Verksamhetsplan Folkparken Norlandia

Verksamhetsplan
Förskolan Folkparken
2017
Nya upptäckter varje dag
Norlandia Care Group – Preschools – Norlandia Förskolor,
skolor
FÖRSKOLA- MÅL: Kundnöjdhet 88 %
MÅL
AKTIVITET
Kvalitetsmål 1: Kundnöjdhet %
Norlandias mål: 85 %
Folkparkens mål: 88 %
•
•
•
•
•
(resultat 2016: 85 %)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Föräldraaktiv inskolning
Föräldramöte med presentation av vår verksamhet 1/år
Föräldraforum där föräldrar, pedagoger, chefer möts 2/läsår
Månadsbrev med pedagogiska reflektioner och information
Drop In Kaffe 1/läsår där föräldrarna guidas runt av sina barn på
avdelningen
Instagram/Stjärnan, Månen, Solen pedagogisk dokumentation
Utveckla hemsidan, uppdatera med nya inlägg varje vecka
Tydliggöra CARE för föräldrar i vår pedagogiska dokumentation
Uppföljningssamtal för nya barn då föräldrar bjuds in en månad
efter inskolningen
Utvecklingssamtal 1/läsår då föräldrar bjuds in av en pedagog
Den dagliga kontakten med föräldrar
Barnens utvärdering “Happy or not” där barnen uttrycker sina
känslor och åsikter över en särskild aktivitet
Förskolans dag med maskerad samt stationer och aktiviteter för
barnen under hela dagen
Övriga föräldraaktiviteter är barnens luciatåg, julpyssel och
vårstädning samt vid olika tillfällen i det pedagogiska arbetet
med barnen, t ex Bokens vecka, Barnrättsveckan och vid olika
projektarbeten där barnen samarbetar tillsammans med
föräldrarna
ANSVAR
KLART
• Alla medarbetare
• Förskolechef
Q4
FÖRSKOLA- MÅL: Varje barn ger uttryck för att ha minst en god vän på förskolan
MÅL
AKTIVITET
ANSVAR
KLART
Kvalitetsmål 2: Varje barn
(100%) ger uttryck för att ha
minst en god vän på förskolan.
• Barnintervjuer med 5-åringarna och 4-åringarna
• Pedagogerna på
avdelning Stjärnan
och Raketen
• Alla medarbetare
• Förskolechef
Q1
• Använda oss av observationsmaterial
• Grupplekar för att främja samspel
• Arbeta med “Kompisböckerna - Kanin och Igelkott” och “Stegen”
– material som handlar om vänskap och social kompetens.
• CARE – vad betyder det för barnen I relation till barn/barn,
barn/pedagog.
Q4
FÖRSKOLA- FOKUSOMRÅDEN:
FOKUSOMRÅDEN
Förskolan som kulturarena, Norlandia Quest, IKT
AKTIVITETER
ANSVAR
KLART
Q4
• Förskolan som
kulturarena
Våra fokusområden präglas
av Kunskap och Innovation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• "Norlandia quest"
•
IKT
Ta vara på vår mångkulturella miljö och lära oss av varandra
Sångsamling varje vecka med svenska traditionella barnsånger
Lära oss sånger på andra språk
Fokusera på olika författare, bl.a. Astrid Lindgren, Lennart
Hellsing, Elsa Beskow
Maskerad på våren
Utomhuslekar och dans från olika kulturer
Biblioteksbesök
Teater och dockteater– vi dramatiserar sånger och sagor, för
barnen och tillsammans med barnen
Vasaloppet och Vårruset
• Ett filmteam ska skapas med en pedagog från varje avdelning
samt en grupp barn. Tillsammans ska de utforska filmens värld
och producera film med hjälp av green screen.
• Film som barnen producerar ska visas I matsalen för alla barn,
föräldrarna och läggas ut på hemsidan.
• Utveckla den digitala lärmiljön med nya upptäckter varje dag
• Vi använder oss av olika digitala verktyg I våra vardagliga
aktiviteter, tex lärplatta, Blue-Bot, Wifi-Puck, MaKey-MaKey,
projektor, dokumentkamera, pc
• Utveckla arbetet med digitala sagor och dokumentkamera
• Alla medarbetare
• Förskolechef
• K-I ambassadör Liselotte
Ekberg
• Meiping, Fahima, Sara, Maria
• Förskolechef
• Samtliga pedagoger
• Förskolechef
Feb
FÖRSKOLA- FOKUSOMRÅDEN: Språkutveckling
FOKUSOMRÅDEN
AKTIVITETER
ANSVAR
KLART
• Språk
• Berättarverkstad, barnens åsikter och tankar skrivs ner av en
pedagog
• Stödtecken används för att förstärka språket, bilder
lätttillgängligt tex. i nyckelring
• Babblarna används vid rörelse och bokläsning för att stimulera
Sagoläsning, rim och ramsor, teater och drama med bland
annat magnetsagor och virkade dockor
• Sång och musik både vid en gemensam sångsamling i hela
förskolan och på varje avdelning
• Matematiska begrepp används dagligen tillsammans med
matematiska utmaningar
• Stegen, ett pedagogiskt material där barnen tillägnas många
nya ord och använder dem i meningsfulla sammanhang under
dagen i socialt samspel
• Kompisböckerna “Kanin och igelkott”, ett pedagogiskt material
för de yngre barnen som fokuserar på socialt samspel
• Retoriklekar, vi stimulerar barnens kommunikationsförmåga i
olika lekar och övningar ur boken “Retoriklek i förskolan”
• Bokens vecka, vi uppmärksammar “Världsboksdagen” under
två veckor i april då barnen tar med sig en bok hemifrån och
berättar om den. Vi läser alla böcker tillsammans med barnen
• Vi spelar både sällskapsspel och kortspel med barnen där
språk och strategier används och förbättras
• Använder oss av olika modersmål och språkkompetens hos
pedagogerna för att kommunicera med barnen
• Lärplattan som verktyg aktiverar och stimulerar bildspråk,
skriftspråk och nya ord lärs in när vi arbetar med olika
pedagogiska appar som t ex Bookcreator och Ritprata
• Samtliga medarbetare
Q4
Nya upptäckter varje dag
• Förskolechef
FÖRSKOLA- Fokusområde: Pedagogisk lärmiljö, Reflektionstid
FOKUSOMRÅDE
AKTIVITETER
ANSVAR
KLART
• Den pedagogiska
lärmiljön
• Observera, reflektera och utveckla den egna lärmiljön.
• Alla medarbetare
Q4
• Pedagogiska diskussioner på reflektionstid, APT och
studiedagar kring vad begreppet undervisning I Förskola
innebär.
• Förskolechef
• Litteratur: “Pedagogisk miljö I tanke och handling” – samtliga
pedagoger ska läsa den, diskussioner på pedagogiska möten.
• Studiebesök på andra Förskolor
• Utveckla det kollegiala lärandet
• Inventera lärmiljöer
•
Q1-Q4
• Alla medarbetare
Reflektionstid
• Schemalagd reflektionstid för arbetslagen varje vecka då man
arbetar med periodplanerna, reflekterar och utvärderar.
• Förskolechef