detaljplan för grövelfjäll

advertisement
1
DETALJPLAN FÖR GRÖVELFJÄLL
(FLOÅSEN 19:28 OCH DEL AV FLOÅSEN 19:2)
Älvdalens kommun, Dalarnas län.
___________________________________________________________________________
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Upprättad 2010-10-10
HUR SAMRÅDET
BEDRIVITS
Underrättelse
Handlingar
Samrådshandlingar och samrådsinbjudan har sänts med post till
sakägare och myndigheter m. fl. enligt sändlista .
Samrådshandlingar har varit utställda i Särna och Älvdalens
bibliotek och i Idre kommunhus samrådstiden
fr.o.m. 2009 04 21 t.o.m. 2009 05 24. Samtidigt har de även kunna
studerats genom Internet på kommunens hemsida
www.alvdalen.se.
Följande handlingar har legat till grund för samrådet:
- Plankarta med bestämmelser
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Illustrationskarta
- Fastighetsförteckning
- Grundkarta
- Naturvärdesinventering
INKOMNA YTTRANDEN
Yttranden som inkommit under samrådstiden redovisas i sammandrag och kommenteras av planförfattaren nedan.
1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Dalarnas län, plan och beredskap, samhällsplanerare
Frida Rotberger har inkommit med yttrande daterat 2009-06-17.
Med anledning av yttrandets längd bifogas detta i sin helhet som
bilaga 1.
Yttrandet är indelat i;
Riksintresse
Natura 2000
Kommunikation
Länsstyrelsens bedömning av riksintressena
Hälsa och säkerhet
Övrigt
Behovsbedömning enligt 6§ förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar
2
Kommentar
Riksintresse
Nedan görs en redogörelse för den totala exploateringens
omfattning enligt planförslaget. Bebyggelse, antalet besökande,
vägar, parkeringar, skidliftar och nedfarter m.m. redovisat i ett
sammanhang.
Planområdet omfattar i huvudsak den befintliga skidanläggningen
Grövelfjäll. I skidområdet finns tre skidlift med ett antal nedfarter.
Ytterligare någon kommer att anläggas för att bättre betjäna
nedfarterna.
I områdets norra del finns en restaurang och servicebyggnad, en
husvagnscamping samt några byggnader för teknisk service.
En detaljplan antagen 1989 för boende finns inom anläggningen
som är utbyggd med ett fåtal stugor. Detaljplanen ligger strax
väster om värdshuset. Detaljplanen ligger inte inom den nu
aktuella detaljplanen. Nyligen har det avstyckats ytterligare 18
tomter inom området från tidigare 8 st. Totalt idag 26 st. tomter
beräknas ge 104 bäddar. Utbyggnadstakten är mycket låg tre hus
på 20 år.
Idag har Grövelfjäll besökare på anläggningen med följande
fördelning. Besöksantalet varierar över tiden på året mellan
högsäsong december - april, lågsäsong maj-nov.
Högsäsong
- Campingområdet ger 150 antal besökare/dag vid full beläggning.
Totalt antal boende 150 bäddar
BERÄKNING VID FULLT UTNYTTJAD BYGGRÄTT
ENLIGT DETALJPLANEN.
Campingområdet med beteckningen N2
Befintligt campingområde har idag 74 platser för
husvagnscamping och kommer att minskas till 50 platser
beräknas medeltal 3 personer / husvagn ger 150 personer.
Utökningen enligt planen med campingstugor uppskattas till ett
10-tal campingstugor beräknas ca 4 personer/ stuga ca 40 personer.
Campingområdet vid fullt utnyttjad byggrätt enligt
planförslaget 190 bäddar.
Campingområdet har sin angöring från infarten till anläggningen.
Plats för parkering intill campingstugorna och
husvagnsuppställningsplatserna redovisas i planen. se
illustrationsplan.
Centrumområdet med beteckningen C
Värdshuset är idag utbyggt med ca 400 kvadratmeter
byggnadsarea i två våningar. Värdshuset innehåller idag reception
med närbutik, matsäcksrum och en restaurang som betjänar 130
gäster samt sanitär enhet för anläggningens husvagnscamping.
