Folder Backebo_yngre personer.indd

advertisement
BACKEBO
Vård & Omsorg
Presentation av arbetsmetoder för yngre
personer med demenssjukdomar / Utgåva 2012
Särskilt boende för yngre personer med demenssjukdomar
Backebo är ett särskilt boende för personer med demenssjukdom och ligger i den lilla, natursköna byn Hörja.
Här finns för närvarande 25 vårdplatser, fördelade
på tre enheter; boende för personer med ordinärt
omvårdnadsbehov, boende för personer med stort
omvårdnadsbehov med beteendemässiga och/ eller
psykiska symtom p.g.a. demenssjukdom och dessutom
erbjuder vi *boende för yngre personer med demenssjukdom.
Det är önskvärt att personen som ska bo på Backebo,
tillsammans med närstående kommer hit på besök,
tittar på lägenheten och övriga lokaler, planerar för
möblering, får träffa personal och få diverse allmän
information.
I anslutning till lägenheterna finns gemensamhetsutrymmen i form av gemensamt serveringskök, matplats och vardagsrum med TV och musikanläggning.
Lägenheterna möbleras med egna möbler.
Boendet utgår från den demenssjuke personens och
dennes närståendes förutsättningar för ett gott liv och
här finns en hemlik miljö i syfte att skapa trygghet och
välbefinnande.
Vi har idag tre marklägenheter anpassade för yngre
personer med demenssjukdom, lägenheter bestående
av 1-2 rum med kokvrå och rymligt badrum.
Alla lägenheterna har stor altan med utsikt över böljande ängar, skogsdungar och hagar med betande kor.
*Till yngre personer räknar vi främst personer under 65 år, men
idag är många äldre personer vitala, aktiva och har ett ungt
sinnelag och därför kan även personer över 65 år med demenssjukdom beredas plats på denna enhet.
Arbetssätt
På enheten för yngre personer har vi hög personaltäthet
och kan därför stödja den demenssjuke i det dagliga
livet, hjälpa till att hantera vardagens svårigheter, bistå
i kontakt med samhället och vara en trygghet i tillvaron.
En tillvaro som på grund av demenssjukdomen kan upplevas som kaotisk och hotfull.
Utifrån specifik, individanpassad och personcentrerad
omvårdnad, hjälper vi till att skapa en meningsfull
tillvaro.
Nationella riktlinjer
Enligt socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård
och omsorg vid demens, genomsyrar dessa rekommendationer allt vårt arbete på Backebo.
Personcentrerad omvårdnad
Specifikt utformad, personcentrerad omvårdnad stärker
självkänsla och självförtroende och hjälper till att
behålla fysiska, psykiska och kognitiva funktioner.
Vid personcentrerad omvårdnad ligger fokus på personen, inte demenssjukdomen och därmed ligger också
tyngdpunkten i vården på personens upplevelse av sin
verklighet. Omvårdnaden och vårdmiljön blir härmed
personlig och problembeteenden och psykiska symtom
ses utifrån den demenssjuke personens perspektiv.
Kontaktmannaskap
Vi arbetar med kontaktmannaskap och alla boende har
en ordinarie och en vice kontaktman. Kontaktmannen;
en undersköterska eller behandlingsassistent, utses så
snart som möjligt i samråd med den boende och ev.
närstående och utgår från den boendes behov och
önskemål. Kontaktmannen är också den som främst
har kontakten med närstående.
Funktionsbedömning/
rehabilitering
Vid ankomsten görs alltid en övergripande bedömning av personens fysiska, sociala och även kognitiva
funktioner och förmågor.
Det görs också alltid en FIM-bedömning (Functional
Independence Measure) för att identifiera graden av
självständighet inom olika områden i det dagliga livet.
Det mäter graden av oberoende-beroende, från fullständig självständighet till behov av total omvårdnad.
Instrumentet mäter förutom fysiska aktiviteter också
kommunikation samt social och intellektuell funktion.
