Ämnesplanering SO 9A v39 9B v41 (590 kB, doc)

†
 
Abrahams barn
Du ska:
 Kunna berätta något om de tre religionernas ursprung och gemensamma
historia.
 Kunna ge några uttryck för hur en troende i religionerna resonerar och tänker
om sin tro. Vad denna kan anse vara det viktigaste skälet till att tro.
 Kunna förklara och ge exempel på några likheter och olikheter i de olika
religionernas tro.
 Kunna ge några exempel på hur religionerna tar sig uttryck i människors
vardagsliv. (riter, sakrament, högtider)
 På en karta kunna visa huvudsakliga utbredningen av de olika religionerna

 Kunna använda centrala begrepp inom religionerna i sin rätta innebörd.
Detta gör vi under v.39/46 9A v.41/47 9B
Måndag
Lektionsinnehåll
Hemläxa
Att tänka på
Lektion
Återkoppling
av våra Geografi
kunskaper.
Vi gör klart
Bedömningen
Vi jobbar med
bedömningsövningar
från Skolverket/ nat.prov
m.m
Vi tränar på förmåga att
utveckla resonemang på
olika nivåer enligt
betygskriterierna i
geografi
Bedömningsuppgift.
Genomgång och
presentation av målen
och kriterier
Vad menas med
Abrahamitiska
religioner?Mellanöstern
Lärarledd genomgång av
judendom. PP
.jobba med valda
avsnitt i digilär och
planeringshäftet
Islam för de som fått
detta avsnitt att
fördjupa sig
Judendom för de som
har denna
fördjupning.
Judendom; text i
Digilär och
anteckningar
Läs omJudendom de
sidor som handlar om
Judendomi Dilär.
Använd PP som stöd
vid läsning av text i
boken
Introduktion och
genomgång av
Mellanöstern historia
kopplat till Judendomens
och Islams historia
.Fortsatt arbete med
Judendom. Vi repeterar
och har genomgång av
Kriste ndomens historia
och lära
Renskriva
anteckningar
Gör klart Judendom
och öva :
Lektion1 -2
Lektion 3-6
instuderingsfrågorna
lektionsgenomgångar
Judendom och
kristendom avklarat.
Gör klart och repetera
Lärarledd genomgång
om Abrahamitiska
religioner.
Likheter och
skillnader
Vi ser och diskuterar
film om Mellanöstern
Lärarleddgenomgång
av
Islam delar av PP
Läsa i läroboken och
skriva en egen
reflektion kring dagens
lektioner
9A:Vecka 46
fortsätter vi med
Abrahamitiska
religioner. Träna på
att läsa i Digilär om
Islam och repetera
det vi har gått
igenom!
Lektion 9-10
Under torsdag och
fredag ska vi jobba
tillsammans med
Maria (lärarstud.)
Källkritik med
tillhörande övningar
Planering och mål
kommer under denna
veckans början
Repetition men också
genomgång av Islams
historia och lära. Arbete
med ordlista
Anteckningar +
instuderingsfrågor till
Islam.Islam klart !
Lektion 11-13
Gemensam övning av att
använda begreppen.
Ekumenisk diskussion
kring likheter och
skillnader mellan
Abrahamitiska religioner
Lektion 12-13
Skriftligt prov
Lektion 7-8
Hoppas denna veckan
blev en rolig och
lärorik vecka !
Agnetha önskar er ett
gott studieresultat!
instuderingsfrågor
och text om Islam
Läs på till provet
Judendom , islam och
rep. av kristendom
Diskussionen är en
förberedelse till provet.
Ditt aktiva
deltagande är en viktig
del av bedömningen
av dina kunskaper.
utvärdering
Betygskriterier
E
Självbedömning genom att du markerar med X i ruta för kvalité
Du kan berätta något om de tre religionernas ursprung och gemensamma
historia.
Du kan berätta hur en troende i religionerna resonerar och tänker om sin
tro. Exempelvis vad denna kan anse vara det viktigaste skälet till att vara
X
Jude, Kristen eller muslim.
Du kan berätta om olika riter och högtider i religionerna.
Du kan visa den huvudsakliga geografiska utbredningen av de olika
religionerna.
D
Du kan förklara och ge exempel på några likheter och skillnader mellan
de olika religionernas tankevärld.
C
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring eventuella likheter och
skillnader.