Detaljplanen medger totalt 600 kvadratmeter byggnadsarea i två
våningar. Byggrätten ger en möjlighet till utbyggnad av värdshuset
med ca 200 kvadratmeter byggnadsarea.
3
Utökningen ger möjlighet att utöka antalet gäster från 130 gäster
till 200 gäster. En utökning med 70 gäster.
Hotellboende. Planförslaget anger en byggrätt för hotellboende på
1000 kvadratmeter byggnadsarea i tvåvåningar med möjlighet till
sluttningsvåning. Ca 160 tvåbäddsrum med serviceenheter medför
320 bäddar.
Mellan värdshuset och hotellboendet / rumsbyggnaden och i dess
anslutning redovisas plats för angöring och parkering för de båda
enheterna, se illustrationsplanen.
Vid fullt utnyttjad byggrätt enligt planförslaget ger
planförslaget utrymme inom centrumområdet för ett boende
med 320 bäddar.
Idrottsområde med beteckningen Y
I anslutning till centrumområdet och skidområdet redovisar
detaljplanen en byggrätt på 1000 kvadratmeter byggnadsarea för
idrottsändamål. Syftet är att ge anläggningens gäster möjlighet till
idrottliga aktiviteter.
Skidområdet N1
Idag innehåller anläggningen 4 släpliftar och 8 nedfarter.
Detaljplanen redovisar förändringar i befintligt liftsystem:
- nuvarande familjelift skall tas bort för att göra plats för nya
nedfarter från toppen.
- ny lift ersätter familjeliften i nytt läge.
- ny lift ca 80 meter från värdshuset
- barnområdet vid värdshuset kompletteras med en knapplift.
Totalt illustreras i planförslaget 5 släpliftar och 9 nedfarter.
Parkering.
För att säkerställa mark för parkering för dagturister redovisas ett
större parkeringsområde som rymmer 150 parkeringsplatser i
direkt anslutning till centrumområdet och skidområdet.
Toppstugan.
I detaljplanen föreslagna område för toppstuga utgår ur
planförslaget. Toppstugan kan komma att prövas i en detaljplan
eller i ett dispensförfarande vid senare tillfälle.
Kompletteringsbebyggelse.
En kompletteringsbebyggelse är en bebyggelse som avser att
tillkomma för att förstärka befintlig anläggningen.
Den i planförslaget redovisade bebyggelsen bedöms som
kompletteringsbebyggelse till befintlig anläggning enligt följande:
4
Nytillkommande bebyggelse är väl sammanhållen mellan befintlig
camping, värdshus och skidområde.
- Campingområdet är idag befintligt och ligger ca 60 meter från
befintligt värdshus. Campingområdet ges i detaljplanen en
byggrätt.
- I direkt anslutning tillbefintligt värdshus och skidområde utökas
värdshusets med byggrätt.
- Strax ca 100 meter söder om värdshuset ges en byggrätt på 1000
kvadratmeder för hotellboende.
- Ca 200 meter öster om värdshuset och i direkt anslutning till
skidområdet ges en byggrätt för allaktivitetshus för någon form av
idrott.
Det är av stor vikt att anläggningen kan utvecklas för att
ekonomiskt kunna bestå i framtiden. En utveckling av
anläggningen ger arbetstillfällen på orten.
Natura 2000
Eftersom detaljplanen ändras på så sätt att detaljplanen nu inte
omfattar område som går in i Natura 2000 - området kommer
detaljplanen att på nytt miljöbedömas.
Kommunikation
Kommunikationen på väg till planområdet söderifrån från
Älvdalen till Idre, väg 70. Från Idre till Grövelsjön, väg 1058.
Väg 70 söderifrån från Älvdalen och upp till Idre är för närvarande
föremål för en hel del ombyggnader vilket påverkar vägens
funktion positivt för den trafik som har sin målpunkt i Grövelsjöområdet. Utöver dessa ombyggnader av väg är det inte känt att nya
ombyggnader planeras som påverkar tillgängligheten eller
trafiksäkerheten för turisttrafiken till planområdet.
För övrigt hänvisas till pågående arbete med Fjällpaketet som drivs
av Region Dalarna som har till syfte att gör en översyn av
infrastruktur, resor och transporter. För övrigt kan nämnas att
kommunen inlett ett samarbete med transportstyrelsen i dessa
frågor.
Föreslagen utbyggnad bedöms vara av så liten omfattning att det
inte påverkar den regionala och interregionala trafikens transportkvalitet på väg 70 och väg 1058.
Länsstyrelsens bedömning av riksintressena.
Planhandlingarna kommer att kompletteras med uppgifter enligt
den redovisningar som lämnats i ovanstående kommentarer .
Hälsa och säkerhet
Detaljplanen ger utrymmen för ca 510 bäddar.
Angränsande gällande detaljplan ger utrymme för ca 100 bäddar.
Se beräkning av antalet bäddar under rubrik Riksintressen.
Planbeskrivningen kompletteras med text beträffande antalet
bäddar.
5
Detaljplanen redovisar att det finns en reservkapacitet på ca 2000
personekvivalenter i det kommunala reningsverket.
Kommunen gör den bedömningen att det finns utrymme/kapacitet
i avloppsledningar och eventuellt pumpstation för tillkommande
mängder avloppsvatten. Se även samrådsyttrande nr 7 från
Tekniska nämnden med kommentar.
Övrigt
Planhandlingar med plankarta och illustrationsplan har upprättats i
skala 1:2000.
En förklaring till planhandlingarnas otydlighet är att kommunen
levererat plankartan med illustrationsplan i nedförminskat format
från skala 1:2000 till skala ca 1:5000. Planförfattaren anser att
planhandlingarna skall levereras i skala 1:2000 så att
planhandlingarna är läsbara.
Naturreservat
Detaljplanen ändras på så sätt att den dela av detaljplanen som i
remissförslaget redovisades inom naturreservatet utgår ur
planförslaget.
Exploateringens påverkan på naturreservatet utreds och klarläggs i
ny behovsbedömning om miljöbedömning.
Övrigt
Beträffande samråd för matning med jordkabel. Beskrivningen
kompletteras med text att samråd skall ske enligt 12 kap 6 §
miljöbalken.
Beträffande lokaler för rödlistade arter se kommentar till
Skogsstyrelsen.
Redovisning av illustrerat framtida stugområde i planhandlingarna
utgår i detaljplanens redovisning eftersom det inte är aktuellt med
en planläggning där. Därmed utgår även angöring till stugområdet
och lokalvägar över befintliga nedfarter.
Beträffande behovsbedömning enligt 6§ förordningen om
miljökonsekvensbeskrivning.
Med anledning av att detaljplanen nu har ändrats på så sätt att inte
detaljplanen omfattar exploatering inom naturreservat och Natura
2000- området har ny behovsbedömning upprättats.
2. Naturvårdsverket
I yttrande från Naturvårdsverket 2009-06-02, undertecknat av Bo
Lundin och Rickard Arvidsson anses det att önskad exploatering i
naturreservatet och Natura 2000 - området inte utgör ett synnerligt
skäl för att flytta naturreservatsgränsen längre upp på Långfjället.
6
Kommentar
Detaljplanen ändras på så sätt den dela av detaljplanen som i
remissförslaget redovisades inom naturreservatet utgår ur
planförslaget.
3. Naturvårdsverket
I skrivelse från Naturvårdsverket 2009-05-18 förutsätter nära
samarbete med länsstyrelsen eftersom detaljplanen berörs till viss
del områden som är av riksintressen för naturvård och friluftsliv,
Långfjällets naturreservat samt Natura 2000- område.
Kommentar
Detaljplanen ändras på så sätt den dela av detaljplanen som i
remissförslaget redovisades inom naturreservatet utgår ur
planförslaget.
4. Vägverket
Vägverket har inkommit med yttrande till länsstyrelsen i Dalarna
2009-05-04 bilaga 2.
Kommentar
Se kommentar till länsstyrelsen rubrik kommunikationer.
5.Skogsstyrelsen
I yttrandet daterat 2009-04-23, distriktschef Thomas Östlund
påpekas att
I det tilltänkta området finns en del arter som är med på den sk.
Rödlistan.
Hänsyn bör tas till dessa när tomter, vägar och nedfarter planeras.
Om ej redan en analys gjorts av detta bör det göras en.