Utifrån resultatet, planerar därefter den rehabiliteringsansvarige rehabilitering och specifika vård- och omsorgsinsatser som kan behövas för att stärka personens
självständighet och öka graden av oberoende.
Tillsammans med individuell genomförande- och omvårdnadsplan, är rehabiliteringsplanen styrinstrumentet
för omvårdnaden om den boende; om personen med
demenssjukdom.
Livsberättelser
Vi arbetar aktivt med Livshistoria, dvs. en kort berättelse,
översikt av personens liv.
Det är önskvärt om närstående och kontaktman
nedtecknar den tillsammans. Levnadsberättelsen kan
efterhand fyllas på och ligger delvist till grund för
upprättande av omvårdnads- och genomförandeplan
för t.ex. aktiviteter m.m. Om personens minne sviktar,
om orden tryter eller tillvaron ter sig kaotisk, är kunskap
om personen avgörande för att omvårdnadspersonal
ska kunna förmedla trygghet och därmed hjälpa
personen att återfå balans och självkänsla.
Personcentrerad omvårdnad bygger på att personal
har information om personens livsmönster, värderingar
och förutsättningar, för att kunna bemöta den
demenssjuke som just en person med upplevelser,
självkänsla och rättigheter trots sin demenssjukdom.
Den demenssjuka personens självbestämmande och
autonomi beaktas av personalen och personen och
dennes närstående ses som aktiva samarbetspartners.
”Ett tappat minne blir en gåva till dig som förlorat det,
genom att andra kan återberätta det för dig.”
Backebomodellen
Handledning à la ”Backebomodellen”
På Backebo har en metod för handlednings utformats
av flera olika modeller och slutligen resulterat i en
form som vi kallar för ”Backebomodellen”.
Det är handledning i specifik omvårdnad tillsammans
med hela det tvärprofessionella teamet och är ett
forum för reflekterande och lärande, där hela människan beaktas utifrån ett holistiskt och salutogent
synsätt.
Vi har handledning en gång per vecka, en handledning
som syftar till att finna de olika faktorerna till eventuella beteendeproblem och/ eller psykiska symtom
likväl som till välbefinnande, glädje och trivsel.
Efter denna kartläggning av bakomliggande anledningar till beteenden/ tillstånd, utformas en temporär
omvårdnads-plan som (kontaktmannen är ansvarig
för att den följs) provas under ca 2-4 veckor och
därefter utvärderas.
Därefter införlivas denna omvårdnadsplan i den
ordinarie genomförandeplanen. Med andra ord nöjer
vi oss inte med att konstatera problem och därefter
försöka behandla dem, utan vi letar efter orsaken till
problemet och försöker i första hand åtgärda orsaken!
Lugnande läkemedel används endast sparsamt, då vi
vet att dessa även ger negativa effekter i form av trötthet,
yrsel, glömska, koncentrationsstörningar m.m.
Maten
På Backebo anser vi att maten och måltiderna är en
viktig faktor för trivsel och känsla av igenkännande
och sammanhang. Därför har vi utvecklat en metod
för ”personcentrerad mat”. Det vill säga att de boende
i möjligaste mån utformar matsedeln tillsammans med
vår kock.
De boende tillfrågas alltid om favoriträtter och vi ser
till att de finns med på menyn. Kan man inte svara
själv, vet ofta anhöriga det.
All personal äter tillsammans med de boende, s.k.
pedagogiska måltider. Vi tillämpar karottsystem, vilket
innebär att all mat ställs fram på borden till alla
måltider för att öka graden av självbestämmande,
stimulera till att äta, smaka mer, utgöra en sinnesupplevelse utav matens utseende, lukt och smak. Även om
man inte kan ta själv eller äta själv, är detta en viktig
aktivitet i det dagliga. Om man föredrar att äta i den
egna lägenheten, går det utmärkt. Man erbjuds då
sällskap av en personal.
Aktiviteter
Demenssjukdom leder till att förmåga att utföra olika
aktiviteter i det dagliga livet succesivt försämras. Det
blir svårt att ta initiativ med risk för isolering och
passivitet. Detta motverkas genom att ge personen
med demenssjukdom möjlighet till individuellt anpassade
aktiviteter.
Syftet är att ge dagen en struktur och innehåll, skapa en
känsla av tillhörighet i tid och rum, stödja upplevelsen
av vem man är samt möjliggöra känslan av att kunna
bidra till något för andra. I senare skeden av demenssjukdomen kan det vara svårt att engagera personen
i olika typer av vardagliga aktiviteter, det förekommer
då att man stimulerar personens sinnen genom ex.
massage, beröring, dofter eller genom särskilda miljöer.
Exempel på gemensamma och/ eller enskilda aktiviteter:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
Promenader, vandring, utflykter
Daglig rörelseträning, massage
Kreativ aktivitet/stimulans såsom målning,
virkning, tryck på tyg, lera mm
Bakning, enklare matlagning
Delaktighet i hushållssysslor som diskning
och enklare städning
Religiösa andakter för dem som önskar.
Sångstunder och dans
Aktiviteter i samhället, ex. bio, gym,
kursverksamhet, restaurangbesök
Helgpyssel; jul, påsk, midsommar m.m.
Fester vid högtider.
Trädgårdsarbete.
”Aktigram” Uppföljning av aktiviteter/egen tid
Närhet, bekräftelse och odelad uppmärksamhet är
enskilda aktiviteter för att tillgodose en persons
grundläggande behov, skänka välbefinnande och tillfredsställelse. Vi anser att ”Egen tid”, dvs. en för den
demenssjuke personen specifik aktivitet tillsammans
med en personal, företrädesvis kontaktmannen,
är a och o i vårdarbetet.
Vi har därför skapat ett dataprogram som vi kallar
”Aktigram”, där vi följer upp hur ofta, med vem och
vilken typ av ”egen aktivitet” man har haft. Detta är
en kvalitetssäkring visar på hur behovet av ”egen tid”
tillgodoses.
En vanlig dag på Backebo
Vår kompetens
s
s
s
s
s
Föreståndare: utbildning inom demens, hand-ledare och kognitiv psykoterapi. Mån-fre
Verksamhetschef; utbildning inom organisation, ledarskap, kommunikation/bemötande. Mån-fre
Medicinsk- och omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 24 timmar/dygn
Rehab- och aktivitetsansvarig med vidareutbildning. Mån-fre
Undersköterskor/ behandlingsassistent; omvårdnad, anhörigarbete. Minst två, 24 timmar/dygn
Servicepersonal med visst sysselsättnings- och omvårdnadsansvar. Alla veckans dagar
s Kokerska. 5 dagar/vecka
Tillgång till konsulterande:
Neuropsykolog/psykolog
Läkare
Sjukgymnast
Arbetsterapeut
Fotspecialist
Tandhygienist
Tandläkare
Hårfrisör
Insyn/delaktighet
Alla anhöriga hos oss har via inloggning tillgång till
en sida via vår hemsida där de kan ta del av bilder,
berättelser om det som händer under en vanlig dag
på Backebo.
Det är en välbesökt och uppskattad sida där man som
anhörig också får möjlighet till kunskap och information
om olika aktiviteters syfte och nytta.
Det finns också en sida där man som anhörig kan
hämta kunskap om nationella riktlinjer, blanketter,
länkar och informationssidor där de kan lära sig om
omvårdnaden av personer med demenssjukdomar.
Kontakt:
Ni är när som helst välkomna att kontakta
oss för fler frågor eller studiebesök.
Till verksamheten: 0451-541 48
Direktnummer:
Föreståndare Christa Olsson
sCHRISTA BACKEBOABSE
Verksamhetschef Birthe Björkenstock
sBIRTHE BACKEBOABSE
Webbadress: www.backeboab.se
Download