Personal som barn och föräldrar kan vända sig till.

Bukärrsängs förskolas plan mot diskriminering och
kränkande behandling 160201
Grunduppgifter
Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola
Ansvariga för planen:
Förskolechef och pedagoger
Vår vision
För att barn och föräldrar ska bli trygga ska vi alltid föra en dialog kring en gemensam
barnsyn, trygghet och lärande samt ha en öppen kommunikation i alla led, både med
vårdnadshavare och övriga anställda inom förskolan.
Mål och uppföljning
Alla som arbetar i förskolan skall
•Aktivt ta avstånd från diskriminering och annan kränkande behandling.
•Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper
•Samverka för att göra förskolan till en god lärmiljö som uppmuntrar till nyfikenhet.
•Medverka till att utveckla barnens känsla för samhörighet.
•Aktivt vara positiva förebilder för barnen. Vi är uppmärksamma på vad vi förmedlar och
därmed hjälper barnen att utveckla sin empati och förståelse för andra.
•Sträva efter att bemöta alla barn lika oavsett kön, etnisk tillhörighet, olika intressen och
funderingar. Barnens egna initiativ och uppfattningar bemöts med respekt och tas på allvar.
• Arbeta aktivt med rutiner för en trygg och säker förskola för våra barn.
Insats
Alla inom förskolan verkar för att inge barnet trygghet, tillit och förtroende. Alla barn skall bli
sedda, lyssnade till och respekterade som individer.
Planen gäller från
2016-02-01
Planen gäller till
2017-01-31
1
Barnens delaktighet
Kartläggning görs av pedagogerna genom observation av samtliga barn samt intervjuer med
de större barnen.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Samtal med vårdnadshavare vid inskolning, utvecklingssamtal, föräldramöten samt via
Unikum och samråd.
Personalens delaktighet
Genom olika möten såsom arbetslag, arbetsgrupp och APT har kartläggning av barngruppen
och av inre/yttre miljö diskuterats och samtalats.
På förskolan finns en personal/avdelning som har ansvaret för att planen diskuteras och följs
upp. Planen skall lyftas en gång/månad vid arbetslagsträffarna. Till denna uppföljning har vi
skapat en ”lathund” att följa för att säkerställa barnens trygghet och att göra förändringar
utifrån eventuella nya behov.
Förankring av planen
-genom samtal med barnen i den dagliga verksamheten
-på arbetsplatsträffar
- förskolans hemsida samt Unikum
-nyanställning av personal
-föräldramöte/samråd
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Utvärdering har skett i samband med den nya kartläggningen som gjorts i sept/oktober.
Samtal i arbetslagen kring föregående kartläggning och förbättringsområde.
Samtal med föräldrar på höstens föräldramöte. Samtal med barn dagligen.
Uppföljning av planen minst en gång/månad i arbetslagen.
Utvärdering och synpunkter från föräldrar via en Google-enkät som läggs på unikum.
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
- arbetsgrupp bestående av representanter från två förskolor samt fö-chef/enhetschef
- all personal
- barn
- vårdnadshavare
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Under punkten "Främjande insatser" så arbetar vi bra med de rutiner som står men vi måste
alltid förändra och utveckla vårt arbete beroende på dagsläget.
Förbättringsområde
Att dokumentera de förändringar vi gör i vår miljö för barns säkerhet och trygghet.
Att ha ett bättre och större genusperspektiv”. Planera för att använda oss av vår genuspedagog
i kommunen.
Att satsa på kompetensutveckling och stöd när det handlar om att ta emot barn med annan
etnisk tillhörighet.
Vårt arbete med barn i behov av särskilt stöd har fungerat enligt våra rutiner. Vi har tillgång
2
till en specialpedagog samt skolpsykolog i vårt barn och elevhälsoteam. Förskolechef har
möte med BEHT regelbundet, en gång/månad och personal från teamet kommer ut till
arbetslagen när behov finns. Vi följer våra rutiner med en handlingsplan i samarbete med
vårdnadshavare. Vi har regelbundna uppföljningsmöten ca 2 ggr/termin då alla involverade
deltar. Uppföljning sker oftare där pedagog och förälder möts.
Punkten "Förebyggande åtgärder".
Personalen arbetar ständigt med att alltid vara närvarande i olika situationer. För att
möjliggöra detta delas barnen in i mindre grupper både inne och ute.
Målet är att pedagoger är närvarande både vid styrda aktiviteter och fria lekar. Det kan vara
ett problem om personal är frånvarande mm.
Med det systematiska kvalitetsarbetet så har det blivit tydligare vad som behöver utvecklas
när det gäller en god och tillåtande atmosfär. Med regelbundenhet upptäcker personalen om
åtgärder behöver göras. Personalen samtalar dagligen kring bemötande och förhållningssätt.
Inkomna synpunkter från föräldrar.
De flesta är nöjda med vårt arbete utifrån planen. De synpunkter som kom fram var följande:
Planen tydliggöras för vikarier. Se över rutiner för att se alla barn och kunna förhindra att barn
slår, biter och river varandra. Det är inte vanligt men det händer.
En fråga var om vi som verksamhet kan utveckla vårt arbete när det gäller arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling. De flesta är nöjda, några anser att det alltid går att
utveckla men har inga förslag.
Det framkom stor betydelse av att pedagogerna ofta samtalar med både barn och föräldrar
kring dessa frågor i planen.
Årets plan ska utvärderas senast 2016-10-30
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
I juni görs en utvärdering av "främjande insatser" samt "förebyggande åtgärder". Denna
utvärdering görs i arbetslagen och lämnas till ansvarig i arbetsgruppen för planen..
Utvärdering och eventuell justering i planen behöver göras då barngrupperna alltid förändras
vid höstterminens start/när nya barn börjar.
Regelbunden uppföljning en gång/månad i arbetslagen utifrån ”Lathunden” ska
dokumenteras.
Årets plan skall utvärderas i samband med kort utvärdering av personalen vid varje arbetslagsmöte en ggn/månad.
- APT/utvärderingsdagen för personalen.
- för föräldrar görs det vid föräldramöten, enkäter samt vid samrådet.
- utvärdering med de äldsta barnen görs via samtal med pedagoger.
- ny kartläggning
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Förskolechef, avdelningsrepresentanter och likabehandlingsgruppen
3
Främjande insatser
Namn
Främja likabehandling oavsett kön.
Områden som berörs av insatsen
Kön
Mål och uppföljning
Alla barn oavsett kön skall få samma förutsättningar på förskolan.
Insats
Anpassa miljön genom att
- använda allt vårt material till ALLA barn
- uppmuntra lek som är genusöverskridande
- genom personalens bemötande stärker vi barnens utveckling och välbefinnande oavsett kön
- personalen funderar över språkvalet som används i samtal med baren (könsneutralt)
- Fortsätta arbetet med Astrid Tengelin, vår utbildare inom förvaltningen i genusfrågor
- I samtliga avdelningsplaner skall fokus på genusperspektivet genomsyra figurmålet.
Ansvarig
Förskolechef samt all personal på förskolan
Datum när det ska vara klart
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året.
Regelbunden reflektion i arbetslagen.
Namn
Kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Inget barn eller vuxen skall bli utsatta för kränkande behandling.
Insats vid Samling/ så bekräftas varje barn genom
- namnsång/namnlek
- ögonkontakt
- benämna frånvarande barn
- samtal med barnen om vilket verbalt språk vi använder, vad är ok att säga till en kompis?
- samtal om vårt kroppsspråk
- organisera oss så att alla barn blir sedda
Vid måltiden
- pratar medvetet om att varje barn har olika förutsättningar
- bekräftar varje barn genom medvetet tilltal
-ögonkontakt
Vid på och avklädning i tamburen
- barnen delas i mindre grupper för att motverka eventuella konflikter.
4
Vid utevistelse
- avgränsar ibland gården
- stationerar personal – viktigt att personal är rörlig och är där barnen är
- ibland ha planerad aktivitet
Leken inne
- barnen delas in i mindre grupper med tillhörande pedagog
- vuxenstöd finns med i den fria leken
Ansvarig
Förskolechef och all personal
Datum när det ska vara klart
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året.
Namn
Funktionsnedsättning
Områden som berörs av insatsen
Funktionsnedsättning
Mål och uppföljning
Alla barn, även de med funktionsnedsättning skall bemötas likvärdigt och ges samma
möjligheter till utveckling.
Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna lämna sina barn på förskolan oavsett
funktionshinder.
Insats
Vi uppmärksammar och skaffar oss kunskap om den aktuella funktionsnedsättningen.
- vi samarbetar nära vårdnadshavare
- vi har kontinuerlig kontakt med specialpedagog samt psykolog i elevhälsoteamet för
handledning och stöd.
- vi anpassar miljön och material
Ansvarig
Förskolechefen och all personal
Datum när det ska vara klart
Arbetet kommer att vara en process som pågår så länge behov är aktuellt.
