Dokumentnamn:
Resistenta Bakterier, ESBL
Berörd verksamhet:
Upprättad av:
MAS
Sektor Välfärd
Godkänd av:
MAS
Giltigt från:
2016-05-11
ESBL-bildande bakterier
Vad är ESBL?
ESBL betyder ”extended spectrum betalactamases”.
Det är ämnen (enzymer) som kan bildas av tarmbakterier.
Dessa ämnen bryter ner vanliga antibiotika, t.ex. penicillin. Därmed får ESBLbildande bakterier motståndskraft (resistens) mot sådana antibiotika.
De kan dock behandlas med andra sorters antibiotika om de skulle orsaka en
infektion.
Finns det risker med ESBL?
Den största risken med antibiotikaresistenta bakterier är att inte få rätt antibiotika
vid en infektion. De allra flesta med ESBL-bildande bakterier har dem i tarmen
utan att vara sjuka, så kallat bärarskap. Bärarskap är inte sjukdom och ska inte
behandlas.
ESBL- bildande bakterier orsakar inte sjukdom oftare än andra bakterier.
Om ESBL-bildande bakterier orsakar sjukdom är det oftast en vanlig
urinvägsinfektion men det kan också vara andra typer av infektioner. Skillnaden är
att vid en infektion med ESBL-bildande bakterier måste man behandlas med andra
sorters antibiotika. Ibland innebär det vård på sjukhus istället för att ta tabletter
hemma.
Hur sprids ESBL?
För att man ska bli bärare av ESBL-bildande bakterier måste de komma in via
munnen.
Man kan bli smittad via mat och vatten som är förorenade med tarmbakterie.
Bakterierna sprids också via händerna efter toalettbesök.
I vården kan ESBL-bildande bakterier också överföras från sår och katetrar mellan
patienter, främst via händer.
Sida 1 av 3
Att tänka på.
Använd Basala hygienrutiner vilket innebär:
• God handhygien (handdesinfektion och ibland också handtvätt).
• Handskar och skyddsklädsel vid kontakt med kroppsvätskor och i nära vårdkontakt.
Handhygien
Ringar, klockor och armband skall inte bäras vid vårdarbete.
Naglarna skall vara kortklippta.
Handtvätt
Händerna ska tvättas med flytande tvål när de är synligt smutsiga, efter direktkontakt
med kroppsvätskor och utsöndringar samt före livsmedelshantering.
Torka helt torrt med engångspappershandduk och använd därefter handdesinfektion.
Handdesinfektion
Händer och underarmar desinficeras med handdesinfektionsmedel.
Handdesinfektion skall göras före och efter alla vårdmoment även när handskar har
använts och efter handtvätt.
Gör så här:
Ta rikligt med handsprit, gnid in hela händerna och underarmarna tills de är torra för att
få full effekt.
Person med smitta ska uppmanas till noggrann handhygien.
Person med smitta bör också få sin mat serverad och inte själv ta ur samma förvaringskärl
som andra.
I övrigt se övergripande rutin för basal hygien samt Rutin för städ.
Dokumentnamn Förvaringsplats
Resistenta Bakterier,
ESBL
Styrdokument Hälsooch sjukvård
Ansvar
MAS
Arkiveringstid/gallring
Updateras vid behov
Sida 2 av 3
Sida 3 av 3