1(4)
FIRO
FIRO står för Fundamental Interpersonal Relations Orientation. En av de
mest spridda och tillämpade teorier för förståelse av grupper och
interaktionen mellan individer. Upphovsmannen är psykologen Will
Schutz,Ph D.
FIRO-B var det första praktiska resultatet av hans forskning redan på 1950talet, som ledde fram till FIRO-teorin.
Instrumentet fick stort genomslag internationellt. FIRO-teorin utvecklades
också till en mera sammanhållen teori för gruppers utveckling och mognad.
Den är väl känd i hela världen och särskilt i Sverige, där den mest spridda
ledarskapskursen, UGL,är uppbyggd kring denna teori.
Grunden i FIRO-teorin säger att mänskliga relationer kan ses i tre
dimensioner av beteende:
Tillhöra - Kontroll - Öppenhet
Tillhöra handlar om rätt mängd kontakt med andra. Att vara INNE (hög
tillhöra) eller UTE (låg tillhöra).
Kontroll handlar om rätt mängd inflytande - eller kontroll - över andra
människor. Att vara HÖGST UPP (hög kontroll) eller LÄNGST NER (låg
kontroll).
Öppenhet handlar om djupet i interaktionen, hur nära man är varandra. Att
vara ÖPPEN (hög öppenhet) eller SLUTEN (låg öppenhet).
Det finns varken bra eller dåliga beteenden i det som beskrivits. Det kan
dock vara bra att vara medveten om vad jag föredrar.
Tropé Consulting AB • Södergatan 19, 211 34 Malmö • www.trope-consulting.com
2(4)
Will Schutz menade att de tre dimensionerna behövs för att förklara
relationer människor emellan.
I var och en av de tre dimensionerna kan man särskilja:
- Det man gör mot andra
- Det men vill göra mot andra
- Det man får av andra
- Det man vill få av andra
Skillnaden mellan det som faktiskt sker och det man vill skall ske har
betydelse för hur tillfredsställande relationen är.
Flexibilitet
Att få olika relationer i olika sammanhang att fungera effektivt och
tillfredsställande ställer krav på flexiblitet i de tre dimensionerna. I grunden
har vi alla förmåga att flexa upp eller ned i alla tre dimensioner. Det som
hindrar oss är den rädsla som är kopplad till respektive dimension:
Tropé Consulting AB • Södergatan 19, 211 34 Malmö • www.trope-consulting.com
3(4)
Dimension Rädsla
Tillhöra
Att bli ignorerad
Kontroll
Att bli förödmjukad, känna sig dum
Öppenhet
Att inte bli accepterad eller omtyckt
Men i grund och botten har vi egentligen bara en rädsla: att inte kunna
hantera situationen - både rent praktiskt och avseende vår egen eller andras
reaktioner.
Grunden till beteendet - känslorna
Det som i hög grad styr vår beteende inom de tre dimesionerna Tillhöra Kontroll - Öppenhet är de känslor vi har inför andra och som andra har inför
oss.
Betydelsefull - Kompetent - Omtyckt
Tanken är: känner du att jag är betydelsefull för dig så kommer du visa det i
ditt beteende - du inkluderar mig (Tillhöra). Känner du att jag är kompetent
kommer du visa det i ditt beteende - du delegerar makt och inflytande
(Kontroll). Och känner du att jag accepterar dig som du är kommer du att
vara öppen mot mig (Öppenhet). Och detta gäller i båda riktningarna i
relationen oss emellan.
Grunden till känslorna - vår självuppfattning
Det som i sin tur i hög grad styr våra känslor inom de tre dimensionerna är
de beteenden och känslor vi har inför oss själva.
Tanken är: känner du att du är betydelsefull inför dig själv kommer du att ha
lätt att både acceptera att andra gör det och att de ibland inte gör det. Du blir
flexibel. Känner du att du är kompetent inför dig själv, d v s att du kan
Tropé Consulting AB • Södergatan 19, 211 34 Malmö • www.trope-consulting.com
4(4)
hantera situationen oavsett vad som händer, kommer du ha lätt att acceptera
att andra betraktar dig som kompetent men också att andra ibland inte gör
det. Och till sist - accepterar du dig själv, även dina brister och
tillkortakommanden, kommer du ha mycket lättare både att ta emot kärlek
och att kunna ta att du i bland inte är omtyckt, t ex när du som chef tar tuffa
beslut.
Nedan modell är en översikt hur dimensionerna, beteendena, känslorna,
självuppfattningen och rädslorna hänger ihop.
Tropé Consulting AB • Södergatan 19, 211 34 Malmö • www.trope-consulting.com