Oktober 16 Terry Hartig Problem, paradigm

advertisement
Forskare
Betalande
klienter
Luckor
designer forskare
Den byggda miljön ses som primär
kausal påverkan på beteende
ex sociala eller
kulturella faktorer
för att det ska bli
lätt att hitta
Enviromental
(Architectural)
Determinism
har kritiserats för att borste från
folks aktiva påverkan på miljön
ville skapa städer som
byggde på personers egna
mentala repressentationer
(kognitiva kartor)
konstruktion
användning
landmärken
knytpunkter
leder vidare till
nya projekt
Processer
kanter
användarnas
behov
design
Zeisel´s
design
spiral
vägar/stigar
centrala orienteringsmärken ex
Designers
programmering
diagnostisk utvärdering
Kevin Lynch
klienter användare
deltagande design
Användarinput
och kontroll
Imageability
folk fick rita kartor och dessa samkördes
för att finna liknande strukturer
inhemsk arkitektur
och konst
innan projekt: analys av
användarnas behov
Divisioner av
social design
kvarter/ distrikt
Beteendeforskning
har fördelen att handskas med resultat folk bryr sig om ex. hälsa,
välmående och kapaciteter att uppnå mål, men ignorerar
ekonomiska, sociala och politiska processer som påverkar folks
möjlighet att utöva kontroll
under projekt: konsultation
efter projekt: efterarbetes
utvärdering
pågående: designforskning
tycke &
smak
"socialiseringen av
arkitekturellt gillande"
fysiska kvaliteer
interpersonella
interaktioner
definition
miljö
information
Adaption
naturkrafter och
teknologiska krafter
Stephen
Kellert
vad förändrar
miljön?
Problem
(praktiska)
anpassa sig till miljön
hantera stress och faror
tolka hot och resurser
personens
roll
Oktober 16
Terry Hartig
Problem, paradigm
& processer
betonar vikten av att identifiera hur strukturer i miljön påverkar
psykologiskt fungerande samt behavioursettings i tid och rum, men har
kritiserats för att ignorera sociala faktorers påverkan på
"möjlighetsstrukturer" (ex fattigdom)
hinder för människor att
mötas samtidigt
definierade hinder
ex öppettider
Sociobiology
natur
capability
constraints
coupling
constraints
tidsrumsliga strukturer av land- och
service, och anläggningar
definition
miljö
Opportunity
structure
steering
constraints
planerad/ oplanerad
utveckling
när naturen minskar, kommer unga
inte ha samma erfarenheter av natur
Skräp
träffades en gång i månaden, under 8
månaders tid och fick information (samt
diskutera) om hushållsrelevanta ämnen
resultat
sociala/ kulturella system
definition
miljö
vad förändrar
miljön?
personens
roll
Sociocultural
Teman
Elektricitet
Vatten
Konsumtion
information
feedback
menar att miljömässiga handlingar inte enbart är individuella - utan också
formas utifrån grupper individer är medlemmar i, kan leda till konflikter
mellan grupper vilket ofta bortses ifrån
Naturgas
Transport
personens
roll
genomföra personliga projekt
i längden kommer därför
inte naturen att försvaras
uppföljande registrering
av beteendeändringar
delar
utföra roller
att reproducera
sociokulturella
system
Paradigm av
studerandet
mellan
människa
och miljö
evolutionär
psykologi
stödjande social miljlö
följa mål
sociala, politiska och
ekonomiska strukturer
samt kultur
extinction of
experience
ledde till
The EcoTeam
Program
vad förändrar
miljön?
bemöta behov
design som utgår från människans
biologiska "förprogrammering" att
uppskatta vissa naturliga stimuli
E.O Wilson
välja adaptiva responser på basis av
personlighet och social kontext
man kan inte vara på
flera ställen samtidigt
Biophilic
desgin
ihållande beteendeförändring efter tre år
Användarklienter
Download