Hot mot demokratin
Den internationaliserade ekonomin
De nationella politiska apparaterna har allt svårare att påverka de
ekonomiska besluten T.ex. Utflyttning av företag.
Kapital flyttas runt i allt snabbare takt
Företag kan spela ut länder mot varandra för att få en lokalisering som
passar dem bäst.
Om mänskor upplever det som att politikerna tappar kontrollen över
ekonomin finns risken att demokratin försvagas
Den ekonomiska ojämlikheten
2/3 samhället
Offentliga nedskärningar
Mänskor upplever det som att de inte kan påverka
Kan leda fram till att populistiska och nationalistiska partier vinner
terräng
Förtroendekrisen
Förtroendet för politiker och partier minskar samtidigt som människor
blir alltmer engagerade i samhällsfrågor
Risken för tjänstemannavälde
Kommunsammanslagningarna gjorde att förtroendevalda politiker
alltmer kom i händerna på professionella tjänstemän. En
hobbypolitiker kan inte och har inte den tid som krävs för att sätta sig
in i alla frågor. Politiker kan ägna sig ideologiska frågor medan
tjänstemännen sköter det konkreta. 1 större kommuner kan man
anställa politiker på vissa befattningar
Det har även i stora kommuner blivit svårt för medborgarna att
överblicka hela verksamheten
Det fria ordet – massmediernas ansvar
Massmedia förväntas att granska och kontrollera beslutsfattarna inom
politik och näringsliv. Problemet är att ägarkoncentrationen ökar inom
medievärlden