Autism- och Aspergerföreningen arbetar för att skapa bättre villkor

advertisement
Vad är autismspektrumtillstånd?
De problem och svårigheter som förknippas med autismspektrumtillstånd
innebär begränsningar inom områdena ömsesidig kommunikation, social
interaktion och föreställningsförmåga.
Autism (autistiskt syndrom, infantil autism, Kanners syndrom)
Autism är en medfödd eller tidigt förvärvad genomgripande
funktionsnedsättning, vars symtom visar sig före tre års ålder. Autism
förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättningar som
utvecklingsstörning, epilepsi, syn- och hörselskador. Det är fler pojkar än
flickor som får diagnosen.
Autism är en livslång funktionsnedsättning som inte går att bota. Däremot kan
många barn med autism vara hjälpta av tidiga, välplanerade och individuellt
anpassade pedagogiska insatser. Utvecklingen påverkas av begåvningsnivån
och av eventuellt tillkommande svårigheter. Som vuxna behöver de flesta
personer som får diagnosen autism omfattande hjälp och stöd. Det
förekommer att personer med denna diagnos kan fungera relativt självständigt.
Aspergers symdrom
Aspergers syndrom är en av diagnoserna som hör till autismspektrumtillstånden. Aspergers syndrom innebär begränsningar inom områdena
ömsesidig kommunikation, social interaktion och föreställningsförmåga.
Aspergers syndrom beskrivs ofta som autism hos personer med normal- eller
hög begåvning men utan de omfattande kommunikativa svårigheterna som
finns vid autism. Symtomen på Aspergers syndrom visar sig också senare än vid
autism. Ofta blir problemen tydliga först i förskoleåldern då barnets
annorlunda sociala beteende märks mer, men det kan också dröja längre än så
innan omgivningen reagerar och en utredning påbörjas. Det är vanligast att få
denna diagnos i åldern 8-11 år. Många personer med Aspergers syndrom har
haft diffusa problem under hela sin uppväxt och får sin diagnos först i vuxen
ålder, ofta efter åratal av personligt lidande och en känsla av utanförskap.
Välkommen som medlem!
Autism- och Aspergerföreningen arbetar för att skapa bättre
villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers
syndrom samt andra, autismliknande, tillstånd.
Föreningens medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning,
närstående och professionella. Distriktsföreningen i Dalarna ingår i Autismoch Aspergerförbundet som har drygt 11 000 medlemmar fördelade på 24
distrikt.
Som medlem får du:
•
tillgång till aktiviteter som distrikt och förbund anordnar som till exempel
föreläsningar, badbesök, träffgrupper, kurser/läger och mycket mera
•
möjlighet till rådgivning från förbundskansliet om diagnos, lagliga
rättigheter, hur man överklagar beslut, upplysningar om olika
verksamheter med mera
•
förbundstidningen Ögonblick som kommer med 4 nummer per år, samt
Föreningsnytt från distriktet minst två gånger per år
Autism- och Aspergerföreningen Dalarna
är en ideell intresseorganisation som arbetar för att skapa bästa
möjliga villkor för personer med autism, Aspergers syndrom och
andra autismliknande tillstånd.
Anmäl dig som medlem på hemsidan:
www.autism.se/dalarna
c/o Maria Ljungberg, 070-216 33 91
Ovandal 40,
781 94 Borlänge
[email protected]
www.autism.se/dalarna
Download