Barnpsykiatriskstörning hos barn med långvarig smärta

advertisement
+
Psykiatrisk komorbiditet, hur hitta detta?
10 november 2011
Barbro Thurfjell
öl med dr barn och ungdomspsykiatri
+
Förekomst av psykisk störning
hos barn och ungdomar
  DSM-IV
kriterier
  41%
  DSM-IV
kriterier + funktionsnedsättning
  14%
Simonoff et al 1997
+
Barnpsykiatrisk störning hos barn med
långvarig smärta
  Klinisk
  69
barn 8-13 år
  81.6
 
 
grupp RAP och HV (TTH)
resp 83.9 % psykiatrisk diagnos (K-SADS)
främst depression/ångeststörningar
flertalet hade lindriga störningar
  15%
av kontrollbarn psykiatrisk diagnos
Liakopoulou-Kairis et al 2002
+
Barnpsykiatrisk störning hos barn med
långvarig smärta
  Buksmärtor; HV; muskuloskelettala
  134
smärtor
barn och ungdomar 8-17 år
  35%
psykisk störning (CGAS <61)
  Fö-intervju (DISC)
21% psykiatrisk störning
  Barn-intervju (SCICA) 29% psykiatrisk störning
Knook et al 2011
+
Barnpsykiatrisk störning hos barn med
långvarig smärta (fö resp barn)
 ångeststörning
17.9 resp 12.2 %
 depression
5.2 resp 19.1 %
 beteendestörning
5.2 resp 9.2 %
 
ADHD; ODD; CD
Knook et al 2011
+
Smärta hos ungdomar med depression
  Huvudvärk
  Buksmärtor
  Bensmärtor
42% (13%)
20% (2%)
7% (2%)
Multipla kroppsliga symtom markör för långvarig depression
(och en ökad risk för beteendestörning, suicidalitet och
relationsproblem)
Bohman et al, 2010
+
Varför identifiera psykiska störningar?
  Specifika
behandlingar/insatser
psykologisk behandling
  psykofarmaka
 
föräldrautbildning
  pedagogisk anpassning
 
+
Hur?
 
Observation och
kommunikation
 
 
 
Screening (SDQ)
 
Självskattning
  MADRS-S; CDI/BDI
  Becks Ungdomsskalor
  5-15 formuläret
 
Barnpsykiatrisk utredning
  Diagnostiska hjälpmedel
  Psykologiska test/
formulär
  motorik; språk; inlärning
Funktionsnedsättning
 
familjen
 
kamrater
 
skolan
Lidande
+
Funktionsnedsättning / lidande
vid depression
 
familj
 
 
kamrater
 
 
drar sig undan; inget är kul; tappar intressen
skola
 
 
irritation/konflikter; aptit; sömn
försämrade resultat; orkar inte; ingen idé
Lidande
 
ihållande ledsenhet/dysfori; tomhetskänsla
 
meningslöshet/dödstankar; hopplöshet
+
Första linjens insatser
vid depression
 
Föräldrar skall medverka
 
Täta kontakter i början
 
Avlastning i skolan / ”kravanpassning”
 
Sömn
 
Kost och fysisk aktivitet
 
Planera aktiviteter
 
Social problemlösning (mål; strategier)
 
Fokusera på interpersonella relationer
+
Funktionsnedsättning / lidande
vid ångeststörning
 
familj
 
 
 
kamrater
 
 
blyghet; ”oro för att känna sig granskad och bortgjord”
skola
 
 
 
oro kring separationer / vill inte sova själv
tidskrävande ritualer
skolvägran
oro att tala inför klassen; äta i skolmatsalen
Lidande
 
 
panikångest; anspänning; mardrömmar; kroppsliga besvär
katastroftankar; tvångstankar
+ Första linjens insatser
vid ångeststörning
  Föräldra/vuxenstöd
 
Förstå, anpassa, aktivera
  Psykoedukation
 
Förebygga när ångesten kommer (distraktion)
 
Kunna stå ut och stanna kvar (ångestkurvan)
 
Lindra attack (andning)
  Behandlingsplan
 
Tillbaka till skolan
 
Aktivering i lämplig takt
+
Funktionsnedsättning / lidande
vid ADHD
 
familj
 
 
kamrater
 
 
 
verkar inte lyssna; glömsk; tappar bort saker; gör inte läxan
bristfällig impulskontroll; stör; bryter mot sociala normer
skola
 
koncentration; uthållighet; sitta still
 
organisera sitt arbete
Lidande
 
misslyckas; inte klara uppgifter som kompisarna klarar
 
riskera bli syndabock/”irritationsmoment”
+
Första linjens insatser
vid ADHD
 
Familj
 
 
föräldrautbildning
Skola
 
elevvårdskonferens (EVK)
 
kartläggning och åtgärdsplan
 
pedagogisk anpassning
”Kroppsliga symtom, utan
sjukdomsförklaring”
Deary et al. 2007
predisponerande och utlösande faktorer
tidiga påfrestningar
tendens till negativ affekt
känslighet för hot
livshändelser; stressorer; virus
fysiologisk sensibilisering;
intolerans mot obehag
kroppsliga symtom
obehagskänslor
vidmakthållande faktorer
kognitiva processer
fysiologi
beteende
sociala faktorer
+
Smärtsyndrom
preliminärt enligt DSM-V (från 2013)
 
Somatic Symptom Disorders
 
Complex Somatic Symptom Disorder
A. symptoms distressing / significant disruptions
B. excessive thoughts, feelings, and behaviors
C. > 6 mån
 
Predominant somatic complaints
 
Predominant health anxiety
 
Predominant pain
 
Thoughts and feelings during pain (PCS-C/PCS-P)
 
L. Goubert et al, 2003; 2006
+
Första linjens insatser vid
”psykosomatisk smärta”
 
kroppslig sjukdom?
 
 
stress / skolproblem?
 
 
elevvårdskonferens (EVK) och åtgärdsplan i skolan?
  inlärningssvårigheter/funktionshinder
  relationsproblem; mobbning
  oro och nedstämdhet
stress / familje- eller andra sociala problem?
 
 
adekvat medicinsk utredning och adekvat information till familjen?
insatser från socialtjänsten?
barnpsykiatri?
 
 
behövs remiss för barnpsykiatrisk bedömning/utredning?
behövs multi/interdisciplinär handläggning?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards