Specifika mål som bedöms vid teoretiska delprov

advertisement
Kunskapsprov BMA
Bilaga 2
Specifika mål som bedöms vid teoretiska delprov
Ämnesområde
Målområde
Specifika mål
Litteratur
Grundläggande
laboratorieteknik
Beräkningar
Basal statistik
Kemiska beräkningar
Koncentration och spädning
Centrifugeringstekniker
Mättekniker
Spektrofotometri
Biosäkerhet
Laboratoriesäkerhet
Miljö och hållbarhet
Precision
Riktighet
Felsökning
Kontroller och referensvärden
Preanalytiska och postanalytiska
faktorer
1, 12
Uppbyggnad struktur och innehåll
i eukaryota och prokaryota genom
Principer för genexpression
Mekanismer för förändringar i
genom
Rening och analys av nukleinsyror
Människokroppens struktur och
funktion på cell-, vävnads-, organoch organsystemnivå
Hur organsystem samverkar för
att upprätthålla homeostas
Dysfunktion/sjukdom i olika
organ i relation till normal
funktion
Vanliga sjukdomar i kroppens
olika organsystem
Samspel mellan celler och
omgivande miljö
Cellens interna organisation
Cellulär adaptation
Proteiners struktur och funktion
Enzymer och enzymreglering
Membraner och
membrantransport
Metabolism av proteiner,
kolhydrater, lipider
Uppbyggnad av biomolekyler
3
Apparatteknik
Säkerhet
Kvalitetssäkring
Grundläggande
medicin
Molekylärbiologi
Anatomi/fysiologi
Cellbiologi
Biokemi
Catharina Hultgren
1 of 2
Anna-Klara Rundlöf
1/18/2017
1, 4
1
1
3, 4
2
2, 7
3
5
Page
Kunskapsprov BMA
Biomedicinsk
laboratorievetenskap
Bilaga 2
Mikrobiologi
Kliniskt relevanta mikroorganismer
Normalflora
Antibiotika, antimykotika och
antiviraler
Mikrobiologisk diagnostik och metodik
Resistensutveckling
7, 11
Immunologi och
transfusionsmedicin
Immunsystemets uppbyggnad,
utveckling och aktivering
Vaccin
Immunologisk diagnostik och metodik
Blodgruppssystemen och
blodgrupperingstekniker
7, 10
Kemiska och biokemiska analyser för
diagnostik
Olika typer av kromatografi och
detektionsmetoder
Massspektrometri och elektroforetiska
metoder
Terminologi och begrepp inom
farmakologi
6, 7
Hematologi
Bildning och funktion av blodceller
Anemier, infektioner och
hematologiska maligniteter
Hematologisk diagnostik och metodik
7, 8
Patologi
Metoder för att framställa cell- och
vävnadspreparat för
mikroskopisk undersökning
Histologisk uppbyggnad av olika
vävnader.
Allmänpatologiska förlopp och olika
steg under tumörutveckling samt dess
diagnostik.
7
Klinisk kemi och
farmakologi
Catharina Hultgren
2 of 2
Anna-Klara Rundlöf
1/18/2017
9
4, 6
5
Page
Download