Läkemedel, folköl, tobak - Avgifter för kontroll och tillsyn över

advertisement
AVGIFTER
Tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt
tobak, folköl och receptfria läkemedel
SN 2016/0106
Fastställda av kommunfullmäktige 2016-05-30
ALKOHOLSERVERING
Nyansökan – inklusive 3 provtillfällen
Nyansökan inom 3 månader – inklusive 3
provtillfällen
Kunskapsprov
Ägarbyte – inom bolaget
Ändrat eller utvidgat tillstånd* stadigvarande
Tillfälligt tillstånd till allmänheten
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap
Tillfälligt utökad serveringstid
Tillfälligt utökat serveringsområde
Gemensamt serveringsutrymme
Provsmakning stadigvarande
Provsmakning tillfälligt
Catering slutna sällskap
Påminnelseavgift för utebliven
restaurangrapport
Tillsynsavgift/år för stadigvarande tillstånd
Tillsynsavgift/år för fartyg och båtar
11 000 kr
5 500 kr
500 kr/prov
5 500 kr
5 500 kr
4 000 kr dag 1 +
1 000 kr per ytterligare dag, max 11 000 kr
900 kr dag 1 +
700 kr per ytterligare dag, max 11 000 kr
1 000 kr dag +
500 kr per ytterligare dag, max 11 000 kr
1 000 kr dag 1 +
500 kr per ytterligare dag, max 11 000 kr
1 000 kr/ sökande dag 1 +
500 kr per ytterligare dag/sökande
8 000 kr
4 000 kr dag 1+
1 000 kr ytterligare dag, max 8 000
11 000 kr
1 000 kr
2000 kr
4 500 kr
*) Ändring avser utökat dryckessortiment, utökad serveringstid och/eller utökad
serveringsyta/ uteservering och liknande.
Rörlig avgift baserad på omsättning i kr av
alkoholdrycker
250 000 – 1 000 000 kr
1 000 001 – 3 000 000 kr
3 000 001 – 4 000 000 kr
4 000 001 –
kr
SOCIALKONTORET
4 000 kr
10 000 kr
15 000 kr
25 000 kr
2 (2)
TOBAK, FOLKÖL OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Tillsynsavgifter för tobak, folköl och
receptfria läkemedel/ år
Tobak
Folköl
Receptfria läkemedel
Betalas årligen av registrerad bolagsman
1 500 kr
1 500 kr
3 000 kr
Download