Sommen - Vattenorganisationer

advertisement
Sommen
Områdesbeskrivning
Sommen är en insjö belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland. Större delen av sjön ligger
i Östergötland. Arean är 132 km², vilket gör Sommen till Sveriges sjuttonde största sjö. Största
officiella djup är 53 och medeldjupet i sjön är 17 m. Sjöns yta är belägen 147 meter över havet, vilket
innebär att den är högt belägen för att ligga i södra Sverige. Sommen avvattnas genom Svartån vid
Laxberg, där vattenreglering sker, till sjön Roxen. Vid Sommens utlopp är medelvattenföringen 11
m3/s. Sommens största tillflöde är Svartån. Det näst största är Bulsjöån.
Det bergiga landskapet har givit sjön en oregelbunden form, med många vikar och öar. Sjön har
ungefär 350 öar varav den största ön är Torpön. De flesta av öarna är bergiga, och det är även
stränderna kring sjön. Sjöns omgivningar är glest bebyggda. De största samhällena vid eller i nära
anslutning till Sommen är Tranås, Malexander och Sommen.
Sommen är känd för sitt klara, näringsfattiga vatten, i vilket man vid goda förhållanden kan man se
uppåt 8-10 meter. Sommen är också känd för sitt fina fiske av laxfisk. Där finns bland annat Röding
(Salvelinus alpinus), Sik (Coregonus fera), Öring (Salmo trutta) och Sommaströmming (Coregonus
albula).
Stränderna är mestadels minerogena med en i allmänhet mycket sparsam övervattensvegetation. Sjön
omges till största delen av barrskog, men även lövskog och odlingsmark förekommer.
Tillrinningsområdet är 1651 km2 stort och består mestadels av skogsmark med en mindre andel myroch odlingsmark. Vandringshinder förekommer uppströms i Svartån. Sjön är ytvattentäkt för Tranås
kommun.
Typ:
Sjö
Sjöyta (ha):
Omsättningstid (år)
HuvudavrinngsOmråde:
Motala Ström
Maxdjup (m): 53
Kommuner: Tranås, Ydre
Boxholm, Kinda
Medeldjup (m): 17
Värdefull och skyddad natur
Områdesskydd
Ett område kan skyddas på olika sätt enligt miljöbalken. Det vanligaste är naturreservat, riksintresse
och natura 2000. Länsstyrelsen kan tala om vilka regler som gäller inom området.
Typ av skydd
Områdesnamn
Fågelskydd
Lindön i Tranås
Fågelskydd
0509118
Fågelskydd
Lillön
Fågelskydd
Hulta holme
Fågelskydd
Torsmåla holmar
Fågelskydd
Haröarna
Fågelskydd
Hästholmen
Länk till mer informaton
Fågelskydd
Skottholmen
Fågelskydd
Utterholmen
Fågelskydd
Bäcka öar
Fågelskydd
Norra Järnön
Fågelskydd
Holme i mörtviken
Fågelskydd
Stora Björnön
Naturreservat
Romanäs
Naturreservat
Torpön
Naturreservat
Bjälsnäs
Riksintresse
Friluftsliv
Sommen
Riksintresse
Naturvård
Sommen
Natura 2000
Måltorpet Gransbo
Värdefulla vatten
Inom miljömålsarbetet har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut ur natur- och eller fiskesynvinkel.
Vattenområdets namn
Naturvärde
Fiskevärde
Sommen
Nationellt särskilt värdefullt
Nationellt särskilt värdefullt
Skyddsvärd fiskfauna med
reproducerande storröding,
nedströmslekande insjööring, god
vattenkvalité, representativitet,
diversitet, rikt fågelliv, utter (VU)
Sjölevande Öring, Röding, Ål,
betydande fritidsfiske
Hotade arter
Organismgrupp
Svenskt namn
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fåglar
Fisk
Djur
Mossor och lavar
Havsörn
Gråtrut
Mindre Hackspett
Pilgrimsfalk
Tornseglare
Röding
Utter
Strandskinnslav
Statusklassning och risk – ytvatten
Latinskt namn
Hotkategori
Senaste fynd
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten ska alla vatten (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten)
Europa ha God ekologisk och kemisk status år 2015.
Ekologisk status
Ekologisk status är ett mått på hur sjöar och vattendrag mår. Statusbedömningen är indelad i fem
klasser: Hög – God – Måttlig – Otillfredställande - Dålig. Bedömningen görs utifrån biologiska
undersökningar av fisksamhället, bottenlevande smådjur, alger och växter samt mätningar av till
exempel näringsämnet fosfor och försurning (pH). Hydromorfologisk påverkan, människans påverkan
på vattnets form och flöde, är också en del av bedömningen. Det är det sämsta biologiska värdet som
avgör statusen. Saknas biologiska undersökningar avgörs statusen av övriga bedömningar.
Ekologisk status: God
Klassningen baseras på växtplankton, bottenfauna samt gamla fiskdata (ej inlagda i VISS), med stöd
av siktdjups-, syrgas- och näringsämnesdata, samt data för särskilt förorenande ämnen.
Risk
Vattenförekomsten anses ha relativ låg påverkan.
Kemisk status
Kemisk status är bedömningen av miljöfarliga ämnen som finns i vattnet, till exempel kvicksilver eller
bekämpningsmedel. Statusbedömningen är indelad i två klasser, God eller Uppnår ej god status. Varje
ämne har ett gränsvärde, det vill säga en tillåten halt, som inte får överstigas. Är halten av ett
miljöfarligt ämne för hög kan vattnet inte få God kemisk status.
Kemisk status: Uppnår ej god kemisk status
Fluoranten har uppmätts i halter över gränsvärdet i sediment. Sedimentprovtagning av metaller och
PAH:er (förutom fluoranten) visade på halter under gränsvärdet (MSV 2002).
Kadmium har uppmätts i höga halter i fisk (effektbaserade värden). Kvicksilver, bly och nickel ligger
under de effektbaserade värdena (MSV 2003 och 2006).
Risk
Det finns en risk att vattenförekomsten inte når god kemisk status till 2015.
Statusklassning och risk - grundvatten
Namn
Kemisk status
Sandvik
SE643299-145545
God
Krämarp
SE644066-145190
God
Väster om Sommen
SE644526-145086
God
Lugnet-Seglarvik
SE643417-145482
God
Rommanäs
SE643901-145394
God
Trollstenen,
Rödjedal
Åtgärder
Kommentar
Övervakning/
verifiering av status –
mer utredning
Ligger i riskklassen stor
risk 25-40p. Bör uredas mer
SE643943-145153
God
Norr om Sommen
SE644817-145220
God
SE642529-146207
God
Asby
SE641850-146680
God
Norra Vi
SE641590-147369
God
SE642910-147488
God
Malexander
SE643520146822
God
Miljöproblem
Här följer en lista på identifierade miljöproblem kopplade till sjön/vattendraget.
Miljöproblem
Status (ja/nej) Beskrivning
Övergödning
Nej
Det finns en skillnad mellan sjöns västra och östra del där den
östra delen är mer påverkad av övergödning men i nuläget
bedöms det inte föreligga ett övergödningsproblem i sjön som
helhet.
Försurning
Nej
Risken bedöms som liten att statusen försämras på grund av
försurning.
Miljögifter
Ja
Kadmium och fluoranten har uppmätts i för höga värden.
Åtgärdsförslag
Här visas åtgärder som kan behövas för att vattnet ska nå god status. Om vattnet har minst god status
behövs inga åtgärder. Kravet på att status inte får försämras gäller alla vatten oavsett status.
Se separat Bilaga!
Att tänka på vid arbete nära sjöar och vattendrag
Visa extra hänsyn om stranden:
Visa extra hänsyn om vattnet är:
• är starkt sluttande
• består av finkorniga jordarter
• är fuktig eller blöt
• innehåller värdefulla kulturelement
• smalt, mindre än 6 meter (gäller vattendrag)
• grunt
• klart
• hyser känsliga arter (exempel: öring, flodpärlmussla)
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards