ETIK -

advertisement
ETIK
Vad är rätt och fel?
Vad är gott och ont?
Hur ska vi leva våra liv?
Ta ställning och handla!
Varför etik?
Lösa etiska konflikter och problem.
Fatta beslut.
Hitta sin egen etiska ställning.
 Genom att samtala med andra och reflektera över
sig själv.
Balans
- individuell frihet
- ansvar för andra
CENTRALA BEGREPP
• ETIK
• MORAL
• VÄRDERING
• NORM
ETIK
Läran om vilka seder och bruk som människan
använder. ”Läran om moral”
MORAL
Människors praktiska handlande
NORM
Regler och förväntningar på beteende som
gäller i en grupp eller i hela samhället.
Ofta underförstådda
Talar om vilka handlingar som är rätta och
orätta
VÄRDERING
En grundläggande uppfattning om vad som är
gott och värdefullt eller dåligt och inte önskvärt.
Är grundläggande för våra normer.
Varierar mellan individer och kulturer.
Exempel:
NORMEN:
alla flickor och pojkar måste behandlas lika
GEMENSAM VÄRDERING:
jämställdhet i samhället
Oskrivna regler
• Man tränger sig inte i köer.
• Man pratar inte högt med kompisen på bio.
• Man bjuder tillbaka om man själv blir bjuden
på något.
• Man lämnar sin sittplats på bussen om en
äldre eller gravid person vill sitta ner.
För- och nackdelar
FÖRDELAR:
Nödvändiga för att
upprätthålla ordning i den
sociala gemenskapen.
NACKDELAR:
Kan bidra till att
upprätthålla negativa
beteenden och
uppfattningar, till
exempel maktfördelning
och förtryck.
Titta på påståendena på s. 26-27 i boken.
Diskutera med en kompis:
Vad håller du med om
och
vad håller du inte med om?
ETIKENS FEM OMRÅDEN
vad styr och påverkar oss?
1. Hur vi tänker
2. Hur vi känner
3. Hur vi umgås
4. Vår kropp
5. Existentiella frågor
1. Hur vi tänker
När vi ställs inför ett problem börjar vi tänka
och fundera.
Granska situationen kritiskt.
Komma fram till en slutsats (om möjligt).
2. Hur vi känner
Vi reagerar med våra känslor
Mer eller mindre starka
Problem och konflikter
3. Hur vi umgås
Vi är alla beroende av andra människor.
Människor påverkar varandra när de ska ta ställning.
Familjen
Kompisarna
Skolan
Laget
4. Vår kropp
Människan reagerar både psykiskt och fysiskt.
En fysisk sjukdom med stor smärta kan bryta ner
en person psykiskt.
Varför händer detta mig?
Hur ska det bli i framtiden?
5. Existentiella frågor
Livets mening och mål
Varför finns det lidande och ondska?
Frågor om skuld och straff
Finns Gud?
Religioner och livsåskådningar
VAD STYR OCH PÅVERKAR DIG?
1. Fundera på vad som styr och påverkar dig i
olika situationer. Rangordna dina svar.
1. Jämför med en kompis. Likheter? Skillnader?
ETIKEN OMPRÖVAS
•
•
•
•
•
Det mångkulturella samhället
Ny teknik
Hårdnande ekonomi
Hotet runt miljön
Intresse för andliga och existentiella frågor
VIKTIGA MORALFRÅGOR IDAG
• Hur bevara livsmiljön på vår planet?
• Hur fördela rikedom mellan fattiga och rika
världen?
• Vad är ett gott samhälle?
• Vad är kärlek?
• Hur kan jag uppnå lycka?
VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?
GÖR EN VÄRDESTEGE. JÄMFÖR SEDAN MED DIN KOMPIS.
familjen
arbete
utseende
pengar
vänner
pojkvän/flickvän
fysisk hälsa
bostad
skolan
psykisk hälsa
Download