Trumkompostering – lönsamhet i avfallet

Den första godkända komposteringslösningen
på svenska marknaden. enl. Jordbruksverket 2009*
Trumkompostering
– lönsamhet i avfallet
www.ecsab.com
*Rölundaanläggningen
är godkänd av Jordbruksverket för kompostering
enl. Europaparlamentets
förordning för animaliska
biprodukter enl. gällande
valideringsmetod.
ECS trumkompostering
gör avfallet till en resurs
Samhälle, industri och lantbruk genererar årligen många miljoner ton
organiskt avfall. Matrester, grönsaks- och växtavfall, stallgödsel och
rötslam är exempel på avfall som i framtiden måste hanteras med
största hänsyn till miljön. Samtidigt vill vi alla värna om ett uthålligt
lantbruk och en sund livsmedelsproduktion.
Hästsportsanläggningar, livsmedelsindustri, lantbruk, renhållningsentreprenörer och kommunala reningsverk ställs alla inför ett allt
mer detaljerat regelverk för en miljöriktig sluthantering av samhällets
organiska avfall. Deponiförbud, skärpta krav på strängkompostering
och spårbarhet i livsmedelskedjan bidrar på olika sätt till ett hållbart
kretslopp och en säkrare miljö. De skärpta kraven betyder nya villkor för
såväl djurägare som näringsliv och konsumenter. Men nya villkor betyder
också nya möjligheter.
Trumkompostering skapar lönsamhet av avfallet
QuantorXL är marknadens modernaste – och av Jordbruksverket enda
systemgodkända – komposteringssystem. En lönsam investering för
lantbrukare, hästsportsanläggningar, renhållningsföretag, kommuner,
jordförädlingsföretag och entreprenörer som vill omvandla avfallet till
en resurs i den egna verksamheten. På 3-14 dagar förädlas avfallet till
renaste kompost för vidareförädling som jordförbättring – och till en
intäkt i den egna verksamheten.
Första anläggningen
i full produktion 2009
Rölunda Gård i Uppland blev
den första godkända
komposteringsanläggningen
enligt Jordbruksverkets regler.
Anläggningen behandlar idag
ca. 13.000 m3/år.
3
Kompostering –
för ett hållbart kretslopp
QuantorXL ökar effektivt värdet på stallgödsel och växtavfall
Kompostering är naturens
egen metod att bryta ner
och omvandla organiskt
avfall till växtnäring och
energi. Växtnäring och
humus återförs till odlingsmarken eller blir viktiga
tillskott i jordförbättringsmedel
i trädgårds- och anläggningsjord.
QuantorXL är enda
komposteringsmetod
som redan idag klarar
Jordbruksverkets krav för
systemgodkännande av
komposteringsanläggningar.
En systemgodkänd anläggning uppfyller Europaparlamentets
och rådets hälsobestämmelser för kompostering
av bland annat stallgödsel. Kraven som uppfylls
avser bland annat partikelstorlek för så kallat
kategori 3-material – naturgödsel, med mera –
samt villkor för processens temperatur och tid.
Vid komposteringen utvecklas värme som slår
ut skadliga bakterier, virus och levande ogräsfrö,
medan näringen i materialet bibehålls. Slutprodukten – komposten – är ett långtidsverkande, luktfritt, hygieniskt och näringsrikt jordförbättringsmedel.
Certifierad anläggning
ger trygghet för kunden
Trumkompostering med
QuantorXL uppfyller även tekniska
processkrav för Avfall Sveriges
miljö- och kvalitetscertifiering
av biogödsel och kompost.
För full certifiering av en
tillverkning ska dock varje
moment i hanteringskedjan
– från inkommande avfall till
användning – vara godkänt.
Certifieringen är en trygghet för
köpare och slutanvändarna av
komposten. Kundernas förtroende ökar
och avsättningsmöjligheterna förbättras.
QuantorXL enda systemgodkända system
ECS trumkompostering
bryter effektivt ned allt
organiskt avfall som
gödsel, matrester, grönsaksavfall, rötslam och
annat bioavfall. Ingående
strö från spån, halm,
papper eller torv innebär
inga problem.
4
Varumärket ägs av Avfall Sverige och är
branschens frivilliga kvalitets- och miljömärkning
av kompost och biogödsel för användning som
jordförbättringsmedel eller växtnäringskälla.
Certifieringsorgan är SP – Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.
5
Från problem till
lönsam investering
Miljövänligt, energisnålt, stabilt och luktfritt med QuantorXL
Avfall t.ex. livsmedel,
stallgödsel, rötslam
hanteras genom effektivt
utbytessystem med
containertransporter.
uant
TRUMKOMPOS
Mottagning, eventuell
inblandning av strukturmaterial.
Inmatning av komposterbart avfall
ing. Arbetsinsatsen begränsas till någon timme
per dag i samband med att avfallet tas emot och
blandas upp med strukturmaterial (t ex torv- och
flis) och fukthalten kontrolleras. Förhanteringens
omfattning avgörs av slutproduktens önskade
sammansättning och användning.
ECS komposteringsanläggning QuantorXL är helt
automatiserad och består av mottagningsbehållare för avfall och strukturmaterial, ett färdigt
in- och utmatningssystem och komposteringstrumma. Det färdigkomposterade materialet kräver
ytterligare tid för eftermognad, vilket kan ske
på plats eller hos kunden eller jordförbättringsföretaget.
Själva komposteringen sker i trumman som är
isolerad och väl ventilerad. Inga tillsatser av kemikalier eller annan materia krävs. Trumman roterar
med cirka åtta varv per dygn då materialet blandas och syresätts. Värmen i trumman uppgår till
Anläggningen är driftsäker och lätt att sköta. Alla
funktioner är automatiserade och processen kan
enkelt övervakas och kompletteras med fjärrstyrn-
6
3884
14000
5000
17790
3900
26690
ECS komposteringsanläggning QuantorXL är helt automatiserad och består av mottagningsbehållare för
avfall och strukturmaterial, ett in- och utmatningssystem och komposteringstrumma.
tor® XL
STERING
Trumkompostering cirka 3-14 dagar
skapar en patogenfri kompost.
Eftermognad 1-6 månader
beroende av material.
55-65°C beroende på komposteringsmaterialets
sammansättning. Efter 3-14 dagar i trumman har
materialet brutits ned till en ren kompostprodukt
som är fri från skadliga bakterier, virus, ogräs och
lukt. Bruttovolymen på den tillförda mängden har
under tiden minskat till cirka 70 procent.
YRKESODL
PLANTJO
RD
Komposten får sedan eftermogna i en till sex
månader i öppen sträng innan det används för
vidareförädling.
Slutprodukt till parker,
gräsytor, villaträdgårdar, etc.
7
AR
JORD
Energisnålt med värme i retur
Säker drift med lång livstid och minimal arbetsinsats
QuantorXL kräver ett mycket begränsat energitillskott. En trummas elbehov uppgår till endast
cirka 12 000 kWh vid kontinuerlig drift under ett år.
Samtidigt kan överskottsvärmen från komposteringen återvinnas och användas till att värma upp
närliggande djurstallar eller annan bebyggelse.
Värmeöverskottet från en trumma uppgår till cirka
60 000 kWh per år vid optimal process.
En eller flera trummor
Behandlingskapaciteten varierar med materialet,
men uppgår för stallgödsel till cirka 6 000 ton per
år, och för rötslam till cirka 4 000 per år. Skulle
behovet öka kan en befintlig anläggning lätt
kompletteras med ytterligare en eller flera
parallella trummor.
Behandlingskapacitet av stallgödsel för en
QuantorXL 125 m3, beroende på djurbesättning
Djur
Mjölkko
Häst
Köttdjur
Suggor
Slaktsvin
Kyckling
Besättning
600 st
700 st
900 st
1 400 st
6 000 st
50 000 st
Uppgifter i tabellen ovan är uppskattad behandlingskapacitet.
8
Invigning i Rölunda juni 2009
Landshövding Anders Björck invigde den första godkända komposteringslösning på svenska markanden.
En QuantorXL är dimensionerat för att
klara kompostering av stora mängder avfall.
Få mantimmar per dygn
Daglig drift hanteras av en person
under någon timme per dag.
Behandlar cirka 50 m3 per dygn.
Anläggningen tar emot kompostering för
häst- och kogödsel samt grönsaksavfall.
Slutprodukt
till försäljning
QuantorXL skapar ett helt
patogenfritt jordförbättringsmedel – helt fri från
ogräs och lukt.
9
“– En till tre lastbilar om
dagen kan nu hämta en
fullvärdig kompostprodukt
till vidare förädling och
uppblandning till
planteringsgjord” - berättar
Magnus Nobel på
Rölunda Jordprodukter.
European Composting System
European Composting System AB (ECS AB)
är ett svenskt miljöteknologiskt företag
specialiserat på avfallshantering och bioenergi.
Produkterna löser moderna krav på avfallshantering, återvinning och kompostering av slam från vattenreningsverk,
biogas- och kommunala avfallsanläggningar, fiskindustri, lantbruk, stuterier, päls- och fjäderfarmar, ridskolor och
travanläggningar m.m. ECS erbjuder högkvalitativ, beprövad
och hållbar avfallshanteringsteknologi.
ECS AB förvärvade 2006 patent och rättigheter för trumkompostering från det finska företaget Rumen Oy. Tillsammans med Rumen Oy har över 100 trumkomposteringsanläggningar levererats och driftsatts i Finland och Sverige.
Quantor® är ett registrerat varumärke som ägs av European Composting System AB © 2008.
10
Blåbärsateljén Stefan Gårdh AB 2010:2
Läs mer om trumkompostering:
www.ecsab.com
Tel. +46 (0) 171-41 41 85 • +46 (0) 703 84 84 00
[email protected] • www.ecsab.se