†
 
Abrahams barn
Du ska:
 Kunna berätta något om de tre religionernas ursprung och gemensamma
historia.
 Kunna ge några uttryck för hur en troende i religionerna resonerar och tänker
om sin tro. Vad denna kan anse vara det viktigaste skälet till att tro.
 Kunna förklara och ge exempel på några likheter och olikheter i de olika
religionernas tro.
 Kunna ge några exempel på hur religionerna tar sig uttryck i människors
vardagsliv. (riter, sakrament, högtider)
 På en karta kunna visa huvudsakliga utbredningen av de olika religionerna

 Kunna använda centrala begrepp inom religionerna i sin rätta innebörd.
Detta gör vi under v.40 9Aoch v.41 9B
Måndag
Lektionsinnehåll
Hemläxa
Att tänka på
Lektion1
.hemarbete:8.30-9.20
träna på de geografi
uppgifter som ni fått
under veckan med
geografi
Du har tränat på de
uppgifter som finns i
matrisen från
demografi och
allmänorienterande
kartgeografi (se
planeringen.)
Förbereda dig under
en längre tid så att
dina kartgeografiska
kunskaper får
chansen att fastna
Lektion2 -3
Prov i Geografi
Läs i din lärobok de
sidor som handlar om
Judendom
Tisdag
Lektion 4-5
Introduktion och
genomgång av
Mellanöstern historia
kopplat till Judendomens
och Islams historia
.Fortsatt arbete med
Judendom. Vi repeterar
och har genomgång av
Kriste ndomens historia
och lära
Läs och besvara
instuderingsfrågor
Judendom som finns i
ditt häfte
Renskriva
anteckningar
Onsdag
Lektion 7-8
Torsdag
Lektion 8-9
Fredag
Lektion 10-11
Lektion 12-13
Hoppas denna veckan
blev en rolig och
lärorik vecka !
Agnetha önskar er ett
gott studieresultat!
Lärarledd genomgång
om Abrahamitiska
religioner. Vi ser och
diskuterar film om
Mellanöstern
Repetition men också
genomgång av Islams
historia och lära. Arbete
med ordlista
Gemensam övning ;
Ekumenisk diskussion
kring likheter och
skillnader mellan
Abrahamitiska religioner
Skriftligt prov och
utvärdering
Gör klart Judendom
och öva :
instuderingsfrågorna
lektionsgenomgångar
Judendom och
kristendom avklarat.
Läsa i läroboken och
skriva en egen
reflektion kring dagens
lektioner
Anteckningar +
instuderingsfrågor till
Islam Efter torsdag
.Islam klart !
instuderingsfrågor
och text om Islam
Läs på till provet
Judendom ,islam och
rep. av kristendom
Diskussionen är en
förberedelse till provet.
Ditt aktiva deltagande
är en viktig del av
bedömningen av dina
kunskaper.
Provet är ett
traditionellt prov frågor
och svar.
Betygskriterier
E
Självbedömning genom att du markerar med X i ruta för kvalité
Du kan berätta något om de tre religionernas ursprung och gemensamma
historia.
Du kan berätta hur en troende i religionerna resonerar och tänker om sin
tro. Exempelvis vad denna kan anse vara det viktigaste skälet till att vara
Jude, Kristen eller muslim.
Du kan berätta om olika riter och högtider i religionerna.
Du kan visa den huvudsakliga geografiska utbredningen av de olika
religionerna.
D
Du kan förklara och ge exempel på några likheter och skillnader mellan
de olika religionernas tankevärld.
C
Du kan föra ett resonemang kring eventuella likheter och skillnader.
Du kan föra ett resonemang kring möjliga orsaker till likheter och
skillnader
B
Du visar många faktakunskaper
Du visar genom faktakunskaper inlevelse och förståelse till människors
olika åsikter och tro.
A
Du kan föra mer generella resonemang kring religion och samhälle. Du
kan exempelvis koppla fakta till hur religion utövas på olika platser,
länder och i olika församlingar
Du har så många faktakunskaper att du på att ledigt sätt använder olika
religiösa begrepp i dina resonemang.
X
Judendom
Synagoga
Moses
Tora
Talmud
Tanak
Sabbat
Kosher
Israel
Diaspora
Monoteistisk
Abraham
Klagomuren
Messias
Pesach
Arken
Hanukka
Judarnas plats för gud. Skall vara vänd mot
Jerusalem
Anses av forskare vara religionsgrundare till
Judendomen. Judiska församlingar kallar sig
ofta mosaiska.
Så kallas de fem moseböckerna samlade.
Samlas i rullar. Moses skall ha mottagit dem
av gud. Nedskrevs enligt forskare på 400 talet
f.kr.
En muntlig Tora som Moses också skall ha
mottagit av Gud. Utförliga levnadsregler på
6000 sidor.
Motsvarar det som finns i det kristna gamla
testamentet. Moseböckerna, profeterna och
skrifterna.
Vilodag med möjlighet till religionsstudier.
Börjar fredag kväll med festmåltid och
avslutas på lördagskvällen med ceremoni.
Så kallas maten som en renlärig jude får äta.
Det finns många olika regler för detta.
Namn på Judarnas land samt namnet på det
folk som Gud anses ha valts ut.
Betyder spridd i förskingringen. Judarna har
varit fördrivna från ”sitt” land i många
omgångar.
Judarna tror att det finns en Gud och att han är
allsmäktig, allvetande och närvarande.
Upprättade ett förbund mellan Gud och folket.
Del av det tempel som Kung David lät
uppföra 1000 år f.kr
En dröm om att en son av Davids ätt skulle
sitta på Israels tron.
Den judiska påsken till minne av uttåget ur
Egypten.
Slags skåp i synagogan där de heliga
torarullarna förvaras.
Ljusfest till minne av när judarna återerövrade
Jerusalem från en främmande makt.
Kristendom
Jesus
Central gestalt inom kristendomen.
Upprättade nytt förbund mellan människorna
och Gud. Såg sig som Davids son, jude, tillika
Israels rättmätige konung.
Kyrka
Paradiset
Korset
Bibeln
Evangelier
Betlehem
Rom
Protestantism
Sakrament
Treenigheten
Dop
Konfirmation
Mission
Påsk
Trosbekännelsen
Den plats där kristna ber och utför olika
ritualer.
Guds rike som Jesus utlovade dem som följer
honom. Fattig som syndig.
Symbol för kristendomen. Symboliserar det
redskap vid vilken Jesus skall ha tagit på sig
människornas synder.
De kristnas heliga bok. Innehåller flera böcker
varav ”judarnas” Talmud motsvarar gamla
testamentets 39 böcker. Nya testamentet är de
kristnas egna bok.
Del av det nya testamentet. Nedtecknades
efter Jesus död av hans följeslagare och anses
heligt.
Plats där Jesus skall ha fötts.
Lärjungen Petrus skall av Jesus blivit ombedd
att leda Jesus församling vidare. Petrus slog
sig ner här och hans efterträdare kallar sig
Påve.
Riktning inom kristendomen som lösgjorde
sig från påvens makt.
Olika heliga handlingar och riter inom
kristendomen. Katolikerna har sju.
Protestanterna två, dop och nattvard.
Gud kan framträda som tre. Jesus, helig ande
och Gud själv.
Upptagande i den kristna kyrkan. Man blir
kristen.
Bekräftelse av den kristna tron.
Att sprida sitt budskap vidare. Jesus skall ha
uppmanat sina lärjungar att göra detta.
Högtid till minne av Jesus död och lidande för
människorna.
Är lång och särskiljer kristendomen från
andra samtida konkurrerande läror. Säger vem
Gud är och Jesus roll.
Islam
Muslim
Koranen
Namnet på dem som följer Gud och
överlämnar sig till honom.
Muslimernas heliga skrift. Nedtecknad av
Moské
Gud själv med hjälp av Muhammeds hand.
Originalet finns i himlen. Säger hur man ska
leva för att få evigt liv.
”Sed” Samlade skrifter om Muhammeds liv.
