Apotekarprogrammet VT 2014 Cellbiologi 1: Cellen

advertisement
131007
Apotekarprogrammet
VT 2014
Cellbiologi 1: Cellen
Kursledning:
Ingrid Bölin
Institutionen för biomedicin
Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
Besöksadress: Medicinaregatan 7 A
Postadress: Box 435, 405 30 Göteborg,
Ingrid Bölin
Tel 031-786 6211
E-mail: [email protected]
OBS! Obligatoriska moment är gråmarkerade.
Vecka 4
20/1 Måndag
09.00-10.00 Upprop och kursintroduktion,
introd. till biomed. biblioteket
10.15-11.00 Introduktion till cellbiologin
11.15-12.00 Den prokaryota cellens uppbyggnad
Ansvarig ___________Lokal_____
Ingrid Bölin
F Carl Kylberg
Ingrid Bölin
Erik Nygren
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-14.45 Den prokaryota cellens uppbyggnad
15.00-15.45 Den prokaryota cellens uppbyggnad
Erik Nygren
Erik Nygren
F Tor Bjurström
F Tor Bjurström
21/1 Tisdag
09.00-09.45 Den prokaryota cellens genom
10.00-10.45 och reproduktion
11.00-11.45 Eukaryota cellers struktur, membran
cytoplasma och kärna.
Ingrid Bölin
Ingrid Bölin
Åsa Sjöling
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-13.45 Eukar. cellens organeller I,
Åsa Sjöling
mitokondrie, lysosom, ER, cytoskelett
14.00-14.45 Cellens organeller II
Åsa Sjöling
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
22/1 Onsdag
09.00-09.45 Antibiotika och kemoterapeutika
10.00-10.45 Antibiotika och kemoterapeutika
11.00-11.45 Hygien, desinfektion och GLP
Ingrid Bölin
Ingrid Bölin
Ingrid Bölin
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-13.45 Cellens organeller III
14.00-14.45 Eukaryot cellcykel
15.00-15.45 Eukaryot cell-cellsignalering
Åsa Sjöling
Åsa Sjöling
Åsa Sjöling
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
23/1 Torsdag
10.00-10.45 Eukaryot cellsignalering
11.00-11.45 Eukaryot celldifferentiering
och apoptos
Åsa Sjöling
Åsa Sjöling
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-13.45 Mikroskopi och vävnadshistologi
14.00-14.45 Mikroskopi och vävnadshistologi
Eva Jennische
Eva Jennische
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
24/1 Fredag
09.00-09.45 Virologi
10.00-10.45 Virologi
11.00-11.45 Virologi
Sigvard Olofsson
Sigvard Olofsson
Sigvard Olofsson
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
Vecka 5
27/1 Måndag
09.00-12.00 Lab:Bakterier och svampar Grupp A, B Ingrid Bölin
L kurslab.
13.00-16.00 Lab:Bakterier och svampar Grupp C, D Ingrid Bölin
L kurslab.
28/1 Tisdag
09.00-12.00 Lab:Bakterier och svampar Grupp A, B Ingrid Bölin
L kurslab.
13.00-16.00 Lab: Bakterier och svampar Grupp C, D Ingrid Bölin
L kurslab.
29/1 Onsdag
10.00-10.45 Immunologi del 1
11.00-11.45 Immunologi
Anna Forsberg
Anna Forsberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-13.45 Svampar
14.00-14.45 Protozoer
30/1 Torsdag
08.30-09.15 Cellodling och labintroduktion
09.30-11.30 Lab: mammalceller
Ingrid Bölin
Ingrid Bölin
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
12.30-13.15 Cellodling och labintroduktion
13.30-15.30 Lab: mammalceller
Grupp C, D Maria Magnusson L kurslab
Grupp C, D Maria Magnusson L
31/1 Fredag
08.30-10.00 Lab: mammalceller
10.00-11.30 Lab: mammalceller
Grupp A
Grupp B
Maria Magnusson L kurslab
Maria Magnusson L
12.30-14.00 Lab: mammalceller
14.00-15.30 Lab: mammalceller
Grupp C
Grupp D
Maria Magnusson L kurslab
Maria Magnusson L
Grupp A, B Maria Magnusson L kurslab
Grupp A, B Maria Magnusson L
Vecka 6
3/2 Måndag
10.00-10.45 Immunologi del 2
11.00-11.45 Immunologi
Anna Forsberg
Anna Forsberg
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
13.00-13.45 Växtceller
14.00-14.45 Växtceller
Mats Andersson
Mats Andersson
F Carl Kylberg
F Carl Kylberg
Ingrid Bölin
Erik Nygren
Eva Jennisch,
Åsa sjöling
Sigvard Olofsson
Mats Andersson
Anna Forsberg
Carl Kylberg
4/2 Tisdag
09.00-09.45 Frågestund: Prokaryoter
10.00-10.45 Frågestund: Eukaryoter och virus
11.00-11.45 Frågestund: Växtceller och
Immunologi
Carl Kylberg
Carl Kylberg
5/2 Onsdag
Inläsning