Kommentar
För att inte minska områdets naturkvalitet genom att reducera
mängden intressanta habitat och även mer generellt försämra
ståndorterna i området genom uttorkningseffekt från en mängd
kalytor har hänsyn till de naturvärden som redovisas i
naturvärdesinventeringen tagits. Detta har skett på så sätt att större
områden inom detaljplanen redovisas som allmän plats NATUR
där träd inte får fällas.
6. Lantmäteriet
Lantmäteriet avstår att yttra sig på grund av att plankartan är av
bristfällig kvalitet.
Kommentar
Planhandlingar med plankarta och illustrationsplan har upprättats i
skala 1:2000.
En förklaring till planhandlingarnas otydlighet är att kommunen
levererat plankartan med illustrationsplan i nedförminskat format
från skala 1:2000 till skala ca 1:5000. Planförfattaren anser att
planhandlingarna skall levereras i skala 1:2000 så att
planhandlingarna är läsbara.
7. Tekniska nämnden
Va
Bef. turistanläggning ligger inom kommunens verksamhetsområde
för kommunalt vatten och avlopp. Något hinder att ansluta
tillkommande bebyggelse torde inte finnas.
7
Renhållning
Inom området för camping finns idag en miljöstationsbyggnad
som även inrymmer en service för campingen. Sophämtning sker
av kommunens entreprenör. Kommunens återvinningsstation finns
vid reningsverket i Storsätern.
Brand
Brandvattenförsörjning utföres i enligt med riktlinjer från Svenska
vatten- och avloppsverksföreningen. Räddningstjänstens insatstid
är beräknad till 40 min.
Alla byggnader och lägenheter skall förses med brandlarm.
Den planerade dammen är lämplig för brandvattenförsörjning. Vid
utbyggnad av snökanonsystemet är det lämpligt att även ta hänsyn
till att systemet kan utnyttjas för brandvattenförsörjning.
Tekniska nämnden vill få infört i planbestämmelserna att lösning
på va-frågan måste redovisas innan byggnadslov kan beviljas.
Kommentar
Genomförandebeskrivningen kompletters med text att exploatören
redovisar en lösning på vatten och avlopp inom planområdet innan
bygglov kan beviljas.
Planbestämmelse införs på plankartan att bygglov får inte ges om
inte lämplig anslutning till vatten och avlopp redovisas i varje
enskilt fall.
8. Miljöavdelningen
Radon
Undersökning av markradon skall genomföras och om
radonförekomst visas skall hänsyn tas därtill vid planeringen.
Livsmedel
Om produktion, försäljning och/eller servering av livsmedel
planeras krävs godkännande och registrering.
Natur och naturresurser
Miljöavdelningen önskar få ta del av naturvärdesinventering och
vilka försiktighetsmått som har vidtagits.
Naturreservat
Hur långt har processen betr. naturreservatsgränsens flytt kommit?
Avfall
För verksamhetsavfall skall en avfallsplan upprättas där de olika
avfallssorterna anges samt dess omhändertagande.
Byggnadsavfall omhändertas enligt gällande regler.
Energi
Direktel är ej ett bra alt. att använda som huvudsaklig
uppvärmningskälla i byggnader. Hållbar uppvärmning bör ligga
till grund för utformningen av den nya byggnationen.
8
Kommentar
Radon
Vid exploatering kommer radonundersökning att genomföras av
exploatören.
Livsmedel
Ingen kommentar
Natur och naturresurser
Naturvärdesinventeringen ligger som en tillhörande handling i
detaljplanen. Det är av stor vikt att miljökontoret har tillhörande
planunderlag som underlag vid sin granskning av planförslaget.
Vilka försiktighetsmått som vidtagits beträffande naturvärden se
kommentar till skogsstyrelsen.
Naturreservat
I kommunens nyligen antagna översiktsplan för norra
kommundelen anges att naturreservatsgränsen skall flyttas upp på
Långfjället. Länsstyrelsen har dock i utlåtandet till översiktsplanen
en annan uppfattning.
Avfall
Ingen kommentar
Energi
Energiförbrukningen och dess hantering finns redovisad i
planbeskrivningen.
Det kan ytterligare upplysas om att detaljplanen ger möjlighet till
taklutning upp till 38 grader vilket ger möjlighet att använda
solenergiteknik.
GL Arkitekt o Konstatelje HB
Arkitekt SAR/MSA
________________
Leif Holmqvist
Download