Rapport skolutveckling Gråbo

advertisement
Skolutveckling i Gråbo
Skolan i samhället
Skolan i samhället
- hållbar utveckling
Gråbos nya skolor skall
• utbilda klimatmedvetna
medborgare
• i undervisningen vidga
hållbarhetsbegreppet till att
omfatta inte bara fysisk
hållbarhet utan även kulturell
och social hållbarhet
Skolan i samhället
- hållbar utveckling
Gråbos nya skolhus skall
• präglas av hållbarhetstänkande i
alla aspekter, från
samhällsbyggnad och lärmiljö till
val av byggnadsmaterial och
tekniska system
• i ett samhälleligt
hållbarhetsperspektiv planeras för
optimerad lokalanvändning
• planeras så att resurshushållning
och kretsloppstänkande blir en
naturlig del i det dagliga arbetet
Skolan i samhället
- i Gråbo
Gråbos nya skolor skall
• utformas för att stödja barn- och ungdomsplanens vision för Lerums kommun, där
barn och ungdomar är ”uppfyllda av en tro på framtiden. De tror på sig själva, vet att
de kan och vågar påverka, och tar ansvar för sin och samhällets utveckling”
• vara en arena för socialt samspel och erbjuda plats för möten och kommunikation i
såväl små som stora sammanhang
• ges tydliga profiler i såväl verksamhet som lokaler, för att gemensamt och i tät
samverkan erbjuda barn och unga i Gråbo en så rik lärmiljö som möjligt, där eleverna
under sina skolår skall ha möjlighet att ta del av samtliga profiler
• vara en skola för alla oavsett individuella förutsättningar, genus, kulturell och social
bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning
• ses som en samhällsgemensam resurs och planeras för att underlätta användning
utöver skolans interna behov
• samverka med andra aktörer i Gråbo samhälle
Skolan i samhället
- trygghet
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall
• skapa en trygg social situation i elevfokuserade arbetslag med
storlek väl anpassad för de olika åldergrupperna
• erbjuda arbetslagen en väl definierad fysisk hemvist där vuxna
alltid är närvarande i elevernas miljöer
• bygga på naturlig kontakt mellan elever och pedagoger under hela
arbetsdagen, så att varje elev upplever sig vara sedd av och trygg
med flera vuxna
• underlätta samarbete inom arbetslaget med gemensamt ansvar
för alla lagets elever
• stimulera arbetsformer med tät social samverkan och gemensamt
ansvarstagande
Skolan i samhället
- arkitektur
Gråbos nya skolhus skall
• utgöra arkitektoniskt värdefulla inslag i
samhället, som tydligt signalerar vikten
av kunskap och de växandes värde
• utformas med utgångspunkt i den
pedagogiska verksamheten utan att
göra avkall på generella arkitektoniska
kvalitéer (såsom harmoniska
proportioner, siktlinjer, orienterbarhet,
utsikt och dagsljusinfall mfl estetiska
och funktionella aspekter)
• erbjuda såväl elever som vuxna
arbetstagare en omsorgsfullt utformad
arbetsmiljö med goda estetiska
kvalitéer
• byggas med långsiktiga
underhållsaspekter vid val av tekniska
lösningar och byggnadsmaterial
• omges av estetiskt ordnad,
stimulerande och pedagogiskt
användbar utemiljö för alla åldrar och
med särskild hänsyn tagen till
användare med funktionsnedsättning
Lärmiljön
Lärmiljön
- långsiktighet
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall
• präglas av långsiktighet i synen på kunskap, lärande, individuell
utveckling och socialt samspel
• stödja ett pedagogiskt arbete i enlighet med gällande skollag och
läroplan, med fokus på stabila, pedagogiska utvecklingsriktningar
som med bas i aktuell pedagogisk forskning kan förväntas leva
vidare i kommande centrala styrdokument
• planeras och organiseras för ett hållbart ledarskap, hållbar
ekonomi och hållbar social utveckling
• möta framtida förändringar i elevunderlag, organisation och
arbetssätt med generella arkitektoniska kvalitéer, tillåtande lokaler,
variation i rumsstorlekar och medvetet planerad ombyggbarhet
Lärmiljön
- individen och arbetslaget
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall
• utformas med fokus på individen och arbetslaget
• ge förutsättningar för varje elev att, i tryggt socialt samspel med andra, lära
och utvecklas enligt sina förutsättningar och behov
• ta fasta på och stimulera lusten att lära och tilliten till den egna förmågan
• skapa en helhet kring individens skolgång genom att underlätta ålders- och
verksamhetsövergripande samarbete inom och mellan arbetslagen
Lärmiljön för särskolan skall
• ingå som en naturlig del i skolans samlade verksamhet
• kunna omformas med individuellt anpassade lösningar för elever med olika
typer av funktionsnedsättning
Lärmiljön
- arbetssätt
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall
• ge stöd för olika organisatioriska lösningar, arbetssätt och metoder
anpassade till grupper och till enskilda barn och ungdomar
• underlätta IUP-baserade arbetssätt
• stimulera varje elev att utveckla metoder för att tillägna sig och
använda ny kunskap
• erbjuda lokaler av olika storlek och karaktär för varierande
aktiviteter i varierande gruppsammansättningar
• stimulera och ge utrymme för praktiska, skapande, sinnliga,
fysiska och experimentella aktiviteter parallellt och i samspel med
intellektuella aktiviteter
• erbjuda stimulerande och lättillgängliga pedagogiska uterum
Lärmiljön
- arbetssätt
Lärmiljön för de tidigare åren skall
• underlätta samarbete mellanskolarbete och skolbarnomsorg
i syfte att skapa en helhet kring barnens växande och
lärande
• utrustas för skapande arbete och lek som väsentliga delar i
det aktiva lärandet
Lärmiljön
- arbetssätt
Lärmiljön för de senare åren skall
• underlätta ämnesövergripande samarbete inom och mellan
arbetslagen
• innehålla stimulerande och välutrustade rum med estetisk
exponering av ämnesrelaterat material
• ge lärare möjlighet att varva sina roller som mentor,
handledare och ämnesexpert
• stimulera kontakter med kulturliv, näringsliv och andra
externa aktörer
Lärmiljön
- åldersgruppsanpassning
Lärmiljön i Gråbos nya skolor skall
• utformas och utrustas på ett för åldersgruppen adekvat sätt, men
ändå med utrymme för omflyttningar pga varierande elevunderlag
• utformas med sikte på att elever med ökande ålder och förmåga
ska kunna ta allt större ansvar för sitt eget och gruppens arbete
• erbjuda lokaler och utrustning som medger att elever med ökande
ålder och förmåga kan ges utrymme att bestämma hur, var, när
och med vad de vill arbeta
• erbjuda möjlighet för eleverna att med ökande ålder och förmåga
vidga såväl sociala sammanhang som fysisk rörelsefrihet
Arbetslagsorganisation
Profilering
Definition av profilskola
•
•
•
•
En profil kännetecknas av att skolan har en viss inriktning
Inriktningen innebär att varje skola har en specifik ämnesinriktning, gärna i
kombination av teoretiska och praktiska ämnen med stöd av speciallokaler
Detta innebär en möjlighet till fördjupning i olika ämnen
Inriktningen har inte någon påverkan på de arbetssätt som kan utövas i respektive
skola.
Varför samordnade speciallokaler?
•
•
•
•
•
Förstärkning av profil
Optimering av lokalresurserna
Inspirerande ämnesmiljöer med kompetent personal
Rikt utrustade och lätt tillgängliga lokaler för praktiskt-estetiskt arbete
Samhällsresurs
Download