Bilaga 1 Ramförstärkning för MUM 2016

advertisement
Bilaga 1
Ramförstärkning för MUM 2016 – Utförlig bakgrund och ekonomisk redovisning
Män och jämställdhet
I ”Män och jämställdhet”, SOU 2014:6, uttrycks att; mansnormen påverkar mäns
relation till vård och hälsa. Den manliga normen att vara ”stark och osårbar” har bl.a.
som effekt att män söker vård sent, kanske i ett stadium, när sjukdomen utvecklats
onödigt långt. Att bryta denna norm skulle alltså ha stor effekt även när det gäller
hälsans område. Vidare skrivs att; mäns ovilja att söka hjälp och vård i tid leder till
ökade samhällsekonomiska kostnader, högre dödlighet och onödigt individuellt lidande.
Utredningen lyfter fram att det är viktigt att relatera bilden av män till sårbarhet för att
förändra traditionella och stereotypa bilder av män för att öka möjligheterna till
jämställdhet och för att samhällets olika verksamheter inte ska underskatta mäns behov.
Ytterst kan detta relateras till att män står för 70 % av alla självmord.
Inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården behövs insatser för att utveckla
bemötandet av mäns hjälp- och vårdbehov. Att nå ut till män att söka hjälp tidigare
uttrycks vara en nyckelåtgärd för bättre folkhälsa och mindre social utsatthet.
Utredningen förmedlar också vikten av området män och sexualitet. Män söker i
allmänhet inte hjälp för könssjukdomar förrän de har tydliga symptom och testar sig inte
i den utsträckning som behövs. Konsekvensen blir ett onödigt lidande när medicinsk
hjälp sätts in sent och att sjukdomar kan förvärras och spridas. Samtidigt sker i
samhället en ökad medvetenhet om mäns behov av vård och rådgivning när det gäller
sexuell hälsa. Verksamheter som inriktar sig mot detta område kan vara en del i ett
jämställdhetsarbete som gynnar inte bara män utan även kvinnor och kan förändra
stereotypa föreställningar om mäns sexualitet. För att möjliggöra detta behövs
möjligheterna för män att ta ansvar för sin sexuella hälsa utökas och män efterfrågar fler
mottagningar där de kan söka för sin sexuella hälsa.
Män rapporterar i hög utsträckning olika sexuella problem, som problem med
ejakulation, potens, sexuell lust och svårigheter med intima relationer, samtidigt som
män ofta underrapporterar sina problem. Vad utredningen konstaterar är att det finns
behov av mottagningar för män. Möjligheterna att möta mäns behov behöver ses över
och underlättas, särskilt former som innebär att behovet av rådgivning, stöd och
behandling uppmärksammas.
Forskningen om unga mäns hjälpsökande för relationell och sexuell hälsa
Unga män och kvinnor förhåller sig alltmer lika till relationer och sexuell praktik
(Ungdomsbarometern, 2010). I RFSU:s Sverigebarometer från 2012 framgår dock att
endast 10-20 % av besöken på ungdomsmottagningar är av killar. Forskning om mäns
hjälpsökande har på grund av rådande situation främst fokuserat på barriärer och
motstånd hos män att söka hjälp (Addis och Mahalik, 2003., McVittie & McKinlay,
2010). Förklaringsmodellerna utgår ifrån konstruktioner av maskulinitet, män förväntas
vara oberoende, kontrollera känslor och inte vara sårbara (Tyler & Williams, 2013.,
Farrimond, 2011). I rapporten ”Mäns sexualitet och reproduktiva hälsa”
(Folkhälsoinstitutet, 2011) framhålls att mäns problem ofta är dolda i samhället. För att
förstå mäns sårbarhet och behov menar flera forskare att personliga och kontextuella
aspekter behöver undersökas kvalitativt (de Visser & Smith, 2006., Wenger, 2011). Då
få män söker hjälp och forskningen främst utforskat barriärer för mäns hjälpsökande
uppstår brister i kunskapsutvecklingen.
Mottagningen för Unga Män (MUM)
Vad får vissa män att söka stöd och hjälp för svårigheter i intima relationer och ta
ansvar och sin sexuella hälsa?
Mottagningen för unga män (MUM) i Göteborgs Stad är till vår kännedom en ganska
unik verksamhet och ett undantag från det som beskrivs ovan. Mottagningen är både
drop-in-mottagning för män som vill testa sig för könssjukdomar och har frågor om
kroppen, samt en verksamhet som erbjuder möjlighet för samtalsbehandling för
svårigheter i relationer och sexualitet. Målgruppen är män 18–30 år. På MUM arbetar
åtta personer med medicinsk eller psykosocial kompetens sammanlagt 82 timmar per
vecka. Verksamheten som är samfinansierad av Göteborgs Stad och HSN, är främst
förlagd till torsdagskvällar och har drygt 2000 registrerade besök per år. MUM når en
grupp som traditionellt är svårt att nå och männen som söker till MUM är
mönsterbrytare genom att aktivt ta ansvar för bekymmer och svårigheter kring sin
sexuella och relationella hälsa. Sökorsaker som oro kring sitt kön, erektionsproblematik,
funderingar om sexuell läggning, svartsjuka, rädsla för närhet et cetera, stämmer väl in
med vad som efterfrågas i SOU 2014:6. Verksamheten är preventiv utifrån medicinska
skäl, begränsandet av spridning av sexuellt överförbara sjukdomar (STI), samt att den
når män innan svårigheter och problem i relationer leder till ytterligare förvärrande av
psykosocial ohälsa. Erfarenheterna är att de unga männen som söker MUM är en bred
variation av män.
Utvecklingsmöjlighet
MUM har i år existerat i 16 år och har under flera år finansierats som ett projekt genom
bland annat Hiv-medel. Som framgår ovan är det ett högt söktryck och mot bakgrund av
den aktuella verksamhetens omfattning finns inga möjligheter att varken ta emot fler
unga män eller att systematisera erfarenheterna av verksamheten och om de unga
männen med ett kunskapsproducerande perspektiv. Till skillnad från andra
verksamheter och den aktuella SOU 2014:6 finns på MUM möjligheten att ställa frågan
varför män söker hjälp där kontextuella och individuella aspekter kan beaktas. MUM
har möjlighet att bidra till kunskap om unga mäns hjälpsökande och ansvarstagande för
relationell och sexuell hälsa. En kunskap som kan användas för att bidra till andra
verksamheters kompetensutveckling att möta män och möjliggöra att fler män blir
delaktiga för att därmed främja preventionsarbete ur ett jämställdhetsperspektiv.
Äskande av förstärkning av budget för 2016
Ramförstärkningen på 600 000 kronor ska fördelas enligt följande:
Personalförstärkning
Detta motsvarar en förstärkning med 20
tim/vecka.
314 000 kronor
Ökade lokalkostnader
Detta motsvarar uppskattningsvis en
utökning av lokal med ca 130 kvm.
200 000 kronor
Del av Enhetschefslön (12.65 %)
MUM:s budget utgör 12.65 % av UMC:s
och MUM:s totala budget.
86 000 kronor
Johan Söderlundh
Enhetschef
Ungdomsmottagningen centrum
Aschebergsgatan 46
411 33 Göteborg
031-3657423
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards