Tidig diagnostik av colorektalcancer i primärvården (Ppt, nytt fönster)

advertisement
Tidig upptäckt av colorektalcancer
i primärvården
Staffan Ekedahl
Distriktsläkare
Jönköping
2012-05-10
Colorektalcancer
-12 % av all cancer
-Drabbar ca 4000 svenskar årligen
-Många patienter söker först primärvården
-Risk med fördröjd diagnos
-Doctor´s delay 3-5 månader
> 2-3 månader delay påverkar prognosen
Mål
• Att så tidigt som möjligt identifiera patienter
med colorektalcancer som söker primärvården
Arbetsgrupp från Primärvården
Jönköpings län
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjell Lindström
Eva Ellbrant
Staffan Ekedahl
Annika Bergdahl
Peter Stålhammar
Helene Sigfridsson
Per Hauschild
Marie-Louise Claesson
Metod
• Retrospektiv studie av 50 pat som opererats för
coloncancer i Jönköping ( 80 % remitterats från
primärvården, 20 % doctor´s delay mer än 3
månader)
• Genomgång av nationella och internationella
riktlinjer har sammanvägts i ett sk
Faktadokument
• Test
Fakta – www.lj.se/fakta
• Allmänt medicinskt kunskapsstöd för
landstinget i Jönköpings län
• Praktiska vårdriktlinjer för hjälp i kliniskt
vardagsarbete
Stålhammars score
Patienter över 50 år
Starka symtom ( 2 poäng per symtom)
-rektal blödning utan anala symtom, infektion mm
-subileussymtom
Svaga symtom ( 1 poäng per symtom)
-ändrade avföringsvanor > 2 vv utan rimlig förklaring
-järnbristanemi utan rimlig förklaring
-pos F-Hb
-rektal blödning med anala symtom
-avmagring, aptitlöshet, trötthet > 1 mån utan rimlig förklaring
-heriditär belastning oavsett ålder ( 2 eller fler 1:a, 2:a gradssläkt)
-ulcerös colit med 8-15 års duration beroende på lokalisation
Handläggning enl Stålhammars score
Pat med 2 poäng el mer ska utredas
skyndsamt enl följande:
• Läkartid inom 3 arbetsdar, förberedd för
rektoskopi
• Prov för F-Hb medtages till besök
• Provtagning enl mall
• Rektoskopi
• Remiss samma dag till kirurgklin för coloskopi
Handläggning enl Stålhammars score
Patienter med högst 1 poäng handläggs enligt
sedvanliga rutiner.
Stålhammars score i praktiken
Registrering under 4 vv på 4 VC via
läkarmottagning och telefonrådgivn sköt ( 8 pat):
• 2 p eller mer : 35 pat per 10 000 inv/ år
• 1/15 identifierade högriskpat har colorektalca
• 80 % av all colorektalca fångas med 2p eller
mer enl Ss
Konklusion
• Ett enkelt poängsystem i form av ett etablerat
kunskapsstöd ska hjälpa rådgivningssköterskor
och allmänläkare att tidigt identifiera och
handlägga patienter med hög risk för
colorektal cancer.
• En prel utvärdering visar positiva resultat
• Kan framtida uppföljning visa att vi lyckats?
Download