6/2 Torsdag
Inläsning
7/2 Fredag
09.00-12.00
Tentamen
Viktoriagatan 30
15/3 Lördag
09.00-12.00
Omtentamen
Folkets Hus
Lokaler för föreläsningar
Carl Kylberg, Medicinaregatan 7
Tor Bjurström Medicinaregatan 5
Lokal för laborationer
L = Kurslaborationssal, Medicinareg.5
Lärare
telefonnummer
E-post
Mats Andersson
786 2688
[email protected] .gu.se
Ingrid Bölin
786 6211
[email protected]
Eva Jennische
786 3374
[email protected]
Anna Forsberg
786 6324
[email protected]
Maria Magnusson
786 6203
[email protected]
Erik Nygren
7866204
[email protected]
Sigvard Olofsson
342 4659
[email protected]
Åsa Sjöling
773 6232
[email protected]
KURSPLAN
BCG 330 Cellbiologi 1 Cellen, 4,5 högskolepoäng
Grundnivå
_____________________________________________________________
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av programkommittén för farmaceutisk och biovetenskaplig utbildning
2. Inplacering
Kursen är inplacerad på nivån 30-34.5 poäng inom apotekarprogrammet.
3. Förkunskaper
För tillträde till kursen krävs genomgångna studier på apotekarprogrammets termin 1 eller
motsvarande.
4. Kursens lärandemål
Kursens syfte är att ge kunskap om prokaryota och eukaryota cellers organisation, subcellulära
strukturer, celldelning, cellcykler och basala funktioner. Dessutom ingår metoder att studera cellers
organisation, struktur, funktion, etc. Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
•
•
•
•
•
•
•
beskriva prokaryota och eukaryota cellers förökning, morfologi och subcellulära strukturer samt
virus uppbyggnad och förökning.
ange organismernas (inkl virus) indelning och karakteristiska egenskaper
exemplifiera de viktigaste skillnaderna mellan prokaryota och eukaryota celler.
ge en översiktlig beskrivning av immunsystemets uppbyggnad och funktion.
beskriva principerna för antibiotikas verkningsmekanismer och resistensbestämning.
arbeta enligt god mikrobiologisk praxis och kunna redogöra för principerna för desinfektion och
sterilisering.
ha överblick över olika metoder för studier av cellers morfologi, struktur och funktion samt
känna till grunderna för odling av prokaryota och eukaryota celler.
5. Innehåll
Kursen är en introduktion till cellbiologin och utgör bas för de efterföljande kurserna. Kursen baseras
på föreläsningar, laborationer och diskussion-frågestund. Laborationerna är obligatoriska moment.
Prokaryota och eukaryota cellers (inklusive svampar, protozoer och växter) uppbyggnad, reproduktion,
cellcykler, indelning och karakterisitiska egenskaper
Funktionerna hos de viktigaste subcellulära strukturerna.
Virus uppbyggnad, indelning och replikation.
Grundläggande immunologi (immunfösvarets uppbyggnad och funktion)
Metoder att för studera celler, såsom odling av olika typer av celler, mikroskopi, färgningsmetoder och
immunologiska metoder.
Hygien och tekniker för sterilarbete med mikroorganismer och celler.
6. Kurslitteratur
Stödblad och kompendier, inklusive laborationskompendier samt delar av Alberts et al., Molecular
Biology of the Cell 5th Ed. Garland Science Taylor and Francis Group och
Biochemistry, J M Berg, J L Tymoczko and L Stryer (2011), W.H.Freeman, 7th edition (böckerna
ingår även i de efterföljande kursernas litteratur).
7. Former för bedömning
Kunskapskontroll sker genom skriftliga tentamina. Den enskilde studentens prestation skall särskiljas.
För godkänt på hela kursen krävs godkända obligatoriska moment och skriftliga tentamina. Aktivt
deltagande krävs i undervisningen.
8. Betyg
Skriftligt prov anordnas vid kursens slut. För godkänt prov ges betyget Godkänd och Väl Godkänd. För
att erhålla betyg över hel kurs krävs att samtliga ingående obligatoriska moment är godkända. Över hel
kurs meddelas betygen Godkänd och Väl Godkänd på de teoretiska delarna och Godkänd på
laborationer och andra obligatoriska moment.
9. Kursvärdering
Skriftlig utvärderingen sker i slutet av kursen. Framkomna synpunkter skall beaktas vid planering av
påföljande kurstillfälle.
Download