Om Vattenrådet Motala ström sydvästra

advertisement
Vattenvandring i Mjölby
Där arton aktörer visar deras behandling av vatten
för att förbättra eller bibehålla vattnets kvalitet.
Vattenrådets vision är:
• Ett vatten utan miljögifter
• Ingen övergödning
• Fria vandringsvägar från Bråviken till Svartåns källor, när det är
samhällsekonomiskt och miljömässigt motiverat.
Arrangör: Motala Ström sydvästra vattenråd
www.vattenorganisationer.se/motalasodra/
Vattenförvaltningens mål
• EU:s ramdirektiv för vatten syftar till
ett långsiktigt och hållbart
utnyttjande av våra vattenresurser.
• Det kräver ett målmedvetet och
långsiktigt arbete.
• Övergripande målet är att uppnå
god vattenstatus till år 2015 eller
senast till år 2027.
• Vatten är gränslöst och att vi måste
samarbeta över nationsgränserna.
Karta över Sveriges fem
vattendistrikt. I varje distrikt
finns en vattenmyndighet som
samordnar arbetet med
vattenförvaltningen.
Vår vattenmyndighet finns i
Kalmar.
• Södra Östersjöns vattendistrikt
består av 10 län, 91 kommuner
och 2,2 miljoner invånare.
• Sveriges näst största sjö, Vättern,
finns i distriktet som dessutom
omfattar 478 sjöar.
• Sexåriga arbetscykler, nuvarande
cykeln som stäcker sig fram till
2015.
• I varje cykel analyseras och
beskrivs tillståndet i vattnet.
Motala Ström Sydvästra vattenråd.
• ca 3410 km².
• Svartåns källor vid Nässjö och vid Bulsjöån
i Ydre kommun, – rinner ut i Roxen,
Linköpings kommun.
• Svartåns längd ca 165 km.
• Stiftelsen Sommen är huvudman.
• Vattenrådet har en styrelse från
kommuner och intresseorganisationer.
• Vattenrådet uppdelat i fyra områden.
• Vattenrådet är öppet för alla.
• Händelser i Systemet
Bulsjöån
Inplantering av flodpärlmusslan / Öringlek
Ny fisktrappa vid Laxberg
Vatten till lillån
Båtinventering i Sommen
Undersökning av Skenaån
Några av kraftverken i
Svartåsystemet
Produktion ca 30 MW
Fallhöjd från Sommen
till Roxen ca 100 m
Tranås Energi har byggt
omlöp och fisktrappor
Tekniska Verken
spiller vatten för
aspen och norsens
lek på våren.
Några strömmar i Svartåsystemet
Stalpet, Aneby 20 meter högt
Sommen
92,6 km²
Höjd över havet
146 m
Maxdjup
53 m
Tappning sker vid Laxberg
Medeltappning 11 m³ min 3 m³
Största ön är Torpön, där finns Naturrum Sommen
Fåglar som förekommer vid Svartån
Tex. Fiskgjuse, Havsörn, Kungsfiskaren
Vid Svartåmynningen finns en av
Östergötlands finaste fågellokaler.
Exempel på Svartåns vattendjur
Flodpärlmussla, Röding, Ål,
Gös, Färna och Gädda samt
Kräftor.
Miljöer vid Svartån att värna om
Solberga naturreservat är ett stort
sammanhängande ekområde.
Västra Hargs lövskogar är ett av
länets större sammanhängande
lövskogsområde.
Vattenrådet tackar alla aktörer
och de som har skänkt priser.
Vattenrådets vision är:
• Ett vatten utan miljögifter
• Ingen övergödning
• Fria vandringsvägar från Bråviken till
Svartåns källor, när det är
samhällsekonomiskt och miljömässigt
motiverat.
Varmt välkomna att medverka i vattenarbetet.
Arrangör: Motala Ström sydvästra vattenråd
www.vattenorganisationer.se/motalasodra/
Download