Utredande uppsats om Facebook`s påverkan från ett

advertisement
Utredande uppsats om Facebook’s påverkan från ett socialpsykologiskt perspektiv
Inledning
Socialpsykologi handlar om individens samspel med andra individer och grupper. I
socialpsykologin studerar man gruppens processer och inflytande över individer och hur det
föränderliga samhället och kulturen påverkar människors attityder och beteende. Vår kultur och
medier påverkar oss i hög grad när det gäller vårt identitetsskapande. Jag kommer mer att fokusera
på hur den moderna tidens kultur har inflytande på oss snarare än vår geografiska eller historiska
kultur. I dagens samhälle är det starkt fokus på individen och att skapa sin identitet. Ens identitet
blir ett varumärke man marknadsför. Detta ser man väldigt tydligt i t.ex. sociala medier. I ett
samhälle där självkännedom och introspektion är viktiga delar får media ett stort inflytande på hur
vi ska vara. Den frågeställning jag tar upp är:
Hur det sociala mediet, Facebook, påverkar vårt samspel med varandra och formandet av den egna
identiteten och vad det har för konsekvenser?
Ungefär hälften av Sveriges befolkning är medlemmar på Facebook idag. Studier visar att
människor mår dåligt av att använda Facebook. Människor mår även dåligt om de inte kan använda
Facebook regelbundet pga att man har svårt att hänga med i det sociala och att det är vanebildande.
Man kan tillämpa Erving Goffmans dramaturgiska teori på beteendet i Facebooks sociala landskap.
Han använde sig av teatern som metafor för studiet av det sociala livet där individen är aktör och
omgivningen är publik. Hans teori handlar om intrycksstyrning och individens strävan att framställa
en så positiv bild som möjligt av sig själv. Det Goffman fick ut av sina observationer var att när en
person utför en roll kan den inta två olika ytterligheter, den ärliga aktören och den cyniske aktören.
Den ärlige som tror på den bild som han eller hon förmedlar och den cyniske som presenterar sig på
ett idealiserat sätt för att kunna bevaka sina intressen. Dessa intressen kan man se som
marknadsförandet av sin egen person. Även om Goffman utvecklade sina teorier innan internet kom
kan man tillämpa det på dagens sociala medier. Jag anser att det till och med blir en starkare effekt
av att göra detta i och med att det sociala mötet inte sker face-to-face, utan via internet. Man har
mer betänketid när man uttalar sig, kroppsspråket finns inte med och det blir då lättare att framföra
sig utan att bli ifrågasatt. En individ skapar på så sätt en personlig fasad och kan styra uppfattningen
om hennes identitet. Både aktören och publiken är med och formar identiteten och det är ett
ömsesidigt spel.
Grupperna är också viktiga i Facebook och det skapar en persons sociala identitet. Det pågår
ständigt debatter och diskussioner i inlägg från grupper och från personer till grupper. När det gäller
människors attityder märker man att den affektiva komponenten kommer fram starkast i dessa
diskussioner. Det är alltså den känsloladdade sidan av attityden. Anledningen till detta antar jag
också har med att göra att man lättare kan uttrycka sina känslor när man inte sitter i en fysisk
konfrontation.
Samtidigt är det som sociologen Anthony Giddens beskriver, att den senmoderna människan är
självreflexiv och att vi lever i en terapeutisk tid med ständig introspektion. Våra val beror på den
ständiga frågan om hur vi ska leva. Behovet av självkännedom kan förklaras av det globala och
ständigt föränderliga samhället. Förr så var det kanske inte lika viktigt då det i tex mindre samhällen
såg rätt så likadant ut när det gällde bakgrund och förväntningar i livet. Man blev tilldelad en social
roll istället för att skapa en själv. Det är också så, enligt Giddens, att det moraliska ledordet för
självförverkligandet är autencitet. Det skapar en krock för de personer som påverkas av och
tillägnar stor del av sina liv på Facebook med det faktum att man på Facebook styr andras intryck
av en själv. Den ständiga introspektionen kan också skapa en emotionell stress att behöva analysera
oss själva och våra val att framställa oss.
Max Wickström
Facebook är en stor arena. Den rymmer förutom det sociala mötet med personer även plats för
nyhetsmedia som diskuteras. Skönhetsideal och sociala normer förstärks i och med detta
idealiserade presenterande av sig själv. Men det är också ett utrymme för debatt. Däremot är det så
att hur stort facebook än är så är det uppbyggt på det sättet att vi omges av en krets av vänner,
bekanta och bekantas bekanta, som ”bestämmer” vad vi ser och tar del av. Man riktar även
information och marknadsföring mot dig som är anpassad för dig. Det gör att vi ändå inte får en
neutral bild av samhället och världen. Därför omges vi just av de normer som är bekanta i vår
bekantskapskrets.
Avslutningsvis
Eftersom Facebook är ett stort socialt sammanhang precis som livet i sig så går det att applicera
socialpsykologins olika teorier för att förstå samspelet där. Jag använder inte Facebook särskilt
aktivt själv utan är mer av en betraktare. En av de saker jag har lagt märke till är de diskussioner om
politik och religion. Människor verkar ha lättare att dela sina åsikter på nätet även fast de inte är
anonyma. Jag ser mycket främlingsfientlighet och rädsla för det okända. Debatterna blir mer
polariserade och det ger faktiskt en klarare bild av varför SD t.ex. har växt sig starkare än om man
pratar i sin bekantskapskrets eller lyssnar på nyhetsmedia om deras åsikter. Dock kvarstår frågan
om hur det faktum att vi ändå omger oss av en begränsad bekantskapskrets även på Facebook
påverkar våra attityder och vår bild av världen. Tror vi att vi har bättre koll via Facebook? Vi kan
också fråga oss hur människors välbefinnande påverkas. Hur mycket stress utgör det? Och hur
snabbt och starkt frodas normer och attityder som tex skönhetsideal? Det finns mycket kvar att
undersöka när det gäller Facebook och andra sociala medier och det är viktigt att vi gör det.
Socialpsykologin är rätt perspektiv att utgå från för det.
Källor
Psykologi, Martin Levander, Cornelia Sabelström Levander (den blå boken)
Socialpsykologi: Björn Nilsson (om Goffman)
http://www.theory.org.uk/giddens4.htm (om Giddens)
http://www.handels.gu.se/om_handelshogskolan/press/pressmeddelanden/nyheter-detalj/sverigesstorsta-facebook-studie---nu-presenteras-resultatet.cid1068993 (Sveriges största Facebook-studie)
Max Wickström
Download