Kemikalieinspektionen bidrar till bättre miljö i Östersjön

Kemikalieinspektionen bidrar till bättre miljö i
Östersjön
Kemikalieinspektionens arbete med lagstiftning och konventioner på kemikalieområdet bidrar
till att nå målen i EU:s strategi för Östersjöregionen. Det konstaterar myndigheten i en
redovisning som har överlämnats till regeringen i dag.
– Kemikalieinspektionen arbetar på flera sätt för att nå Östersjöstrategins mål om att rädda havsmiljön.
Arbetet sker inom vår ordinarie verksamhet och genom att vi ger stöd till Naturvårdsverket i deras roll
som samordnare av policyområdet farliga ämnen, säger Helena Parkman, utredare på
Kemikalieinspektionen.
Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att medverka i genomförandet av EU:s strategi
för Östersjöregionen och dess handlingsplan. Arbetet ska redovisas till regeringen en gång om året. I
delredovisningen för 2016, som Kemikalieinspektionen i dag har lämnat till regeringen, beskrivs hur
myndighetens verksamhet berör alla de fyra delmålen under Östersjöstrategins mål ”Rädda
havsmiljön”. Kemikalieinspektionen arbetar i sin ordinarie verksamhet med tillsyn över importörer och
tillverkare av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor samt med att utveckla EU-lagstiftning
och nationell lagstiftning som reglerar farliga ämnen i kemiska produkter och varor. Myndigheten är
även med och utvecklar internationella konventioner på kemikalieområdet.
Kemikalieinspektionen bidrar också till Östersjöstrategins delmål genom samarbete med andra
myndigheter i Sverige, inom Norden och i EU. Ett exempel är den nya samordningsgruppen SamTox
där sju svenska myndighetschefer ingår. Regeringen har beslutat att inrätta samordningsgruppen för
att tidigt kunna upptäcka nya potentiella kemikaliehot.
Kemikalieinspektionen medverkar också i samverkansåtgärder mellan myndigheter som identifierats
inom ramen för Miljömålsrådet och som bidrar till målen i Östersjöstrategin. Andra exempel är
samarbeten med Storbritannien och Finland för att harmonisera bedömningen av båtbottenfärger, och
nationell och internationell myndighetssamverkan om högfluorerade ämnen (PFAS).
Läs rapporten: Kemikalieinspektionens medverkan i genomförandet av EU:s strategi för
Östersjöregionen och dess handlingsplan år 2016
För mer information, kontakta gärna:
Helena Parkman, utredare, 08-519 41 201
Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, [email protected]
E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs [email protected]
Fakta: Delmål inom Östersjöstrategin som berör Kemikalieinspektionens verksamhet




Östersjön ska ha rent vatten.
Östersjön ska ha en rik och levande biologisk mångfald.
Östersjön och dess utlopp ska trafikeras av en ren och säker sjöfart.
Förbättrat samarbete för en god havsmiljö