5
Kartläggning
Kartläggningsmetoder
All personal har deltagit i kartläggningen genom att diskutera och dokumentera utifrån en
kartläggningsmall.
Med de större barnen genomförs ibland samtal.
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder.
Framkommit vid årets kartläggning:
Konflikter mellan barn i leken, både ute och inne
Otrygghet vid toalettbesök
Barn kritiserar varandra vid måltiden
Samtal mellan barn som spårar ur med ett icke accepterat språkbruk
Gömda vrår på gården vilket skapar otrygghet
Hur barn och föräldrar har involverats i kartläggningen
-vardagliga samtal med barnen, både individuellt och i grupp.
-samtal på föräldramöte samt vid utvecklingssamtal och inskolningssamtal
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen har deltagit genom samtal i arbetslagen samt representanter som deltagit i
likabehandlingsgruppen.
Resultat och analys
Under året har vi som personalgrupper i samtliga förskolor i Särö, arbetat med Bemötande
och förhållningssätt tillsammans. Samtlig personal har alla APT tillsammans då vi har
samtalat i tvärgrupper om ämnet. Detta har genererat en känsla av att vi är EN personalgrupp
och att alla barn och föräldrar i Särö skall få samma bemötande oavsett vilken avdelning.
Barn och föräldrar trivs. Tryggheten är stor. Detta kom också fram i den lilla brukarenkäten.
För att säkerställa en utveckling av vårt värdegrundsarbete där barn känner sig trygga och får
ett reellt inflytande över sin dag vill vi koppla till relationspedagogik, Sven Persons forskning.
Arbetet med relationell pedagogik går nu in en andra fas och vi har startat implementering av
arbetet i hela personalgruppen på båda förskolorna i Särö.
Förebyggande åtgärder
Namn
Trygghet
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion
eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
Mål och uppföljning
Barn ska känna sig trygga
- i tamburen
- vid måltiden
6
- vid toalettbesök
- vid utevistelse
- i den fria leken
- vilan
Åtgärd
- alltid närvarande pedagoger
- barnen delas in i mindre grupper
- pedagoger är närvarande och aktiva vid alla lekområden ute och i den fria leken inomhus
- alla barn blir sedda och tilltalade vid matbordet
- en närvarande pedagog vid toalettbesök
- En pedagog med vid vilans start
- att arbeta med relationer mellan barn – pedagog / pedagog – pedagog
- enskilda samtal med barn samt vid samlingar när det gäller språkbruk
Motivera åtgärd
Kartläggningen visar att det är inom dessa områden som det lätt kan uppstå konflikter och
dåligt bemötande.
Vi fortsätter arbeta med relationell pedagogik
Ansvarig
Förskolechef och samtlig personal
Datum när det ska vara klart
Arbetet kommer att vara en process som pågår hela året.
Rutiner för akuta situationer
Policy
Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i våra förskolor.
Varje incident på vår enhet skall resultera i en reaktion från de vuxna.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Att skapa goda relationer med barnen och föräldrar.
Pedagogerna är närvarande under barnens hela vistelse på förskolan.
Pedagogerna lyssnar aktivt på barnens samtal.
All personal ansvarar för alla barns välbefinnande.
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till.
När en kränkning sker kontaktas ansvarig personal/någon man har förtroende för
Förskolechef Annette Kimmehed ([email protected]; 0300-836304)
Psykolog Lotta Karlsson ([email protected]; 0300-836308)
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn.
Första steget, då kränkning sker
-ansvarig förskolechef meddelas
-samtal med det barn som blivit kränkt
-samtal med den som kränkt
7
-ibland sker, med de minsta barnen, samtal med båda samtidigt
-samtal med föräldrar
-en ärenderapport fylls i för att dokumentera händelsen och sätts in i ärenderapportspärmen.
Andra steget
Om inte resultat uppnåtts
-vid behov kontaktas elevhälsoteam
-båda parters vårdnadshavare kontaktas
-nödvändiga åtgärder vidtas
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av personal
Ansvarig förskolechef kontakta berörd personal för allvarssamtal/utredning.
Därefter vidtas lämpliga åtgärder.
Rutiner för uppföljning
Ärendet följs upp av ansvarig förskolechef inom en vecka.
Skulle problemet kvarstå fortsätter man med andra åtgärder som beslutas av ansvarig
förskolechef.
Rutiner för dokumentation
Ansvarig förskolechef ansvarar för att dokumentation kring ärendet sker och förvaras på
lämplig plats.
8