Du kan föra ett utvecklat resonemang kring möjliga orsaker till likheter
och skillnader
B
Du visar att du har en djup förståelse av faktakunskaper så att du kan göra
analys av hur religionerna påverkar vår samtid och vårt samhälle
Du visar genom dina faktakunskaper inlevelse och förståelse till
människors olika åsikter och tro.
A
Du kan föra mer generella resonemang kring religion och samhälle. Du
kan exempelvis koppla fakta till hur religion utövas på olika platser,
länder och i olika församlingar
Du har så många faktakunskaper att du på att ledigt sätt använder olika
religiösa begrepp i dina välutvecklae resonemang.
Judendom
Synagoga
Moses
Judarnas plats för gud. Skall vara vänd mot
Jerusalem
Anses av forskare vara religionsgrundare till
Judendomen. Judiska församlingar kallar sig
Tora
Talmud
Tanak
Sabbat
Kosher
Israel
Diaspora
Monoteistisk
Abraham
Klagomuren
Messias
Pesach
Arken
Hanukka
ofta mosaiska.
Så kallas de fem moseböckerna samlade.
Samlas i rullar. Moses skall ha mottagit dem
av gud. Nedskrevs enligt forskare på 400
talet f.kr.
En muntlig Tora som Moses också skall ha
mottagit av Gud. Utförliga levnadsregler på
6000 sidor.
Motsvarar det som finns i det kristna gamla
testamentet. Moseböckerna, profeterna och
skrifterna.
Vilodag med möjlighet till religionsstudier.
Börjar fredag kväll med festmåltid och
avslutas på lördagskvällen med ceremoni.
Så kallas maten som en renlärig jude får äta.
Det finns många olika regler för detta.
Namn på Judarnas land samt namnet på det
folk som Gud anses ha valts ut.
Betyder spridd i förskingringen. Judarna har
varit fördrivna från ”sitt” land i många
omgångar.
Judarna tror att det finns en Gud och att han
är allsmäktig, allvetande och närvarande.
Upprättade ett förbund mellan Gud och
folket.
Del av det tempel som Kung David lät
uppföra 1000 år f.kr
En dröm om att en son av Davids ätt skulle
sitta på Israels tron.
Den judiska påsken till minne av uttåget ur
Egypten.
Slags skåp i synagogan där de heliga
torarullarna förvaras.
Ljusfest till minne av när judarna
återerövrade Jerusalem från en främmande
makt.
Kristendom
Jesus
Kyrka
Paradiset
Korset
Bibeln
Evangelier
Central gestalt inom kristendomen.
Upprättade nytt förbund mellan människorna
och Gud. Såg sig som Davids son, jude,
tillika Israels rättmätige konung.
Den plats där kristna ber och utför olika
ritualer.
Guds rike som Jesus utlovade dem som följer
honom. Fattig som syndig.
Symbol för kristendomen. Symboliserar det
redskap vid vilken Jesus skall ha tagit på sig
människornas synder.
De kristnas heliga bok. Innehåller flera
böcker varav ”judarnas” Talmud motsvarar
gamla testamentets 39 böcker. Nya
testamentet är de kristnas egna bok.
Del av det nya testamentet. Nedtecknades
Betlehem
Rom
Protestantism
Sakrament
Treenigheten
Dop
Konfirmation
Mission
Påsk
Trosbekännelsen
efter Jesus död av hans följeslagare och anses
heligt.
Plats där Jesus skall ha fötts.
Lärjungen Petrus skall av Jesus blivit
ombedd att leda Jesus församling vidare.
Petrus slog sig ner här och hans efterträdare
kallar sig Påve.
Riktning inom kristendomen som lösgjorde
sig från påvens makt.
Olika heliga handlingar och riter inom
kristendomen. Katolikerna har sju.
Protestanterna två, dop och nattvard.
Gud kan framträda som tre. Jesus, helig ande
och Gud själv.
Upptagande i den kristna kyrkan. Man blir
kristen.
Bekräftelse av den kristna tron.
Att sprida sitt budskap vidare. Jesus skall ha
uppmanat sina lärjungar att göra detta.
Högtid till minne av Jesus död och lidande
för människorna.
Är lång och särskiljer kristendomen från
andra samtida konkurrerande läror. Säger
vem Gud är och Jesus roll.
Islam
Muslim
Moské
Namnet på dem som följer Gud och
överlämnar sig till honom.
Muslimernas heliga skrift. Nedtecknad av
Gud själv med hjälp av Muhammeds hand.
Originalet finns i himlen. Säger hur man ska
leva för att få evigt liv.
”Sed” Samlade skrifter om Muhammeds liv.
Hur han handlade i olika situationer. Lever
man så själv lever man som en god muslim.
Olika notiser i sunna om hur Muhammed
agerade.
Muslimernas plats för bön och studier.
Allah
Betyder Gud på arabiska
Koranen
Sunna
Hadith
Sunni
Shia
Mekka
Ismael
De fem pelarna
Minaret
Omskärelse
Sharia
Fatwa
Profet
Huvudsaklig riktning inom Islam som anser
att Koranen och Sunna visar vägen till Gud.
Riktning som anser att imamen (ej
böneledaren med samma namn) har andlig
kontakt med Gud.
Heligaste platsen och världens centrum. Kaba
står i dess centrum. Plats som muslimerna
vänder sig mot vid bön, var de än befinner
sig.
Son till Abraham, stamfadern till religionen.
5 grundregler som en god muslim bör följa.
Trosbekännelsen, bönen, fastan,
allmosegivandet och vallfärden.
Torn invid moskén där böneutroparen
inbjuder kallelse till bön.
Helig handling enligt vissa muslimer som
innebär att delar av könet avlägsnas.
Islams lag. Muhammed var både politisk och
religiös ledare. Vissa länder bygger sin egen
lagstiftning efter denna.
Namnet på en nystiftad lag som experter
kommit fram till genom att studera koranen
och Sunna.
Person som anses kunna förmedla ett
budskap från en Gud
Instuderingsfrågor
Judendomen
1. Vad heter judarnas plats för bön?
2. Vem anses som grundaren av deras religion? När och var?
3. Hur ser judarna på gud? Vad har han gjort och hur styr han?
4. Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt Judendomen?
5. Vad händer när man dör?
6. Vilka är judarnas heliga skrifter? Vad handlar de om?
7. Varför vilar judarna på sabbaten?
8. Om Gud styr över allt. Hur anser judarna att det finns ondska?
9. Judarna har krångliga matregler. Vilka olika orsaker kan man finna till detta?
10. Titta på en karta och beskriv var det bor judar i världen.
11. Ta någon/några regler eller riter i judarnas religion och ta reda på dess ursprung. (Högtider
etc.)
Kristendom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jesus är viktigast för de kristna, varför?
Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt kristna?
Hur ser de kristna på gud? Vad har han gjort och vad gör han?
Vad händer när man dör?
Vad menas med guds fredsrike och hur uppstår det?
De kristnas trosbekännelse har mer än ett syfte, dvs prisa gud.
Vilket kan det andra? (resonera med en kompis)
7. Vad menas med sakrament?
8. De är olika i de olika kristna riktningarna, på vilket sätt?
9. Om Gud styr över allt. Hur anser man då att det finns ondska?
10. Titta på en karta och beskriv var det bor flest kristna i världen.
11. Försök att hitta någon/några regler eller riter i den kristna religionen och ta reda på dess
ursprung. (Högtider etc.)
Islam
1. Vad heter deras heliga skrifter och vad innehåller de?
2. Vad heter deras plats för bön och lära?
3. Vad kallas anhängarna och vad betyder ordet?
4. Vad heter Gud på arabiska?
5. Vilka är Abraham, Mose och Jesus enligt muslimernas sätt att se det?
6. Hur kan man säga att Islam uppstod? (tänk ut andra sätt att se det också)
7. Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt Islam?
8. Om Gud styr över allt. Hur anser muslimerna då att det finns ondska?
9. Vilka är islams fem pelare och vad innebär var och en av dem?
10.Hur ser livet efter döden ut enligt islam?
11.Varför vill man helst att deras heliga bok ska läsas på originalspråket?
12.Titta på en karta och beskriv var det bor flest muslimer i världen.
13.Försök att hitta någon/några regler eller riter inom islam och förklara dess ursprung.
(Högtider etc.)
Gemensamma religionsfrågor för alla tre religionerna
1. Leta reda på så många gemensamma beröringspunkter du kan mellan de olika
religionerna.
2. Leta reda på så många olikheter du kan mellan religionerna