projektpresentation - FIN-S Marknad och Kommunikation

advertisement
Welcome to the Baltic Sea
region. The Baltic Sea is
located in Northern Europe,
from 53°N to 66°N latitude and
from 20°E to 26°E longitude.
Januari 2014
PROJEKTPRESENTATION
TREBLE - TRIPLE BOTTOM LINE APPROACH IN SUSTAINABLE TOURISM
DEVELOPMENT IN THE BALTIC SEA REGION
INTRODUKTION – TREBLE (3BL) – HÅLLBAR TURISMUTVECKLING I ÖSTERSJÖREGIONEN
TREBLE - Triple Bottom Line (3BL) är ett 12 månader långt utvärderingsprojekt för utveckling av hållbar
turism i Östersjöregionen. Projektet startade i november 2013 och finansieras med hjälp av
projektinitieringsbidrag från Svenska Institutets östersjöavdelning. Den projektledande organisationen
är Baltic Sea Tourism Commission, BTC.
Projektet bygger på medvetenheten om turismsektorns betydande potential när det gäller att bidra till
de mål inom EU 2020 och European Blue Growth, som avser smart och hållbar utveckling. Projektet
syftar också till att lyfta fram utvecklingen i glesbygden som ett medel att säkerställa livskvaliteten och
skapa arbetstillfällen i små och medelstora företag i Östersjöregionen.
Initiativet bygger vidare på tidigare resultat från Svenska Institutets partnerskap samt från EUfinansierade projekt inom ansvarsfullt företagande (Corporate Social Responsibility - CSR) och hållbar
turismutveckling. Resultaten lyfter fram behovet av praktiska tillämpningar och verktyg för hållbar
turismutveckling och effektiva incitament för CSR-relaterade aktiviteter i Östersjöregionen.
TREBLE – 3BL för hållbar turismutveckling i Östersjöregionen har tagits fram med syfte att tillämpa
CBSS strategi för hållbar utveckling 2010-2015 under de huvudsakliga samarbetsområdena hållbar
utveckling i urban glesbygd (Sustainable Urban Rural development) och utveckling av hållbara
turismstrategier (Development of sustainable tourism strategies). Projektet ska även bidra till att främja
framväxten av en grön ekonomi i Östersjöregionen, som kan fungera som en garanti för en smart och
hållbar tillväxt och skapa utrymme för ekonomisk lönsamhet, som tar hänsyn till sociala och
miljömässiga behov och gränser.
PROJEKTMÅL
TREBLE har som sitt huvudsakliga syfte att utvärdera och analysera behovet av kunskaper och förmåga
bland viktiga aktörer inom turismsektorn när det gäller hållbar turismutveckling i Östersjöregionen.
Projektet riktar sig till allt från enmansföretag upp till medelstora företag och utgår från tre olika
angreppsvinklar för hållbar turismutveckling i samarbete med berörda organisationer inom
resebranschen samt andra intressenter inom regionen.
Aktiviteter och workshops fokuserar på behovsbedömning inom 3BL och berörda aktörer/intressenter
inom turismsektorn kring Östersjöregionen. Projektet strävar efter att bygga ut de befintliga men
fragmentariska nätverken mellan berörda aktörer.
Målet är också att etablera partnernätverk inför en andra fas och en större projektansökan, där målet
är att lyfta fram, utveckla och implementera lösningar som inte bara ska hjälpa små och medelstora
Baltic Sea Tourism Commission / TREBLE (3BL)
c/o FIN-S Marknad & Kommunikation | Snickarbacken 2, 4-5 tr
SE-111 39 Stockholm | www.balticsea.com
Januari 2014
företag möta de ständigt ökade kraven utan också visa att hållbar turismutveckling, med 3BL som
utgångspunkt, inte nödvändigtvis innebär någon ökad börda utan tvärtom kan öka
produktiviteten/lönsamheten samtidigt som man värnar om miljön och de sociala värderingarna.
TREBLE strävar efter att skapa grön och hållbar tillväxt för ökat välstånd i länderna kring Östersjön med
den långsiktiga visionen att hjälpa till med att utveckla turismsektorn till en lönsam men hållbar
bransch, som agerar ansvarsfullt och samtidigt slår vakt om det som faktiskt lockar besökare till
regionen. Arbetet bidrar till att öka förtroendet bland konsumenterna, säkra marknadsfördelarna och
uppbåda stöd både inom och utom regionen.
PROJEKTSAMARBETETS STRUKTUR
I projektsamarbetet deltar fyra icke-statliga samarbetspartners från tre länder i Östersjöregionen.
Projektet leds av Baltic Sea Tourism Commission, BTC i samarbete med Fair Travel.
Baltic Sea Tourism Commission, BTC är en internationell organisation för marknadsorienterade företag
och turistorganisationer inom Östersjöregionen. Organisationens målsättning är att öka regionens
attraktionskraft och att agera som en länk mellan projektet å ena sidan och den akademiska och
kommersiella världen å andra sidan. BTC har under lång tid arbetat aktivt för en hållbar
turismutveckling inom Östersjöregionen.
Fair Travel är ett konsultföretag med fokus på ansvarsfull turism och hållbar turismutveckling. Företaget
erbjuder föreläsningar, hjälp inom försäljning och marknadsföring, utbildning, projektarbeten, produktutveckling och resekonsultation. Fair Travel samarbetar med huvudpartnern när det gäller utvidgningen
av projektnätverket och ansvarar för genomförbarhetsundersökningen/behovsanalyserna.
Baltic Environmental Forum, BEF Lithuania är en icke-statlig organisation med syfte att värna om en
frisk och ren miljö och slå vakt om resurserna och biodiversiteten för kommande generationer. Teamet
bakom BEF LT är experter inom naturvård, vatten- och kemikaliehantering, energi och
klimatförändringar, hållbar utveckling och miljövänlig kommunikation. BEF LT arbetar med företag som
strävar till att förbättra sin miljöprestanda och bidra till en hållbar utveckling.
Estonia Ecotourism Association, ESTECAS är en icke-statlig och icke vinstdrivande
medlemsorganisation, som förenar individer, organisationer och myndigheter för utveckling av
ekoturism i Estland. ESTECAS strävar efter att sammanföra olika intressenter inom utvecklingen av
ekoturism – ”ansvarsfullt resande, som bidrar till välmående i lokalsamhället och värnar om det
naturliga och kulturella arvet”.
KONTAKTUPPGIFTER
Baltic Sea Tourism Commission, BTC
Martin Ahlberg
+46 8 667 25 97
[email protected]
www.balticsea.com
Fair Travel
Jeppe Klockareson
+46 709 70 79 19
[email protected]
www.fair-travel.se
Baltic Environmental Forum Lithuania
Žymantas Morkvėnas
+370 5 213 81 55
[email protected]
www.bef.lt
Estonia Ecotourism Association
Aivar Ruukel
+372 506 18 96
[email protected]
www.ecotourism.ee
Baltic Sea Tourism Commission / TREBLE (3BL)
c/o FIN-S Marknad & Kommunikation | Snickarbacken 2, 4-5 tr
SE-111 39 Stockholm | www.balticsea.com
Download