blankett för anmälan om försäljning och

advertisement
ANMÄLAN OM
FOLKÖLSFÖRSÄLJNING/
FOLKÖLSSERVERING
Socialförvaltningen
Box 500
343 23 Älmhult
Fax 0476-149 88
Namn på butik
Försäljnings-/serveringsställets besöksadress
Postnummer och postort
Försäljnings-/serveringsställets postadress
Postnummer och postort
Telefon
E-post
Innehavare
Organisations-/personnummer
Kontaktperson
Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att
arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer
att finnas i ett dataregister med ändamålet att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.
Den kan inte uteslutas att kommunen har för avsikt att lägga ut folkölsregistret på internet. För
detta krävs att den registrerade har lämnat sitt godkännande.
Uppgifter om folkölsförsäljning får offentliggöras på internet
Ja
Nej
Anmälningsdatum
Underskrift av anmälaren
Namnförtydligande
Alkohollagen
Alkohollagen 5 kap. 5 §
Detaljhandel med folköl får ske i lokaler som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter till
livsmedelslagen eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien
och är avsedda för stadigvarande försäljning av livsmedel och där det också säljs mat.
Den som avser att bedriva detaljhandel med folköl ska anmäla detta till kommunen.
Den som är anmälningsskyldig ska utöva tillsyn (egenkontroll) över försäljning enligt ett lämpligt program.
Alkohollagen 8 kap. 8 §
Servering av folköl får ske i lokaler och utrymmen som ingår i anläggningar som är godkända enligt föreskrifter
till livsmedelslagen eller registrerade enligt Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelshygien och
är avsedda för stadigvarande verksamhet med livsmedel och där mat serveras samtidigt.
Den som avser att bedriva servering av folköl ska anmäla detta till kommunen.
Den som är anmälningsskyldig ska utöva tillsyn (egenkontroll) över servering enligt ett lämpligt program.
Anmälan om folkölsförsäljning/-servering i Älmhult ska skickas till:
Socialförvaltningen
Älmhults kommun
Box 500
343 23 Älmhult
Download