Hur han handlade i olika situationer. Lever
man så själv lever man som en god muslim.
Olika notiser i sunna om hur Muhammed
agerade.
Muslimernas plats för bön och studier.
Allah
Betyder Gud på arabiska
Sunni
Huvudsaklig riktning inom Islam som anser
att Koranen och Sunna visar vägen till Gud.
Riktning som anser att imamen (ej
böneledaren med samma namn) har andlig
kontakt med Gud.
Heligaste platsen och världens centrum. Kaba
står i dess centrum. Plats som muslimerna
vänder sig mot vid bön, var de än befinner sig.
Son till Abraham, stamfadern till religionen.
Sunna
Hadith
Shia
Mekka
Ismael
De fem pelarna
Minaret
Omskärelse
Sharia
Fatwa
Profet
5 grundregler som en god muslim bör följa.
Trosbekännelsen, bönen, fastan,
allmosegivandet och vallfärden.
Torn invid moskén där böneutroparen
inbjuder kallelse till bön.
Helig handling enligt vissa muslimer som
innebär att delar av könet avlägsnas.
Islams lag. Muhammed var både politisk och
religiös ledare. Vissa länder bygger sin egen
lagstiftning efter denna.
Namnet på en nystiftad lag som experter
kommit fram till genom att studera koranen
och Sunna.
Person som anses kunna förmedla ett budskap
från en Gud
Instuderingsfrågor
Judendomen
1. Vad heter judarnas plats för bön?
2. Vem anses som grundaren av deras religion? När och var?
3. Hur ser judarna på gud? Vad har han gjort och hur styr han?
4. Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt Judendomen?
5. Vad händer när man dör?
6. Vilka är judarnas heliga skrifter? Vad handlar de om?
7. Varför vilar judarna på sabbaten?
8. Om Gud styr över allt. Hur anser judarna att det finns ondska?
9. Judarna har krångliga matregler. Vilka olika orsaker kan man finna till detta?
10. Titta på en karta och beskriv var det bor judar i världen.
11. Ta någon/några regler eller riter i judarnas religion och ta reda på dess ursprung. (Högtider
etc.)
Kristendom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jesus är viktigast för de kristna, varför?
Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt kristna?
Hur ser de kristna på gud? Vad har han gjort och vad gör han?
Vad händer när man dör?
Vad menas med guds fredsrike och hur uppstår det?
De kristnas trosbekännelse har mer än ett syfte, dvs prisa gud.
Vilket kan det andra? (resonera med en kompis)
7. Vad menas med sakrament?
8. De är olika i de olika kristna riktningarna, på vilket sätt?
9. Om Gud styr över allt. Hur anser man då att det finns ondska?
10. Titta på en karta och beskriv var det bor flest kristna i världen.
11. Försök att hitta någon/några regler eller riter i den kristna religionen och ta reda på dess
ursprung. (Högtider etc.)
Islam
1. Vad heter deras heliga skrifter och vad innehåller de?
2. Vad heter deras plats för bön och lära?
3. Vad kallas anhängarna och vad betyder ordet?
4. Vad heter Gud på arabiska?
5. Vilka är Abraham, Mose och Jesus enligt muslimernas sätt att se det?
6. Hur kan man säga att Islam uppstod? (tänk ut andra sätt att se det också)
7. Vilket ansvar har människan för sina handlingar enligt Islam?
8. Om Gud styr över allt. Hur anser muslimerna då att det finns ondska?
9. Vilka är islams fem pelare och vad innebär var och en av dem?
10.Hur ser livet efter döden ut enligt islam?
11.Varför vill man helst att deras heliga bok ska läsas på originalspråket?
12.Titta på en karta och beskriv var det bor flest muslimer i världen.
13.Försök att hitta någon/några regler eller riter inom islam och förklara dess ursprung.
(Högtider etc.)
Gemensamma religionsfrågor för alla tre religionerna
1. Leta reda på så många gemensamma beröringspunkter du kan mellan de olika
religionerna.
2. Leta reda på så många olikheter du kan mellan religionerna