikation)
Rädsla för beroende av andra
Sociala orsaker



Oro för familj och ekonomi
Relationer som inte fungerar
Avsaknad av relationer
Psykiatrisk orsak


Patient med en sedan tidigare känd psykiatrisk grundsjukdom
Reaktiv depression
Existentiella orsaker




Rädslan för det okända - vad kommer att hända?
Osäkerhet inför döendet och döden
Skuldkänslor
Separationsångest
Källa: http://www.lj.se/infopage.jsf?childId=14919&nodeId=39801