Influensa
Hygienkonferens hösten 2016
Helena Ernlund
Bitr. smittskyddsläkare/Öl Infektionskliniken
Start för influensavaccination
2016
9:e november
Sammanfattning
• Smittsam luftvägsinfektion som orsakar epidemier
• Kan ge allvarlig sjukdom hos riskgrupper
• Överdödlighet bland äldre
• Hög sjukfrånvaro
• Behandling bör ges till riskgrupper och allvarligt sjuka, helst tidigt
• Vaccinet är bra och ger få biverkningar
• Vaccinet är gratis för riskgrupper och sjukvårdspersonal
Vad är influensa?
• Luftvägsinfektion orsakat av influensaviruset
• Smittsamt!
• Viruset har stor förmåga att ofta ändra sig
• Orsakar säsongsbundna epidemier
7.5 % av vuxna, 1/5 av barnen i Sverige
• Zoonos: smitta mellan människa och djur (grisar, fåglar)
När ett nytt influensavirus från djur infekterar människa kan
pandemier uppstå
Pandemier=världsomspännande epidemier
• Svininfluensan 2009
• Hong Kong 1968-70
• Asiaten 1957-58
• Spanska sjukan 1918-20
• Ryska snuvan 1889-92
Typer av influensavirus
• A och B orsakar typisk influensasjukdom
• A allvarligare symptom
• B mildare sjukdom, oftast senare på säsongen
• C ger ännu mildare symptom, ”märks inte”
• D: inte hos människa
Varför epidemier?
2 molekyler på ytan viktiga för immunförsvarets förmåga att
känna igen viruset
H: Hemagglutinin
N: Neuraminidas
Undertyper: H3N2, H1N1
Dessa ändrar sig ofta!
Nu cirkulerande influensor
• A(H3N2): säsongsinfluensan
• A(H1N1): pandemin -09=svininfluensan
• B/Yamagata
• B/Victoria
”Efternamnet”: orter där man först isolerade viruset
Andra influensor
Fågelinfluensa
• Orsakar framför allt sjukdom och död i fjäderfäbesättningar men kan
ibland smitta människa
• Olika kombinationer av H och N
• Hittades första gången hos människa 1997 (H5N1)
• Sedan mars -13 utbrott av H7N9
Sjukdomsbild
Inkubationstid 1-4 d
Sjukdomstid, oftast 2-7 d
Smittfrihet vid feberfrihet, oftast efter 4-5 d
Plötsligt hög feber, frossa, muskelvärk och huvudvärk
Därefter torrhosta, snuva
Ibland halsont och diarré, mer hos barn
Vissa: vanlig förkylning
En del blir allvarligt sjuka med svåra andningsbesvär
Komplikationer
• Pneumonit: diffus inflammation i lungorna
• Bakteriell lunginflammation, främst äldre
• Öroninflammation, främst yngre
• Pseudokrupp, barn
Behandling
• Ska övervägas till medicinska riskgrupper
• De som behöver sjukhusvård
Ju tidigare, desto större effekt, sämre effekt efter 48 timmar
T Tamiflu 75 mg, 1x2 i 5 d
(lägre dos vid nedsatt njurfunktion)
Minskar…
• sjukdomstiden med 1-2 d
• risk för sjukhusvård
• risk för bakteriell komplikation
Postexpositionsprofylax
…behandling efter att man utsatts för smitta för att undvika
insjuknande
Ska också övervägas till riskrupper,
t ex om man delat sjukhussal med influensasjuk
T Tamiflu 75 mg, 1x1 i 10 d
Riskgrupper
• Kronisk hjärtsjukdom
• Kronisk lungsjukdom (t ex KOL och svår astma)
• Andra tillstånd som medför nedsatt lungfunktion/försämrad
hostkraft (t ex extrem fetma, neuromuskulär sjukdom, funktionshinder)
• Kronisk lever-/njursvikt
• Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar
• Diabetes mellitus
• Gravida
Vaccination
Vilka ska vaccineras?
• De som förväntas få allvarligare sjukdomsförlopp: riskgrupper
Gravida, efter graviditetsvecka 16
(tidigare om man även tillhör annan riskgrupp)
• Sjukvårdspersonal rekommenderas vaccination, särskilt om man
arbetar med immunsupprimerade
Skyddseffekt av vaccinet: 50(-60) %
Årets vaccin
Influvac
Influensa A H1N1 (pandemin -09=”svininfluensan”)/California
Influensa A H3N2/Hong Kong
Influensa B/Brisbane
Innehåller inte adjuvans eller
konserveringsmedel
Barn <3 år: Fluenz tetra
Nässpray
Ges på Barnmottagningen (kontraindikation astma)
Biverkningar
Kontraindikationer
Biverkningar
• Allvarliga: mycket ovanligt
• Lokal rodnad/svullnad, feber, hu-värk (försvinner oftast inom 1-2 d)
Kontraindikationer
• Allergi mot ingående substanser
• Äggallergi
Kan man äta pannkaka kan vaccinet tas
Svininfluensan
• Pandemin 2009/-10
• Massvaccination med Pandemrix
• Riskgrupper och barn prioriterades
• Svår oväntad biverkan: narkolepsi bland unga under 30 år:
• 2-3 ggr ökad risk jämfört med icke vaccinerade. 156 extra fall
• Man undvek ca 215 dödsfall, 1740 sjukhusinläggningar, 245 IVAvårdade (inklusive 29 ECMO)
Varför narkolepsi?
• Narkolepsipatienter har brist på ett ämne: hypokretin som reglerar
hjärnans sömncykel.
• Pandemrix stimulerar vita blodkroppar (T-celler) att förstöra de celler
som bildar hypokretin
• Vad i vaccinet: adjuvans? Konserveringsmedel?
Vad är adjuvans?
Tillsats till vaccinet, t ex små mängder t ex aluminium
Behövs för att skapa en vaccineffekt.
Kan göra att man kan producera mer vaccin snabbare.
Immunförsvaret stimuleras av tillsatsen och skapar ett ”immunologiskt
minne”
Immunologiskt minne bildas bl a av vissa typer av vita blodkroppar, B- och Tlymfocyter.
Konserveringsmedel
För att vaccinet ska bevaras/hålla.
T ex formaldehyd
Spädbarn får i sig aluminium även vid amning och i mjölkersättning
Formaldehyd frisätts från möbler och tobaksrök.
I en dos finns lika mycket formaldehyd som man andas in genom att
vara inomhus i 4-40 timmar
Sammanfattning
• Influensaviruset orsakar smittsam luftvägsinfektion som kan ge svår
sjukdom hos personer > 65, gravida och personer med risksjukdomar
• Riskgrupper bör vaccinera sig
• Bra vaccin som inte ger allvarliga biverkningar finns
• Behandling med Tamiflu till riskgrupper och allvarligt sjuka
• Sjukvårdspersonal rekommenderas att vaccinera sig, i synnerhet vid
arbete med immunsupprimerade