Vaccination för riskgrupper

advertisement
Vaccination för riskgrupper
Sanne Hovmöller
Överläkare
Infektionskliniken Sunderby sjukhus
Influensa
• Virussjukdom
• Luftburen smitta och droppsmittta
• Mycket smittsam
• Varar oftast 5-7 dagar
• Symtom:
– Hög feber
– Hosta
– Muskelvärk
– Huvudvärk
– Halsont
– Konjunktivit (röda ögon)
Hur smittar influensa?
Vad är ”svår” influensa
• Allvarlig sjukdom
– Pneumonit (lunginflammation p g a influensavirus)
• Komplikationer till influensa
– Bakteriella infektioner
• Lunginflammation
• Öroninflammation
• Bihåleinflammation
• Försämring av andra sjukdomar
– Diabetes
– Astma
– KOL
– Hjärtsjukdom
• Kärlkramp
• Hjärtsvikt
Riskgrupper för svår influensa
• du är äldre än 65 år
• du har en hjärt- eller lungsjukdom
• du har svårbehandlad diabetes med höga blodsockervärden
• du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
• du har en kronisk lever- eller njursjukdom
• du är mycket kraftigt överviktig
• du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• du är gravid
• du är barn och har flerfunktionshinder.
Vaccinationstäckning ålderspensionärer
Andel vaccinerade ålderspensionärer
100%
90%
80%
70%
69%
60%
50%
55%
53%
50%
50%
40%
30%
45%
47%
44%
43%
38%
32%
39%
34%
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Överdödlighet p g a influensa
3000
800
Medeltal döda under influensafria veckor
Antal döda per vecka
700
Antal laboratoriediagnoser
2500
2000
Antal döda
500
1500
400
300
1000
200
500
100
0
1993 (1)
0
1994 (1)
1995 (1)
1996 (1)
1997 (1)
1998 (1)
1999 (1)
2000 (1)
2001 (1)
2002 (1)
2003 (1)
2004 (1)
2005 (1)
2006 (1)
2007 (1)
Antal laboratoriediagnoser
600
Skyddseffekt av influensavaccin
• Faktorer som påverkar effekten
– Matchning mellan vaccin och årets stammar
– Ålder och immunförsvar
• Vaccinera omgivningen?
– Tid sedan vaccination
• Skyddseffekt i olika grupper
– Friska vuxna
– Äldre
– Barn
Biverkningar av influensavacin
• Lokal smärta och svullnad
• Feber
• Man får inte influensa av vaccinet!
• Säsongsinfluensavaccinet är inte samma som Pandemrix (Svininfluensavaccin)
• Kontraindikationer
– Äggallergi
Pneumokocker
• Bakterier som ger luftvägsinfektioner och hjärnhinneinflammation
• Vanligaste orsaken till lunginflammation
• Förekommer i alla åldrar, vanligast bland de yngsta (<2 år) och de äldsta (>65 år)
• Riskgrupper:
– Samma som för influensa
– Personer som saknar mjälte
– Personer med cochleaimplantat
– Vissa blodsjukdomar och immunbristsjukdomar
Pneumokockvaccin
• Konjugatvaccin
– Kan ges till alla
– Prevenar 13 (vuxna och barn) 13 serotyper
– Synflorix (barn) 10 serotyper
– I barnvaccinationsprogrammet sedan 2009
• Polysackaridvaccin
– Behövs ett moget immunförsvar för att ge skydd. Till barn >2 år och vuxna
– En dos med booster efter 5 år.
– Pneumovax. Innehåller 23 serotyper av pneumokocker
Pneumokockinfektion i Sverige
Rekommendationer
• * Personer över 65 års ålder eller personer med vissa sjukdomar/tillstånd
som medför ökad risk för pneumokocksjukdom: kronisk hjärtsjukdom, kronisk
lungsjukdom/nedsatt lungfunktion, levercirrhos, kronisk njursvikt, svårbehandlad/
instabil diabetes mellitus, neuromuskulär sjukdom, alkoholism samt personer med
kraftig övervikt, dvs BMI över 40.
• Rekommendation
• Till dessa personer ges en dos Pneumovax® vid ett tillfälle. Revaccination
rekommenderas i regel inte.
•
• ** Personer som tillhör riskgrupper med hög risk för pneumokockinfektion
• Anatomisk eller funktionell aspleni (inkluderar även patienter med sickle cell anemi
och annan hemoglobinopati)
• HIV-infektion med kraftigt nedsatt immunförsvar
• Cochleaimplantat
• Likvorläckage
• Nefrotiskt syndrom
• Gravt nedsatt immunförsvar såsom vid hematologisk malignitet, primära immun
defekter (inkluderande defekter i B- eller T-celler, det humurala immunförsvaret
eller komplementdefekter), övrig allvarlig B-cells svikt
• Övriga med gravt nedsatt immunförsvar till följd av sjukdom eller behandling, t ex
organtransplantation, pågående eller nyligen avslutad immunsupprimerande
behandling (t.ex. prednisolon minst15 /dygn i flera veckor, metotrexat, azatioprin,
ciklosporin, TNF-hämmare, annan biologisk behandling), myelom, kronisk lymfatisk
leukemi, lungcancer, generaliserad cancer eller tung cytostatikabehandling,
primära defekter hos fagocyter.
• Cystisk fibros
• Hematologisk stamcellstransplantation
• • För grupp 1-8 rekommenderas vaccination med både konjugatvaccin (PCV13)
och polysackaridvaccin (PPV23).
Bältros
• Orsakas av vattkoppsvirus som finns vilande i nervceller
• Går att behandla med virushämmande medicin (aciklovir) om den sätts in inom 72h
– Viktigt att söka direkt om man får symtom
• Var 5:e person drabbas någon gång i livet
• Vanligast bland personer över 50 år
• Man får inte bältros av att träffa någon med vattkoppor
• Komplikation: Kvarstående nervsmärta (Post herpetisk neuralgi)
Zostavax
• Levande försvagat virus i vaccinet
• Rekommenderas till personer över 50 år
• Ingen rabatt då det anses för dyrt i förhållande till nyttan
• Pris: 1224:-
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards