Personcentrerad vård
Personcentrerad vård har sitt fokus i personen och inte i sjukdomen och har sin
utgångspunkt i personens upplevelse av sin situation. Det vill säga att man inte blir
dement, diabetiker eller ett nummer och att man heller inte beskrivs på det sättet.
De begrepp vi använder påverkar den verklighet vi upplever. Eftersom språket sorterar
och etiketterar så blir en personcentrerad vård någonting annat än en patientcentrerad
vård. Personcentrerad vård är också något annat än individuell vård. Personen är inte
enbart en individ utan är beroende av sitt sociala sammanhang. Partner, närstående och
viktiga vänner inkluderas i begreppet personcentrerad vård eftersom sjukdom och hälsa
ofta även påverkar individens nätverk och att det sociala nätverket även har bidragit till
och bidrar till att göra personen till den han/hon är.
Syftet är att göra vården mer personlig och att förstå beteenden och symtom ur den
enskilde personens perspektiv. För att kunna göra det behöver vi utgå från kunskap om
den sjukes livsmönster och prioriteringar.
En personcentrerad vård ska
 utgå från en person med sjukdom och inte sjukdom hos en person.
 ha sin utgångspunkt i personens upplevelse av sin verklighet
 sträva efter att förstå beteenden och symtom utifrån personens perspektiv
 anpassa vård och miljö efter personen. Motsats till institutionellt tänkande
där personen ska anpassas till en vårdmiljö.
 främja både självbestämmande och ge möjlighet till medbestämmande
 göra personen till en aktiv samarbetspartner
 sträva efter att involvera personens sociala nätverk i vården
Hur arbetar vi med?
 Vård och omsorgsplanering
Har teamet/arbetslaget en samsyn på brukarens behov, mål, och behovet av de
insatser som utförs?
Finns en samlad dokumentation som ligger som grund för olika professioners
arbete?
 Ärendemöten
Sker en samlad uppföljning mot bakgrund av brukarens behov och uppsatta
mål?
 Levnadsberättelse
Finns en aktuell levnadsberättelse?
Arbetar vi mot bakgrund av vad som beskrivits som brukarens intressen och
viktiga livsområden?
 Genomförande/bemötandeplan
Innehåller genomförandeplanen/bemötandeplanen för brukaren viktiga delar för
ett bemötande och utförande av insatser så att brukaren kan uppleva största
möjliga välmående.