För in-vitro diagnostik Produktkod: FA199

advertisement
eller slemhinnor. Om sådan kontakt sker, skölj med stora
mängder vatten och sök läkare.
Hu (ANNA-1)
IFA POSITIVT KONTROLLSERUM
Swedish
För in-vitro diagnostik
Produktkod: FA199
Product manufactured by:
The Binding Site Ltd, PO Box 11712, Birmingham B14 4ZB, U.K.
www.bindingsite.co.uk
Telephone: +44 (0)121 436 1000
Fax: +44 (0)121 430 7061
e-mail: [email protected]
1
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Denna produkt är avsedd att användas som ett positivt
kontrollserum tillsammans med The Binding Site’s (TBS)
objektglas med cerebellum från apa (FS221) för att
medverka i den kvalitativa bestämningen av ANNA-1 (antineuron nukleära antikroppar – typ 1) autoantikroppar i
patientserum genom indirekt immunfluorescens.
2
REAGENS
Produkten består av humanserum som är positivt för
ANNA-1 antikroppar. Den är optimalt spädd i Tris buffert
med 0,099% azid som konserveringsmedel.
4
5
VARNING
Det serum som används i denna produkt kommer från
blodgivare som har testats och befunnits vara negativa för
hepatit B ytantigen (HBsAg), för antikroppar mot humant
immunbristvirus (HIV1 och HIV2) och hepatit C virus.
Dessa tester kan emellertid inte garantera frånvaron av
smittämnen. Korrekt handhavande och rutiner för
avfallshantering bör fastställas för alla potentiellt
smittsamma material och endast personal med fullgod
utbildning i sådana metoder skall tillåtas utföra dessa
procedurer.
FÖRVARING OCH STABILITET
Denna produkt skall förvaras vid 2-8°C. FÅR EJ FRYSAS.
Den är stabil fram till det utgångsdatum som finns angivet
på etiketten.
6
METOD
6.1
Material som medföljer
6.1.1
6.1.2
0,5mL ANNA–1 IFA Positive control serum
(ANNA–1 IFA Positivt kontrollserum).
Metodbeskrivning.
6.2
Ytterligare material som krävs
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
Objektglas med substrat.
PBS buffert (PBS).
Fuktkammare för inkuberingssteg.
Anti-humant IgG AFF FITC konjugat (apadsorberat).
Monteringsmedel och täckglas.
Fluorescensmikroskop med 495nm excitationsfilter och 515nm barriärfilter.
6.2.5
6.2.6
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
ANNA-1 associeras med encefalomyelit, sensorisk
neuropati och mer ovanligt, autonoma neuropatier med
gastrointestinal dysmotilitet. Småcellig lungcarcinom
påträffas i 80% av fallen och mera sällan neuroblastom,
prostata tumörer, rabdomyosarkom och seminom.
Autoantikropparna reagerar med kärnan hos de flesta
neuroner i cerebellum och också med kärnan hos
myenteric plexus neuroner. Glas med vävnadssnitt från
råttmage (FS013 och FS014) och cerebellum från apa,
cerebrum, musmage (FS224) kan användas för att
differentiera ANNA-1 från ANNA-2, vilken inte färgar
kärnan i myenteric plexus neuroner.
3
Explosiva metallazider kan bildas med bly- och kopparrör spola rikligt med vatten för att förebygga anhopning av
azid, när reagens hälls ut.
6.3
Analysförfarande (Hänvisas
substratglas metodbeskrivning
beskrivning).
6.3.1
Använd en/två droppar av färdigspädd positiv
kontroll.
7
till
för
tillämpligt
detaljerad
RESULTAT
Denna produkt skall ge en klar grön fluorescerande
färgning av neuronkärnan när den används tillsammans
med The Binding Site’s ap-cerebellum objektglas och anti
humant IgG AFF FITC konjugat (ap adsorberad). För
exempel med färgfoton se referens 1.
8
BEGRÄNSNINGAR
Ljuskälla, filter och optik i olika sorters fluorescensmikroskop påverkar analysens sensitivitet. Mikroskopets
prestanda påverkas markant av korrekt underhåll, särskilt
centrering av kvicksilverlampan och byte av lampan med
rekommenderat tidsintervall.
9
1.
REFERENSER
Bradwell A. R., Stokes R. P. and Mead G. P.
(1999). Advanced atlas of autoantibody patterns.
Pub: The Binding Site Ltd., Birmingham UK.
Denna produkt bör endast användas av personal med
lämplig utbildning för angivet ändamål. Det rekommenderas att metodbeskrivningen följs.
Produkten innehåller natriumazid och måste hanteras med
försiktighet – förtär inte eller tillåt ingen kontakt med hud
Insert Code: HIN096.S, Version: 14th September 2007, Page 1 of 1
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards